Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 271717
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 21 de juny de 2021, relatiu a l’aprovació de la tercera i darrera resolució de la convocatòria dels ajuts per pal·liar els efectes econòmics derivats de l’adopció del nivell 4 d’alerta sanitària en diferents sectors econòmics de Menorca, corresponents als mesos de febrer i març de l’any 2021 (exp. 03140-2021-000646)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Pla Estratègic de Subvencions del Pressupost general del Consell Insular de Menorca per a l'exercici 2021 propugna com a eix estratègic d'actuació, entre d'altres, augmentar els ajuts destinats al teixit empresarial i associatiu de l'illa amb la finalitat de donar suport a la seva adaptació a les necessitats sorgides amb motiu de la pandèmia actual de COVID-19.

En consonància amb el Pla de mesures excepcionals de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 de les Illes Balears (aprovat per Acord del Consell de Govern de 27 de novembre i publicat al BOIB núm. 201 de 28/11/2020), per Acord del Consell de Govern de 15 de gener s'adopta el nivell d'alerta sanitària 4 a l'illa de Menorca (BOIB núm. 7 de 16/01/2021) i es prorroga successivament en Acord del Consell de Govern de 29 de gener (BOIB núm. 13 de 30/01/2021) i novament en Acord del Consell de Govern de 12 de febrer (BOIB núm. 19 de 13/02/2021).

Mitjançant el Decret de Presidència 45/2021, de 5 de febrer (BOIB núm. 16 de 06/02/2021), es dicta l'aprovació de les bases que han de regir la concessió dels ajuts per pal·liar els efectes econòmics derivats de l'adopció del nivell 4 d'alerta sanitària en diferents sectors i la convocatòria d'aquests ajuts corresponents al període comprès entre el 16 de gener i el 15 de febrer de 2021. Els òrgans instructors i avaluadors s'estableixen simultàniament amb el mateix decret. L'import màxim global (IMG) per a la convocatòria dels ajuts es fixa en 750.000,00 € i l'import màxim individual (IMI) en 1.500,00 €. El termini de presentació de sol·licituds queda establert en 15 dies naturals, corresponents a les dates compreses entre dia 8 i dia 23 de febrer de 2021 (ambdós inclosos).

Atesos els efectes de les pròrrogues del nivell d'alerta sanitària 4 a l'illa de Menorca, per Decret de Presidència 89/2021, de 23 de març (BOIB núm. 41, de 25/03/2021), es dicta l'aprovació d'unes noves bases per regir una altra concessió d'ajuts per pal·liar els efectes econòmics derivats de l'adopció del nivell 4 d'alerta sanitària en diferents sectors i la seva convocatòria, corresponent ara als períodes compresos entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2021 i el 16 de març i el 15 d'abril de 2021, els òrgans instructors i avaluadors de la qual s'estableixen posteriorment pel Decret de Presidència 124/2021, de 4 de maig (BOIB núm. 7 de 29/05/2021). L'IMG per a la nova convocatòria dels ajuts es fixa en 1.750.000,00 € i l'IMI en 1.500,00 €. El termini de presentació de sol·licituds queda establert en 15 dies naturals, corresponents a les dates compreses entre el 29 de març i el 13 d'abril de 2021 (ambdós inclosos).

Aquests ajuts estan cofinançats per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant el conveni signat el 4 de febrer de 2021, que té per objecte col·laborar econòmicament amb el Consell Insular de Menorca per tal que aquest pugui dur a terme les actuacions necessàries per ajudar a pal·liar les pèrdues produïdes com a conseqüència de les restriccions aprovades pel Govern per aturar l'expansió de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19 en els sectors econòmics de Menorca que es descriuen en les bases que regeixen aquesta convocatòria.

Els presents ajuts es regeixen per la Comunicació de la Comissió Europea relativa al Marc Temporal de les mesures d'ajuts estatals destinades a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot de covid-19 de 19 de març de 2020 (d'ara endavant Marc Temporal Comunitari) i les seves successives modificacions, entre les quals s'inclou la publicada en el Diari de la Unió Europea el passat 1 de febrer de 2021, que estableixen el marc temporal per a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, avantatges fiscals i de pagament o altres formes, destinats a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot de covid-19.

L'Acord del Consell Executiu de dia 10 de maig (BOIB núm. 67 de 22/05/2021), a proposta del conseller executiu d'Economia i Territori basada en l'informe de l'òrgan instructor i l'observació de l'òrgan avaluador, aprovà una primera concessió dels ajuts de referència a 385 de les sol·licituds presentades, consistent en la disposició i el pagament d'un import total d'1.191.000,00 €.

L'Acord del Consell Executiu, de dia 24 de maig (BOIB núm. 76, de 08/06/2021), a proposta del conseller executiu d'Economia i Territori basada en l'informe de l'òrgan instructor i l'observació de l'òrgan avaluador, aprovà la segona concessió dels ajuts de referència a 10 de les sol·licituds presentades, consistent en la disposició i el pagament d'un import total de 39.000,00 €. El mateix acord resolgué denegar la concessió a 40 sol·licituds, per diferents motius d'invalidesa, i també acceptar el desistiment manifestat per una de les persones interessades.

El nou i darrer informe que l'òrgan instructor eleva a l'òrgan avaluador s'ha emès en data 14/06/2021, amb el vistiplau de l'òrgan avaluador a aquest, i s'ha revisat l'expedient que s'ha creat a aquest efecte (03140/2021/000647).

Aquests ajuts es concedeixen de forma directa i amb una quantia individual fixa sempre que es compleixin els requisits de la convocatòria i fins que s'esgoti el crèdit disponible.

Cada sol·licitant pot presentar únicament una sol·licitud i que la base 12a de les bases reguladores d'aquests ajuts preveuen, per una banda, que el seu atorgament s'anirà fent a favor d'aquells sol·licitants que compleixin els requisits previstos en la convocatòria, encara que no hagi acabat el termini per a la presentació de les sol·licituds, per rigorós ordre de registre d'entrada, per l'import establert en la convocatòria i en les presents bases i fins que hi hagi crèdit disponible. D'altra banda, la mateixa base 12a especifica que, en aquells casos en els quals els sol·licitants no presentin tota la documentació requerida en les bases o aquesta sigui errònia, s'ha de fer un requeriment d'esmena de la documentació presentada de forma que, en aquests casos l'ordre de registre d'entrada que es tindrà en compte serà el del darrer registre que es presenti al Consell Insular de Menorca per tal de completar l'expedient.

Considerant que aquest sistema de tramitació pretén fer possible resoldre la concessió d'ajuts de forma àgil i successiva, amb la finalitat de donar una resposta immediata o el més ràpid possible per tal de pal·liar els efectes econòmics derivats de les restriccions sanitàries adoptades amb la declaració del nivell 4 d'alerta sanitària a l'illa de Menorca;

Ateses les competències pròpies o concurrents que sobre aquestes matèries té el Consell Insular de Menorca i de conformitat amb la normativa bàsica aplicable en matèria de subvencions, en el marc d'allò que estableixen les Bases d'execució del Pressupost general d'aquesta administració;

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori,

El Consell executiu, per unanimitat i en votació ordinària, adopta els següents acords:

Primer. Aprovar la tercera i darrera concessió d'ajuts, d'acord amb les bases de la convocatòria i conformement amb la restant normativa en matèria de subvencions, corresponents a les 119 sol·licituds de totes les persones interessades relacionades en la taula de l'annex I (aaa), d'acord amb el resultat de les baremacions, i disposar el pagament (DO) del 100 % de l'import proposat. L'import global de la tercera concessió suma 190.000,00 € (5-43900-4790000). El romanent respecte als 1.750.000,00 € autoritzats (A) de la mencionada aplicació pressupostària és de 130.000,00 €.

Segon. Denegar la concessió d'ajut, d'acord amb les bases de la convocatòria i conformement amb la restant normativa en matèria de subvencions, a les 13 sol·licituds de totes les persones interessades relacionades en la taula de l'annex I que s'adjunta a aquest document pels motius que s'hi indiquen: (k), (l), (n) o (o).

Tercer. Declarar el desistiment de la sol·licitud, que comporta la no concessió de l'ajut, d'acord amb les bases de la convocatòria i conformement amb la restant normativa en matèria de subvencions, de les 42 persones que no han atès en temps i forma els requeriments practicats per la instrucció, la qual cosa suposa la no concessió de l'ajut sol·licitat, tal com figura en l'annex I d'aquest document (zz).

Quart. Recordar als beneficiaris l'obligació de conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, fins i tot els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control posterior per part del Consell Insular de Menorca i de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma.

Cinquè. Comunicar aquests acords a la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, per tal que tengui els efectes que corresponguin.

Sisè. Comunicar aquest acord de proposta de resolució al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, prèviament a la publicació del mateix i el seu anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

ANNEX I Taula amb la tercera resolució dels ajuts de referència, corresponent als mesos de febrer i març de 2021, aprovada pel Consell Executiu

Interessats

Subvenció

DNI/NIF/NIE

Nom i llinatges/denominació

Import

Resolució

***1474**

Francisco Javier Pellicer da Rocha

3.000,00 €

(aaa)

***2775**

Francisco Germán Gómez Torres

0,00 €

(zz)

***9373**

José Retu erta Garcia

3.000,00 €

(aaa)

***5044**

Francisco Moya Guerrero

3.000,00 €

(aaa)

***5220**

Aurelio Pérez Navarro

3.000,00 €

(aaa)

***7163**

Pedro José Aranda Mataix

3.000,00 €

(aaa)

***1160**

Carmelo Rienda Pérez    

0,00 €

(zz)

***8790**

Jose Luis Pérez Carmona

3.000,00 €

(aaa)

***5934**

Pedro Jose Galdón Rueda

0,00 €

(zz)

***5843**

Román Iborra Jove

3.000,00 €

(aaa)

***1799**

Victor Ramón González Bayo

3.000,00 €

(aaa)

***1895**

Juan José Moreno García              

3.000,00 €

(aaa)

***3869**

José Pelfort Sola

0,00 €

(l)

***9080**

Bartolomé Pons Melià

3.000,00 €

(aaa)

***9162**

Juan Pons Vallés

3.000,00 €

(aaa)

***9435** 

Bernardino Piris Sintes

3.000,00 €

(aaa)

***9688** 

Francisca Teresa Dalmedo Serra

3.000,00 €

(aaa)

***9735**

Fernando Canela Pons

3.000,00 €

(aaa)

***9808**

Catalina Fortuny Ameller

3.000,00 €

(aaa)

***9973**

Salvador José Llabrés Escalona

0,00 €

(zz)

***9978**

Pablo Miguel Gomila Pons

3.000,00 €

(aaa)

***0014**

Damián Moll Vinent

6.000,00 €

(aaa)

***0073**

José Antonio Cerreño Fernández

3.000,00 €

(aaa)

***0154**

Daniel Pons Gomila

3.000,00 €

(aaa)

***0480**

Antonio Manuel Aliaño Gomila

3.000,00 €

(aaa)

***0813**

Bianca Pasqualini Pons

3.000,00 €

(aaa)

***0847**

Miguel Román Pablo Camps

3.000,00 €

(aaa)

***0859**

Debora Ferro Aguirre

3.000,00 €

(aaa)

***1071**

Albert Marquet Orfila

6.000,00 €

(aaa)

***0650**

Maruja Ramírez Gutiérrez

0,00 €

(zz)

***1146**

Hernán Joselito Aguilar Aguilar

3.000,00 €

(aaa)

***1463**

Saul Severiche Zurita

0,00 €

(l)

***3809**

John Pier Correa Añez

6.000,00 €

(aaa)

***3990**

Lucy Esperanza Fernández Almanza

0,00 €

(zz)

***4161**

Faisal Rafique Sairan

3.000,00 €

(aaa)

***3319**

Francisco Javier Moll Serra

3.000,00 €

(aaa)

***3345**

Francisca Castells Pons

0,00 €

(zz)

***3571**

Federico Goñalons Febrer

0,00 €

(o)

***3655**

Antoni Lluís Coll Seguí

0,00 €

(k)

***3723**

José Pons Salord

3.000,00 €

(aaa)

***3895**

Francisca Carretero Cardona

0,00 €

(l)

***3902**

Pedro Caules Bosch

3.000,00 €

(aaa)

***3994**

Juan José Lliteras Mascaró

3.000,00 €

(aaa)

***4101**

Ana Delfa Ramírez

0,00 €

(zz)

***4345**

Meritxell Martínez Pulido

3.000,00 €

(aaa)

***4404**

Pere Pons Pons

0,00 €

(zz)

***2675**

Juan Carlos Fernández Hidalgo Aguayo

0,00 €

(zz)

***2853**

Mónica Hidalgo Domènech

0,00 €

(zz)

***0676**

Maximiliano Veiga Garcia

3.000,00 €

(aaa)

***3536**

Raquel Borrego Nicolás

3.000,00 €

(aaa)

***2936**

Kenia Cristina dos Santos de Souza

3.000,00 €

(aaa)

***1862**

PANADERÍA PONS, SA

0,00 €

(zz)

***4112**

BARTOLOMÉ BAGUR COLL, SA

3.000,00 €

(aaa)

***5837**

LAGUNA GARDEN'S, SA

3.000,00 €

(aaa)

***9968**

BONITA MENORCA, SL

0,00 €

(zz)

***2580**

SERPENTONA GALDANA, SL

0,00 €

(zz)

***5146**

GOLFO PÉRSICO, SL

3.000,00 €

(aaa)

***9125**

OLIAIGO, SLU

0,00 €

(zz)

***9217**

EXPLOTACIÓN CAN JAUMOT, SLU

3.000,00 €

(aaa)

***9928**

CAFETERIA ALAIOR, SL

3.000,00 €

(aaa)

***3678**

MIKADO, SL

3.000,00 €

(aaa)

***9380**

REDORKA, SL

3.000,00 €

(aaa)

***5013**

CAFETERIA BAROME, SL

3.000,00 €

(aaa)

***5029**

KIDSMENORCA, SL

3.000,00 €

(aaa)

***5316**

SELECT VILLAS, SL

0,00 €

(zz)

***5544**

GRUP NAUTILUS MENORCA, SL

0,00 €

(l)

***5566**

SA PEDRERA DES PUJOL, SL

6.000,00 €

(aaa)

***5588**

CARAVELLE IBERICA, SL

0,00 €

(l)

***5610**

SA LLAUNA, SL

3.000,00 €

(aaa)

***5692**

KIDS CIUTADELLA, SL

3.000,00 €

(aaa)

***5736**

XIRINGO CALA BLANCA, SL

3.000,00 €

(aaa)

***5749**

IVETTE BEACH CLUB MENORCA, SL

0,00 €

(zz)

***5870**

SAKOVA GROUP DISCOTEK, SL

3.000,00 €

(aaa)

***5979**

ELEKTRO MOLI PRODUCTIONS, SL

0,00 €

(zz)

***5984**

CAPÓ PORTELLA, SL

6.000,00 €

(aaa)

***5993**

FLOR DE ROSASSA, SL

6.000,00 €

(aaa)

***6019**

KIN KON DELI, SL

3.000,00 €

(aaa)

***6077**

COSTA MARINA MENORCA, SL

6.000,00 €

(aaa)

***6178**

ILLA SPA, SL

3.000,00 €

(aaa)

***6186**

LA PASCANA DEL LAGO, SL

3.000,00 €

(aaa)

***6196**

ESPAI CÀTERING MENORCA, SL

3.000,00 €

(aaa)

***6209**

MENURKA LUXURY, SLU

3.000,00 €

(aaa)

***6226**

CARRE'ROSARI, SL

3.000,00 €

(aaa)

***6493**

CAPÓ GALINDO, SL

3.000,00 €

(aaa)

***6520**

MAG TOURISTIC MENORCA, SL

0,00 €

(zz)

***6522**

NOPALES 2019, SL

3.000,00 €

(aaa)

***6523**

COCKTAILS AND GRILLS, SL

3.000,00 €

(aaa)

***6620**

PIZZA FACTOR, SL

3.000,00 €

(aaa)

***6622**

ES MUSCLET 2020, SL

3.000,00 €

(aaa)

***6683**

INDIRA I NIMAI, SL

0,00 €

(zz)

***8151**

LA GARRA 2021, SL

0,00 €

(n)

***0097**

ALCAUFAR VELL, SL

3.000,00 €

(aaa)

***0593**

CAN LLOPIS, SL

3.000,00 €

(aaa)

***1257**

CASASNOVAS 2002, SL

3.000,00 €

(aaa)

***1357**

KRISVI EXPLOTACIONES, SL

3.000,00 €

(aaa)

***3010**

BOSCH GOODY, SL

0,00 €

(zz)

***3266**

EL VIEJO CAFETÍN, SL

3.000,00 €

(aaa)

***3327**

LOBEWIC, SL

3.000,00 €

(aaa)

***3445**

FINCAS ALFA MENORCA, SL

0,00 €

(k)

***3592**

GANA LOCA, SL

3.000,00 €

(aaa)

***3779**

KIOR MAHON, SL

6.000,00 €

(aaa)

***3947**

LA GUITARRA CIUTADELLA, SL

6.000,00 €

(aaa)

***3994**

SA FIDEUERA, SL

3.000,00 €

(aaa)

***4606**

COMPAÑÍA MENORQUINA DE BEBIDAS, SL

3.000,00 €

(aaa)

***4937**

SIMPA SAN LUIS, SL

0,00 €

(zz)

***5613**

GOURMANDISE MENORCA, SL

3.000,00 €

(aaa)

***5822**

BISTRO MENORCA, SL

0,00 €

(zz)

***6064**

AYLD SANIDAD Y FORMACION, SL

3.000,00 €

(aaa)

***6082**

JULIO I VICKY, SL

0,00 €

(zz)

***6534**

FRANKIES MANOLO BAR, SLU

3.000,00 €

(aaa)

***6612**

PONENT HOLIDAYS, SL

0,00 €

(zz)

***6944**

IMPULS ALIMENTACIÓ, SL

3.000,00 €

(aaa)

***6967**

MENORCAENTAPAS, SL

3.000,00 €

(aaa)

***7404**

ES CRANC DE FORNELLS, SL

3.000,00 €

(aaa)

***7440**

BINI HOTELS, SL

0,00 €

(k)

***7736**

CAJUPE MEDITERRANEA, SL

3.000,00 €

(aaa)

***8426**

DISMENORCA, SL

6.000,00 €

(aaa)

***8960**

CASI X2, SL

3.000,00 €

(aaa)

***9006**

CAN ROCA MENORCA, SL

3.000,00 €

(aaa)

***9036**

SON TEMET, SL

0,00 €

(k)

***9141**

SA COLARSEGA CIUTADELLA, SLU

3.000,00 €

(aaa)

***9158**

SMOIX2011, SL

3.000,00 €

(aaa)

***9236**

S'AGUAIT CIUTADELLA, SL

6.000,00 €

(aaa)

***9367**

POSADA 2016, SL

3.000,00 €

(aaa)

***9473**

EL POLLO DE CIUTADELLA, SL

3.000,00 €

(aaa)

***9489**

RESTAURANT TOBOGAN, SL

0,00 €

(zz)

***9496**

CHESPIR BAR, SL

0,00 €

(zz)

***9513**

THE TAPAS GASTROBAR, SL

3.000,00 €

(aaa)

***9598**

RESTAURANT SA LLAGOSTA, SL

0,00 €

(zz)

***9619**

CLOROFILA RESTAURANT VEGETARIA, SL

0,00 €

(zz)

***9632**

COCTELEBRA, SL

3.000,00 €

(aaa)

***9674**

FIXIUS BYC MENORCA, SL

3.000,00 €

(aaa)

***9751**

CAS TORRAT, SL

3.000,00 €

(aaa)

***5178**

LEO I NINA, CB

0,00 €

(zz)

***6062**

MORITZ&C, CB

3.000,00 €

(aaa)

***6227**

CAS SAFRA, CB

3.000,00 €

(aaa)

***5608**

FELIBETO, CB

0,00 €

(zz)

***6553**

AMERICAN BAR, CB

0,00 €

(zz)

***8202**

FERRIS HEMS, CB

3.000,00 €

(aaa)

***8895**

PONS TOR, CB

0,00 €

(k)

***8139**

ASSOCIACIÓ BIOSPORT, ASSOCIACIÓ

0,00 €

(zz)

***9906**

SA TAHONA MENORQUINA, SC

3.000,00 €

(aaa)

***7288**

PIZZERIA BOBBY, SC

0,00 €

(zz)

***8743**

ESSENCIA BIO MARKET-COFFEE, SC

3.000,00 €

(aaa)

***9452**

BELLOROFON DOS, SC

0,00 €

(zz)

***5313**

CENTRE D'ESTUDIS GASTRONÒMICS MENORCA, SC

0,00 €

(l)

***5999**

LAUREL AND HARDY, SC

0,00 €

(zz)

***6241**

FLORIT MISUT, SC

3.000,00 €

(aaa)

***6705**

TI AMO, SC

0,00 €

(zz)

***6724**

CALLEJEROS, SC

0,00 €

(zz)

***7240**

TRATTORIA SNOOPY, SC

3.000,00 €

(aaa)

***7536**

CONCESIONES ILLA, SC

3.000,00 €

(aaa)

***8598**

CUK-CUK, SC

3.000,00 €

(aaa)

***4864**

Robert Arnold Jelfs

3.000,00 €

(aaa)

***6804**

Ivan Puglia

3.000,00 €

(aaa)

***2066**

Carmine Ranieri

3.000,00 €

(aaa)

***4632**

Natasha Dove

0,00 €

(zz)

***7719**

Anna Britton

3.000,00 €

(aaa)

***5486**

Paul Dinocent Desouza

3.000,00 €

(aaa)

***4288**

Edilma del Pilar Rueda Cortés

3.000,00 €

(aaa)

***9719**

Miguel Torrado Fernando

3.000,00 €

(aaa)

***9776**

Fatima el Abdallaoui

3.000,00 €

(aaa)

***2221**

Julia Milena Martínez López

0,00 €

(zz)

***1737**

Mileva (Ivanova) Daneva

3.000,00 €

(aaa)

***0459**

John Robert Scott

3.000,00 €

(aaa)

***7491**

Caroline Marianne Haverkamp

3.000,00 €

(aaa)

***5745**

Miguel Angel Almonte Vargas

0,00 €

(zz)

***9119**

Sofia Blanca Cesio

3.000,00 €

(aaa)

***3265**

Laura Marialuisa Cendali

3.000,00 €

(aaa)

***4346**

Emanuele Pacini

0,00 €

(zz)

***8941**

Vedran Marjanovic

3.000,00 €

(aaa)

***4291**

Michela Moro

3.000,00 €

(aaa)

***4903**

Alessia Zeppieri

3.000,00 €

(aaa)

***5505**

Nina Laia Hernando Miquel

3.000,00 €

(aaa)

(aaa) CONCESSIÓ DE L'AJUT

(zz) NO CONCESSIÓ DE L'AJUT

La persona interessada desisteix del tràmit en no atendre el requeriment en temps i forma, d'acord amb l'art. 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i conformement amb l'art. 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

(o) DENEGACIÓ DE L'AJUT

La persona interessada atén el requeriment però, amb les informacions i els documents aportats, no esmena els defectes que se li havia demanat: la persona interessada no determina quina explotació ha de ser objecte de l'ajut, la qual cosa determina la impossibilitat de seguir valorant-la, fet només imputable a la persona interessada, de conformitat amb l'art. 25 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú.

(k) DENEGACIÓ DE L'AJUT

La persona interessada no acredita complir la totalitat dels requisits i les condicions necessàries per esdevenir beneficiària dels ajuts en tractar-se d'explotacions que, tot i trobar-se classificades com a allotjaments turístics extrahotelers, no es corresponen amb les explotacions indicades com a subvencionables (base 4a.2 c).

(l) DENEGACIÓ DE L'AJUT

La persona interessada no compleix la totalitat dels requisits i les condicions necessàries per esdevenir beneficiàri dels ajuts al tractar-se d'explotacions que no es corresponen a les classificacions establertes com a subvencionables (base 4a.1).

(n) DENEGACIÓ DE L'AJUT

La persona interessada no acredita complir la totalitat dels requisits i les condicions necessàries per esdevenir beneficiària dels ajuts pel que fa a la data d'alta d'activitat de l'explotació que ha de ser objecte de la subvenció (base 6a.2).

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma

 

Maó, 29 de juny de 2021

Per delegació de la presidenta,  La secretària Rosa Salord Olèo (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)