Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 534408
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge a proposta del director general d’Habitatge i Arquitectura per denegar les ajudes per adequar cambres de bany d’habitatges amb persones majors o persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda, residents, per a millorar l’accessiblitat, a les persones sol·licitants que figuren a l’annex, per exhauriment del crèdit pressupostari

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 19 d'octubre de 2021, el director  general d'Habitatge i Arquitectura ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

 1. El dia 10 de juliol de 2021, es va publicar en el BOIB núm. 92 la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 30 de juny de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per adequar cambres de bany d'habitatges amb persones majors o persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda, residents, per millorar-ne l'accessibilitat.

 2. Les bases estableixen que aquestes ajudes s'han d'abonar amb càrrec a la partida pressupostària 25601 G 43B02 78000 00 per un import de 110.000,00 euros.

 3. Al punt desè de la Resolució de convocatòria es determina que les sol·licituds s'han de resoldre individualment per ordre de registre d'entrada amb la documentació completa, en el termini establert al punt catorzè, mentre hi hagi crèdit pressupostari. Si aquest s'exhaureix abans que acabi el termini per presentar les sol·licituds, s'ha de dictar una resolució que s'ha de publicar en el BOIB, en la qual ha de constar aquesta circumstància i la relació de les sol·licituds que es deneguen per manca de crèdit.

 4. En data 19 d'agost de 2021, s'havien presentat un total de 91 sol·licituds, de les quals s'han de desestimar les 29 sol·licituds que figuren a l'annex, per exhauriment de crèdit pressupostari, d'acord amb el que estableix el punt desè de la Convocatòria relatiu al procediment. 

Fonaments de dret

 1. L'Ordre del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 22 de juny de 2017, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions estatals o autonòmiques en matèria d'habitatges (BOIB núm. 79, de 29 de juny de 2017).

 2. La Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es convoquen ajudes per adequar cambres de bany d'habitatges amb persones majors o persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda, residents, per millorar-ne l'accessibilitat (BOIB núm. 92, de 10 de juliol de 2021).

 3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

 4. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 5. La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de les Illes Balears.

 6. La Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Mobilitat i Habitatge que dicti una resolució en els termes següents:

1.  Denegar l'ajuda sol·licitada  per les persones que figuren a l'annex, per adequar cambres de bany d'habitatges amb persones majors o persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda, residents, per millorar-ne l'accessibilitat; per exhauriment del crèdit pressupostari establert al punt quart de la convocatòria, d'acord amb el punt desè de la mateixa.

2.  Publicar la  resolució al BOIB.

 

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de  Mobilitat i  Habitatge, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 2 de novembre de 2021

El director general proposant Eduardo Robsy Petrus

El secretari general Francesc Ramis Oliver Per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge (BOIB núm. 24, de 18 de febrer de 2021)

 

 

ANNEX

DNI NOM Núm. exp Domicili acutació

**19677**

MARIA MARGARITA CLAR LORENTE

22/2021 B+65

ALARÓ

**03370**

JOSE LOPEZ MARTINEZ

23/2021 B+65

PALMA

**07431**

JOAN JOSEP SUAU MORAGUES

31/2021 B+65

POLLENÇA

**01648**

MARIA DOLORES NCHASO SOTA

33/2021 B+65

MARRATXÍ

**19344**

JAIME FONTANET MARTORELL

61/2021 B+65

MANCOR DE LA VALL

**38457**

JOSE RAMON PIÑA BONET

57/2021 B+65

MARRATXÍ

**37310**

CRISTOBAL REBASSA BUSQUETS

60/2021 B+65

ALCUDIA

**36234**

MARIA CONCEPCION FONT ALBERTI

69/2021 B+65

BANYALBUFAR

**10228**

RAFAEL ISASI ROVIRA

70/2021 B+65

PALMA

**44730**

LOURDES PLANELLS RIERA

71/2021 B+65

SAN JOAN DE LABRITJA

**26153**

MARIA DOLORES PEÑARROJA VILLANUEVA

72/2021 B+65

SANTA EULALIA DEL RIU

**03898**

MARIA CRISTINA MAR PONS

73/2021 B+65

MANACOR

**23186**

MARIA DOLORES FONTAS VERA

74/2021 B+65

MARRATXI

**22505**

CATALINA CORRO POCOVI

75/2021 B+65

PALMA

**32859**

JUANA FULLANA MUT

76/2021 B+65

LLUCMAJOR

**22573**

MARIA ROSA GARCIA AZCONA

77/2021 B+65

PALMA

**23673**

CATALINA ADROVER NICOLAU

78/2021 B+65

FELANITX

**35180**

FRANCISCA ALOMAR CAMPINS

79/2021 B+65

PALMA

**39080**

PEDRO CAIMARI GARAU

80/2021 B+65

SELVA

**33624**

NICOLAS LLULL HOMAR

81/2021 B+65

ESCORCA

**99859**

MANUEL PIZA RODRÍGUEZ

82/2021 B+65

PALMA

**94417**

JOSE MANUEL GARCIA DIAZ

83/2021 B+65

PALMA

**97581**

JOSE JUAN CHAO YAÑEZ

84/2021 B+65

PALMA

**14301**

ANDRES LARA CASTRO

85/2021 B+65

LLUCMAJOR

**24462**

ANTONIO RIPOLL ESTEVA

86/2021 B+65

LLOSETA

**38318**

MARGARITA TOUS MARCH

87/2021 B+65

PALMA

**95574**

MATEO GUAL ROSSELLO

88/2021 B+65

INCA

**19936**

FRANCISCA RIUTORT LLANERAS

89/2021 B+65

ESPORLES

**13889**

ISABEL MARIA CARDONA MONTAÑO

90/2021 B+65

PALMA