Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

SINDICATURA DE COMPTES

Núm. 535546
Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 8 de novembre de 2021, per la qual es publica el resultat de la fiscalització de l'Informe 189/2021 dels comptes anuals de la Fundació Teatre Principal de Palma corresponent a l'exercici 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Dia 18 de juny de 2021, el Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears va acordar aprovar l'Informe 189/2021 dels comptes anuals de la Fundació Teatre Principal de Palma corresponent a l'exercici 2018.

2. Dia 2 de novembre de 2021, el president del Parlament de les Illes Balears va comunicar que s'havia dut a terme el darrer tràmit parlamentari referent al dit Informe, que va tenir lloc amb la presentació i el debat de l'Informe a la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de dia 26 d'octubre de 2021.

Fonaments de dret

1. L'article 12.3 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, regula els informes o les memòries de fiscalització i en disposa la tramesa al Parlament, als subjectes fiscalitzats i al Tribunal de Comptes, i també la seva publicació en el BOIB després del darrer tràmit parlamentari.

2. L'article 32.1 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes estableix que aquesta institució ha de publicar el resultat de la fiscalització en el BOIB, un cop rebuda la comunicació expressa que s'ha duit a terme el darrer tràmit parlamentari.

Per tot això, i d'acord amb el que disposen l'esmentada Llei 4/2004 i el Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,

Resolc

Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el resultat de la fiscalització de l'Informe 189/2021 dels comptes anuals de la Fundació Teatre Principal de Palma corresponent a l'exercici 2018, que s'adjunta com a annex.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (8 de novembre de 2021)

El síndic major Joan Rosselló Villalonga

 

 

ANNEX

Edicte pel qual es fa públic el resultat de la fiscalització de l'Informe 189/2021 dels comptes anuals de la Fundació Teatre Principal de Palma corresponent a l'exercici 2018

L'Informe 189/2021 dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018, previst en el Programa d'actuacions de la Sindicatura per a l'any 2020 i 2021, és un informe de caràcter específic, l'àmbit subjectiu del qual abasta la Fundació Teatre Principal de Palma, entitat dependent del Consell Insular de Mallorca. L'abast del treball realitzat ha estat l'anàlisi dels comptes anuals de la Fundació i de la documentació complementària, així com una revisió limitada de la seva activitat contractual. 

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha fiscalitzat els comptes anuals de la Fundació de l'exercici 2018, que comprenen el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys i la memòria.

L'opinió de la Sindicatura és que, tret dels ajusts que es podrien considerar necessaris si s'haguessin pogut completar els procediments descrits en els 8 paràgrafs de limitacions de l'abast i tret de les excepcions descrites en els paràgrafs d'excepcions més significatives (5) i dels incompliments de legalitat (4), els comptes anuals de la Fundació presenten, en general, la informació d'acord amb els principis comptables i la normativa legal aplicables.

A més, en l'Informe s'ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat contractual d'aquesta entitat, la conclusió de la qual és que, atesa la importància dels incompliments descrits en l'apartat Fonament de les conclusions del compliment de legalitat (9), l'activitat contractual de la Fundació Teatre Principal de Palma que ha revisat la Sindicatura de Comptes no resulta conforme amb la normativa legal aplicable.

Amb independència del que s'indica en els paràgrafs d'opinió i de conclusions respecte del compliment de la legalitat, cal ressaltar les altres incidències detallades al final de cada apartat de l'Informe, que els òrgans responsables han de tenir en compte i, si escau, corregir.

L'Informe conté també un total de 32 recomanacions per millorar la gestió econòmica financera de l'entitat fiscalitzada:, de les quals 9 corresponen a l'apartat de contractació.

També s'han adjuntat a l'Informe l'annex amb els resultats de l'anàlisi del compliment de la normativa de contractació de l'exercici 2018, a més de les al·legacions que ha formulat la Fundació a l'informe provisional que al seu moment ja va emetre l'SCIB.

Podeu consultar l'Informe dels comptes anuals de la Fundació Teatre Principal de Palma corresponent a l'exercici 2018 al portal web de la Sindicatura, <www.sindicaturaib.org>, amb el número 189/2021.