Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 270296
Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de data 18 de juny de 2021 d’aprovació del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Formentera (en exercici de les competències municipals que aquest ens gestiona) per concedir ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que la Comissió de Govern ha adoptat el següent acord:

12. COMERÇ

PRP2021/556 PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I EL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA (EN EXERCICI DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS QUE AQUEST ENS GESTIONA) PER CONCEDIR AJUDES ADREÇADES A PAL·LIAR LES CONSEQÜÈNCIES DE LES RESTRICCIONS MOTIVADES PER LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19 EN ELS SECTORS ECONÒMICS  

La Comissió de Govern, en exercici de les seues competències, sobre la base d'allò proposat (que conforme als articles 35 i 88.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques suposa la motivació d'aquest acte), adopta, per unanimitat, el següent

ACORD

ÚNIC. - Aprovar la proposta transcrita que es dona aquí per reproduïda.

“PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I EL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA (EN EXERCICI DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS QUE AQUEST ENS GESTIONA) PER CONCEDIR AJUDES ADREÇADES A PAL·LIAR LES CONSEQÜÈNCIES DE LES RESTRICCIONS MOTIVADES PER LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19 EN ELS SECTORS ECONÒMICS

Ana Juan Torres, vicepresidenta primera i consellera d'Habitatge, Majors, Comerç i Emprenedoria del Consell Insular de Formentera, formula a la Comissió de Govern la següent Proposta d'acord:

Vist que el 22 de gener de 2021 el Consell de Govern de les Illes Balears va declarar el nivell d'alerta sanitària 4 per a l'illa de Formentera, vist el notable empitjorament dels indicadors epidemiològics i la necessitat d'evitar totes les situacions que puguin afavorir els contagis per COVID-19 i la pressió sobre el sistema assistencial que aquestes hi duen associada.

Vist que el 15 de gener de 2021, en el marc del Pacte de Reactivació Econòmica i Social, signat el mes de juliol de 2020, s'acordaren tot un seguit de mesures econòmiques per ajudar a pal·liar els efectes econòmics derivats de les restriccions adoptades per aturar l'expansió de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Dins aquestes mesures es troba la creació d'un fons obert a tots els sectors productius afectats per les restriccions, dotat amb 20 milions d'euros, finançat a parts iguals entre el Govern i els ajuntaments.

Vist que la voluntat d'aquest fons és possibilitar línies d'ajuts adreçats als sectors econòmics especialment afectats com la restauració, el comerç, les activitats culturals, oci infantil, transport, etc. i preferentment a aquells sectors que no hagin estat beneficiaris d'altres ajudes. Tanmateix, la voluntat és que el criteri de sectors inclosos sigui àmplia i així també pugui incorporar els sectors directament afectats per les restriccions aprovades pel Govern en 2021.

Vist que l'article 30.21 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, segons la redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria de foment del desenvolupament econòmic en el territori de la Comunitat Autònoma, d'acord amb les bases i la coordinació general de l'activitat econòmica.

Vist que segons l'article 31.13 de l'Estatut d'autonomia també correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desenvolupament legislatiu i l'execució en matèria de règim local. D'acord amb aquest títol competencial, el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Vist  l'article 2.2 b del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que les relacions amb les institucions de govern de les illes i dels municipis, relacions de col·laboració, cooperació i coordinació amb els ens territorials corresponen a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local.

Vist que l'article 86 de l'Estatut d'autonomia atribueix al Govern de les Illes Balears, en les matèries de la seva competència, l'exercici de l'activitat de foment, sense perjudici de l'activitat que correspongui a l'Estat.

Vist que segons l'article 205 de la Llei 20/2006 l'esmentada disposa que els fons de col·laboració econòmica amb les entitats locals, entre els quals s'inclou el fons de cooperació local, tenen com a objectiu contribuir a l'equilibri econòmic de les entitats locals de les Illes Balears, així com col·laborar en al consecució dels principis d'autonomia i suficiència financera interna i en la realització del principi de solidaritat. Aquests fons s'han de dotar anualment i han d'estar constituïts per les aportacions pressupostàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears destinades als municipis i a les entitats locals menors.

Vist que la regla cinquena de l'apartat 3 b d'aquest article 205 estableix que, amb càrrec al fons de cooperació local, es puguin formalitzar convenis de col·laboració amb municipis i altres ens locals per a objectius determinats, els quals no estaran sotmesos als criteris de distribució prevists amb caràcter general i, excepcionalment, quan concorrin circumstàncies especials d'interès públic, i així es justifiqui i motivi en la tramitació de l'expedient i es reflecteixi en el conveni, no s'han de detreure de l'import anual que, en concepte de fons de cooperació local, correspon percebre a l'entitat local.

Vist que el Consell Insular de Formentera (com a ens d'administració, gestió i representació del municipi de Formentera, i segons el seu règim juridicoadministratiu especial, conforme a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears) té, com a competència pròpia, la de desenvolupament econòmic local, d'acord amb el que disposa l'article 29.2 t de la Llei 20/2006.

D'acord amb l'article 32 de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, en la redacció que en fa el Decret llei 1/2021, de 25 de gener, estableix que, d'acord amb la lletra t de l'article 29.2 esmentat en el paràgraf anterior, i en relació amb els apartats 1 i 5 de l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, els municipis de les Illes Balears poden fer ús dels instruments de foment prevists en el Decret llei esmentat com a manifestació de l'exercici de la seva competència pròpia. D'acord amb això, els ajuntaments (i a Formentera, el Consell Insular a propòsit de les competències municipals) poden atorgar ajudes o subvencions a les persones o entitats afectades i, en general, acordar totes les accions de foment que estimin pertinents amb la finalitat de coadjuvar a la recuperació econòmica en els termes municipals respectius. Potestat que es reconeix igualment als consells insulars, d'acord amb la lletra d de l'article 36.1 de la Llei 7/1985 esmentada i en l'àmbit dels territoris insulars respectius, amb les particularitats del Consell Insular de Formentera, que també ho pot fer addicionalment, com a ens de govern insular i institució d'autogovern de les Illes Balears, a més a més d'ens de govern municipal, segons el seu règim juridicoadministratiu especial de Consell Insular unimunicipal.

Donada la situació de crisi en els sectors econòmics al llarg de l'any 2020 i principis de l'any 2021, derivada de l'aplicació de les mesures restrictives per combatre l'expansió de la pandèmia de la COVID-19 posen de relleu la concurrència de circumstàncies especials d'interès públic que justifiquen la necessitat i oportunitat de formalitzar un conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Formentera (en estricte exercici de les competències municipals) per tal d'articular la col·laboració per part de l'Administració autonòmica, amb una aportació de 106.448,36 euros (cent sis mil quatre-cents quaranta-vuit euros amb trenta-sis cèntims), amb l'objectiu de col·laborar amb el Consell Insular de Formentera (com s'ha dit, en exercici estricte de les competències municipals, no d'ens insular) en la convocatòria de subvencions adreçades als sectors econòmics afectats per pal·liar els efectes de les restriccions en l'activitat del sector motivades per la necessitat de fer front a la pandèmia de la COVID-19. Aquesta aportació no s'ha de detreure de l'import que, en concepte de fons de cooperació local i d'acord amb els criteris de repartiment de l'article 205.3 b de la Llei 20/2006, correspon percebre a aquesta entitat local l'any 2021.

Vist l'Acord de Ple del Consell Insular de Formentera de 30 d'abril de 2021 d'aprovació inicial de la modificació del pressupost del Consell Insular de Formentera vigent per al 2021, expedient de modificació pressupostària núm. 1/2021. En compliment de l'article 169.1, per remissió del 177.2, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la LRHL, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició al públic, aquest Acord plenari d'aprovació inicial del Consell Insular de Formentera, adoptat en data 30 d'abril de 2021, sobre expedient de modificació de crèdit 01.2021, queda automàticament elevat a definitiu (BOIB núm. 80, de 17 de juny de 2021).

Vist que amb data 22 de desembre de 2020 el Ple del Consell Insular va acordar l'aprovació definitiva del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2021 (BOIB núm. 4, de 9 de gener de 2021).

Vist que amb data 26 de febrer de 2021 es va aprovar la Inclusió d'una regla ad hoc al Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Formentera per al 2020-2021 per tal de tramitar de forma urgent els ajuts per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, com a disposició addicional única sobre Agilitació de les tramitacions derivades d'ajuts per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOIB núm. 54, de 24 d'abril).

Vista la proposta d'inclusió en el Pla estratègic de subvencions per al 2020-2021 aprovat definitivament el 22 de desembre de 2021 (publicat al BOIB núm. 4, de 9 de gener de 2021) d'una línia de subvencions impulsada des de les àrees de comerç i economia i dirigida a les petites i mitjanes empreses i autònoms de Formentera per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la covid-19, aprovada per la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió de caràcter Ordinari de 12 de març de 2021.

Per la qual cosa, a la Comissió de Govern (òrgan competent, segons l'establert en el Decret de la presidència del Consell Insular, publicat al BOIB núm. 102, de 25 de juliol de 2019), es proposa l'adopció del següent

ACORD

1.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Formentera (en exercici de les competències municipals que aquest ens gestiona) per concedir ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics, i que apareix annexat.

2.- Facultar la presidenta del Consell Insular de Formentera a signar l'esmentat Conveni.

3.- Guardar còpia d'aquest acord en el Registre de Convenis que porta la Secretaria de la corporació i de l'exemplar signat.

4.- Donar trasllat a l'àrea d'Intervenció del Consell, als efectes escaients.

5.- Publicar el Conveni al BOIB, tret que també ho publiqui l'Administració de la Comunitat Autònoma, i a la pàgina web corporativa del Consell Insular de Formentera.

Formentera, a data de la signatura electrònica.

La vicepresidenta primera i consellera d'Habitatge,          Amb la conformitat jurídica ex RD 128/2018 del secretari habilitat del

Majors, Comerç i Emprenedoria del CIF                            Consell Insular de Formentera,                                

Ana Juan Torres                                                                       Ángel Custodio Navarro Sánchez

                                                                                              

ANNEX Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Formentera (en exercici de les competències municipals que aquest ens gestiona) per concedir ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics

Parts

Mercedes Garrido Rodríguez, consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en virtut del seu nomenament mitjançant el Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, que actua en nom i representació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en exercici de la competència que li confereixen els articles 11 i 80 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Alejandra Ferrer Kirschbaum, presidenta del Consell Insular de Formentera, elegida pel Ple en la sessió constitutiva de 15 de juny de 2019, tal i com surt publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 102, de 25 de juliol, en virtut de les competències que li atribueix la lletra q de l'article 9.2 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars; els apartats b i s de l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i del que preveu l'article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, d'atribucions del batle en matèria de convenis. Amb l'acord previ de la Comissió de Govern adoptat en data 18 de juny de 2021, pel qual se l'autoritza a la signatura d'aquest Conveni; tot això, a més, en compliment del règim especial al qual se subjecta Formentera i s'estableix a la disposició transitòria tercera de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives sobre «Mesures urgents de govern, administració i règim jurídic del municipi i de l'illa de Formentera», i el Reglament orgànic del Consell Insular de Formentera aprovat per acord del Ple de 31 de març de 2010 i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 61, de 22 d'abril de 2010.

Antecedents

El 15 de gener de 2021, en el marc del Pacte de Reactivació Econòmica i Social, signat el mes de juliol de 2020, s'acordaren tot un seguit de mesures econòmiques per ajudar a pal·liar els efectes econòmics derivats de les restriccions adoptades per aturar l'expansió de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Dins aquestes mesures es troba la creació d'un fons obert a tots els sectors productius afectats per les restriccions, dotat amb 20 milions d'euros, finançat a parts iguals entre el Govern i els ajuntaments.

La voluntat d'aquest fons és possibilitar línies d'ajuts adreçats als sectors econòmics especialment afectats com la restauració, el comerç, les activitats culturals, oci infantil, transport, etc. i preferentment a aquells sectors que no hagin estat beneficiaris d'altres ajudes. Tanmateix, la voluntat és que el criteri de sectors inclosos sigui àmplia i així també pugui incorporar els sectors directament afectats per les restriccions aprovades pel Govern en 2021.

1. L'article 30.21 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, segons la redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria de foment del desenvolupament econòmic en el territori de la Comunitat Autònoma, d'acord amb les bases i la coordinació general de l'activitat econòmica.

2. D'acord amb l'article 31.13 de l'Estatut d'autonomia també correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desenvolupament legislatiu i l'execució en matèria de règim local. D'acord amb aquest títol competencial, el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

3. L'article 2.2 b del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que les relacions amb les institucions de govern de les illes i dels municipis, relacions de col·laboració, cooperació i coordinació amb els ens territorials corresponen a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local.

4. L'article 86 de l'Estatut d'autonomia atribueix al Govern de les Illes Balears, en les matèries de la seva competència, l'exercici de l'activitat de foment, sense perjudici de l'activitat que correspongui a l'Estat.

5. L'article 205 de la Llei 20/2006 esmentada disposa que els fons de col·laboració econòmica amb les entitats locals, entre els quals s'inclou el fons de cooperació local, tenen com a objectiu contribuir a l'equilibri econòmic de les entitats locals de les Illes Balears, així com col·laborar en l'aconsecució dels principis d'autonomia i suficiència financera interna i en la realització del principi de solidaritat. Aquests fons s'han de dotar anualment i han d'estar constituïts per les aportacions pressupostàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears destinades als municipis i a les entitats locals menors.

La regla cinquena de l'apartat 3 b d'aquest article 205 estableix que, amb càrrec al fons de cooperació local, es puguin formalitzar convenis de col·laboració amb municipis i altres ens locals per a objectius determinats, els quals no estaran sotmesos als criteris de distribució prevists amb caràcter general i, excepcionalment, quan concorrin circumstàncies especials d'interès públic, i així es justifiqui i motivi en la tramitació de l'expedient i es reflecteixi en el conveni, no s'han de detreure de l'import anual que, en concepte de fons de cooperació local, correspon percebre a l'entitat local.

6. El Consell Insular de Formentera (com a ens d'administració, gestió i representació del municipi de Formentera, i segons el seu règim juridicoadministratiu especial, conforme a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears) té, com a competència pròpia, la de desenvolupament econòmic local, d'acord amb el que disposa l'article 29.2 t de la Llei 20/2006.

7. L'article 32 de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, en la redacció que en fa el Decret llei 1/2021, de 25 de gener, estableix que, d'acord amb la lletra t de l'article 29.2 esmentat en el paràgraf anterior, i en relació amb els apartats 1 i 5 de l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, els municipis de les Illes Balears poden fer ús dels instruments de foment prevists en el Decret llei esmentat com a manifestació de l'exercici de la seva competència pròpia. D'acord amb això, els ajuntaments (i a Formentera, el Consell Insular a propòsit de les competències municipals) poden atorgar ajudes o subvencions a les persones o entitats afectades i, en general, acordar totes les accions de foment que estimin pertinents amb la finalitat de coadjuvar a la recuperació econòmica en els termes municipals respectius. Potestat que es reconeix igualment als consells insulars, d'acord amb la lletra d de l'article 36.1 de la Llei 7/1985 esmentada i en l'àmbit dels territoris insulars respectius, amb les particularitats del Consell Insular de Formentera, que també ho pot fer addicionalment, com a ens de govern insular i institució d'autogovern de les Illes Balears, a més a més d'ens de govern municipal, segons el seu règim juridicoadministratiu especial de Consell Insular unimunicipal.

8. La situació actual de crisi en els sectors econòmics, derivada de l'aplicació de les mesures restrictives per combatre l'expansió de la pandèmia de la COVID-19 posen de relleu la concurrència de circumstàncies especials d'interès públic que justifiquen la necessitat i oportunitat de formalitzar un conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Formentera (en estricte exercici de les competències municipals) per tal d'articular la col·laboració per part de l'Administració autonòmica, amb una aportació de 106.448,36 euros (cent sis mil quatre-cents quaranta-vuit euros amb trenta-sis cèntims), amb l'objectiu de col·laborar amb el Consell Insular de Formentera (com s'ha dit, en exercici estricte de les competències municipals, no d'ens insular) en la convocatòria de subvencions adreçades als sectors econòmics afectats per pal·liar els efectes de les restriccions en l'activitat del sector motivades per la necessitat de fer front a la pandèmia de la COVID-19. Aquesta aportació no s'ha de detreure de l'import que, en concepte de fons de cooperació local i d'acord amb els criteris de repartiment de l'article 205.3 b de la Llei 20/2006, correspon percebre a aquesta entitat local l'any 2021. 

Clàusules

Primera

Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és establir un mecanisme de col·laboració econòmica entre les parts signants a l'efecte que el Consell Insular de Formentera (com s'ha dit, en exercici estricte de les competències municipals, segons el seu règim especial) pugui realitzar les actuacions adients per ajudar a pal·liar les pèrdues produïdes en els sectors econòmics del seu àmbit territorial, especialment la restauració, el comerç, les activitats culturals, oci infantil, transport i d'altres, com a conseqüència de les restriccions aprovades pel Govern en 2021 per aturar l'expansió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 o que siguin especialment afectats per la pandèmia, i preferentment a aquells sectors que no hagin estat beneficiaris d'altres ajudes.

Segona

Finançament

1. En virtut d'aquest conveni, l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, ha d'aportar al Consell Insular de Formentera (en exercici estricte de les competències municipals) un total de 106.448,36 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 14201 413G01 46100 40 dels Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2021.

D'acord amb el que disposa la regla cinquena de l'article 205.3 b de la Llei 20/2006, i en la mesura en què concorren circumstàncies especials d'interès públic, aquesta aportació no s'ha de detreure de l'import que, en concepte de fons de cooperació local, i d'acord amb els criteris de repartiment del fons, correspon percebre a aquesta entitat local l'any 2021.

2. D'acord amb el que disposa l'article 205.5 de la Llei 20/2006, les aportacions econòmiques derivades d'aquest conveni de col·laboració, formalitzat a l'empara de la legislació de règim jurídic aplicable a les administracions públiques, resten excloses de l'àmbit d'aplicació del Text refós de la llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Tercera

Obligacions de les parts

1. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat es compromet a :

a) Transferir al Consell Insular de Formentera (que actua en exercici estricte de les competències municipals, no d'ens insular) l'import de 106.448,36 euros (cent sis mil quatre-cents quaranta-vuit euros amb trenta-sis cèntims), en el moment de la signatura d'aquest conveni, sense l'exigència prèvia de cap garantia.

b) Prestar assistència jurídica al Consell Insular de Formentera (que actua en exercici estricte de les competències municipals)  en la gestió de les actuacions objecte d'aquest conveni.

2. El Consell Insular de Formentera (com a ens d'administració, govern i representació del municipi de Formentera i en exercici estricte de les competències municipals) es compromet a:

a) Convocar i publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, abans del 31 de juliol de 2021, una o diverses convocatòries de subvencions adreçades als sectors econòmics afectats per les restriccions aprovades pel Govern en 2021 o que siguin especialment afectats per la pandèmia de la COVID-19 destinades a pal·liar la seva situació econòmica i garantir el seu sosteniment.

No obstant això, si el Consell Insular de Formentera (en aqueix exercici estricte de les competències municipals) ho sol·licita abans de què finalitzi el termini per convocar i publicar, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat podrà prorrogar dit termini mitjançant una resolució, sense necessitat de signar una addenda i sense perjudici de les modificacions pressupostàries que siguin necessàries.

b) Que el total de les ajudes convocades pel Consell Insular de Formentera (que actua en exercici estricte de les competències municipals), abans del 31 de juliol de 2021, per aquesta finalitat ha de suposar un mínim del doble de l'import que li hagi transferit el Govern.

c) Presentar davant la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini de cinc dies comptadors des del següent a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, un certificat de la convocatòria o les convocatòries efectuades, en el qual consti la data de publicació en el BOIB, l'objecte i l'import de la convocatòria, desglossant el que correspongui a l'aportació del Govern de les Illes Balears i la part finançada pel Consell Insular de Formentera amb fons propis.

d) Facilitar a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la informació relativa als expedients que requereixi.

e) Justificar davant l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el compliment de l'objecte de la subvenció en la forma que s'especifica en la clàusula quarta.

f) Fer constar en la convocatòria o convocatòries i a la resolució de concessió de les ajudes que són finançades pel Govern de les Illes Balears.

Quarta

Justificació

1. La justificació de l'execució de les actuacions objecte d'aquest conveni per part del Consell Insular de Formentera (tot actuant en exercici estricte de les competències municipals, no d'ens insular) s'ha de fer mitjançant l'expedició d'un certificat de l'interventor o la interventora de la corporació que acrediti:

a) Que la quantitat lliurada per l'Administració autonòmica per aquest concepte s'ha destinat íntegrament al finançament de l'objecte de la subvenció.

b) Que ha convocat ajudes o subvencions finançades amb recursos propis de la Corporació per un import igual o superior a la quantitat rebuda del Govern.

c) La convocatòria o convocatòries resoltes, l'import de cada una d'elles i el seu objecte, la relació dels beneficiaris amb indicació de l'import percebut per cada un d'ells de les ajudes finançades, amb el desglossament de la part de la quantitat subvencionada aportada pel Govern i la part corresponent als fons propis del Consell Insular i data de pagament de les subvencions.

2. Aquest certificat s'ha de presentar davant la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat abans del 30 d'octubre de 2022.

No obstant això, si el Consell Insular de Formentera (tot actuant en exercici estricte de les competències municipals, no d'ens insular) ho sol·licita abans de què finalitzi el termini per presentar la justificació, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat podrà prorrogar dit termini mitjançant una resolució, sense necessitat de signar una addenda i sense perjudici de les modificacions pressupostàries que siguin necessàries.

3. Les quantitats no justificades pel Consell Insular de Formentera (tot actuant com ens d'administració, gestió i representació municipal) s'han de reintegrar a l'Administració autonòmica d'acord amb l'article 77 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. En el cas de què el Consell Insular de Formentera (en exercici estricte de les competències municipals)  no pugui certificar que la convocatòria d'ajuts pels sectors esmentats s'hagi dut a terme en el termini fixat, o fent-ho no s'hagi realitzat en els termes prevists en  la clàusula tercera, punt 2, lletres a i b d'aquest conveni, s'haurà de formalitzar el reintegrament al Govern de l'import que excedeixi del realment convocat amb recursos propis pel Consell Insular de Formentera (igualment en exercici de les competències municipals que li pertoquen), abans del 31 de desembre de 2021.

Cinquena

Vigència

Aquest conveni ha de desplegar els seus efectes des de la data de la signatura fins  que s'hagin complit les obligacions de les parts i, en tot cas, abans del 30 d'octubre de 2022. No obstant això, en qualsevol moment abans de la seva finalització, les parts poden acordar la seva pròrroga.

Sisena

Extinció del conveni

1. Aquest conveni s'extingirà per haver transcorregut el termini indicat en la clàusula cinquena o per incórrer en causa de resolució, com ara, per l'acord unànime dels signants i per l'incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per algun dels signants.

Els efectes de la resolució són els que determina l'article 52 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

2. En cas d'incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per cada una de les parts es procedirà tal com preveu l'article 51.2 c de la Llei 40/2015.

Setena

Naturalesa i règim jurídic

Aquest conveni té naturalesa administrativa i, d'acord amb l'article 47.2 de la Llei 40/2015, és un conveni interadministratiu.  En virtut de l'article 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que se transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer, resta exclòs del seu àmbit d'aplicació.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, execució, modificació, resolució i efectes del conveni s'han de resoldre de mutu acord per les parts. En cas contrari, les qüestions litigioses s'han de sotmetre al coneixement i decisió de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En tot allò que no preveu aquest conveni són aplicables la Llei 20/2006, el Decret 22/2005, de 4 de març, de règim jurídic, criteris de distribució i funcionament del fons de cooperació municipal, i la resta de normativa concordant.

Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Palma, ......................de juny de 2021

Per la Conselleria de Presidència,                              Pel Consell Insular de Formentera, la presidenta

Funció Pública i Igualtat                                             (en exercici estricte de les competències municipals),

Mercedes Garrido Rodríguez                                         Alejandra Ferrer Kirschbaum”                         

La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

 

Formentera, 28 de juny 2021

La presidenta del Consell Insular de Formentera Alejandra Ferrer Kirscbaum