Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 535519
Esmenar errada a Edicte 10510, BOIB 141, relatiu a l'aprovació del Model i política de gestió de documents i expedients electrònics de l'Ajuntament de Calvià

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el BOIB número 141 de data 14 d'octubre de 2021 es va publicar amb el número d'Edicte 10510 l'acord plenari de dia 30 de setembre actual, relatiu a l'aprovació del Model i Política de Gestió de Documents i Expedients Electrònics de l'Ajuntament de Calvià.

S'ha observat una errada en el títol de l'Edicte i en el seu encapçalament, donat que fan referència a l'aprovació del Registre d'actes automatitzats de l'Ajuntament de Calvià, acord aprovat en la mateixa sessió.

Per tot això han d'introduir-se els següents canvis, que afecten el Títol de l'Edicte publicat, donat que el contingut de l'acord plenari publicat és correcte íntegrament:

On diu: “Acord plenari de 30.09.21 pel qual s'aprova el Registre d'actes automatitzats de l'Ajuntament de Calvià.

Per la corporació plenària en sessió de dia 30 de setembre actual, es va adoptar l'acord que es transcriu a fi d'aprovar la creació del Registre d'actes automatitzats de l'Ajuntament de Calvià.”

Ha de dir: “Acord plenari de 30.09.21 pel qual s'aprova el Model i Política de Gestió de Documents i Expedients Electrònics de l'Ajuntament de Calvià.

Per la corporació plenària en sessió de dia 30 de setembre actual, es va adoptar l'acord que es transcriu a fi d'aprovar el Model i Política de Gestió de Documents i Expedients Electrònics de l'Ajuntament de Calvià.”

 

Calvià, en el dia de la signatura electrònica (4 de novembre de 2021)

El batle

Alfonso Rodríguez Badal