Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 535057
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de beques de la convocatòria informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys, que estiguin matriculats als cursos de segon, tercer i quart d’educació secundària de persones adultes (ESPA), per al període 2020-2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), d'1 d'octubre de 2020 (BOIB núm. 175, de 13 d'octubre), s'aprova la convocatòria informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys, que estiguin matriculats als cursos de segon, tercer i quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) o en cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB, per al període 2020-2021.

2. D'acord amb el punt primer de l'annex de la Resolució de la convocatòria esmentada, aquestes beques estan adreçades a les persones desocupades majors de 30 anys que cursin, entre d'altres, segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears per al període 2020-2021 (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny).

3. Segons el punt 6.4.b) de la convocatòria, en el cas d'alumnes matriculats al segon quadrimestre del curs acadèmic 2020-2021 d'ESPA, el termini de presentació de sol·licituds comença el dia d'inici del període de matriculació i conclourà el 31 de maig de 2021.

4. Una vegada revisades totes les sol·licituds presentades durant el segon quadrimestre (febrer-juny 2021), el Servei de Gestió Programes d'Ocupació 5 comprova que les sol·licituds que es detallen a l'annex d'aquesta resolució s'han presentat fora del termini que estableix el punt 6.4. b) de la convocatòria.

Fonaments de dret

1. Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), d'1 d'octubre de 2020 (BOIB núm. 175, de 13 d'octubre), per la qual s'aprova la convocatòria informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys, que estiguin matriculats als cursos de segon, tercer i quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) o en cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB, per al període 2020-2021.

2. D'acord amb el punt 6. 4. b) de l'annex de la Resolució de la convocatòria esmentada, el termini de presentació de sol·licituds, en el cas d'alumnes matriculats al segon quadrimestre del curs acadèmic 2020-2021 d'ESPA (de febrer a juny de 2021), començarà el dia d'inici del període de matriculació i conclourà el 31 de maig de 2021.

3. L'article 2.2 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol) estableix que el SOIB, per a l'acompliment dels seus fins, pot dur a terme, entre altres, les funcions necessàries per gestionar les polítiques actives d'ocupació; gestionar el conjunt de programes i mesures d'orientació, ocupació, formació i formació amb alternança amb l'ocupació, que tenen per objecte millorar les possibilitats d'accés a la col·locació de les persones desocupades en el mercat de treball, per compte propi o d'altri; l'adaptació de la formació i requalificació per a l'ocupació dels treballadors, així com les altres accions destinades a fomentar l'esperit empresarial, l'economia social i a millorar les condicions dels treballadors.

4. D'acord amb els apartats g i i de l'article 9.4 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol), és funció del president del SOIB autoritzar despeses, contreure obligacions i proposar pagaments del servei, així com concedir ajuts i subvencions.

5. La Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat- Autònoma de les Illes Balears per l'any 2015, en la disposició final setena modifica l'article 1 de la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, i el defineix com un organisme autònom dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, adscrit a la conselleria competent en matèria de treball.

6. D'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears , (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2021), el SOIB està adscrit a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Per tot això dict la següent

Resolució

Primer. Inadmetre a tràmit les sol·licituds que es detallen en l'annex d'aquesta resolució per haver-se presentat fora del termini que estableix el punt 6.4.b) de l'annex de la convocatòria.

Segon. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del SOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la publicació d'aquesta resolució, d'acord amb el que disposen l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril) i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

Contra la present resolució, també s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent a la publicació d'aquesta resolució, en la forma i condicions previstes a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (BOE núm. 167, de 14 de juliol).

 

Palma, 28 d'octubre de 2021

El director general de Model Econòmic i Ocupació

Llorenç Pou Garcias

Per delegació de competències del president del SOIB

(Resolució de 09/07/2019, BOIB núm. 94, d'11 de juliol)

 

ANNEX

Sol·licituds inadmeses

 

LLINATGES

NOM

DNI

Núm. Expedient

Data registre entrada

MOTIU

Punt convoc.

REBASSA RIUTORT

BÀRBARA

*****607G

ESPA2+30 25/2020-21

05/02/21

Fora de termini

6.4

DOMENGE SITGES

MATEU

*****287P

ESPA2+30 166/2020-21

14/06/21

Fora de termini

6.4