Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 271703
Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 160/2021, de 30 de juny, relatiu a la revocació de la delegació de la presidència del Consorci de Residus i Energia de Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La presidència del Consorci de Residus i Energía de Menorca correspon, segons els articles 7 i 15 dels seus estatuts, a la persona que exerceixi la presidència del Consell Insular de Menorca, però que la podrà delegar en qualsevol dels membres del Consell Executiu.

D'acord amb l'anterior i per Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm 447/2019, de 24 de juliol, es va delegar la presidència del Consorci de Residus i Energía de Menorca, en la consellera executiva cap del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, senyora Maite Salord Ripoll (BOIB núm. 103 de 27-7-2019).

Atès que pel Decret de Presidència núm. 159/2021, de 30 de juny, la senyora Maite Salord Ripoll ha cessat com a consellera executiva cap del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera i com a membre del Consell Executiu;

En ús de les facultats que em confereix l'ordenament jurídic vigent;

RESOLC:

Primer. Revocar la delegació de la presidència del Consorci de Residus i Energía de Menorca efectuada en la consellera Maite Salord Ripoll, i en conseqüència assumir-ne la presidència.

Segon. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i disposar la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sens perjudici de que produeixi efectes des del moment de la seva adopció.

 

Maó, 30 de juny de 2021

Per delegació de la presidenta,  La secretària

Rosa Salord Olèo

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)