Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 540300
Decret de reestructuració de l’equip de Govern del Consell Insular de Formentera a partir de la renúncia del Sr. Antonio Jesús Sanz Igual i la incorporació del Sr. Antonio Tur Serra

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

ANA JUAN TORRES, PRESIDENTA DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Decret de reestructuració de l'equip de Govern del Consell Insular de Formentera a partir de la renúncia del Sr. Antonio Jesús Sanz Igual i la incorporació del Sr. Antonio Tur Serra.

A partir de la renúncia presentada pel Sr. Antonio Jesús Sanz Igual a la condició de conseller d'aquesta corporació, de la qual es va donar compte al Ple en sessió de 29 d'octubre de 2021, es va comunicar a la Junta Electoral Central i es va sol·licitar l'expedició de credencial de la persona que l'havia de substituir (Sr. Antonio Tur Serra de la llista electoral del PSIB-PSOE), tot això en relació al règim singular de Formentera previst en l'article 63.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en virtut de la seua reforma per Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer; la disposició transitòria tercera de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives per les quals s'aprovaren “Mesures urgents de govern, administració i règim jurídic del municipi i de l'illa de Formentera” i l'article 1.2 de la Llei 9/2009, d'11 de desembre, electoral dels consells insulars, raó per la qual es fa necessari procedir a la reorganització de l'equip de Govern.

Atès que amb data d'avui, 10 de novembre de 2021 el Sr. Antonio Tur Serra ha pres possessió com conseller d'aquest Consell Insular de Formentera, per ocupar el lloc que ha quedat vacant amb la renúncia del Sr. Antonio Jesús Sanz Igual, i atès també que en data 15 d'octubre de 2021 per Decret de presidència es va procedir a l'establiment de la nova organització per conselleries del Consell per al que resta de mandat fins a 2023, i en aquest supòsit nomenar les persones responsables d'àrea.

Vist l'article 66.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears; els articles 13 i 14 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars en relació a la disposició transitòria tercera de l'esmentada Llei 6/2007, de 27 de desembre, i l'article 151 del Reglament orgànic de funcionament del Consell insular de Formentera (ROC), publicat al BOIB núm. 61, de 22 d'abril 2010 sobre responsables d'àrea (consellers i conselleres insulars delegats) del Consell Insular.

Amb la conformitat jurídica del secretari de la corporació, segons el Reial decret 128/2018, de 16 de març.

Vist així mateix l'article 9 de Llei 8/2000 de 27, d'octubre, i el propi ROC, que atribueixen a la presidència la competència per dictar decrets que suposin la creació o extinció de departaments del Consell Executiu (a Formentera, conselleries), en el marc del Reglament orgànic, i fixar les atribucions dels diferents òrgans de cada departament (a Formentera, conselleria),  pel Decret present,

En exercici de la potestat d'autoorganització que l'article 6 de la Llei de consells insulars reconeix a aquesta entitat,

HE RESOLT 

Primer.- Mantenir els nomenaments de consellers i conselleres responsables de les àrees i designar, després de la incorporació del conseller Sr.  Tur Serra, amb la qual cosa l'equip de Govern quedarà amb les persones i àrees que a continuació es relacionen: 

 • Sra. ANA JUAN TORRES, presidenta i consellera de Comerç, Emprenedoria i Igualtat.
 • Sra. ALEJANDRA FERRER KIRSCHBAUM, vicepresidenta 1a i consellera d'Ordenació i Promoció Turística.
 • Sra. SUSANA LABRADOR MANCHADO, vicepresidenta 2a i consellera de Cultura i Educació.
 • Sr. RAFAEL RAMIREZ GUTIÉRREZ, vicepresident 3r i conseller de Benestar Social, Gerència, Habitatge i Transparència.
 • Sr. BARTOMEU ESCANDELL TUR, conseller d'Economia, Hisenda i Serveis Generals.
 • Sr. RAFAEL GONZÁLEZ RIBAS, conseller de Mobilitat i Territori.
 • Sra. RAQUEL GUASCH FERRER, consellera de Patrimoni, Política Lingüística i Formació.
 • Sr.  JOSÉ MARÍ MAYANS, conseller d'Infraestructures, Sector Primari i Interior.
 • Sra. VANESSA PARELLADA TORRES, consellera de Joventut, Noves Tecnologies i Participació Ciutadana.
 • Sra. PAULA FERRER MAGAÑA, consellera d'Esports, Recursos Humans i Serveis Insulars.
 • Sr. ANTONIO TUR SERRA, conseller de Medi Ambient i Serveis d'Inspecció.

Segon.- Tendran tots, segons el Pressupost vigent per al 2021 (BOIB núm. 9, de 21 de gener de 2021), dedicació exclusiva, amb efectes des del dia 15 d'octubre de 2021, com mantenen, tret del Sr. ANTONIO TUR SERRA, conseller de Medi Ambient i Servei d'Inspecció, amb efectes del dia d'avui, 10 de novembre de 2021 data de la seua presa de possessió, i de la Sra. RAQUEL GUASCH FERRER, consellera de Patrimoni, Normalització Lingüística i Formació, que té una dedicació parcial.  

Es fa avinent que el sou anual que correspon al Sr. Tur Serra, segons el pressupost vigent, és el de 50.300€, distribuït en 14 pagues anuals, amb les adaptacions corresponents per mor de la data de la presa de possessió el dia d'avui, pel que resta d'any. La dedicació exclusiva s'entén en 37,5 hores setmanals. En qualsevol cas, tot queda pendent de l'acord específic que adopti el Ple.

Tercer.- Mantenir les delegacions de data 15 d'octubre de 2021 abans esmentades i publicades al BOIB núm. 146, de 26 d'octubre de 2021, fetes en favor dels consellers i conselleres de l'equip de Govern, a excepció de les abans assignades al Sr. Antonio Jesús Sanz Igual que ara es deleguen a favor del Sr. ANTONIO TUR SERRA. Al nou conseller se li deleguen les funcions i competències que a continuació se relacionen:

(...) 

Sr. ANTONIO TUR SERRA, conseller de Medi Ambient i Serveis d'Inspecció.

Amb les següents funcions:

- Impulsar i dirigir projectes encaminats a la millora constant de la situació del Medi Ambient i sostenibilitat energètica.

- Impuls i gestió de la neteja i residus a la nostra illa, encaminat a la millora i foment del reciclatge.

- Impuls, organització i gestió del Servei d'inspecció integral,

Tot això dins el marc dels criteris generals de treball de l'equip de Govern.

Comprèn les següents competències: 

 • Formulació i gestió de polítiques per la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible (article 29.2.x Llei 20/2006).
 • Medi ambient: gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes, o l'emissió de vibracions i camps electromagnètics (article 25.2.b LBRL, Llei estatal 37/2003, Llei 1/2007, Llei 3/2005).
 • Regulació i gestió de l'aprovisionament d'aigua potable a domicili, de la conducció i del tractament d'aigües residuals i de la recollida i del tractament de residus sòlids urbans (article 29.2.m Llei 20/2006).
 • Regulació, gestió i vigilància de les activitats i els usos que es duen a terme a les platges (article 29.2.o Llei 20/2006).
 • Mesures de protecció i promoció de l'aprofitament dels recursos naturals i industrials ubicats en el territori de Formentera, de manera coordinada amb l'Estat i el Govern de les Illes Balears (article 173.2 Llei 20/2006).
 • Relació i col·laboració amb el Parc Natural de ses Salines; i amb la Demarcació de Costes de l'Estat a Formentera.
 • Pla Director Sectorial de residus sòlids no perillosos de Formentera. Resta de plans de residus.
 • Aplicació de l'Ordenança sancionadora per incompliment de la prohibició d'acampada lliure al municipi de Formentera.
 • Energies renovables.
 • Serveis d'inspecció, en estreta col·laboració amb les Conselleries respectives.
 • Inspecció tècnica de vehicles (article 70.5 EAIB).
 • Control i inspecció de la distribució i del subministrament d'aliments, begudes i resta de productes directa o indirectament relacionades amb el consum, així com els mitjans per al seu transport (article 29.2.u Llei 20/2006).

Quart.- Considerar que, llevat que s'estableixi el contrari, l'abast de les funcions d'aquestes assignacions d'àrees se circumscriuen a la direcció, gestió, estudi, impuls, proposta d'actuació i proposta de resolució, aquesta darrera quan s'escaigui.

Cinquè.- Considerar que de forma indistinta, i segons les necessitats, es delegarà en tots els consellers, i de manera específica, segons s'escaigui, les competències que la presidència ostenta en virtut del previst a l'article 51.1 del Codi Civil, segons la legislació vigent per a autoritzar els matrimonis civils que se celebrin al Consell Insular (en tant que competències municipals).

Sisè.- Considerar que conserva la presidència les següents facultats en relació a les atribucions delegades:

a) Rebre informació detallada de la gestió de les competències delegades i, si n'era el cas, i n'hi ha resolucions, dels actes dictats en virtut de la delegació.

b) Ser informada prèviament de l'adopció de decisions de transcendència.

En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels consellers delegats, aquesta presidència assumirà, directa i automàticament, les atribucions delegades com a titular de la competència originària, sense necessitat que es dicti cap resolució expressa en aquest sentit.

 

​​​​​​​Això no obstant per a períodes més llargs de temps es podrà atribuir la competència, de manera temporal, per aquesta presidència a un o altres consellers o conselleres. 

Setè.– Donar compte del Decret present al Ple de la corporació, ordenar que es notifiqui a tots els consellers de l'equip de Govern i ordenar publicar-lo al Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici de la seua efectivitat des del dia següent a la data d'haver-lo signat.

Ho mana i signa la presidenta, de la qual cosa don fe.

 

Formentera, amb data de la signatura electrònica (10 de novembre de 2021)

                                                La presidenta                                                 El secretari habilitat nacional

                                              Ana Juan Torres                                               Ángel Custodio Navarro Sánchez