Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 534145
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l’Acord d’ampliació del termini d’ultraactivitat del Conveni col·lectiu de l’empresa Unidad Editorial Ediciones Locales, SL i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07001152011988)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 22 de desembre de 2020, la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l'empresa Unidad Editorial Ediciones Locales, SL, acordà i subscriví l'Acord d'ampliació del termini d'ultraactivitat del Conveni col·lectiu.

2. El 29 de desembre, Ricardo Manuel MartÍnez JimÉnez, en representació de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu, sol·licità el registre, el dipòsit i la publicació de l'Acord esmentat.

Fonaments de dret

1. L'article 90.3 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

2. El Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

3. L'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Inscriure i dipositar l'Acord d'ampliació del termini d'ultraactivitat del Conveni col·lectiu de l'empresa Unidad Editorial Ediciones Locales, SL en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears.

2. Notificar aquesta Resolució a la Comissió Negociadora.

3. Ordenar la traducció del text a la llengua catalana i fer constar que la versió castellana del text és l'original signada pels membres de la Comissió Negociadora i que la versió catalana n'és una traducció.

4. Publicar l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 6 de setembre de 2021

La directora general de Treball i Salut Laboral

Virgina Abraham Orte

Per delegació del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball

(BOIB 97/2019)

 

 

A Madrid, 22 de desembre de 2020

REUNITS

D'una part,

El Sr. Ricardo Martínez Jiménez amb DNI 07*****1F, Director de Recursos Humans i Organització del Grupo Unidad Editorial, actuant en nom i representació d0Unidad Editorial Ediciones Locales, S.L., en endavant, l'Empresa.

Y d'altra,

La Sra. Carmen Morales García con DNI 4*****7W, qui intervé com a representant del centre de treball de Palma d'Unidad Editorial Ediciones Locales, S.L., abans Editora de Medios de Valencia, Alicante y Castellón, S.L. i abans Rey Sol, S.A., i que ostenta la majoria de la Comissió Negociadora del conveni col·lectiu.

Les parts es reconeixen plena capacitat jurídica per a atorgar el present document, i a aquest efecte

EXPOSEN

Que el 31 de desembre de 2020 expira el període d'ultraactivitat del conveni col·lectiu d'empresa, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 6 punt 5 del Conveni Col·lectiu d'Unidad Editorial Ediciones Locales, S.L.

Que els signants parteixen de la consideració que la ultraactivitat dels convenis col·lectius és matèria disponible per als negociadors, per així establir-ho l'apartat tercer de l'article 86 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

En virtut de l'exposat els signants, que representen a la totalitat dels membres de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu d'empresa

ACORDEN

I. Prorrogar la ultraactivitat del Conveni Col·lectiu d'empresa pel període de sis mesos a partir del 31 de desembre de 2020, garantint fins al 30 de juny de 2021 el manteniment del conveni vençut.

II. El present acord entrarà en vigor en la data de la seva signatura i fins al 30 de juny de 2021 tret que es produeixi en data anterior l'entrada en vigor d'un conveni col·lectiu d'empresa que substitueixi al que es prorroga en la seva ultraactivitat.

III. Prosseguir la negociació i signatura d'un nou conveni col·lectiu.

I per deixar-ne constància als efectes oportuns, se signa per quadruplicat exemplar el present document en el lloc i data assenyalats en l'encapçalament.

PER REPRESENTACIÓ DELS TREBALLADORS

 

 

PER L'EMPRESA