Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Núm. 271854
Publicació de la Resolució de concessió de la Convocatòria de subvencions Gaudeix l’Illa III

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Subvencions Gaudeix l'illa III

Exp. 150/2021

BDNS: 565368

Assumpte: Notificació de la Resolució de concessió de la convocatòria de subvencions Gaudeix l'illa III

Us notificam que el director de la Fundació Mallorca Turisme avui ha dictat Resolució de concessió de la convocatòria de subvencions Gaudeix l'illa III, amb el següent contingut:

“Antecedents

1. El dia 19 de maig de 2021, el director de la Fundació Mallorca Turisme dicta Resolució per la qual aprova la Convocatòria de subvencions Gaudeix l'illa III (extracte publicat en el BOIB núm. 68, de 25 de maig).

2. Informe del director de la Fundació Mallorca Turisme sobre el compliment pels beneficiaris dels requisits de la convocatòria per poder accedir a les subvencions Gaudeix l'illa III, de 27 de juny de 2021.

3. Informe jurídic de 29 de juny de 2021.

4. En el pressupost de despeses de la Fundació Mallorca Turisme hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es deriva de la present convocatòria, per un import de 2.500.000 €.

5. El punt 5.2 de la convocatòria estableix els criteris de distribució dels bons i el punt 5.3 de la convocatòria estableix que si hi ha un romanent, no repartit per no haver-hi beneficiaris suficients, es repartirà entre tots els beneficiaris de forma equitativa i proporcional fins a exhaurir al crèdit; si queden bons s'atorguen per registre d'entrada.  

Fonaments de dret

1. Article 16 dels Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme que diu que són atribucions de la direcció gestionar i executar els plans i els programes que aprova el Patronat i formalitzar i aprovar tota classe d'actes i contractes (BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2019).

2. Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), modificada pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost).

3. L'article 10 del Decret de la presidència del Consell Insular de Mallorca de 9 de juliol pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca estableix que la Fundació Mallorca Turisme resta adscrita al Departament de Turisme i Esports (BOIB núm. 99, de 18 de juliol).

4. De conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional 4.2 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, el conseller executiu de Turisme i Esports va autoritzar amb caràcter previ a la Fundació Mallorca Turisme la concessió de les subvencions previstes en el Pla d'actuacions de la Fundació de 2021.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. CONCEDIR les subvencions Gaudeix l'illa III a les següents entitats, pels establiments que es detallen i pels imports que hi consten,

 

​​​​​​​

LÍNIA 1

Línia

Núm. exp.

Registre

Entrada Complet

Hotel

Entitat

CIF

Bons

Import

subvenció

1a Palma

379/2021

9/06/21

12:04

Hotel BQ Belvedere Cala Major

Side Hoteles SL

B575***

388 x 200€ = 77.600 €

49 x 200€ = 9.800 €

87.400 €

1a Palma

379/2021

9/06/21

12:28

Hotel Catalonia Majórica

Niu SAU

A083***

388 x 200€ = 77.600 €

49 x 200€ = 9.800 €

87.400 €

1a Palma

379/2021

9/06/21

15:24

HM Alma Beach

Investments & Whole Services SL

B577***

388 x 200€ = 77.600 €

49 x 200€ = 9.800€

87.400 €

 

 

 

 

 

 

1311 bons

262.200 €

1b Serra de Tramuntana

380/2021

26/05/21

9:30

Hotel Samos

Hotelera Kristina SL

B075***

390 x 200€ = 78.000 €

50 x 200€ = 10.000€

88.000 €

1b Serra de Tramuntana

380/2021

28/05/21

12:29

Tacande Portals

Explotaciones Portals Nous SL

B079***

389 x 200€ = 77.800 €

49 x 200€ = 10.000€

87.800 €

1b Serra de Tramuntana

380/2021

01/06/21

14:04

Mar Hotels Playa Mar & Spa

Cadena Mar SL

B071***

389 x 200€ = 77.800 €

49 x 200€ = 9.800€

87.600 €

 

 

 

 

 

 

1316 bons

263.200 €

1c Raiguer

381/2021

26/05/21

10:43

Hotel Ivory Playa

Tuex SA

A072***

388 x 200€ = 77.600 €

50 x 200€ = 10.000€

87.600 €

1c Raiguer

381/2021

3/6/21

14:28

Zafiro Tropic

Inversiones Plomer SL

B079***

388 x 200€ = 77.600 €

49 x 200€ = 9.800€

87.400 €

1c Raiguer

381/2021

7/6/21

11:18

Hotel Panoramic Mallorca

Resorts Mallorca Hotels Internacional SL

B079***

388 x 200€ = 77.600 €

49 x 200€ = 9.800€

87.400 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1312 bons

262.400 €

1d Pla de Mallorca

382/2021

2/6/21

8:55

Zafiro Mallorca

Sotacalm SL

B079***

388 x 200€ = 77.600 €

49 x 200€ = 9.800€

87.400 €

1d Pla de Mallorca

382/2021

2/6/21

8:58

Zafiro Can Picafort

Inversiones Plomer SL

B079***

388 x 200€ = 77.600 €

49 x 200€ = 9.800€

87.400 €

1d Pla de Mallorca

382/2021

2/6/21

14:09

Mar Hotels Playa de Muro Suits

Palmira Coralian SL

B166***

388 x 200€ = 77.600 €

49 x 200€ = 9.800€

87.400 €

 

 

 

 

 

 

1311 bons

262.200 €

1e LLevant

383/2021

26/05/21

9:31

Hotel Flacalco

Flacalco SL

B076***

388 x 200€ = 77.600 €

50 x 200€ = 10.000€

87.600 €

1e LLevant

383/2021

26/05/21

16:45

Grenn Garden

Cesgarden SL

B078***

388 x 200€ = 77.600 €

50 x 200€ = 10.000€

87.600 €

1e LLevant

383/2021

1/06/21

11:58

Hotel Blue Sea Gran Playa

Hotels & Resorts Blue Sea Managment SL

B578***

388 x 200€ = 77.600 €

49 x 200€ = 9.800€

87.400 €

 

 

 

 

 

 

1313 bons

262.600 €

1f Migjorn

384/2021

1/6/21

11:49

Hotel Blue Sea Club Martha's

Hotels & Resorts Blue Sea Managment SL

B578***

388 x 200€ = 77.600 €

49 x 200€ = 9.800€

87.400 €

 

 

 

 

 

 

437 bons

87.400 €

 

 

 

 

 

TOTAL

7000bons

1.400.000€

 

 

LÍNIA 2

Línia

Núm. exp.

Registre

Entrada Complet

Hotel

Entitat

CIF

Bons

Import

subvenció

2a Palma

385/2021

9/6/21

15:42

Hotel HM Balanguera

Horrach Moyá Hotels SL

B570***

166 x 200€= 33.200 €

83 x200€=16.600€

49.800€

 

 

 

 

 

 

249bons

49.800€

2b Serra de Tramuntana

386/2021

8/06/21

14:45

Hotel el Guía

Falguera Inversions SL

B165***

166 x 200€= 33.200 €

83 x200€=16.600€

49.800€

 

 

 

 

 

 

249bons

49.800€

2c Raiguer

387/2021

26/05/21

9:21

Can Furiós

Can Calco SL

B079***

166 x 200€= 33.200 €

83 x200€=16.600€

49.800€

2c Raiguer

387/2021

26/05/21

9:28

Can Cota

Selva Stays SL

B165***

166 x 200€= 33.200 €

83 x200€=16.600€

49.800€

2c Raiguer

387/2021

26/05/21

14:48

Can Beneït

Finca Mirabona SL

B029***

166 x 200€= 33.200 €

83x200€=16.600€

49.800€

 

 

 

 

 

 

747 bons

149.400€

2d Pla de Mallorca

388/2021

26/05/21

16:28

Curolla

Curolla Space SL

B166***

168 x 200€=33.600€

83 x 200€=16.600€

50.200 €

2d Pla de Mallorca

388/2021

2/06/21

11:18

Es Convent d'Ariany

Casa de la Milagrosa

R070***

168 x 200€=33.600€

83 x 200€=16.600€

50.200€

2d Pla de Mallorca

388/2021

2/06/21

11:27

S'Hort des Convent

Casa de la Milagrosa

R070***

168 x 200€=33.600€

83 x 200€=16.600€

50.200€

 

 

 

 

 

 

753bons

150.600€

2e LLevant

389/2021

26/05/21

10:26

Petit Hotel Ca sa Padrina

Livinance SL

B166***

166 x 200€= 33.200 €

83x200€=16.600€

49.800€

 

 

 

 

 

 

249bons

49.800€

2f Migjorn

390/2021

26/05/21

11:04

Petit Sant Miguel

Insaimart SL

B579***

168 x 200€=33.600€

83 x 200€=16.600€

50.200€

2f Migjorn

390/2021

2/06/21

20:28

Niu d'Aus

Projectes Euroturisme SL

B078***

168 x 200€=33.600€

83 x 200€=16.600€

50.200€

2f Migjorn

390/2021

15/06/21

17:31

Hotel Segles

Hotel Segles SL

B57***

168 x 200€=33.600€

83 x 200€=16.600€

50.200€

 

 

 

 

 

 

753bons

150.600€

 

 

 

 

 

TOTAL

3000bons

600.000€

 

LÍNIA 3 Agències de viatges

Núm. exp.

Registre entrada complet

Agència

Entitat

CIF

Bons

Import

subvenció

391/2021

3/06/21

14:40

Viajes Alcudia Tours

Viajes Alcudia Tours SL

B074***

1.667 bons

166.700 €

391/2021

3/06/21

20:21

Viatges Massanella

Viajes Massanella SA

A072***

1.667 bons

166.700 €

391/2021

15/06/21

12:21

Avoris

Avoris Retail Division SL

B070***

1.666 bons

166.600 €

 

 

 

 

TOTAL

5.000 bons

500.000 €

2. EXCLOURE les sol·licituds següents, pels motius que s'hi detallen.

Núm. Exp.

Empresa/nom

Hotel

MOTIU

Línia

Línia 2

380/2021

Mimago SL

Hotel Morlans Garden

No aporta certificat de situació censal actualitzat, una vegada fet requeriment

1b. Serra tramuntana

380/2021

Apartamentos Vistasol

Dubel Peninsular Gestión SL

No compleix requisits convocatòria pels establiments línia 1. No és establiment turístic de 3 estrelles (és un establiment turístic de 3 claus)

1b. Serra de tramuntana

380/2021

Aparthotel Club Pollensa SA

Hotel Puerto Azul Suite Hotel

A07245251

No compleix requisits. No firma declaració responsable on eximeix de responsabilitat a la FMT, i que reconeix que té pòlissa d'assegurança (en la sol·licitud)

1b. Serra tramuntana

380/2021

Marimat SA

Hotel Marina Soller

Manca crèdit. 4è establiment.

(entrada completa 15/6/21 17:01)

1b. Serra tramuntana

381/2021

Cesgarden SL

Palm Garden

No compleix requisits. Apartaments turístics (2 claus)

1c. Raiguer

381/2021

Sidehoteles SL

BQ Delfín Azul

Manca crèdit. 4è establiment.

(entrada completa 9/6/21 12:22)

1c. Raiguer

382/2021

Cadena Mar SL

Mar Hotels Playa de Muro Suits

No compleix requisits. No indica que l'establiment no té conveni per acollir possibles contagis per covid-19

1d. Pla de Mallorca

382/2021

Eidenai SL

Es Bauló Petit Hotel

No compleix requisits. No aporta certificat de situació censal després de requeriments

1d. Pla de Mallorca

382/2021

Sebastiana Moranta Fornés

Hotel Son Bauló

No compleix requisits. No consta l'establiment en el certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'AEAT

1d. Pla de Mallorca

383/2021

Hotels & Resorts Blue Sea Managment SL

Hotel Blue Sea Cala Millor

Manca crèdit. 4è establiment (entrada completa 1/6/21 11:58)

1e. Llevant

383/2021

Arc de triomf SL

Hotel Catalonia de Mar

Manca crèdit. 4è establiment (entrada completa 9/6/21)

1e. Llevant

384/2021

Finca los naranjos SA

Apartamentos Sol Cala D'Or

No compleix requisits línia1 beneficiaris. Apartaments turístics no inclòs a convocatòria (3 claus)

1f. Migjorn

Línia 2

386/2021

A.J. Minister SL

Hotel Boutique Minister

Renúncia

2b. Serra de Tramuntana

386/2021

Francisco Esteve Cabrer

Hotel Diamante

43055793T

No compleix requisits. No té piscina

2b. Serra de Tramuntana

388/2021

Mallorca online services SL

LLaüt

No compleix requisits. Sol·licitud no correcta: no accepta el preu de 250 € per l'estada / no diu que no té conveni amb administració com a establiment covid-19

2d. Pla de Mallorca

390/2021

Joaquín Carlos Barceló de Fortuny

Niu Daus

Mateixa sol·licitud d'un altre expedient

2f. migjorn

390/2021

Mallorca online services SL

Petit Hostal Ventura

No compleix requisits. Sol·licitud no correcta: no accepta el preu de 250 € per l'estada /establiment covid-19

2f. Migjorn

Línia 3 Agències de viatges

391/2021

Roterpunkt SL

Roterpunkt

No té oficina física oberta al públic a Mallorca

 

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i que es comuniqui a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

4. INFORMAR els interessats que contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el president del Patronat de la Fundació Mallorca Turisme, en el termini d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs.

Contra la desestimació presumpta, per silenci, del recurs d'alçada es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu que correspongui en el termini de sis mesos, a partir de l'endemà de la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot interposar, si s'escau, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.”

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (30 de juny de 2021)

El director de la Fundació Mallorca Turisme

Miquel Pastor Jordà