Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 533673
Proposta d’acord del president de l’IMAS relatiu a l’aprovació pel Ple del Consell de Mallorca d’un text refós de la Relació de Llocs de Feina (Expedient administratiu núm. 9/2021) de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En la sessió del Ple d'aquesta Corporació, celebrada el dia 14 d'octubre del 2021, es va aprovar la proposta d'acord del President de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), relatiu a l'aprovació d'un text refós de la Relació de Llocs de Treball (RLF) de l'IMAS (expedient administratiu núm. 9/2021), en el sentit que consten als annexos I, II, III i IV, els quals s'adjunten a la proposta d'acord, amb caràcter de text únic i es va ordenar la publicació del text refós de la RLF en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), que començarà a vigir i tindrà efectes jurídics a partir del dia següent de la publicació en el BOIB i la publicació del text refós de la RLF a la Seu Electrònica del Consell Insular de Mallorca.

Interposició de recursos

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, alternativament, els recursos següents:

a) El recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Ple del Consell de Mallorca, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs de reposició.

Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu i no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa, i la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

 

Palma, 3 de novembre de 2021

El conseller de Drets Socials i President de l'IMAS Javier de Juan Martín

Documents adjunts