Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CONSELL

Núm. 535918
Delegació de totes les funcions i competències inherents a la Batlia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Batle-President en data 05 de novembre, va emetre el decret núm. 348/2021, que diu el següent:

«Antecedents de la resolució:

Primer.- L'article 47 del reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals estableix que en cas d'absència del Batle els Tinents de Batlia no podran assumir les seves funcions sense expressa delegació i que haurà de ser publicada de conformitat amb l'article 44.1 i 2 de l'esmentat reglament.

Segon.- Havent d'estar absent d'aquesta localitat durant els dies 07 a 14 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

Per tot això, RESOLC:

Primer.- Delegar totes les funcions i competències inherents a la Batlia, en la primera Tinent de Batle d'aquest Ajuntament, sra. Sonia Daudén Carretero, durant els dies abans esmentats.

Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer.- Notificar el present acord a la interessada.

  

Consell, en data de la signatura electrònica (5 de novembre de 2021)

El batle

Andreu Isern Pol