Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 274949
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general d'Habitatge i Arquitectura, per la qual es rectifiquen errors materials advertits en la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 03 de maig de 2021, per la qual s'aprova la tercera concessió de les ajudes per minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els arrendaments d'habitatge habitual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 16 de juny de 2021, el director general d'Habitatge i Arquitectura ha formulat la següent proposta de resolució:

Fets

1. El 29 de juny de 2020 el conseller de Mobilitat i Habitatge va dictar la resolució per la qual es van convocar les ajudes per a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els arrendaments d'habitatge habitual, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 (BOIB núm. 116, de 30 de juny de 2020).

2. El 03 de maig de 2021 el conseller de Mobilitat i Habitatge va dictar la resolució per la qual s'aprova la tercera concessió parcial de les ajudes per a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els arrendaments d'habitatge habitual, i es reconeix l'obligació a favor de 196 beneficiaris de l'ajuda, de conformitat amb la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juny de 2020, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-202 (BOIB núm. 59, de 6 de maig de 2021).

En l'annex 1 de la resolució esmentada es relacionaven els beneficiaris de les ajudes i la quantia de la ajuda corresponent.

3. Les persones interessades en els expedients individuals BTE/820686/2020 i BTE/826984/2020, d'ajudes per a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els arrendaments d'habitatge habitual, han formulat la respectiva reclamació mitjançant la qual al·leguen que no se'ls va reconèixer el total de la quantia de l'ajuda que els correspon d'acord amb el compliment dels requisits establerts en la convocatòria, i sol·liciten la rectificació de la Resolució de concessió i el pagament de les quantitats pendents de cobrament, segons es detalla en el següent quadre:

Expedient

DNI

Import que legalment correspon concedir

Import concedit i abonat en la Resolució 03/05/2021

Import pendent

BTE/820686/2020

43096272E

1.633,93 €

1.089,60 €

544,33 €

BTE/826984/2020

01897583Z

3.400,00 €

1.000,00 €

2.400,00 €

4. Els serveis competents de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura han comprovat que s'han produït errors materials en els càlculs que comporten diferències entre la quantia de l'ajuda per al lloguer concedida i reconeguda als beneficiaris i la quantia que legalment els correspon segons les bases de l'esmentada convocatòria.

5. En conseqüència, queden pendents de concedir i de percebre les quantitats que s'expressen en el quadre anterior, en el qual s'assenyalen els expedients individuals afectats, les persones interessades, els imports que legalment correspon concedir, els imports percebuts i els imports pendents de percebre.

6. D'acord amb la Instrucció 1/2008, de 10 de juny, de la Intervenció General i la Direcció General del Tresor i Política Financera que regula els pagaments de subvencions d'escassa quantia a un nombre significatiu de perceptors, l'interventor general, mitjançant l'autorització del dia 22 de juny de 2020 ha autoritzat per a aquest expedient la utilització del procediment de pagament de subvencions d'escassa quantia a una pluralitat de perceptors en la tramitació d'ajudes per a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els arrendaments d'habitatge habitual.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que les administracions públiques podran rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics dels seus actes.

2. La Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juny de 2020 per la qual es van convocar les ajudes per a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els arrendaments d'habitatge habitual, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 (BOIB núm. 116, de 30 de juny de 2020).

3. La Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 15 d'octubre de 2020 per la qual s'aprova la primera concessió parcial de les ajudes per a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els arrendaments d'habitatge habitual, i es reconeix l'obligació a favor de 102 beneficiaris de l'ajuda, de conformitat amb la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juny de 2020 (BOIB núm. 179, de 17 d'octubre de 2020).

4. L'article 9 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat (BOIB núm. 8, de 15 de gener de 2015).

5. La Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 (BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020).

6. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

7. La Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril de 2003).

8. El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que inclou la Conselleria de Mobilitat i Habitatge (BOIB núm. 20, de 14 de febrer de 2021).

9. L'article 2.11.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que estableix que la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura, dependent de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, exerceix les seves competències, entre altres, en l'àmbit material de foment, coordinació i gestió de les ajudes públiques en matèria d'habitatge (BOIB núm. 21 ext., de 15 de febrer de 2021).

Proposta de resolució

Propos al conseller de Mobilitat i Habitatge que dicti una resolució en els següents termes:

1. Rectificar els errors materials existents en la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 03 de maig de 2021, per la qual s'aprova la tercera concessió parcial de les ajudes per a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els arrendaments d'habitatge habitual, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-202 i es reconeix l'obligació a favor de 196 beneficiaris de l'ajuda destinada a subvencionar el lloguer, i es va proposar el pagament dels imports concedits i justificats, quant a les quantitats concedides i justificades que estan pendents de percebre, segons es detalla en el següent quadre:

Expedient

DNI

Import que legalment correspon concedir

Import concedit i abonat en la Resolució 03/05/2021

Import pendent

BTE/820686/2020

43096272E

1.633,93 €

1.089,60 €

544,33 €

BTE/826984/2020

01897583Z

3.400,00 €

1.000,00 €

2.400,00 €

2. Autoritzar una despesa per un import de 2.944,33 € (dos mil nou-cents quaranta-quatre euros i trenta-tres cèntims), amb càrrec a la partida pressupostària 25501 413G01 48000 00 (FF 18030), en concepte d'ajudes pendents de percebre per a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en el lloguer d'habitatges habitual, d'acord amb el que es disposa en la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juny de 2020, referida en el punt anterior.

3. Disposar una despesa per un import de 2.944,33 € (dos mil nou-cents quaranta-quatre euros i trenta-tres cèntims) a favor dels beneficiaris i per l'import que figura en l'anterior quadre.

4. Reconèixer l'obligació de les característiques assenyalades en el punt tercer.

5. Proposar a la directora general del Tresor i Política Financera el pagament de les diferències aritmètiques de les ajudes pendents de pagament als beneficiaris assenyalats per un import de 2.944,33 € (dos mil nou-cents quaranta-quatre euros i trenta-tres cèntims), amb càrrec a la partida pressupostària 25501 413G01 48000 00 (FF 18030), que es realitzarà utilitzant el sistema de transferència massiva.

6. Publicar aquesta Resolució en el BOIB.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge, en el termini d'un mes des de l'endemà al de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es podrà interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des de l'endemà al de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 16 de juny de 2021

El secretari general

Francesc Ramis Oliver

Per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge

(BOIB n.º 24, de 18 de febrer de 2021)

El director general proponent

Eduardo Robsy Petrus