Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Núm. 275366
Resolució de concessió del segon grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Palma, per pal·liar els efectes de la Covid-19

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 569499

Antecedents

1. En data 8 de juny de 2021 es va signar el Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (GOIB), el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Palma, respectivament, per a concedir ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics.

2. El dia 11 de juny de 2021 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar la convocatòria d'ajudes extraordinàries, a fons perdut per empreses que desenvolupen l'activitat econòmica al municipi de Palma per pal·liar els efectes de la Covid-19.

3. El dia 11 de juny de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució per la qual es va aprovar la Convocatòria d'ajudes extraordinàries per pal·liar els efectes de la Covid-19 en els sectors econòmics que desenvolupen l'activitat econòmica al municipi de Palma (BOIB núm. 79 de 15 de juny 2021).

4. El dia 29 de juny de 2021, el director de la Fundació Mallorca Turisme, com a instructor de l'expedient, informa que els beneficiaris proposats compleixen els requisits establerts a la convocatòria per poder accedir a les subvencions.

5. El dia 29 de juny de 2021 s'emet informe jurídic favorable sobre la proposta de resolució de concessió dels ajuts.

6. En el pressupost de despeses de la Fundació Mallorca Turisme hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es deriva de la present convocatòria, per un import de 7.670.000€

Fonaments jurídics

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions.

2. Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), modificada pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost).

3. Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19 (BOIB núm. 180, de 20 d'octubre).

4.  L'article 10 del Decret de la presidència del Consell Insular de Mallorca de 9 de juliol pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca i les modificacions posteriors, estableix que la Fundació Mallorca Turisme resta adscrita al Departament de Turisme i Esports (BOIB núm. 99, de 18 de juliol).

5. El Patronat de la Fundació Mallorca Turisme el 19 de gener de 2021 aprova modificar l'article 6 dels Estatuts de la Fundació per incloure com a finalitat “impulsar la reactivació econòmica de Mallorca mitjançant l'atorgament de les ajudes o subvencions als distints sectors per tal d'aconseguir la recuperació econòmica de l'illa.  El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 21 de gener de 2021, acorda ratificar la modificació i nova redacció dels Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme (BOIB núm. 10, de 23 de gener).

6. D'acord amb l'article 6 dels Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme són finalitats de la Fundació, entre d'altres, impulsar la reactivació de l'economia de l'illa de Mallorca mitjançant l'atorgament de les ajudes o subvencions a distints sectors per tal d'aconseguir la recuperació

7. El Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca de 2021, s'aprova per Acord del Consell Executiu de 30 de desembre de 2020. Aquest Pla inclou el pla de foment previst per la Fundació Mallorca, amb l'objecte de disposar d'un instrument conjunt que reculli la planificació de l'activitat de foment de tot el Consell Insular de Mallorca i ens dependents. Amb aquestes competències, el 12 de març de 2021, el Patronat de la Fundació aprova una modificació del Pla d'actuació i del Pla estratègic de subvencions de la Fundació de 2021 per incloure la tramitació de convocatòries d'ajuts a favor d'establiments i negocis vinculats a ajuntaments, per pal·liar els efectes de la covid-19. La modificació del pla estratègic s'aprova en sessió del Consell executiu del Consell de Mallorca de 17 de març de 2021.

Per tot això,

Dicto la següent Resolució:

1. CONCEDIR les ajudes als següents beneficiaris:

  1. Beneficiaris de les subvencions:

NIF

 IMPORT

78196857P

       2.000,00 €

X7730331P

       2.000,00 €

B66774779

       2.000,00 €

43036325J

       2.000,00 €

E57693699

       2.000,00 €

B57566044

       2.000,00 €

X2344470B

       2.000,00 €

B57998718

       2.000,00 €

B57948945

       2.000,00 €

E07179104

       2.000,00 €

X8201334V

       2.000,00 €

B07798234

       2.000,00 €

E57892564

       2.000,00 €

34724055N

       2.000,00 €

41712931Q

       2.000,00 €

43011209J

       2.000,00 €

B57787582

       2.000,00 €

43170923S

       2.000,00 €

Y1096974A

       2.000,00 €

E07877269

       2.000,00 €

41352709C

       2.000,00 €

45611007Y

       2.000,00 €

26222783T

       2.000,00 €

X7643974Q

       2.000,00 €

43070210L

       2.000,00 €

X0517207Y

       2.000,00 €

E57114837

       2.000,00 €

08831584K

       2.000,00 €

B57774069

       2.000,00 €

B57476509

       2.000,00 €

X4055045F

       2.000,00 €

Y2129823Z

       2.000,00 €

B57512584

       2.000,00 €

43000857B

       2.000,00 €

B57969107

       2.000,00 €

B57088346

       2.000,00 €

52754237B

       2.000,00 €

Y2946275N

       2.000,00 €

43463213K

       2.000,00 €

50172791Q

       2.000,00 €

B57878860

       2.000,00 €

B07807688

       2.000,00 €

B57873150

       2.000,00 €

X5353729L

       2.000,00 €

43195539K

       2.000,00 €

43115879X

       2.000,00 €

X8357713L

       2.000,00 €

E57700999

       2.000,00 €

X7951165L

       2.000,00 €

43186922Y

       2.000,00 €

E07265754

       2.000,00 €

E16519928

       2.000,00 €

43200974M

       2.000,00 €

01876202T

       2.000,00 €

X1283833L

       2.000,00 €

43138830F

       2.000,00 €

43189230Z

       2.000,00 €

49483067Q

       2.000,00 €

43017126L

       2.000,00 €

X9045710V

       2.000,00 €

B16557696

       2.000,00 €

45291659J

       2.000,00 €

43090206M

       2.000,00 €

X5168068Z

       2.000,00 €

X2552551B

       2.000,00 €

43070959D

       2.000,00 €

42999154X

       2.000,00 €

X7829995J

       2.000,00 €

X2144195C

       2.000,00 €

B57572539

       2.000,00 €

43027147N

       2.000,00 €

B57797607

       2.000,00 €

42964863N

       2.000,00 €

41664225R

       2.000,00 €

43020454N

       2.000,00 €

B16574501

       2.000,00 €

B57238925

       2.000,00 €

49775292A

       2.000,00 €

42961910A

       2.000,00 €

B57358426

       2.000,00 €

42983485G

       2.000,00 €

43012630P

       2.000,00 €

43188916E

       2.000,00 €

43025094Y

       2.000,00 €

43009457D

       2.000,00 €

X6936242V

       2.000,00 €

A07262165

       2.000,00 €

43054605P

       2.000,00 €

43097017P

       2.000,00 €

X5168560T

       2.000,00 €

B07824329

       2.000,00 €

B16645285

       2.000,00 €

B57815029

       2.000,00 €

10022773V

       2.000,00 €

B07873227

       2.000,00 €

45613883F

       2.000,00 €

43113514Z

       2.000,00 €

75007282G

       2.000,00 €

42948268T

       2.000,00 €

54872194J

       2.000,00 €

43039717R

       2.000,00 €

43142615C

       2.000,00 €

43049975R

       2.000,00 €

18232355W

       2.000,00 €

43207323Y

       4.000,00 €

43065408R

       2.000,00 €

34025490A

       2.000,00 €

B07810047

       2.000,00 €

49925179E

       2.000,00 €

43148409H

       2.000,00 €

B57770703

       2.000,00 €

B57790404

       2.000,00 €

43021063T

       2.000,00 €

Y1943996G

       2.000,00 €

29434217J

       2.000,00 €

49868542B

       2.000,00 €

42990272Y

       2.000,00 €

B57899742

       2.000,00 €

B57329955

       2.000,00 €

34068232B

       2.000,00 €

24176103K

       2.000,00 €

X2510594Y

       2.000,00 €

43014365H

       2.000,00 €

43022415H

       2.000,00 €

B57859738

       2.000,00 €

B57715237

       2.000,00 €

43022121T

       2.000,00 €

B07865009

       2.000,00 €

E16590622

       2.000,00 €

E57819146

       2.000,00 €

B57998650

       2.000,00 €

X9528958N

       2.000,00 €

B57738387

       2.000,00 €

B16630303

       2.000,00 €

F07276207

       2.000,00 €

44325426X

       2.000,00 €

04172863L

       2.000,00 €

41695926P

       2.000,00 €

B57981870

       2.000,00 €

B57086977

       2.000,00 €

X9293579S

       2.000,00 €

43194930X

       2.000,00 €

B57767295

       2.000,00 €

B57438954

       2.000,00 €

77093118Q

       2.000,00 €

42967665P

       2.000,00 €

J57692014

       2.000,00 €

B07917776

       4.000,00 €

43111419N

       2.000,00 €

E57884900

       2.000,00 €

Y2849100N

       4.000,00 €

43138693P

       2.000,00 €

B07706435

       2.000,00 €

B57653651

       2.000,00 €

J16543050

       2.000,00 €

X0819324H

       2.000,00 €

Y1270023T

       2.000,00 €

30542482T

       2.000,00 €

B07801632

       2.000,00 €

Y4755077W

       2.000,00 €

48671881V

       2.000,00 €

43053925H

       2.000,00 €

41391471G

       2.000,00 €

43166373L

       2.000,00 €

24157266K

       2.000,00 €

B57651572

       4.000,00 €

43112971T

       2.000,00 €

18232818M

       2.000,00 €

B57501199

       2.000,00 €

B57449589

       2.000,00 €

B57785057

       2.000,00 €

B16543803

       2.000,00 €

A07402068

       4.000,00 €

43107559Q

       2.000,00 €

43129725X

       2.000,00 €

18235760A

       2.000,00 €

43129351G

       2.000,00 €

41664224T

       2.000,00 €

34066069X

       2.000,00 €

49770792B

       2.000,00 €

X3635267W

       2.000,00 €

B57300816

       2.000,00 €

E57799967

       2.000,00 €

B57298515

       2.000,00 €

E16594954

       2.000,00 €

B57113508

       2.000,00 €

42976377A

       4.000,00 €

14926321B

       2.000,00 €

43178103L

       2.000,00 €

B07869886

       2.000,00 €

34064723K

       2.000,00 €

43224084T

       2.000,00 €

E57899254

       2.000,00 €

43062627A

       2.000,00 €

42977931Q

       2.000,00 €

43116174Y

       2.000,00 €

43153769L

       2.000,00 €

B07933922

       2.000,00 €

43067090G

       2.000,00 €

43161657H

       2.000,00 €

41398867V

       2.000,00 €

43092259B

       2.000,00 €

43140935L

       2.000,00 €

45595588C

       4.000,00 €

43038956E

       2.000,00 €

X9336394G

       2.000,00 €

43060421M

       2.000,00 €

X8284267N

       2.000,00 €

43021009S

       2.000,00 €

X5814090N

       2.000,00 €

B83534735

       2.000,00 €

30559622M

       2.000,00 €

E57934655

       2.000,00 €

X5556187P

       2.000,00 €

43029339L

       2.000,00 €

B57369100

       4.000,00 €

X5104251E

       2.000,00 €

Y0842892W

       4.000,00 €

X6128363J

       2.000,00 €

B16554230

       2.000,00 €

B16595928

       2.000,00 €

13305160M

       2.000,00 €

E57328288

       2.000,00 €

18236566G

       2.000,00 €

34065148D

       2.000,00 €

43146516B

       2.000,00 €

42983719P

       2.000,00 €

43045146W

       2.000,00 €

J16505000

       2.000,00 €

43124901Q

       2.000,00 €

B57895310

       2.000,00 €

B07771751

       2.000,00 €

X6506799F

       2.000,00 €

43095315P

       2.000,00 €

E57641425

       2.000,00 €

49484126V

       2.000,00 €

49920654M

       2.000,00 €

X7472833H

       2.000,00 €

B57929184

       2.000,00 €

X6615421T

       2.000,00 €

31867825Z

       2.000,00 €

E57884983

       2.000,00 €

43470854A

       2.000,00 €

B57924581

       2.000,00 €

X9964140B

       2.000,00 €

B57679805

       2.000,00 €

52929112V

       2.000,00 €

J57908618

       2.000,00 €

B07815525

       2.000,00 €

51400900V

       2.000,00 €

43145295D

       2.000,00 €

B16612343

       2.000,00 €

X1431782D

       2.000,00 €

42948037E

       2.000,00 €

43135603T

       2.000,00 €

50826522H

       2.000,00 €

B57990343

       2.000,00 €

42993684Z

       2.000,00 €

43077498Q

       2.000,00 €

B57614133

       2.000,00 €

B07965031

       2.000,00 €

B57648800

       2.000,00 €

78682246M

       2.000,00 €

42986805N

       2.000,00 €

B57462145

       2.000,00 €

Y2060118E

       2.000,00 €

B57855090

       2.000,00 €

X9447751H

       2.000,00 €

49610832Q

       2.000,00 €

X5684531N

       2.000,00 €

E16506495

       2.000,00 €

X5475066P

       2.000,00 €

X8463121H

       2.000,00 €

43006757T

       2.000,00 €

Y1224725N

       2.000,00 €

43228284Z

       2.000,00 €

X6843086B

       2.000,00 €

B57293862

       2.000,00 €

X4146582G

       2.000,00 €

Y2082347X

       2.000,00 €

X6550375K

       2.000,00 €

B07988389

       2.000,00 €

B07867096

       2.000,00 €

43076811L

       2.000,00 €

42963366X

       2.000,00 €

43096552A

       2.000,00 €

43173644E

       2.000,00 €

E16581738

       2.000,00 €

B57949018

       2.000,00 €

E16598575

       2.000,00 €

B57048134

       2.000,00 €

42389504K

       2.000,00 €

18237252T

       4.000,00 €

X9409938V

       2.000,00 €

41142769R

       2.000,00 €

X5026203J

       2.000,00 €

E07509235

       2.000,00 €

E57879736

       2.000,00 €

43093329T

       2.000,00 €

B57013385

       2.000,00 €

E57179871

       2.000,00 €

B07922743

       2.000,00 €

43003836T

       2.000,00 €

X6783655N

       2.000,00 €

B57845885

       2.000,00 €

43019871G

       2.000,00 €

43218677K

       2.000,00 €

43139799X

       2.000,00 €

49613189G

       2.000,00 €

B16544850

       4.000,00 €

B57333411

       2.000,00 €

F57719353

       2.000,00 €

18215981G

       2.000,00 €

18231669Y

       2.000,00 €

X2525964N

       2.000,00 €

X3380011T

       2.000,00 €

34064698L

       2.000,00 €

43063854B

       2.000,00 €

43023027D

       2.000,00 €

43032005V

       2.000,00 €

B57916546

       2.000,00 €

B57781932

       2.000,00 €

43475516L

       2.000,00 €

43176784B

       2.000,00 €

B57188260

       2.000,00 €

43061888T

       2.000,00 €

B57657009

       2.000,00 €

B57743114

       2.000,00 €

B07745318

       2.000,00 €

B07597206

       2.000,00 €

43177870Q

       4.000,00 €

41488618E

       2.000,00 €

J16596165

       2.000,00 €

X3485612P

       2.000,00 €

X2309983R

       2.000,00 €

21986827T

       2.000,00 €

42977571R

       2.000,00 €

43152572H

       2.000,00 €

Y1880377A

       2.000,00 €

43036425K

       2.000,00 €

43082027Z

       2.000,00 €

X2716566J

       2.000,00 €

43059492L

       2.000,00 €

42986283L

       2.000,00 €

43132820T

       2.000,00 €

B57473662

       2.000,00 €

34259647C

       2.000,00 €

43032469K

       2.000,00 €

B07911076

       2.000,00 €

43016008M

       2.000,00 €

43177813M

       2.000,00 €

43155778G

       2.000,00 €

43015304Z

       2.000,00 €

B57206120

       2.000,00 €

28755026N

       2.000,00 €

X7113306G

       2.000,00 €

26969668Y

       2.000,00 €

X4132946F

       2.000,00 €

43025599M

       2.000,00 €

X5437552F

       2.000,00 €

43067760F

       2.000,00 €

X7390509B

       2.000,00 €

78203441Z

       2.000,00 €

B16643090

       2.000,00 €

X6366692Q

       2.000,00 €

X5021815H

       2.000,00 €

43138434W

       2.000,00 €

A07416464

       2.000,00 €

B16515140

       2.000,00 €

B57191058

       2.000,00 €

43050515N

       2.000,00 €

B57720914

       2.000,00 €

Y0289572Q

       2.000,00 €

E57280851

       2.000,00 €

B57642324

       2.000,00 €

X3915065M

       2.000,00 €

X4784667T

       2.000,00 €

43077752V

       2.000,00 €

42973533B

       2.000,00 €

B57972242

       2.000,00 €

43181454N

       2.000,00 €

B07833684

       2.000,00 €

B57424525

       2.000,00 €

43142956Q

       2.000,00 €

33280089D

       2.000,00 €

B57027286

       2.000,00 €

B07085897

       2.000,00 €

B07616196

       2.000,00 €

E07552524

       2.000,00 €

B57016958

       2.000,00 €

41395569P

       2.000,00 €

24135746Y

       2.000,00 €

B57443988

       4.000,00 €

43185776X

       2.000,00 €

B57866402

       2.000,00 €

B07941164

       2.000,00 €

B57841827

       2.000,00 €

E57384554

       2.000,00 €

J57959660

       2.000,00 €

52533039G

       2.000,00 €

X5314207B

       2.000,00 €

Y0759969V

       2.000,00 €

X7908364K

       2.000,00 €

Y0875428Q

       2.000,00 €

X3060567A

       2.000,00 €

B57809402

       4.000,00 €

48439836L

       2.000,00 €

42979517S

       2.000,00 €

42993263F

       2.000,00 €

41378921N

       2.000,00 €

43002311Q

       2.000,00 €

43032772W

       2.000,00 €

B57945966

       2.000,00 €

43046260N

       2.000,00 €

14309998L

       2.000,00 €

45685656C

       2.000,00 €

B57950404

       2.000,00 €

B57398000

       2.000,00 €

43025185M

       2.000,00 €

B57265274

       2.000,00 €

42982523P

       2.000,00 €

43155609L

       2.000,00 €

43038944X

       2.000,00 €

Y3079095F

       2.000,00 €

43158325K

       2.000,00 €

42962917K

       2.000,00 €

X6895427G

       2.000,00 €

B57919607

       2.000,00 €

X7637609E

       2.000,00 €

41388768S

       2.000,00 €

E57464422

       2.000,00 €

43073852G

       2.000,00 €

X2838423Q

       2.000,00 €

43062563P

       2.000,00 €

B07566516

       2.000,00 €

Y0281859P

       2.000,00 €

B57927683

       2.000,00 €

B57942302

       2.000,00 €

Y3291920J

       2.000,00 €

18226175D

       2.000,00 €

E57826869

       2.000,00 €

B57254914

       2.000,00 €

B07779606

       2.000,00 €

50840398W

       2.000,00 €

10848993P

       2.000,00 €

Y4171812V

       2.000,00 €

B16569238

       2.000,00 €

43103465Q

       2.000,00 €

E57985590

       2.000,00 €

B07887367

       2.000,00 €

X6523891X

       2.000,00 €

E16540601

       2.000,00 €

X6843063B

       2.000,00 €

B57714727

       2.000,00 €

B57475592

       2.000,00 €

X3088709Q

       2.000,00 €

TOTAL

   940.000,00 €

B) Beneficiaris que siguin COMUNITAT DE BÉNS.

CIF

 IMPORT

REGISTRE

DNI I % MEMBRE 1

DNI I % MEMBRE 2

DNI I % MEMBRE 3

DNI I % MEMBRE 4

DNI I % MEMBRE 5

E57693699

     2.000,00 €

2021-E-RE-21118

41362592J (5%)

43074232Q (95%)

 

 

 

E07179104

     2.000,00 €

2021-E-RE-21107

09751626V (33,33%)

43112101G (33,33%)

43137578C (33,33%)

 

 

E57892564

     2.000,00 €

2021-E-RE-20805

43041418T (50%)

43094310S (50%)

 

 

 

E07877269

     2.000,00 €

2021-E-RE-20815

42992149C (50%)

42966121H (50%)

 

 

 

E57114837

     2.000,00 €

2021-E-RE-20825

23764650S (60%)

43015050J (40%)

 

 

 

E57700999

     2.000,00 €

2021-E-RE-20866

43038789Q (50%)

43034065F (50%)

 

 

 

E07265754

     2.000,00 €

2021-E-RE-21223

42964800H (20%)

42986151W (20%)

43009232Z (20%)

43023919G (20%)

4303709M (20%)

E16519928

     2.000,00 €

2021-E-RE-21218

Y5324317S (50%)

Y5362052F (50%)

 

 

 

E16590622

     2.000,00 €

2021-E-RE-20925

Y5181614G (49%)

Y4826877L (51%)

 

 

 

E57819146

     2.000,00 €

2021-E-RE-20920

28468085L (50%)

X8028423C (50%)

 

 

 

E57884900

     2.000,00 €

2021-E-RE-21224

X7878550S

(50%)

46753879P

(50%)

 

 

 

E57799967

     2.000,00 €

2021-E-RE-21209

42990236Q (50%)

43044894A

(50%)

 

 

 

E16594954

     2.000,00 €

2021-E-RE-21207

43093573Z (50%)

43149222A (50%)

 

 

 

E57899254

     2.000,00 €

2021-E-RE-21191

31736857P (50%)

53069465R (50%)

 

 

 

E57934655

     2.000,00 €

2021-E-RE-20940

Y0043783M (50%)

X4490486N (50%)

 

 

 

E57328288

     2.000,00 €

2021-E-RE-20714

52531828N (50%)

44290627X (50%)

 

 

 

E57641425

     2.000,00 €

2021-E-RE-21730

X3103151Z (50%)

X7518559C (50%)

 

 

 

E57884983

     2.000,00 €

2021-E-RE-21898

X8843716D (75%)

Y3457687L (12,5%)

Y3457699P (12,5%)

 

 

E16506495

     2.000,00 €

2021-E-RE-20616

Y3891956W (99%)

Y2764254J (1%)

 

 

 

E16581738

     2.000,00 €

2021-E-RE-21057

Y5990348N (50%)

Y5990365Y (50%)

 

 

 

E16598575

     2.000,00 €

2021-E-RE-21055

54629956B (34%)

X9860044J (33%)

54871270D (33%)

 

 

E07509235

     2.000,00 €

2021-E-RE-21043

43105150E (50%)

78199368N (50%)

 

 

 

E57879736

     2.000,00 €

2021-E-RE-21042

43117631Z (51%)

43159602X (49%)

 

 

 

E57179871

     2.000,00 €

2021-E-RE-20863

43085272Q (50%)

43010620E (50%)

 

 

 

E57280851

     2.000,00 €

2021-E-RE-21023

43028513K (50%)

43052882X (50%)

 

 

 

E07552524

     2.000,00 €

2021-E-RE-21152

42962700B (50%)

42973419N (50%)

 

 

 

E57384554

     2.000,00 €

2021-E-RE-21012

43016584Y (95%)

45185167B (5%)

 

 

 

E57464422

     2.000,00 €

2021-E-RE-21877

21409548K (50%)

43087768M (50%)

 

 

 

E57826869

     2.000,00 €

2021-E-RE-22003

42988760N (73%)

43012911J (27%)

 

 

 

E57985590

     2.000,00 €

2021-E-RE-21403

43176225G (50%)

75124367L (50%)

 

 

 

E16540601

     2.000,00 €

2021-E-RE-21398

34065670W (50%)

43186572R (50%)

 

 

 

TOTAL

 62.000,00€

 

 

 

 

 

 

2. DENEGAR les següents sol·licituds i les seves causes d'exclusió:

Registre d'entrada

Nif

Causa

2021-E-RE-20638

X2523252Z

C

2021-E-RE-20640

05126785Q

H

2021-E-RE-20646

54627273L

D

2021-E-RE-20649

E16646960

D

2021-E-RE-20651

X5545789Y

D

2021-E-RE-20656

X0696686Q

C K L

2021-E-RE-20662

18234626L

D

2021-E-RE-20663

43181390V

C

2021-E-RE-20667

B57751133

C

2021-E-RE-20668

B01650191

C

2021-E-RE-20671

B16608267

C

2021-E-RE-20681

24188854F

D

2021-E-RE-20685

49605379Z

D

2021-E-RE-20689

43117516Z

D K L

2021-E-RE-20693

B16621617

C

2021-E-RE-20699

42999177X

D

2021-E-RE-20700

B16553802

D

2021-E-RE-20733

B57779696

A

2021-E-RE-20736

38543925L

D

2021-E-RE-20746

43114447G

D

2021-E-RE-20747

37337128D

A C

2021-E-RE-20758

41664203W

D

2021-E-RE-20834

43031516B

D

2021-E-RE-20835

B57889818

D

2021-E-RE-20852

B57516494

A

2021-E-RE-20856

B57431686

A

2021-E-RE-20858

08986100T

A

2021-E-RE-20900

B07753940

C

2021-E-RE-20912

43090871A

C

2021-E-RE-20917

B07719172

C

2021-E-RE-20921

46360044W

A C

2021-E-RE-20924

X3196711X

C

2021-E-RE-20928

B57820607

C

2021-E-RE-20931

X6881774J

D

2021-E-RE-20967

J16594939

C

2021-E-RE-20971

X3316495X

C

2021-E-RE-20972

X4879928H

C

2021-E-RE-20974

X2426839V

C

2021-E-RE-20981

X2853261L

D

2021-E-RE-20982

43074759Z

C

2021-E-RE-20991

X9378854Y

C

2021-E-RE-20992

X9181471D

C

2021-E-RE-20994

X8149013K

C

2021-E-RE-20995

Y1339254R

C

2021-E-RE-20996

X8772932L

C

2021-E-RE-21047

B57608952

J K L

2021-E-RE-21060

B07873227

I

2021-E-RE-21149

B16580946

A

2021-E-RE-21159

X9964140B

J

2021-E-RE-21166

43010820S

D

2021-E-RE-21168

Y1991344H

D

2021-E-RE-21173

B57991598

A

2021-E-RE-21175

B57711863

A

2021-E-RE-21274

43061496E

D

2021-E-RE-21275

43097020B

D

2021-E-RE-21282

X2339091Z

C F

2021-E-RE-21286

X4219209C

D

2021-E-RE-21295

B57860017

C

2021-E-RE-21305

15956060V

D

2021-E-RE-21353

X6504586W

D

2021-E-RE-21354

Y5155839N

A

2021-E-RE-21358

43040372N

A

2021-E-RE-21360

Y5607605N

D

2021-E-RE-21367

Y3806562F

D

2021-E-RE-21371

05099916B

D

2021-E-RE-21377

B57310237

D

2021-E-RE-21379

Y2256968S

C

2021-E-RE-21380

E01839968

C

2021-E-RE-21386

B57924276

A

2021-E-RE-21387

73099736D

C

2021-E-RE-21388

44327439E

C J

2021-E-RE-21423

74632022N

D

2021-E-RE-21425

43140064E

C

2021-E-RE-21434

X7535027C

C

2021-E-RE-21435

10178414V

I

2021-E-RE-21437

B07867740

A

2021-E-RE-21448

E01821784

C

2021-E-RE-21695

43108471P

A J

2021-E-RE-21713

52267172V

D

2021-E-RE-21722

B57694143

A D

2021-E-RE-21725

43144207W

D

2021-E-RE-21736

34065556A

D

2021-E-RE-21738

02548501D

D

2021-E-RE-21748

43015871Y

D

2021-E-RE-21912

42966427N

D

2021-E-RE-21918

43073491B

D

2021-E-RE-21927

B57941445

D

2021-E-RE-20610

X7560964J

C

2021-E-RE-20611

43129351G

J

2021-E-RE-20619

X6198838Q

C

2021-E-RE-20620

X9447751H

C

2021-E-RE-20626

B16668188

C

2021-E-RE-20630

Y3845469K

D J

2021-E-RE-20633

79219118B

J

2021-E-RE-20774

43111014K

D J

2021-E-RE-20778

43176897D

D

2021-E-RE-20779

43037334X

C

2021-E-RE-20781

52032196D

D

2021-E-RE-20784

X9572649A

C

2021-E-RE-20794

43052259P

C

2021-E-RE-20942

X4247702Q

C

2021-E-RE-21072

78183890J

D

2021-E-RE-21078

05100309J

D

2021-E-RE-21083

B07452410

A

2021-E-RE-21090

02245524B

A

2021-E-RE-21094

41399765H

D

2021-E-RE-21095

B16551616

D

2021-E-RE-21098

X0696686Q

C

2021-E-RE-21100

X5830810B

D

2021-E-RE-21101

B16613358

C

2021-E-RE-21102

Y7863961E

C

2021-E-RE-21219

43190959H

C J

2021-E-RE-21221

42951055G

C

2021-E-RE-21227

Y3627817H

C

2021-E-RE-21228

B57893232

A

2021-E-RE-21233

43044232P

D

2021-E-RE-21240

36973877C

C

2021-E-RE-21249

43098291V

D

2021-E-RE-21250

43102865Z

D

2021-E-RE-21257

B16567794

C

2021-E-RE-21261

33494435H

D

2021-E-RE-21265

Y1043310K

C

2021-E-RE-21493

X3151566Z

C

2021-E-RE-21494

X8657196L

C

2021-E-RE-20391

43073292L

J

2021-E-RE-20396

B57816282

D J

2021-E-RE-20397

43095940N

K L

2021-E-RE-20801

18231908S

A

2021-E-RE-20806

43098490D

D

2021-E-RE-20810

B16543027

C

2021-E-RE-20819

E16501611

C

2021-E-RE-20824

53749251E

A

2021-E-RE-20826

X6936950N

C

2021-E-RE-20829

40307433W

D

2021-E-RE-20831

J57900284

C

2021-E-RE-20869

F16658494

C

2021-E-RE-20870

41442620R

D

2021-E-RE-20872

44329411Q

D

2021-E-RE-20880

X3372713Q

A

2021-E-RE-20886

42980011A

D

2021-E-RE-20891

B16501157

D

2021-E-RE-21110

43117516Z

D

2021-E-RE-21116

43112387Z

D

2021-E-RE-21120

Y0841210E

C

2021-E-RE-21127

04302465Q

C

2021-E-RE-21129

43031140A

D

2021-E-RE-21131

43146692A

A C

2021-E-RE-21135

B87844296

D

2021-E-RE-21136

71645922W

C

2021-E-RE-21137

34068926S

D

2021-E-RE-21138

42986974C

C

2021-E-RE-20569

J01610401

C

2021-E-RE-20570

X6960004C

L

2021-E-RE-20575

J16660466

A

2021-E-RE-20578

Y2512670A

C

2021-E-RE-20582

X3058640P

C

2021-E-RE-20583

43126234S

C

2021-E-RE-20719

44327714K

D

2021-E-RE-20730

B57944142

C

2021-E-RE-20936

X6869536B

C

2021-E-RE-20937

B16567125

C

2021-E-RE-20954

43128426E

D

2021-E-RE-20957

Y0022837N

C

2021-E-RE-20958

38418299L

D

2021-E-RE-20961

43073895R

D

2021-E-RE-21013

X2677640A

D

2021-E-RE-21014

13750399X

D

2021-E-RE-21027

B02923290

J K L

2021-E-RE-21031

X5121361C

A

2021-E-RE-21038

B07893829

A

2021-E-RE-21178

41542903G

D

2021-E-RE-21179

43055070J

D

2021-E-RE-21183

44329311P

C L

2021-E-RE-21184

X9825476Z

JK L

2021-E-RE-21185

X4148398A

C

2021-E-RE-21186

55233885Y

J

2021-E-RE-21188

30438653Q

D

2021-E-RE-21192

43127921T

D

2021-E-RE-21195

B57947640

A C

2021-E-RE-21198

49480707W

A

2021-E-RE-21200

Y6169444F

D

2021-E-RE-21203

43234988W

J

2021-E-RE-21211

X5786154K

D

2021-E-RE-21540

33869945F

D

2021-E-RE-21544

X3079130M

D

2021-E-RE-21555

B07430309

C

 

Causes d'exclusió

 

IAE sense epígraf de la convocatòria o bé, sense activitat;  data del certificat censal anterior a desembre 2020 o mancança

A

Dades interessat amb diferent firmant/interessat incorrecte/mancança comuners

B

NO ha vist reduida la seva facturació en un 20% dins el període indicat a la convocatòria o bé sense alta censal compatible

C

Domicili fiscal o social a altre municipi

D

Tenir deute pendent o no presenta certificat

E

Tenir local o empresa de baixa o no descriure les dades del local o establiment

F

Manca CIF/DNI/NIE/ o integrants de la ESPJ

G

Mancança emplenament sol·licitud (caselles declaració) o documentació il·legible

H

Sol.licitud duplicada

I

Te més de 20 treballadors de mitjana anual computant tots els centres de treball amb una facturació a 2019 inferior a un milió d'euros, i que la facturació del negoci NO ha minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 % en relació amb 2019 O NO EMPLENA LA CASELLA

J

Sanció per incompliment normativa Covid-19 o no emplena casella

K

Acomiadament treballadors en ERTO o no emplena casella

L

No ha esmenat la documentació requerida

LL

NO marca casella de compromís de no disoldre CB o ESPJ

M

Tràmit incorrecte

N

3. PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i que es comuniqui a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

4. INFORMAR els interessats que contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el president del Patronat de la Fundació Mallorca Turisme, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació de la Resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la desestimació presumpta, per silenci, del recurs d'alçada es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu que correspongui en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

 

No obstant l'anterior, es pot interposar, si s'escau, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 29 de juny de 2021

El director de la Fundació Mallorca Turisme Miguel Pastor Jordà