Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 539087
Declararació del barri de «Es Puig des Molins» àrea de circulació restringida

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Resolució núm. 2021-4840 de data 23-06-2021, declaració barri de “Puig des Molins”, àrea de circulació restringida

L'Alcalde, el dia 23 juny de 2021 ha dictat la següent resolució:

"DECRET

1. Vista la Secció I del Capítol IV de l'Ordenança de circulació, per la qual es regulen les àrees de circulació restringida en el municipal d'Eivissa.

2. .Vist l'article 17, al seu apartat primer, de l'Ordenança mitjançant el qual es faculta a l'Alcaldia per declarar, per raons d'interès municipal un o diversos vials, o un sector urbà, com a àrea de circulació restringida al trànsit (ACIRE) als efectes d'adaptar la mobilitat a la singular morfologia urbana que caracteritza aquestes zones i per adoptar mesures permanents de, entre altres, sistema de control d'accessos; de limitació horària per a la circulació i accés de vehicles, així com de limitació horària per a les activitats de càrrega i descàrrega, en una àrea concreta i delimitada dins el terme municipal per motius de seguretat viària, seguretat ciutadana i protecció de la integritat dels espais públics i privats amb vigència permanent excepte senyalització que indiqui l'horari de vigència

3. Vist que el mateix article 17, al seu apartat primer, estableix que «L'ús i condicions de les zones de càrrega i descàrrega dins la zona ACIRE es determinen per resolució` d'Alcaldia, que en determinarà l'horari i possibles usuaris.»

4. Atès que l'article 17, al seu apartat segon, prohibeix la circulació de vehicles per les vies que constitueixin aquestes àrees, exceptuant , entre d'altres, als vehicles permesos, els autoritzats i altres persones usuàries que gaudeixen d'una autorització puntual per a l'accés, llevat del cas que, por motius d'interès general, s'adoptin mesures excepcionals que permetin l'accés general de vehicles.

RESOLC

PRIMER.- Declarar el barri de «Es Puig des Molins» àrea de circulació restringida.

SEGON.- Autoritzar la circulació de vehicles destinats al transport de mercaderies per operacions de càrrega i descàrrega de 07:00 a 11:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores, de dilluns a dissabte.

TERCER.- Publicar aquest decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la seu electrònica de l'Ajuntament.

 

Eivissa, en el dia de la signatura electrònica (9 de novembre de 2021)

L'alcalde En don fe El secretari acctal.

Joaquim Roca Mata