Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

Núm. 271736
Convocatòria i bases reguladores de les condicions i requisits per a la concessió de beques de cooperació de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (Get Experience 2021)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Rector de l'IMEB va aprovar el dia 28 de juny de 2021, la CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DE LES CONDICIONS I REQUISITS PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE COOPERACIÓ DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES DE CALVIÀ (GET EXPERIENCE 2021) de conformitat al que es disposa en l'article 9.3 de la Llei 38/03, de 17 de novembre, general de subvencions, es publiquen les bases reguladores que la regeixen.

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DE LES CONDICIONS I REQUISITS PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE COOPERACIÓ DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES DE CALVIÀ (GET EXPERIENCE 2021)

Article 1. Objecte i finalitat

1.1. Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de les beques de formació pràctica (Get Experience) destinades a estudiants universitaris de grau o màster o de cicles formatius de grau mitjà o grau superior del sistema educatiu, per fer pràctiques en determinades àrees i matèries desenvolupades per l'IMEB, l'Ajuntament de Calvià i les seves entitats/empreses municipals.

1.2. Els objectius d'aquestes beques són:

 • Oferir una formació pràctica que contribueixi a garantir una millor qualificació professional a estudiants d'estudis universitaris o de cicles formatius.

 • Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en la qual els/les estudiants hauran d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.

 • Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.

 • Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball i en millori l'ocupabilitat futura.

 • Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l'emprenedoria.

Article 2. Règim de la concessió i marc normatiu

2.1. Les beques objecte d'aquesta convocatòria es concedeixen en règim de concurrència competitiva de totes les sol·licituds que compleixin els requisits exigits en aquestes bases i es regeixen per: la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; el Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social; i el Reial decret 592/2014, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

2.2. Les subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, són compatibles amb les beques objecte d'aquesta convocatòria.

Article 3. Requisits de les persones beneficiàries

Poden beneficiar-se de les beques objecte d'aquestes bases i convocatòria les persones que reuneixin els requisits següents:

3.1 Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han de ser residents a Espanya.

3.2 Estar empadronades en el municipi de Calvià o, si no n'és el cas, que la persona sol·licitant o familiars de primer grau hagin abonat el pagament d'impostos de béns immobles municipals de l'any 2021.

3.3 Estar matriculats en el curs 2021-2022 en estudis de cicles formatius de grau mitjà o grau superior, grau universitari o equivalent o màster, impartit per un Centre Educatiu, Universitat o pels centres adscrits a aquesta.

3.4 Estar matriculats en el curs 2021-2022 en l'ensenyament universitari o cicles formatius als quals es vinculen les competències bàsiques, genèriques i/o específiques a adquirir durant la beca:

a) Estudiants universitaris de grau que hagin superat, en el moment de la sol·licitud de la beca, com a mínim el 50 % de la formació segons el pla d'estudis conduent a la titulació de referència. El percentatge de crèdits pot veure's modificat, si bé estarà sempre subjecte a la normativa prevista en el centre educatiu/universitat en la qual s'estiguin cursant els estudis.

b) Estudiants de segon curs de cicles formatius de grau mitjà o grau superior del sistema educatiu.

c) Estudiants de màster.

3.5 El pla formatiu de la beca ha d'estar vinculat als estudis per als quals s'opta a la beca.

3.6. Complir els requisits específics i condicions que pugui establir el centre educatiu del sol·licitant.

3.7. No ser beneficiari de cap altra beca o ajuda amb la mateixa o anàloga finalitat vinculada als estudis de la beca pràctica requerida.

3.8. En el cas d'estudiants de màster, no s'ha de tenir cap mena d'experiència professional amb la titulació universitària per a la qual s'accedeix al màster.

3.9. Estar al corrent de les obligacions tributàries estatals, autonòmiques i locals o imposades per les disposicions legals vigents.

Quan les persones no compleixin únicament aquest requisit, i no disposin de recursos suficients, podran beneficiar-se de la subvenció mitjançant la valoració i l'informe social de situació de vulnerabilitat, emès pels Serveis Socials Municipals en aquest sentit.

3.10. Presentar en termini i forma la documentació requerida en aquestes bases.

Article 4. Característiques de les beques

4.1, La finalitat de la beca és oferir un programa formatiu als estudiants perquè hi participin com a becaris/àries.

4.2. Les pràctiques externes extracurriculars tendran una durada preferentment no superior a 750 hores per curs acadèmic, sense perjudici del que fixin les universitats o centres educatius, procurant l'assegurament del correcte desenvolupament i seguiment de les activitats acadèmiques de l'estudiant.

4.3. S'estableix un mínim de 3 hores diàries i un màxim de 5 hores diàries, que podrà ampliar-se durant el període no lectiu.

Els horaris de realització de les pràctiques s'establiran d'acord amb les característiques d'aquestes i les disponibilitats del departament / servei municipal. En qualsevol cas, se n'haurà d'informar en el moment de fer l'oferta de la beca.

4.4. La quantia, en concepte de bossa o ajuda a l'estudi, s'estableix de la següent manera:

a) Estudiants de grau o equivalent o cicles formatius: ajuda mensual de 420 € per 80 hores de pràctiques. En el cas d'un nombre inferior o superior d'hores, aquestes quantitats es calcularan de manera proporcional.

b) Estudiants de màster o equivalent: ajuda mensual de 855 € per 6 hores diàries de pràctiques. En el cas d'un nombre inferior d'hores, aquestes quantitats es calcularan de manera proporcional.

En tots dos casos aquesta ajuda econòmica queda subjecta a la retenció d'IRPF i a les càrregues corresponents de la seguretat social.

4.5. Les beques es poden fer en el propi IMEB, a l'Ajuntament de Calvià i en les seves entitats dependents (Oficina Municipal de Tributs, Calvià 2000 i Llar de Calvià).

4.6. La quantia a abonar serà en concepte d'ajuda a l'estudi i serà assumida íntegrament per part de l'IMEB. Les gestions i càrregues corresponents de la seguretat social seran assumides per part de l'IMEB.

4.7. La beca no pot iniciar-se fins que el conveni/protocol de compromís no estigui formalitzat per totes les parts.

4.8. En cas que el centre educatiu del sol·licitant contempli unes condicions i característiques diferents a les establertes en aquestes bases, hauran de respectar-se i complir-se, sempre que sigui viable per part de l'IMEB. En cas contrari, no serà possible l'adjudicació de la beca per part de l'IMEB.

4.9. En cas que el centre educatiu del sol·licitant contempli uns requisits i tràmits previs no contemplats en aquestes bases, hauran de respectar-se i complir-se per part del propi sol·licitant. En cas contrari, no serà possible l'adjudicació de la beca per part de l'IMEB.

4.10. A causa de la situació actual i crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, l'entitat col·laboradora ha d'assegurar el compliment de la normativa que s'estableixi en qualsevol moment de la beca, i activar els protocols necessaris per al bon desenvolupament d'aquesta. S'ha de garantir el desenvolupament de la beca en cas de tenir establerts grups bombolla, reducció d'assistència a l'entitat col·laboradora o en cas de confinament.

En cas que per causa justificada, sigui impossible continuar la beca en les condicions inicialment pactades, s'arribarà a un acord entre totes les parts, que ha de prioritzar el compliment dels objectius d'aquesta beca.

Article 5. Condicions generals de les beques

5.1 La concessió de la beca no representa cap relació contractual entre la persona becada i el departament / servei municipal o entitat col·laboradora.

5.2 El protocol de compromís és el document pel qual es regula la realització dels períodes de formació pràctica i es formalitza a través de la subscripció d'aquest entre l'IMEB, el servei col·laborador i la persona becada, amb caràcter previ a l'inici de la beca. El contingut mínim d'aquest conveni ha de ser:

 • Dedicació i durada de la beca.

 • Projecte formatiu (pràctica i teoria).

 • Nomenament de tutor/a de pràctiques.

 • Condicions de rescissió anticipada de la pràctica.

 • Si n'és el cas, previsió d'una bossa o ajuda d'estudis per a la persona becada i forma de satisfacció.

 • Protecció de dades de la persona becada.

 • Regulació d'eventuals conflictes que puguin sorgir durant el seu desenvolupament de la beca.

5.3 La renúncia o anul·lació de la beca donarà lloc a la pèrdua de tots els drets inherents a aquesta.

5.4 Les vacants que es produeixin per anul·lació o renúncia podran ser cobertes amb candidats suplents, a valorar per part de l'IMEB.

5.5 Qualsevol motiu o incidència que afecti el bon desenvolupament de la beca ha de comunicar-se de manera immediata a l'IMEB mitjançant correu electrònic.

Article 6. Funcions de l'IMEB

 • Prestar assessorament i informació al servei/departament col·laborador.

 • L'anàlisi i estudi previ de les sol·licituds presentades.

 • La preselecció de les persones sol·licitants sobre la base de la documentació presentada i confecció de la corresponent proposta a la presidència de l'IMEB.

 • La intermediació entre l'IMEB, la persona becada i el departament/servei municipal.

 • La supervisió, coordinació i avaluació de la beca.

 • Les funcions administratives i d'informació inherents a la beca.

 • Qualsevol altra de naturalesa anàloga no prevista en aquestes bases.

Article 7. Drets i deures de la persona beneficiària

 • Percebre l'ajuda econòmica corresponent, en concepte d'ajuda a l'estudi, en la forma establerta en el conveni. La citada ajuda no tindrà en cap cas la naturalesa de salari.

 • Rebre, en finalitzar la beca, una certificació en la qual consti la durada i característiques de la beca realitzada.

 • Respectar en tot moment l'organització de l'entitat col·laboradora, complir els horaris i fer les tasques que se li encomanin.

 • Flexibilitzar els horaris, en la mesura de les possibilitats del departament/servei, amb l'objectiu de permetre a la persona becada compaginar la beca amb els seus estudis i formació complementària.

 • Tenir assignada, com a mínim, una persona de referència, que assumirà les funcions de tutorització de la beca.

 • Mantenir el contacte amb els seus tutors en la forma en què aquests li indiquin i guardar el degut secret professional durant la seva estada en l'entitat col·laboradora, tant durant la realització de les pràctiques com una vegada que aquestes hagin finalitzat.

 • Fer les activitats establertes en el seu programa formatiu. Aquestes poden modificar-se, sempre amb la conformitat de totes les parts implicades (persona becada, departament col·laborador i IMEB).

 • Respectar les normes de seguretat en el treball i fer un ús responsable del material i equipaments que l'entitat col·laboradora posi a la seva disposició.

 • Assistir a les reunions i participar en les formacions a les quals se'l convoqui des de l'IMEB.

 • Presentar mensualment registre d'assistència signat pel tutor/tutora.

 • Presentar valoració i avaluació de l'activitat.

 • Comunicar a l'IMEB i a la persona que tutoritzi la beca qualsevol incidència que afecti el normal desenvolupament de l'activitat per la qual rep la beca, havent de mantenir en tot moment l'actitud i l'interès necessaris per a un bon aprofitament d'aquesta.

 • En cas de renúncia a la beca, haurà de posar-ho en coneixement del tutor designat, amb una antelació mínima de quatre dies a la data de la renúncia. Igualment haurà de notificar-ho per escrit a través del Registre Electrònic o Registre General de l'IMEB o en qualsevol dels llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 8. Drets i deures del servei/departament col·laborador

 • La realització de les pràctiques tindrà com a objectiu complementar la formació adquirida per part de l'estudiant, mitjançant la realització d'activitats professionals relacionades amb aquesta. Atès el caràcter formatiu de la beca, de la seva realització no se'n derivaran, en cap cas, obligacions pròpies d'una relació laboral, ni el seu contingut podrà donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball.

 • Fixar i complir el pla de pràctiques de la beca, i les condicions establertes en aquestes bases i oferta de la beca.

 • Nomenar, en el si del departament/servei, la figura del tutor/a que garanteixi el bon desenvolupament i supervisió de la beca.

 • Comunicar a l'IMEB qualsevol canvi i/o incidència que afecti el desenvolupament de la beca

 • Comunicar a l'IMEB qualsevol canvi i/o modificació que s'hagi de reflectir en el pla formatiu.

 • Col·laborar amb l'IMEB en les tasques de seguiment i supervisió de la beca.

 • Facilitar l'accés a materials i recursos necessaris per al desenvolupament correcte de la beca.

 • Rebre assessorament i informació prèvia per part de l'IMEB.

 • Organitzar l'acolliment de la persona becada i disposar dels recursos necessaris per a l'inici i desenvolupament correctes de la beca.

 • Garantir la participació de la persona becada en les reunions i accions formatives a les quals estigui convocada.

 • Rebre, en finalitzar la beca, una certificació en què consti la durada i característiques de la beca realitzada com a figura de tutorització.

 • Rebre, en finalitzar la beca, un diploma en reconeixement de la seva col·laboració en la formació als joves.

 • Respectar en tot moment el que s'estableix en aquestes bases i en el conveni.

Article 9. Protecció de dades

De conformitat amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679 i en la normativa espanyola relativa a la protecció de dades personals, posam en el coneixement dels interessats que:

1. El responsable del tractament de les dades de caràcter personal recollides en aquesta convocatòria de beques és l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB) amb NIF Q-0700491-D, adreça carrer Julià Bujosa Sans, batle, núm. 1, CP 07184, Calvià, Illes Balears, telèfon de contacte 971 139 139 i correu electrònic imeb@calvia.com.

2. Les dades de contacte del delegat de Protecció de Dades de l'IMEB són: dpd@calvia.com.

3. La finalitat amb la qual es tracten les dades és la tramitació i gestió de les sol·licituds de beca d'acord amb els criteris establerts en aquestes bases reguladores.

4. La base de licitud per al tractament de les dades facilitades, tant en la sol·licitud com en la documentació que hi pugui ser adjuntada, es basa en l'article 6.1.c del Reglament general de protecció de dades, «compliment d'una obligació legal», i en l'art. 6.1.e, «compliment d'una missió feta en interès públic», sobre la base de la següent normativa:

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de Balears.

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 • Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

 • Reial decret llei 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La consulta a altres administracions públiques, a través de plataformes d'intermediació, de la documentació necessària per tramitar les sol·licituds que pugui contenir dades personals amb transcendència tributària, d'acord amb l'article 95 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, categories especials de dades personals conformement a l'article 9 del Reglament general de protecció de dades o altres dades de caràcter reservat i/o confidencial, està basada en el consentiment de la persona que sol·licita la beca o del seu representant legal.

5. La informació es conservarà d'acord amb els criteris i terminis establerts en la Llei 15/2006, del 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

6. Comunicacions de dades previstes: les dades personals poden ser publicades al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web de l'entitat seguint les instruccions emanades de la Disposició addicional setena de la Llei orgànica de protecció de dades i garantia de drets digitals en relació a la identificació dels interessats en les notificacions per mitjà d'anuncis i publicacions d'actes administratius.

Així mateix, les dades poden ser comunicades a l'Agència Tributària o òrgans similars amb competències en matèria tributària.

No estan previstes altres comunicacions ni transferències internacionals de dades personals, excepte en cas d'obligació legal.

7. Els interessats hi poden exercitar, en els casos i formes prevists en la legislació vigent, els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat, mitjançant registre presencial, en el Servei d'Atenció al Ciutadà de l'IMEB, carrer Julià Bujosa Sans, batle, núm. 1, Calvià.

8. Si en l'exercici dels drets els interessats no ha estat degudament atesos, poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid - Seu electrònica: sedeagpd.gob.es. Amb caràcter previ i potestatiu, poden posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a dpd@calvia.com.

Article 10. Criteris d'atorgament de les beques

10.1. Criteris generals

 • Des de l'IMEB s'observaran els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

 • El perfil acadèmic de la persona sol·licitant ha d'adequar-se al lloc de pràctiques ofert i les seves pràctiques aniran directament relacionades amb el contingut acadèmic dels estudis que s'estan cursant.

 • Per participar en el projecte com a servei/departament col·laborador i mantenir l'oferta i participació s'ha de garantir que es compleixen els mínims de qualitat i els recursos necessaris per al bon desenvolupament de la beca. Per tant, no existeix obligatorietat de participació quan no es puguin assegurar el compliment d'aquestes bases i el pla formatiu de la beca convocada.

 • Durant el termini de presentació de sol·licituds es publicaran les ofertes de beques en el web municipal.

 • En cas que hi hagi possibilitat d'adjudicar més beques de les ofertes durant el termini de presentació de sol·licituds, l'IMEB, amb l'objectiu d'assignar el màxim nombre de beques possible, podrà establir contactes amb departaments municipals per aconseguir-ne la col·laboració i poder proposar l'acolliment de becaris/àries.

 • En cas que un departament/servei pugui acollir més d'una persona, l'assignació serà per ordre de puntuació rebuda, a través dels criteris de selecció.

 • En cas que s'aconsegueixi una col·laboració nova, no havent estat prevista i, per tant, no havent publicat l'oferta de la beca, en el procés de selecció participaran totes les persones que compleixin el perfil acadèmic sol·licitat o el pla formatiu al qual estiguin vinculats els estudis. Els criteris de selecció seran els establerts en aquestes bases.

 • En cas que la persona sol·licitant proposi fer la beca en un servei/departament municipal, això no implica cap prioritat a optar a la beca ni obligatorietat del departament de participar en el projecte. En cas que el servei/departament proposat accepti la col·laboració, tendran accés al procés de selecció totes les persones que compleixin el perfil acadèmic. Els criteris de selecció seran els establerts en aquestes bases.

 • En cas de no trobar cap pràctica d'interès o servei col·laborador adequat al perfil de la persona sol·licitant, l'IMEB no pot assegurar que pugui concretar-se l'assignació de beca.

10.2. Criteris específics

 • El procés de valoració de les candidatures serà fet per part del departament/servei col·laborador.

 • Una vegada finalitzat el procés de valoració de les candidatures haurà d'emetre's un informe tècnic de selecció aplicant els següents criteris:

 • Quan únicament hi hagi una persona sol·licitant en una beca, es farà igualment la valoració de la candidatura, aplicant els criteris de selecció.
 • Quan hi hagi més d'una candidatura per a la mateixa oferta de beca (independentment del número de preferència assenyalat per part del sol·licitant) es procedirà a l'aplicació dels següents criteris.
 • Els mateixos criteris hauran d'aplicar-se a les possible noves ofertes, encara que s'hagi aconseguit la col·laboració posterior al termini de sol·licituds per part dels estudiants.
 • Tindrà preferència la persona que hagi obtingut la major puntuació. Aquesta puntuació s'obtindrà a partir de la suma del resultat dels diferents criteris de selecció. Aquests són:
 • Criteri 1. Haver participat en projectes de voluntariat social o equivalent. Si l'acció a valorar no guarda relació amb la beca no es podrà puntuar. Es puntuarà amb un màxim de 4 punts a raó de 2 punts per acció.

 • Criteri 2. Haver participat en projectes europeus o equivalent, vinculats al pla formatiu de la beca. Si l'acció a valorar no guarda relació amb la beca no es podrà puntuar. Es puntuarà amb un màxim de 4 punts a raó de 2 punts per acció.

 • Criteri 3. Haver fet beques pràctiques extracurriculars. Si l'acció a valorar no guarda relació amb la beca no es podrà puntuar. Es puntuarà un màxim de 4 punts a raó de 2 punts per acció.

 • Criteri 4. Haver fet formació específica vinculada al pla formatiu de l'oferta de la beca. Si l'acció a valorar no guarda relació amb la beca, no es podrà puntuar. No es valoraran les assignatures pròpies del pla d'estudis. Es puntuarà amb un màxim de 10 punts a raó d'1 punt per acció.

 • Criteri 5. Tenir acreditats coneixements d'idiomes (s'hauran de concretar els idiomes que es valoren en l'oferta de la beca). Es puntuarà amb un màxim de 4 punts a raó d'1 punt per acció. Un mateix idioma només es podrà puntuar una vegada.

 • Criteri 6. Carta de motivació. La carta haurà de respondre, com a mínim, a les següents qüestions: 1. Presentació de la persona sol·licitant. 2. Quins aspectes coneix del departament/servei en el qual vol fer la beca. 3. Interès i motivació a fer la beca. 4. Quines expectatives té de la beca. Es puntuarà amb un màxim de 5 punts.

 • Criteri 7. Entrevista personal, amb un màxim de 6 punts.

 • Únicament es valorarà la documentació presentada durant el termini de presentació de sol·licituds o durant el termini d'esmena. La documentació que es presenti fora d'aquests terminis no es podrà valorar.
 • Per a les ofertes de beca en què pugui aconseguir-se la col·laboració de serveis municipals, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds s'obrirà un termini de 10 dies hàbils per presentar aquesta documentació. La presentació haurà de fer-se segons el que estableix l'article 14 d'aquestes bases. La documentació que es presenti fora d'aquests terminis no es podrà valorar.
 • Per acreditar les circumstàncies a valorar en els diferents criteris, s'han de presentar certificats/diplomes de participació/assistència i/o resultats de realització de les accions/exàmens. En aquests hi ha d'aparèixer, com a mínim, nom i tipus d'acció, nom complet i DNI de la persona que desitja accedir a la beca. No es puntuaran les accions que s'acreditin a través de documents de matrícules, fullets informatius, correus electrònics o presentació de treballs.
 • No es valoraran les assignatures pròpies del pla d'estudi.
 • Si hi ha algun perfil acadèmic o acció contemplada en els criteris de selecció que el tècnic del departament col·laborador consideri que no és adequat i que no s'ha de valorar, ho ha de motivar en l'informe de valoració de candidatures. No es valoraran les assignatures pròpies del pla d'estudi.
 • En cas que la persona sol·licitant no es presenti a l'entrevista personal no podrà puntuar-se la part d'entrevista personal.
 • En cas que un sol·licitant hagi obtingut la major puntuació en més d'una beca, haurà de presentar per registre de l'IMEB la beca a la qual prefereix optar, i, per tant, desistir de la resta d'ofertes de beques que hi hagi o puguin sorgir durant el procés d'adjudicació.
 • En cas d'empat tendran preferència les persones que acreditin la condició de família nombrosa. En cas de persistir l'empat, tendran preferència les persones que no hagin fet anteriorment beques de formació pràctica, beques extracurriculars o noutitulats a través de l'IMEB. En cas de persistir l'empat, es decidirà mitjançant sorteig.

Article 11. Procediment de concessió

 • L'IMEB farà la comprovació del compliment dels requisits de les candidatures.

 • Si la sol·licitud no reuneix els requisits indicats, la presidència de l'IMEB requerirà la persona interessada perquè en un termini de deu dies hàbils l'esmeni o acompanyi els documents preceptius, indicant-li que, si no ho fa, se la tendrà per desistida de la seva sol·licitud i l'expedient s'arxivarà sense més tràmits.

 • El requeriment previst en el paràgraf anterior es farà a través de resolució. La publicació es farà a través del mitjà www.calvia.com/imeb.

La resolució ha d'incloure la relació de les persones sol·licitants que han d'esmenar les deficiències advertides, la relació de persones sol·licitants que, inicialment, compleixen els requisits de la convocatòria i la relació de persones sol·licitants excloses, amb indicació del motiu.

 • Una vegada conclòs el termini, l'IMEB ha d'avaluar les sol·licituds presentades i les al·legacions i/o esmenes fetes per les persones interessades.

 • L'IMEB remetrà al servei/departament col·laborador les candidatures que compleixin els requisits establerts en les bases, i la documentació aportada per realitzar el procés de selecció.

 • El servei/departament col·laborador farà la selecció seguint els criteris establerts en aquestes bases. Posteriorment, haurà d'emetre un informe de valoració en el qual s'ha d'indicar com a mínim: dia i hora de l'entrevista, resultat i valoració de l'entrevista i valoració i puntuació de tots els criteris de selecció (en el cas que no es puntuï alguna acció formativa, s'haurà de motivar).

 • L'IMEB redactarà la proposta de resolució provisional ajustant-se als criteris de valoració i informes de cada servei/departament. Una vegada examinades les al·legacions presentades, l'òrgan instructor formularà una proposta de resolució definitiva. En qualsevol cas, la publicació de les resolucions es farà a través del mitjà www.calvia.com/imeb.

Article 12. Causes d'anul·lació de la beca

En cas de comportament incorrecte o de falta d'aprofitament de la beca, l'IMEB pot proposar la no continuïtat de la beca. En tot cas, seran causa d'anul·lació de la beca:

 • La comprovació de la falta de veracitat o d'alguna altra irregularitat en les dades exposades per la persona becada en la seva sol·licitud.

 • L'incompliment per part de la persona becada d'alguna de les seves obligacions.

 • La renúncia de la persona beneficiària.

Article 13. Informació requerida

1. Documentació a aportar

 • Model de sol·licitud correctament emplenat (Annex I). Es trobarà a la disposició de les persones sol·licitants en els registres municipals i en la pàgina web municipal.

 • En el cas d'estudiants de cicles formatius: document que acrediti les qualificacions del curs actual, centre educatiu, estudis matriculats, nom i cognoms de l'estudiant.

 • En el cas d'estudiants universitaris: document que acrediti el nombre de crèdits totals aprovats, el nombre de crèdits pendents de fer, la mitjana acadèmica de l'1 al 10, el centre educatiu, els estudis matriculats, i el nom i cognoms de l'estudiant.

 • Documentació que acrediti totes les accions que serveixin per baremar els criteris de valoració indicats en l'article 10 d'aquestes bases.

 • Currículum actualitzat amb foto carnet.

 • Model de sol·licitud/declaració responsable correctament emplenat. Estarà a la disposició de les persones sol·licitants en els registres municipals i en la pàgina web municipal.

2. Documents aportats anteriorment o autorització expressa

Per comprovar

Amb autorització expressa en l'Annex I perquè l'IMEB pugui consultar les dades o que s'hagin presentat anteriorment en altres convocatòries de l'IMEB

Si la persona sol·licitant no autoritza la consulta de les dades, haurà d'acreditar-les a través dels següents documents

L'empadronament o IBI

Marcar la casella corresponent en l'Annex I

Certificat d'empadronament de la persona sol·licitant o justificant de pagament de l'IBI de Calvià de l'any 2021 de la persona sol·licitant o familiars de primer grau

Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries

Marcar la casella corresponent en l'Annex I

Si la persona sol·licitant no ha presentat en convocatòries anteriors aquesta documentació o ha sofert modificacions, haurà de presentar el document emplenat. Estarà a la disposició de les persones sol·licitants en la pàgina web municipal.

Estar al corrent de les obligacions tributàries estatals, autonòmiques i locals o imposades per les disposicions legals vigents

Marcar la casella corresponent en l'Annex I.

Declaració jurada de l'estudiant d'estar al corrent de les obligacions tributàries estatals, autonòmiques i locals o imposades per les disposicions legals vigents.

 • Qualsevol altre document que l'IMEB sol·liciti perquè ho considera necessari per verificar el compliment i l'efectivitat de les condicions de concessió de la beca.

Article 14. Oferta de beques

En funció de les possibilitats dels serveis i/o departaments municipals de col·laborar acollint estudiants, l'oferta de beques es publicarà en el web www.calvia.com/imeb. Dins de cada oferta de beca s'especificarà: departament/servei col·laborador, data d'inici, horari, perfil d'estudis, projecte formatiu.

 

Article 15. Terminis i lloc de presentació de sol·licitud

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de l'1 al 15 d'octubre de 2021 (tots dos inclosos) de manera telemàtica a través del Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l'Estat, de manera presencial de dilluns a divendres de 9 a 14 hores en el Registre de l'IMEB o en qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, o si es declaren situacions similars que aconsellin limitar la mobilitat, les persones interessades hauran de fer ús, de manera prioritària, del Registre Electrònic General de l'Administració General de l'Estat per a la presentació de les seves sol·licituds. Si no es disposa de certificat o DNI electrònic, atesa l'extraordinària i urgent necessitat d'adaptar els serveis i activitats municipals a aquesta situació, s'establiran formes de tramitació adequades a la situació, que seran degudament comunicades en cas de produir-se, segons el que estableix el Decret de Batlia de data 28 d'abril de 2020 en el punt tercer.

Article 16. Crèdit pressupostari

Es convoca un màxim de quatre beques (de les quals un màxim de dues destinades a estudiants de màster), sense perjudici que en aplicació de l'article 58 del Reglament de subvencions se'n pugui ampliar el crèdit, que es finançarà amb càrrec a la partida pressupostària corresponent dels Pressupostos Generals de l'IMEB per a l'any 2021 i 2022.

 

Calvià, en el dia de la signatura electrònica (29 de juny de 2021)

La presidenta de l'IMEB

Olga Granados Expósito

Documents adjunts