Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 274939
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 29 de juny de 2021 de modificació de determinades resolucions per les quals es convoquen procediments per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 205, de 25 d'agost de 2009), determina el procediment únic per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, d'acord amb el que preveu l'article 8.2 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional (BOE núm. 147, de 20 de juny de 2002).

El Reial decret 143/2021, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 59, de 10 de març de 2021), especifica alguns canvis del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals i indica que els procediments han de ser oberts, sense unes dates d'inscripció concretes.

En el Reial decret 297/2021, de 27 d'abril, s'estableixen determinades qualificacions professionals de les famílies professionals Agrària, Comerç i Màrqueting, Energia i Aigua, Hoteleria i Turisme, Instal·lació i Manteniment, Fusta, Moble i Suro, Maritimopesquera, i Transport i Manteniment de Vehicles, que s'inclouen en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, i s'actualitzen determinades qualificacions professionals de les famílies professionals Agrària, Hoteleria i Turisme, Instal·lació i Manteniment, Fusta, Moble i Suro, Maritimopesquera, i Transport i Manteniment de Vehicles, recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establertes per determinats reials decrets.

La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 22 de febrer de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 27, de 25 de febrer de 2021), convoca, de manera permanent, algunes qualificacions susceptibles de modificacions.

La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 26 d'abril de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació (BOIB núm. 57, d'1 de maig de 2021), convoca, de manera permanent, algunes qualificacions susceptibles de modificacions.

Per això, i de conformitat amb l'article 56.3 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i amb l'article 19 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, s'han de modificar alguns punts de l'annex 2 de la Resolució de 22 de febrer de 2021 i de la Resolució de 26 d'abril de 2021.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Modificar l'annex 2 de les resolucions esmentades, concretament la taula amb les unitats de competència convocades, amb indicació de la qualificació professional, el certificat de professionalitat i el títol de formació professional de referència, de les qualificacions professionals susceptibles de modificació segons el Reial decret 297/2021, de 27 d'abril, que passa a tenir la redacció següent:

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0711_2. Actuar sota normes de seguretat, higiene i protecció ambiental en hostaleria.

HOT337_3. Vins, altres begudes i productes selectes propis de sommelieria

(nivell 3)

HOTR0209. Sommelieria

Tècnic superior en Direcció de Serveis de Restauració

UC9998_2. Comunicar-se en llengua anglesa amb un nivell d'usuari bàsic (A2), segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües, en l'àmbit professional.

UC1106_3. Tastar vins i altres begudes analcohòliques i alcohòliques diferents a vins.

UC1107_3. Dissenyar ofertes de vins i altres begudes analcohòliques i alcohòliques diferents a vins.

UC1108_3. Realitzar anàlisis sensorials de productes selectes propis de sommelieria i dissenyar-ne les ofertes.

UC1109_3. Gestionar el funcionament de cellers de conservació i maduració de vins per a restauració i assessorar en la seva posada en marxa.

UC1110_3. Realitzar els processos de servei especialitzat de vins.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC9998_2. Comunicar-se en llengua anglesa amb un nivell d'usuari bàsic (A2), segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües, en l'àmbit professional.

HOT094_3. Recepció

(nivell 3)

HOTA0308. Recepció en allotjaments

Tècnic superior en Gestió d'Allotjaments Turístics

UC0263_3. Participar en el desenvolupament d'accions comercials i reserves.

UC0264_3. Desenvolupar les activitats pròpies de la recepció.

UC0265_3. Gestionar departaments de l'àrea d'allotjament.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0011_1. Realitzar les guàrdies de navegació i govern del vaixell.

MAP234_3. Navegació, transport marítim i activitats pesqueres

(nivell 3)

No existeix

Tècnic superior en Transport Marítim i Pesca d'Altura

UC0733_1. Actuar en emergències marítimes i aplicar les normes de seguretat en el treball.

UC0753_2. Comunicar-se en anglès amb un nivell d'usuari independent en activitats maritimopesqueres.

UC0747_3. Planificar i gestionar l'administració del buc per al transport i la pesca.

UC0748_3. Planificar i dirigir les maniobres del buc i determinar-ne l'estabilitat i l'assentament.

UC0749_3. Planificar i dirigir la navegació.

UC0750_3. Planificar i dirigir les operacions extractives, de producció i conservació de la pesca.

UC0751_3. Planificar i controlar les situacions d'emergència.

UC0752_3. Organitzar i aplicar l'assistència sanitària i reconèixer els quadres mèdics que es presentin.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0130_2. Mantenir els sistemes hidràulics de direcció i suspensió.

TMV047_2. Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils

(nivell 2)

TMVG0309. Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils

Tècnic en electromecànica de vehicles automòbils

UC0131_2. Mantenir els sistemes de transmissió i frens.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0134_3. Planificar els processos de reparació d'elements amovibles i fixos no estructurals, controlant-ne l'execució.

TMV049_3. Planificació i control de l'àrea de carrosseria

(nivell 3)

TMVL0609. Planificació i control de l'àrea de carrosseria

Tècnic Superior en automoció

UC0135_3. Planificar els processos de reparació i modificació d'estructures de vehicles, controlant-ne l'execució.

UC0136_3. Planificar els processos de protecció, preparació i embelliment de superfícies, controlant-ne l'execució.

UC0137_3. Gestionar el manteniment de vehicles i la logística associada, segons criteris d'eficàcia, seguretat i qualitat.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i establir que començarà a tenir efectes l'endemà de publicar-se.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 29 de juny de 2021

 

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà