Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 271836
Acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears pel qual s'accepta la donació a favor del Servei de Salut de les Illes Balears d’una pintura a l'oli, pa de d’argent i pa d'or sobre llenç, titulada Coloms, del pintor mallorquí Pau Lluís Fornés, valorada en 5.000 €, per ser destinada a l'Hospital Universitari Son Espases (Exp. PATRIM. 11/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 23 de març de 2021 va tenir entrada a la Subdirecció de Pressuposts i Control de la Despesa un escrit signat pel director gerent del Servei de Salut, amb documentació per tramitar l'acceptació de la donació que fa la senyora Maria Rosa Salinas Ribas a favor del Servei de Salut de les Illes Balears d'una pintura a l'oli, pa d'argent i pa d'or sobre llenç, titulada Coloms, amb les dimensions de 65,5 x 49,5 cm, del pintor mallorquí Pau Lluís Fornés, elaborada en 1975 i valorada en 5.000 €, per ser destinada a l'Hospital Universitari Son Espases. Entre la documentació enviada hi ha la següent:

a) L'escrit d'oferiment de la senyora Maria Rosa Salines Ribas de la donació a favor del Servei de Salut de les Illes Balears de l'obra d'art citada.

b) El valor del bé manifestat per la donant: 5000 €.

c) L'informe de necessitat del director gerent de l'Hospital Universitari Son Espases.

d) Una imatge de l'obra que es dona.

2. El 25 de març de 2021 el director general del Servei de Salut va dictar la resolució d'inici.

3. El 26 de maig de 2021 el subdirector de Pressuposts i Control de la Despesa va emetre l'informe favorable.

4. L'article 6 j) del Decret 39/2006, de 21 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts del Servei de Salut de les Illes Balears, estableix que correspon al Consell de Direcció acceptar les donacions a favor del Servei de Salut.

Per tot això, el Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears adopta el següent

Acord

1. Autoritzar l'acceptació de la donació que fa la senyora Maria Rosa Salines Ribas a favor del Servei de Salut de les Illes Balears d'una pintura a l'oli, pa d'argent i pa d'or sobre llenç, titulada Coloms, amb les dimensions de 65,5 x 49,5 cm, del pintor mallorquí Pau Lluís Fornés, elaborada en 1975 i valorada en 5.000 €, per ser destinada a l'Hospital Universitari Són Espases.

2. Assenyalar que l'acceptació de la donació no suposa cap despesa per a l'Hospital Universitari Son Espases ni per al Servei de Salut de les Illes Balears, ni implica assumir cap obligació envers la donant. Aquesta donació es fa efectiva amb caràcter extraordinari i en cap cas beneficia cap professional sanitari ni constitueix un incentiu per recomanar, comprar o vendre obres d'art de la donant.

3. Facultar el director general del Servei de Salut per signar tots els documents relatius a la donació que siguin pertinents.

4. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb l'article 41 de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 29 de juny de 2021

La presidenta del Consell de Direcció

Patricia Gómez Picard