Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu

    Número d'edicte 7523 - Pàgines 26722-26737

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a les reials acadèmies de les Illes Balears per al 2021

    Número d'edicte 7649 - Pàgines 26738-26746

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es concedeixen ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19 s’autoritzen i disposen les despeses, es reconeixen les obligacions i se’n proposen els pagaments

    Número d'edicte 7660 - Pàgines 26747-26750

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 29 de juny de 2021 de modificació de determinades resolucions per les quals es convoquen procediments per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació

    Número d'edicte 7654 - Pàgines 26751-26753

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 de juny de 2021 per la qual es convoca el procediment per a la dotació de Auxiliars Tècnics Educatius (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2021-2022

    Número d'edicte 7548 - Pàgines 26754-26755

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajuts destinats a actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears per a l’any 2021

    Número d'edicte 7566 - Pàgines 26756-26765

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la revisió de l’autorització ambiental integrada de la fàbrica de ciment de Lloseta, promoguda per Cemex España Operacions SLU, en aplicació de la decisió d’execució de la comissió de 26 de març de 2013 per la qual s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) per a la fabricació de ciment, calç i òxid de magnesi conforme a la Directiva 2010/75/UE del parlament europeu i del consell, sobre les emissions industrials - TM Lloseta (IPPC M 09/2016)

    Número d'edicte 7614 - Pàgines 26766-26772

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de parc Fotovoltaic Rafal Vell, polígon 15, parcel·la 78 del T.M. de Ciutadella (34a/2021)

    Número d'edicte 7623 - Pàgines 26773-26779

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 30 de juny de 2021 per la qual es declara la presència de la malaltia del virus de la llengua blava i s’adopten mesures sanitàries de salvaguarda per evitar-ne la propagació a tot el territori de les Illes Balears

    Número d'edicte 7646 - Pàgines 26780-26782

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge d’1 de juliol de 2021 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes per al lloguer d’habitatges de l’any 2021, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

    Número d'edicte 7655 - Pàgina 26783

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general d'Habitatge i Arquitectura, per la qual es rectifiquen errors materials advertits en la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 03 de maig de 2021, per la qual s'aprova la tercera concessió de les ajudes per minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els arrendaments d'habitatge habitual

    Número d'edicte 7656 - Pàgines 26784-26786

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general d'Habitatge i Arquitectura, per la qual es rectifiquen errors materials advertits en la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 12 de novembre de 2020, per la qual s'aprova la segona concessió de les ajudes per minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els arrendaments d'habitatge habitual

    Número d'edicte 7657 - Pàgines 26787-26789

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general d'Habitatge i Arquitectura, per la qual es rectifiquen errors materials advertits en la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 15 d'octubre de 2020, per la qual s'aprova la primera concessió de les ajudes per minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els arrendaments d'habitatge habitual

    Número d'edicte 7658 - Pàgines 26790-26792

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del secretari general per delegació de competències del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, per la qual s’aprova la cinquena concessió d’ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies amb l’objecte de pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s’han produït per l’alerta sanitària derivada de la COVID-19, en l’àmbit territorial de les Illes Balears

    Número d'edicte 7580 - Pàgines 26793-26797

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementen els crèdits que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 21 de maig de 2020, per la qual es convoquen subvencions per a la cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions de promoció per a l’any 2020

    Número d'edicte 7619 - Pàgina 26798

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es trasllada i s’ajusta el crèdit i es modifica la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 15 de novembre de 2019, per la qual es convoquen, per als anys 2019-2022, les ajudes per a la diversificació i noves formes d’ingressos en el sector de la pesca

    Número d'edicte 7633 - Pàgines 26799-26800

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears pel qual s'accepta la donació que fa Cardiolink, SL, a favor del Servei de Salut de les Illes Balears, d'un armari refrigerador Fagor AEP-451-C, valorat en 676,39 €, per ser destinat a la Unitat de Trasplantaments de l'Hospital Universitari Son Espases (Exp. PATRIM. 37/2020)

    Número d'edicte 7601 - Pàgina 26801

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears pel qual s'accepta la donació de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears consistent en dues bàscules de precisió, valorades en 10.756,90 €, per al Servei de Salut de les Illes Balears i amb destinació a l'Hospital Universitari Son Espases (Exp. PATRIM. 48/2020)

    Número d'edicte 7602 - Pàgina 26802

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears pel qual s'accepta la donació a favor del Servei de Salut de les Illes Balears d’una pintura a l'oli, pa de d’argent i pa d'or sobre llenç, titulada Coloms, del pintor mallorquí Pau Lluís Fornés, valorada en 5.000 €, per ser destinada a l'Hospital Universitari Son Espases (Exp. PATRIM. 11/2021)

    Número d'edicte 7603 - Pàgina 26803

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de data 18 de juny de 2021 d’aprovació del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Formentera (en exercici de les competències municipals que aquest ens gestiona) per concedir ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics

    Número d'edicte 7555 - Pàgines 26804-26810

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Concessió de subvencions per a ajuntaments de Mallorca de 20.000 habitants o menys per al suport de la joventut per a l’any 2021

    Número d'edicte 7615 - Pàgines 26811-26813

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials Socials de concessió per als mesos d’abril i maig de la prestació econòmica d’urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

    Número d'edicte 7616 - Pàgines 26814-26823

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Publicació de la Resolució de concessió de la Convocatòria de subvencions Gaudeix l’Illa III

    Número d'edicte 7604 - Pàgines 26824-26828

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del segon grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de St. Llorenç des Cardassar, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 7605 - Pàgines 26829-26832

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del segon grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes extraordinàries, a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Lloseta, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 7606 - Pàgines 26833-26835

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del primer grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes extraordinàries, a fons perdut, per empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Binissalem per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 7607 - Pàgines 26836-26838

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del cinquè grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, d’empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Felanitx per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 7608 - Pàgines 26839-26841

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del quart grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes extraordinàries, a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Manacor, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 7609 - Pàgines 26842-26845

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del segon grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Palma, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 7662 - Pàgines 26846-26863

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 160/2021, de 30 de juny, relatiu a la revocació de la delegació de la presidència del Consorci de Residus i Energia de Menorca

    Número d'edicte 7595 - Pàgina 26864

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 7 de juny de 2021, relatiu a la concessió d’ajuts per a la redacció, modificació o revisió del pla de voluntariat per part de les entitats (exp. 03135-2020-000010)

    Número d'edicte 7596 - Pàgines 26865-26867

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 21 de juny de 2021, relatiu a l’aprovació de la tercera i darrera resolució de la convocatòria dels ajuts per pal·liar els efectes econòmics derivats de l’adopció del nivell 4 d’alerta sanitària en diferents sectors econòmics de Menorca, corresponents als mesos de febrer i març de l’any 2021 (exp. 03140-2021-000646)

    Número d'edicte 7597 - Pàgines 26868-26874

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del municipi d’Alaró afectades per la situació econòmica derivada de la crisi sanitària de la COVID-19, segona convocatòria

    Número d'edicte 7591 - Pàgines 26875-26882

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Acord de dedicació dels regidors

    Número d'edicte 7661 - Pàgina 26883

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva de l’acord de modificació d’una fitxa de la relació de llocs de treball

    Número d'edicte 7562 - Pàgines 26884-26885

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva de l’acord de modificació d’una fitxa de la relació de llocs de treball

    Número d'edicte 7560 - Pàgines 26886-26887

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Delegació funcions de batlia

    Número d'edicte 7645 - Pàgina 26888

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Convocatòria i bases reguladores de les condicions i requisits per a la concessió de beques de formació pràctica dirigides a persones amb titulació universitària o de cicles formatius – Projecta't 2021

    Número d'edicte 7592 - Pàgines 26889-26898

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Convocatòria i bases reguladores de les condicions i requisits per a la concessió de beques de cooperació de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (Get Experience 2021)

    Número d'edicte 7598 - Pàgines 26899-26908

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació del preu públic de la venda del llibre Les Escoles de Palma Temps de la II República

    Número d'edicte 7554 - Pàgina 26909

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Modificació de l'estructura organitzativa del Departament d'urbanisme i activitats

    Número d'edicte 7568 - Pàgina 26910

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Josep per als exercicis 2020-2022

    Número d'edicte 7589 - Pàgines 26911-26913