Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 537720
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en relació amb les sol·licituds presentades en la convocatòria de subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears el 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 28 d'octubre de 2021, es va publicar en la pàgina web de la Direcció General de Cultura la Proposta de resolució de la directora general de Cultura a l'empara de la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, de 8 de juny de 2021, per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears el 2021.

2. El 2 de novembre de 2021, es va publicar en la pàgina web de la Direcció General de Cultura la Rectificació d'errades advertides en la Proposta de resolució de la directora general de Cultura a l'empara de la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, de 8 de juny de 2021, per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears el 2021.

3. No s'ha presentat cap al·legació a la Proposta de resolució ni a la rectificació d'errades de la Proposta de resolució esmentades en els apartats 1 i 2 anteriors.

4. Les persones i entitats sol·licitants han fet constar en la Declaració responsable que coneixen i no estan incursos en cap dels supòsits de prohibició i incompatibilitat per ser beneficiaris dels que preveu l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, per qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

5. Les persones i entitats sol·licitants han declarat que estan al corrent de les obligacions amb la la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. La subvenció, per un import total de 4.491,67 euros, es distribueix en les quanties especificades en l'annex 1, per beneficiari, i hi ha crèdit adequat i suficient en la partida 11901.455A01.48000 00 dels pressuposts generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

7. Les ajudes percebudes en virtut d'aquesta convocatòria estan subjectes a tributació d'IRPF quan el beneficiari final sigui una persona física i no pugui acollir-se a cap exempció de les previstes en l'article 7 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost de la renda de les persones físiques.

Fonaments de dret

1. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

2. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

3. Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears el 2021 (BOIB núm. 82, de 22 de juny de 2021).

4. Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 14 de febrer).

 

5. Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 14 de febrer).

6. Decret 4/2021, de 15 de febrer, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'alts càrrecs de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es disposa la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears del cessament del personal eventual. (BOIB núm. 22, de 15 de febrer).

7. Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer).

8. Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de delegació de competències en determinats òrgans d'aquesta Conselleria, i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria esmentada (BOIB núm. 57, d'1 de maig de 2021).

9. Decret 26/2021, de 3 de maig, pel qual es disposa el nomenament d'un alt càrrec de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura (BOIB núm. 58, de 4 de maig).

Por tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar i concedir les subvencions, per un import de 4.491,67 euros, a favor dels beneficiaris que figuren en l'annex 1 per l'import individual que s'hi assenyala.

2. Denegar la subvenció a les sol·licituds incloses en l'annex 2 pels motius que s'hi indiquen.

3. Notificar aquesta Resolució a les persones i entitats interessades mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes, comptador des del dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 10.1a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (9 de novembre de 2021)

La directora general Catalina Solivellas Rotger Per delegació de competència del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura (BOIB 57/2021)

 

 

ANNEX 1 BENEFICIARIS PER ATORGAR LA SUBVENCIÓ - PCI 2021

Núm. expedient

Beneficiaris

Objecte de la sol·licitud

Import concedit

PCI-8/2021

Associació per al Foment de la Conservació i Producció de Vegetals Autòctons i Tradicionals de les Illes Balears

Assistència a la 6 Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades i visita a les instal·lacions de l'Era

483,22 €

PCI-9/2021

Fundació Mallorca Literària

Assistència a la 24 Fira de Manresa i presentació del projecte Ficus-Idica, creació pop, ressò dels trobadors

783,92 €

PCI-10/2021

Joventut Atlètica Sant Antoni (JASA)

Trobada Internacional de tir amb fona a les Illes Balears i memorial a Mateu Cañellas Roca

3.000,00 €

PCI-11/2021

Fundació Mallorca Literària

Presentació ponència a la XVI Trobada del Grup d'Estudis Etnopoètics

224,53 €

TOTAL

4.491,67 €

 

ANNEX 2 EXPEDIENTS DENEGATS - SUBVENCIONS PCI 2021

Núm. expedient

Persona o entitat

sol·licitant

Objecte de la sol·licitud

Import sol·licitat

Motiu

PCI-1/2021

Bartomeu Ferrà Duran

La xef Pipa. Mostra de teatre professional

1.117,99 €

No s'ajusta a la convocatòria PCI

PCI-2/2021

Bartomeu Ferrà Duran

La xef Pipa al teatre de titelles del Retiro. Madrid

1.992,11 €

No s'ajusta a la convocatòria PCI

PCI-3/2021

La Mecànica

Representació Las pequeñas cosas a Feten

2.971,37 €

No s'ajusta a la convocatòria PCI

PCI-4/2021

Bartomeu Ferrà Duran

La xef Pipa. Mostra de titelles a Alcobendas

2.006,52 €

No s'ajusta a la convocatòria PCI

PCI-5/2021

Bartomeu Ferrà Duran

La xef Pipa. A Foios, València

1.517,82 €

No s'ajusta a la convocatòria PCI

PCI-6/2021

Orquestra de Cambra Illa de Menorca

Representació La serva Padrona

3.000,00 €

No s'ajusta a la convocatòria PCI

PCI-7/2021

La Mecànica

Representació Las pequeñas cosas a MADferia, Madrid

2.488,56 €

No s'ajusta a la convocatòria PCI