Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 267434
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 14 d'abril de 2021, es va publicar en el BOE núm. 89 el Reial decret 266/2021, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la concessió directa d'ajuts a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a l'execució de programes d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.

Aquest Reial decret estableix un model per a la concessió d'ajuts basat en els mecanismes de cooperació i col·laboració, de conformitat amb l'estructura de l'Estat de les autonomies i el seu àmbit competencial. En aquest sentit, partint de la competència de l'Estat sobre les bases i la coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica, en matèria de legislació bàsica sobre protecció del medi ambient i bases del règim energètic i miner, s'ha dissenyat un model per a la concessió dels ajuts basat en la col·laboració amb les comunitats autònomes, que poden desenvolupar-ne la tramitació i efectuar la gestió dels fons, d'acord amb criteris ajustats als principis constitucionals i a l'ordre de distribució de competències.

L'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) durà a terme la coordinació i el seguiment d'aquest programa.

Segons aquest model de concessió, l'òrgan competent per instruir i resoldre el procediment de concessió en aquesta convocatòria d'ajuts estatals és la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. El procediment de concessió s'ha de fer d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 266/2021, de 13 d'abril.

En aquest Reial decret 266/2021, s'estableix un import d'ajut a la comunitat autònoma de les Illes Balears de 9.875.856 € per finançar les actuacions previstes en aquest Reial decret, realitzades directament per l'Administració autonòmica o per qualsevol dels subjectes que, com a destinataris últims, són objecte d'enumeració en l'article 11.1.

Quant al marc regulador d'aquesta convocatòria, l'aprovació del Reial decret 266/2021, de 13 d'abril, s'emmarca en l'àmbit d'aplicació del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; i els fons públics que s'hi destinen (FFMR001), així com les actuacions finançades, s'integraran en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència que estableix el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

Es d'aplicació, per tant, en els termes de la seva disposició addicional primera, la regulació que conté el Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i, en conseqüència, la tramitació urgent, el despatx prioritari del projecte i les especialitats en matèria de gestió econòmica pressupostària i de les subvencions que s'hi estableixen.

Per tot això, i en compliment del Reial decret 266/2021, de 13 d'abril, pel qual es regula el programa d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions lligades a la mobilitat elèctrica corresponents al programa d'incentius 1, per al foment d'adquisició de vehicles elèctrics, i al programa d'incentius 2, per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics (programa MOVES III), que consta com a annex d'aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes, o directament un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, en ambdós casos comptadors des de l'endemà que es publiqui aquesta Resolució.

 

Palma, 28 de juny de 2021

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Juan Pedro Yllanes Suárez

 

ANNEX Convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu

Primer

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.

Segon

Beneficiaris

1. Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les entitats que s'estableixen a continuació, en funció dels tipus d'actuacions definides en l'apartat 3 d'aquesta convocatòria.

a) Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques a les Illes Balears, per les quals ofereixen béns i/o serveis en el mercat, i en aquest cas han d'estar donades d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors, i que duguin a terme la seva activitat empresarial en l'àmbit territorial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

b) Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, que poden ser menors d'edat, que tenguin domicili a les Illes Balears i no estiguin incloses en el punt anterior.

c) Les comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, que s'ubiquin en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears i que compleixin el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular el que estableix l'article 11.3.

d) Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, i altres entitats, amb personalitat jurídica o sense, amb número d'identificació fiscal (NIF) que comenci per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W i que duguin a terme la seva activitat o activitat empresarial en cas d'empreses en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

e) Les entitats de conservació de polígons o societats agràries de transformació amb NIF que comenci per V i que duguin a terme la seva activitat en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

f) Les entitats locals d'acord amb l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, sempre que no exerceixin activitats econòmiques per les quals ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

g) Les entitats locals d'acord amb l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, si exerceixen activitats econòmiques per les quals ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

2. No poden ser beneficiàries dels ajuts:

a) Per a l'actuació 1, referent a l'adquisició de vehicles elèctrics, no poden ser beneficiaris dels ajuts els concessionaris o punts de venda amb epígraf de la secció primera de les tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'impost sobre activitats econòmiques, que sigui el 615.1 o el 654.1.

b) Les empreses que es trobin en situació de crisi, de conformitat amb la definició que a aquests efectes fa el Reglament UE 651/2014, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

c) Si es troben en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 21 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

d) Les empreses que es trobin subjectes a una ordre de recuperació pendent sobre qualsevol ajut o subvenció que se'ls hagi atorgat amb anterioritat, per haver-se declarat ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior, o bé per qualsevol tipus d'incompliment de les obligacions que li siguin atribuïdes en la concessió.

 

Tercer

Actuacions i programes subvencionables

1. Són subvencionables en aquesta convocatòria les actuacions que es detallen a continuació i que compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria:

  • Programa d'incentius 1: adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible.
  • Programa d'incentius 2: implantació d'infraestructura de recàrrega per a vehicle elèctric.

2. Els ajuts dels programes d'incentius anteriors són incompatibles amb altres subvencions o ajuts que es puguin concedir per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Quart

Requisits de les actuacions subvencionables

Els requisits que han de complir les actuacions subvencionables són els següents:

1. Requisits generals

Els requisits generals són els següents:

a) Les inversions objecte de la sol·licitud s'han de dur a terme en l'àmbit territorial de les Illes Balears i s'han de fer dins el període següent:

- Els beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb les lletres a), b), c) i f): des del 10 d'abril de 2021 fins al termini que fixi la resolució d'atorgament, que com a màxim serà de dotze mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió.

- Els beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria de les lletres d), e) i g): des del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi la resolució d'atorgament, que com a màxim serà de dotze mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió.

Computa com a data de sol·licitud la d'entrada en el Registre electrònic del tràmit específic d'acord amb el que estableix l'apartat dissetè d'aquesta convocatòria.

b) Per als beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 amb la lletra a), la concessió dels ajuts està sotmesa als requisits i límits establerts en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013. Per això, l'import total dels ajuts de minimis que es podrà concedir no pot excedir la xifra de 200.000 € durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Així mateix, l'import total dels ajuts de minimis en el cas que realitzin per compte aliè operacions de transport de mercaderies per carretera no pot excedir els 100.000 € durant qualsevol període de tres exercicis fiscals, i no es poden destinar per a l'adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera, ni a cap dels sectors indicats en l'article 1 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013.

c) Les factures i el pagament de la inversió, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, han de ser des del 10 d'abril de 2021 per als beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb les lletres a), b), c) i f), o posteriors a la data del registre de la sol·licitud, per als beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb les lletres d), e) i g).

d) S'ha d'estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, així com del reintegrament de subvencions, de conformitat amb la normativa vigent.

e) S'ha de presentar la documentació exigida en l'apartat setè.

f) Les actuacions enumerades en aquest apartat poden ser objecte de finançament amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència en la mesura que els programes d'incentius aprovats pel Reial decret 266/2021 estiguin inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que aprovin les institucions europees competents.

 

2. Requisits específics per a l'adquisició de vehicles elèctrics endollables

Els requisits específics per a l'adquisició de vehicles elèctrics endollables són els següents:

a) Són subvencionables l'adquisició directa o per mitjà d'operacions de finançament per lísing financer o d'arrendament per rènting de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya a nom del beneficiari de l'ajut, excepte en els casos de rènting, en els quals podrà estar matriculat a nom de l'empresa de rènting.

b) La data de la factura de compravenda i la data de matriculació han de ser des del 10 d'abril de 2021 per als beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb les lletres a), b), c) i f), o posteriors a la data del registre de la sol·licitud, i també per als beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb les lletres d), e) i g).

c) El pagament del vehicle, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, ha de ser realitzat en data des del 10 d'abril de 2021 o posterior al registre de la sol·licitud, segons la diferenciació del beneficiari indicada anteriorment.

d) També són subvencionables l'adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible de les categories M1, N1, L3e, L4e i L5e de fins a nou mesos d'antiguitat (vehicles de demostració), comptada des de la seva primera matriculació fins a la primera de les dates següents, data de la factura de compravenda o la data de registre de la sol·licitud d'ajut, i la titularitat l'ha de tenir el concessionari, el punt de venda o el fabricant/importador que faci la venda del vehicle al beneficiari de l'ajut. En aquest cas, el vehicle ha de ser adquirit pel concessionari o punt de venda, com a vehicle nou, al fabricant o importador. S'estableix un màxim de trenta vehicles de demostració de la mateixa titularitat.

e) Els vehicles susceptibles d'ajuts han de pertànyer a alguna de les categories següents:

- Turismes M1: vehicles de motor amb almenys quatre rodes dissenyats i fabricats per al transport de passatgers, que tenguin, a més del seient del conductor, vuit places com a màxim.

- Furgonetes o camions lleugers N1: vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies, i la massa màxima en càrrega tècnicament admissible (MMTA) dels quals no superi les 3,5 tones.

- Quadricicles lleugers L6e: quadricicles lleugers en què la massa en buit sigui inferior o igual a 350 kg, no inclosa la massa de les bateries; la velocitat màxima per construcció sigui inferior o igual a 45 km/h, i la potència màxima, inferior o igual a 4 kW.

- Quadricicles pesants L7e: vehicles de quatre rodes, amb una massa en ordre de marxa (no inclòs el pes de les bateries) inferior o igual a 450 kg en el cas de transport de passatgers i 600 kg en el cas de transport de mercaderies, i que no puguin classificar-se com a quadricicles lleugers.

- Motocicletes L3e, L4e, L5e: vehicles amb dues rodes, o amb tres rodes simètriques o asimètriques respecte a l'eix mitjà longitudinal del vehicle, de més de 50 cm3 o amb una velocitat superior als 50 km/h i el pes brut vehicular dels quals no excedeixi una tona.

f) No són subvencionables l'adquisició d'autocars o autobusos de les categories M2 o M3 i camions o furgons de les categories N2 i N3.

g) Els vehicles susceptibles de ser subvencionats han de figurar en la Base de vehicles de l'IDAE

(http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES) i complir els requisits següents:

i. Per als vehicles pertanyents a les categories M i N s'exigeix la pertinença a algun dels tipus següents:

- Vehicles elèctrics purs (BEV), propulsats totalment i exclusivament mitjançant motors elèctrics l'energia dels quals procedeix, parcialment o totalment, de l'electricitat de les seves bateries i que utilitzen per a la recàrrega l'energia d'una font exterior al vehicle com, per exemple, la xarxa elèctrica.

- Vehicles elèctrics d'autonomia estesa (EREV), propulsats totalment i exclusivament mitjançant motors elèctrics l'energia dels quals procedeix, parcialment o totalment, de l'electricitat de les seves bateries, utilitzen per a la recàrrega l'energia d'una font exterior al vehicle i incorporen un motor de combustió interna de gasolina o gasoil per a la recàrrega d'aquestes.

- Vehicles híbrids endollables (PHEV), propulsats totalment o parcialment mitjançant motors de combustió interna de gasolina o gasoil i elèctrics l'energia dels quals procedeix, parcialment o totalment, de l'electricitat de les seves bateries i que utilitzen per a la recàrrega l'energia d'una font exterior al vehicle com, per exemple, la xarxa elèctrica. El motor elèctric ha d'estar alimentat amb bateries carregades des d'una font d'energia externa.

- Vehicle elèctric de cèl·lules de combustible (FCV), vehicle elèctric que utilitza exclusivament energia elèctrica procedent d'una pila de combustible d'hidrogen embarcat.

 

​​​​​​​- Vehicle elèctric híbrid de cèl·lules de combustible (FCHV), vehicle elèctric de cèl·lules de combustible que equipa, a més, bateries elèctriques recarregables.

ii. Els vehicles M1 i N1, que s'acullin al programa d'incentius, han de comptar amb un descompte d'almenys 1.000 euros en la factura de venda per part del fabricant/importador o punt de venda del vehicle adquirit, que s'ha de traslladar al beneficiari de l'ajut.

iii. Els vehicles de la categoria L han de ser propulsats exclusivament per motors elèctrics i han d'estar homologats com a vehicles elèctrics. Les motocicletes noves (categories L3e, L4e i L5e) han de tenir bateria de liti, motor elèctric amb una potència del motor igual o superior a 3 kW, i una autonomia mínima de 70 km.

h) En el cas d'adquisició de vehicles nous de categories M1, N1 i L, es pot incrementar l'import d'ajut per a l'adquisició del vehicle, en la quantia recollida en l'apartat cinquè d'aquesta convocatòria, si el beneficiari acredita la baixa definitiva en circulació d'un vehicle matriculat a Espanya, i n'ha de ser el titular en el Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit, sempre que sengles vehicles compleixin els requisits que s'estableixen en aquesta convocatòria.

En aquest cas, el beneficiari, que serà adquirent titular del vehicle subvencionable, o l'arrendatari del vehicle en el cas de les operacions de rènting o lísing operatiu, podrà acreditar la baixa definitiva en circulació del vehicle per desballestar en el Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit mitjançant la presentació del certificat acreditatiu corresponent de la baixa definitiva del vehicle.

El vehicle per desballestar ha de ser, indistintament, de la categoria M1 o N1 per al cas d'adquisició de vehicles M1 o N1, o M1, N1 o L per al cas d'adquisicions de vehicles d'aquesta categoria, i ha d'estar matriculat a Espanya almenys set anys abans de la primera de les següents dates, data de la factura de compravenda o data de registre de la sol·licitud. Addicionalment, i independentment de la seva categoria, el beneficiari ha de tenir la titularitat del vehicle desballestat almenys durant els dotze mesos abans de la primera de les següents dates, data de la factura de compravenda o data de registre de la sol·licitud, així com presentar el darrer rebut de l'impost de vehicles de tracció mecànica, degudament abonat, almenys des de 2020.

i) Les adquisicions de vehicles per mitjà d'operacions de finançament per rènting només poden ser objecte d'ajut a condició que:

- El corresponent contracte d'arrendament estableixi una durada mínima de dos anys des de la data de l'entrada en vigor i la formalització sigui, en tot cas, des del 10 d'abril de 2021, igual que la data de la corresponent factura de compravenda i de matriculació del vehicle, per als beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb les lletres a), b), c) i f), i posteriors a la data del registre de la sol·licitud per als beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb les lletres d), e) i g).

- La tramitació de la sol·licitud d'ajut l'ha de sol·licitar el beneficiari de l'ajut, que és l'arrendatari.

- El contracte d'arrendament ha d'establir expressament que l'arrendatari és el beneficiari de l'ajut que s'atorgui, i ha de fer-hi constar, també expressament, que un cop que l'empresa de rènting rebi el pagament de l'import, en aquesta data, aplicarà el total d'aquest ajut a la reducció de les quotes de pagament o renda de l'arrendament que quedin per satisfer per part de l'arrendatari.

- El contracte ha de recollir que, en cas que l'import de la suma de les quotes pendents per abonar sigui inferior a l'import de l'ajut, l'excedent d'ajut pendent d'abonar al beneficiari ha de ser abonat per la companyia de rènting al beneficiari a la finalització del contracte d'arrendament. L'arrendatari, per tant, com a beneficiari de l'ajut, és qui ha de complir els requisits i les incompatibilitats que es preveuen en les bases.

- En cas de les operacions de rènting, en tots els supòsits, independentment de qui tramiti l'ajut, el beneficiari de l'ajut ha de signar un document de cessió del dret de cobrament a favor de la companyia de rènting que formalitzi l'operació.

3. Requisits específics per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

Els requisits específics per a la implantació d'infraestructura de recàrrega són els següents:

a ) Són actuacions subvencionables els sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics en la modalitat d'adquisició directa. A més a més, en el cas de comunitats de propietaris, són subvencionables les canalitzacions necessàries per disposar de la preinstal·lació elèctrica i de servei de comunicacions per dotar de recàrrega intel·ligent la recàrrega del vehicle elèctric.

La infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics pot ser tant pública com privada.

Es consideren com a despeses subvencionables l'estació de recàrrega, el projecte i la direcció d'obra, l'obra civil, els cost de la mateixa infraestructura de recàrrega, la instal·lació o l'actualització de qualsevol element elèctric, inclòs el transformador, treballs de connexió a la xarxa de distribució, centres de seccionament i transformació i escomesa de mitjana tensió, necessaris per connectar la infraestructura de recàrrega a la xarxa o a la unitat de producció o emmagatzematge local d'electricitat, l'adequació de terrenys o carreteres, les despeses d'instal·lació i despeses per permisos relacionats i necessaris. Les despeses de la unitat de producció renovable o emmagatzematge local per generar o emmagatzemar l'energia elèctrica, en cas que n'hi hagi, són elegibles únicament si estan exclusivament dedicades al punt de recàrrega i es poden considerar part de l'estació de recàrrega.

També es considera subvencionable el sistema de pagament integrat a l'estació de recàrrega, la senyalització de les estacions de recàrrega i el sistema de gestió, control i seguretat, així com els sistemes de gestió de la càrrega dels vehicles elèctrics i les instal·lacions de telecomunicacions, Internet, 3G, 4G o sistemes similars que permetin garantir una càrrega de vehicles intel·ligent que minimitzi les necessitats d'un augment de la potència contractada.

En cas d'aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis existents de règim de propietat horitzontal, és actuació subvencionable la preinstal·lació elèctrica per a la recàrrega de vehicle elèctric que inclogui una conducció principal per a zones comunitàries (mitjançant tubs, canals, safates, etc.), de manera que es possibiliti la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega ubicades a les places d'aparcament, tal com es descriu en l'apartat 3.2 de la ITC BT-52 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

No es considera subvencionable la instal·lació de comptadors intel·ligents, que han de ser facilitats per les companyies elèctriques als consumidors (usuaris finals o gestors de recàrrega), generalment sota règim de lloguer.

b) La data dels contractes, factures i justificants de pagaments corresponents a l'adquisició i instal·lació de la infraestructura de recàrrega ha de ser des del 10 d'abril de 2021 per als beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb les lletres a), b), c) i f), o posteriors a la data del registre de la sol·licitud per als beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb les lletres d), e) i g), aquests darrers que ofereixin béns i/o serveis.

c) La infraestructura de recàrrega pot estar destinada als usos següents:

- Ús privat en sector residencial, inclosos els habitatges unifamiliars.

- Ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.).

- Ús privat en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per donar servei a la flota.

- Ús públic en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per donar servei als treballadors i clients.

- Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans i empreses.

- Ús públic en xarxa de carreteres; és d'especial interès la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i gasolineres.

d ) Els sistemes de recàrrega han de complir els requisits següents:

i. Per a les instal·lacions connectades a baixa tensió, instal·lació d'acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió, concretament l'ITC-BT-52, grau de protecció IP i IK adequat en funció de la ubicació segons REBT.

ii. Alimentació monofàsica o trifàsica 230-400 VAC.

iii. Proteccions elèctriques d'acord amb la normativa de seguretat.

iv. Declaració CE.

v. Per al cas de recàrrega d'accés públic, ha de disposar, com a mínim, de connector tipus 2 segons IEC 62196-2, o connector CCS2-Combo 2, segons IEC 62196, amb compatibilitat amb mode 3 o mode 4 segons instal·lació, amb mesura d'energia integrada. Segons l'article 4 del Reial decret 639/2016, de 9 de desembre, ha de proporcionar la possibilitat de recàrrega puntual als usuaris interessats d'una forma oberta, transparent i no discriminatòria.

A més, s'ha de garantir que el punt estigui operatiu al menys durant cinc anys i de disposar dels requisits de connectivitat següents:

- Acreditació que la instal·lació disposa d'una interfície de connexió i que permeti plena connectivitat i de sistema de memòria per a emmagatzematge local de dades.

- Compatible amb el protocol OCPP v1.5 i v1.6 o versió superior, mitjançant l'ús de serveis web (SOA), i actualitzable a versions superiors.

- Mesura de la potència i de l'energia transferida.

- Mòdul de comunicació mòbil 4G/3G/GPRS o superior o qualsevol canal de comunicació equivalent.

- Han d'incorporar un sistema de gestió que proporcioni l'estat en temps real dels punts de recàrrega, amb el format i el protocol establert per la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, a la plataforma MELIB o, en cas que el beneficiari sigui administració pública de conformitat amb el que estableix l'apartat 2.1.e) d'aquesta Resolució, s'han incorporar al sistema de gestió de la xarxa MELIB. La integració la farà l'instal·lador d'acord amb les indicacions de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic.

e) Els sistemes de recàrrega s'han de classificar de la manera següent:

- Sistema de recàrrega vinculat: potència inferior a 7 kW.

- Sistema de recàrrega convencional: potència igual o superior a 7 kW i inferior a 15 kW.

- Sistema de càrrega semiràpida: potència igual o superior a 15 kW i inferior a 40 kW.

- Sistema de càrrega ràpida: potència igual o superior a 40 kW i inferior a 100 kW.

- Sistema de càrrega ultraràpida: potència igual o superior a 100 kW.

En cas d'haver-hi distintes potències en un mateix sistema de recàrrega, aquest es classificarà d'acord amb la potència màxima dels punts de recàrrega de la instal·lació.

Cinquè

Import econòmic i règim de concessió i finançament

1. L'import econòmic màxim d'aquesta convocatòria és 9.300.000 €. Les subvencions es concedeixen amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma per als exercicis de 2021, 2022, 2023 i 2024, concretament, del centre de cost 19701, subprograma 731A01, capítol 7* FF MR001, amb la distribució d'anualitats següent:

- Programa d'incentius 1. Adquisició de vehicles elèctrics endollables

Any 2021:            1.000.000 €

Any 2022:            3.500.000 €

Any 2023:            1.500.000 €

Any 2024:              300.000 €

L'import total d'aquest programa és de 6.300.000 €, d'aquest pressupost es destinaran com a màxim 2.500.000 € per a l'adquisició de vehicles de la categoria M1 o N1 sense que s'acrediti la baixa definitiva en circulació d'un vehicle matriculat a Espanya, de conformitat amb el que estableix la lletra h) del punt primer de l'apartat quart d'aquesta convocatòria.

D'aquest pressupost es reservaran 100.000 € per a sol·licituds de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

- Programa d'incentius 2. Infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric

Any 2021:              500.000 €

Any 2022:              950.000 €

Any 2023:            1.250.000 €

Any 2024:              300.000 €

L'import total d'aquest programa és de 3.000.000 €, d'aquest pressupost es reservaran 100.000 € per a sol·licituds de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

2. En cas que s'exhaureixi el fons d'una anualitat, les sol·licituds d'aquesta anualitat s'han de resoldre amb càrrec a l'anualitat següent.

3. En cas que no es cobreixi la totalitat del pressupost inicial assignat a cada anualitat, l'import romanent s'assigna a l'anualitat següent.

4. En els dos mesos següents a la finalització de la vigència del programa (31 de desembre de 2023) i en cas que no es cobreixi la totalitat del pressupost inicial assignat a una actuació, l'import romanent s'ha d'assignar a les restants amb l'ordre d'entrada.

5. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es poden incrementar els imports d'aquesta convocatòria.

Sisè

Quantia dels ajuts

Per a cadascuna de les actuacions, la quantia dels ajuts és la següent:

1. Programa d'incentius 1. Adquisició de vehicles elèctrics endollables

a) En cas de beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb les lletres a), b), c) i f), s'estableixen les quanties individuals d'ajut següents, sempre que no se superi el límit de preu de venda del vehicle establert en la taula següent, i s'ha d'entendre com a preu el preu de venda al client en el moment de sol·licitar l'ajut, abans de l'IVA.

Motorització

Categoria

Autonomia en mode de funcionament elèctric (km) segons cicle WLTP

Límit preu venda vehicle (€) sense IVA

Ajut (€) sense desballestament

Ajut (€) amb desballestament

Pila combustible (FCV, FCHV)

M1

-

-

4.500

7.000

PHEV, EREV, BEV

Major o igual de 30 i menor de 90

45.000 (53.000 per a vehicles BEV de vuit places o nou places)

2.500

5.000

Major o igual de 90

4.500

7.000

 

Motorització

Categoria

Autonomia en mode de funcionament elèctric (km) segons cicle WLTP

Límit preu venda vehicle (€) sense IVA

Ajut (€) sense desballestament

Ajut (€) amb desballestament

PHEV, EREV, BEV, pila combustible

N1

Major o igual de 30

-

7.000

9.000

 

Motorització

Categoria

Autonomia en mode de funcionament elèctric (km) segons cicle WLTP

Límit preu venda vehicle (€) sense IVA

Ajut (€) sense desballestament

Ajut (€) amb desballestament

BEV

L6e

-

 

1.400

1.600

L7e

1.800

2.000

L3e, L4e, L5e, amb P ≥ 3 kW

Major de 70 o igual

10.000

1.100

1.300

S'estableix un límit d'ajuts d'un vehicle per beneficiari.

Per al cas d'adquisició de vehicles de categoria M1 per a beneficiaris que siguin persones físiques discapacitades amb mobilitat reduïda i vehicle adaptat o que s'adapti per a la conducció, sempre que l'adaptació consti en la fitxa tècnica del vehicle adquirit, s'ha d'incrementar la quantia de l'ajut amb un 10 %. Aquest increment també s'ha d'aplicar a l'adquisició de vehicles de categoria N1 per part de professionals autònoms discapacitats amb mobilitat reduïda i vehicle adaptat o que s'adapti per a la conducció.

Així mateix, per als habitants de municipis de menys de 5.000 habitants que acreditin el seu empadronament i el mantenguin durant dos anys des de la data de registre de la sol·licitud, s'ha d'incrementar la quantia de l'ajut amb un 10 %.

Per a l'adquisició de vehicles M1 que es destinin a l'ús de taxi, disposen d'un ajut addicional del 10 % de l'ajut que els correspon, sempre que s'acrediti que, en el permís de circulació, en el camp D4 del vehicle adquirit, hi consti PUBL-Taxi (codi A04). Igualment, per als vehicles M1 que es destinin a serveis de vehicle de transport amb conductor (VTC) tenen un ajut addicional del 10 %, sempre que s'acrediti que, en el permís de circulació, en el camp D4, hi consti «lloguer amb conductor (ACC)».

Els ajuts addicionals del 10 % abans indicats no són acumulables entre si.

b) En cas de beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb les lletres d), e) i g), s'estableixen les quanties individuals d'ajut següents, sempre que no se superi el límit de preu de venda del vehicle establert en la taula següent, i s'ha d'entendre com a preu el preu de venda al client en el moment de sol·licitar l'ajut, abans de l'IVA.

Motorització

Categoria

Autonomia en mode de funcionament elèctric (km)

Límit preu venda vehicle (€) abans d'IVA

Ajut (€) sense desballestament

Ajut (€) amb desballestament

PIME

Gran empresa

PIME

Gran empresa

Pila combustible (FCV, FCHV)

M1

-

-

2.900

2.200

4.000

3.000

PHEV, EREV, BEV

Major de 30 o igual i menor de 90

45.000 (53.000 per a vehicles BEV de vuit places o 9 places)

1.700

1.600

2.300

2.200

Major de 90 o igual

2.900

2.200

4.000

3.000

 

Motorització

Categoria

Autonomia en mode de funcionament elèctric (km)

Límit preu venda vehicle (€) abans d'IVA

Ajut (€) sense desballestament

Ajut (€) amb desballestament

PHEV, EREV, BEV, pila combustible

N1

Major de 30 o igual

-

PIME

Gran empresa

PIME

Gran empresa

3.600

2.900

5.000

4.000

 

Motorització

Categoria

Autonomia en mode de funcionament elèctric (km)

Límit preu venda vehicle (€) abans d'IVA

Ajut (€) sense desballestament

Ajut (€) amb desballestament

PIME

Gran empresa

PIME

Gran empresa

PHEV, EREV, BEV, pila combustible

L6e

-

-

800

1.00

L7e

1.200

1.500

L3e, L4e, L5e amb P ≥ 3 kW

Major de 70 o igual

10.000

750

700

950

900

S'estableix un límit d'ajuts de cinquanta vehicles per beneficiari i any. Així mateix, s'estableix un màxim de trenta vehicles de demostració per cada concessionari o punt de venda.

Nota: l'autonomia és en mode de funcionament exclusivament elèctric, que es defineix com la distància capaç de recórrer el vehicle utilitzant exclusivament l'energia acumulada en les seves bateries, i que declara el fabricant en la documentació tècnica i comercial del vehicle.

2. Programa d'incentius 2. Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric

a) En cas de beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb les lletres a), b), c) i f), per a la instal·lació d'infraestructura de recàrrega, així com per a actuacions de preinstal·lació de recàrrega en comunitats de propietaris, s'estableixen les quanties d'ajut següents:

- 70 % del cost subvencionable per a actuacions en municipis de més o igual de 5.000 habitants.

- 80 % del cost subvencionable per a actuacions en municipis de menys de 5.000 habitants.

b) En cas de beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb les lletres d), e) i g), per a la instal·lació d'infraestructura de recàrrega, s'estableixen les quanties d'ajut següents:

- 40 % del cost subvencionable per a actuacions ubicades en municipis de menys de 5.000 habitants i la infraestructura de recàrrega dels quals sigui d'accés al públic i la potència igual o superior a 50 kW. En el cas que el beneficiari sigui petita empresa, l'ajut és del 60 % i si és mitjana empresa del 50 %.

- 35 % del cost subvencionables per a actuacions ubicades en municipis d'igual o més de 5.000 habitants i la infraestructura de recàrrega dels quals sigui d'accés al públic i la potència igual o superior a 50 kW. En el cas que el beneficiari sigui petita empresa, l'ajut és del 50 % i si és mitjana empresa del 45 %.

- 40 % del cost subvencionable per a actuacions ubicades en municipis de menys de 5.000 habitants i la infraestructura de recàrrega dels quals sigui d'accés al públic o privat i la potència inferior a 50 kW.

- 30 % del cost subvencionable per a actuacions ubicades en municipis d'igual o més de 5.000 habitants i la infraestructura de recàrrega dels quals sigui d'accés al públic o privat i la potència inferior a 50 kW.

c) S'estableix un límit de 800.000 euros per expedient, tret dels beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb la lletra a), que tenen el límit per sol·licitant de la normativa aplicable, i els indicats amb la lletra b), que tenen un límit de 5.000 euros per expedient.

d) S'estableix un límit d'ajut de 2,5 milions d'euros per beneficiari.

Setè

Sol·licituds i documentació

1. Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament de forma telemàtica a través del tràmit específic per a subvencions que s'ha de posar a disposició dels interessats a la web http://energia.caib.cat, que correspon a la pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. No es consideren com a presentades les sol·licituds telemàtiques fetes a través d'un altre mitjà electrònic que no sigui el tràmit específic esmentat.

2. La documentació que s'ha d'aportar és la següent:

a) El document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció d'aquesta convocatòria. La presentació de la sol·licitud suposa que la persona interessada accepta les prescripcions contingudes en la convocatòria corresponent, en el Reial decret 266/2021, de 13 d'abril, com també que autoritza l'òrgan instructor del procediment, si és procedent, a obtenir de forma directa l'acreditació de les obligacions tributàries i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

En cas que el sol·licitant denegui expressament l'autorització, ha d'aportar un certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social que justifiqui que està al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

b) La fotocòpia del DNI, per als ciutadans espanyols, o del document equivalent que acrediti la identitat dels estrangers i en el qual ha de figurar el NIE de la persona física titular de l'establiment, o de la targeta d'identificació fiscal on consti el NIF de la persona jurídica, així com, en ambdós casos, del seu representant; llevat del consentiment exprés de l'interessat perquè les seves dades d'identitat personal puguin consultar-se mitjançant el sistema de verificació de dades d'identitat establert en l'Ordre PRE/3949/2006, de 26 de desembre, per la qual s'estableix la configuració, característiques, requisits i procediments d'accés al sistema de verificació de dades d'identitat, de conformitat amb el que disposa el Reial decret 522/2006, de 28 d'abril, pel qual se suprimeix l'aportació de fotocòpies de documents d'identitat en els procediments administratius de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes públics vinculats o dependents.

c) Les persones jurídiques, públiques o privades, i altres entitats, amb personalitat jurídica o sense, a més del que estableix l'apartat anterior, han d'aportar la documentació acreditativa de les facultats de representació de la persona que formuli la sol·licitud d'ajut com a representant d'aquesta, inscrita degudament, si escau, en els registres públics corresponents.

d) En cas d'una entitat vinculada o dependent del sector públic, ha de presentar una declaració responsable en la qual s'acrediti l'adscripció, i s'ha d'especificar si es refereix a l'Administració General de l'Estat, a una comunitat autònoma o a una entitat local, i en la qual declari si desenvolupa o no activitat comercial i mercantil.

e) Si es tracta de professionals autònoms, a més s'ha d'aportar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal, expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, tret de consentiment exprés de l'interessat perquè les seves dades puguin ser sol·licitades de forma directa a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

f) En cas d'empreses, la declaració responsable inclosa en el document normalitzat 1, en la qual s'ha d'indicar la condició de petita, mitjana o gran empresa, segons la definició recollida en l'annex I del Reglament UE 651/2014, de 17 de juny de 2014, o, si escau, si es tracta d'una entitat sense activitat econòmica per la qual ofereixi béns i/o serveis en el mercat.

g) Per al programa d'incentius 2 definit en l'apartat 3 d'aquesta convocatòria, una memòria descriptiva de les actuacions que s'han d'emprendre (document normalitzat 5). En cas d'instal·lacions que per a la seva descripció no sigui suficient el document normalitzat 5, s'ha d'adjuntar una memòria addicional.

h) L'autorització inclosa en el document normalitzat 1 per comprovar que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social; o, en cas d'oposar-s'hi, el certificat d'estar-ho; o bé la declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, quan la quantia de l'ajut no superi els 10.000 euros per persona beneficiària, de conformitat amb el que preveu la lletra c) de l'article 63 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

i) La declaració responsable inclosa en el document normalitzat 1 de no trobar-se en cap de les circumstàncies enumerades en l'article13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; i, en particular, de trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions, en els termes prevists en l'article 25 del Reglament de la Llei general de subvencions, que no es troba en situació de crisi i que no està subjecte a una ordre de recuperació per declaració de la Comissió d'ajut il·legal i incompatible, segons el Reglament 651/2014, de 17 de juny de 2014.

j) La declaració responsable inclosa en el document normalitzat 1 que no es disposa d'altres ajuts per a la mateixa actuació, per incompatibilitat d'ajuts.

k) Per als beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb la lletra a), declaració d'ajuts de minimis (document normalitzat 4).

l) L'oferta econòmica de l'actuació i, d'acord amb l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, quan l'import de la despesa subvencionable supera els imports establerts en la legislació estatal en matèria de contractes del sector públic per als contractes menors (40.000 euros, en cas d'execució d'obres, o 15.000 euros, quan es tracta d'altres contractes), el beneficiari ha de presentar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a assumir el compromís per a la prestació del servei o lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat entitats suficients per dur-lo a terme.

L'elecció de les ofertes presentades s'ha de fer de conformitat amb els criteris d'eficàcia i d'economia, i s'ha de justificar expressament en cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa (document normalitzat 2).

No obstant això, ateses les característiques especials en l'adquisició de vehicles elèctrics —normalment es fa a través de concessionaris oficials— no és necessària la presentació dels tres pressuposts per al programa 1.

m) Quan siguin obligatoris els desballestaments d'un vehicle per a l'obtenció de l'ajut, s'ha d'acreditar la titularitat del vehicle durant el darrer any i còpia del permís de circulació.

n) La fotocòpia del rebut de l'impost de vehicles de tracció mecànica de l'exercici de 2020 del vehicle per desballestar.

3. En cas d'adquisició de vehicles, es pot presentar el document normalitzat 3, signat pel sol·licitant i pel concessionari o pel punt de venda. En aquest cas, no és necessari presentar el que indiquen les lletres g), l), m) i n) del punt anterior.

4. Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir el sol·licitant que en el termini de deu dies hàbils esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, després que es dicti una resolució prèvia en els termes que disposa l'article 21 d'aquesta Llei.

5. Les persones o entitats sol·licitants han de comunicar immediatament a l'òrgan competent per resoldre qualsevol variació de les condicions o circumstàncies.

Vuitè

Termini de presentació de les sol·licituds

1. El termini per presentar les sol·licituds s'inicia a partir de 5 de juliol de 2021 i finalitza el 31 de desembre de 2023 o fins al possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

2. Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

Novè

Procediment per a la concessió de les subvencions

1. Tal com estableix l'article 16.4 del Reial decret 266/2021, de 13 de maig, les sol·licituds de subvenció s'han de resoldre individualment a mesura que entrin en el registre de l'òrgan competent, encara que no hagi acabat el termini de presentació, fins que s'exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria o, si escau, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins el termini.

2. En cas d'exhauriment del crèdit destinat a la convocatòria, i sempre que no hagi expirat la vigència del programa, es poden rebre sol·licituds en llista de reserva provisional, que s'han d'atendre per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produeixin desestimacions o revocacions de les sol·licituds d'ajut prèvies que puguin alliberar pressupost o bé s'incorpori nou pressupost en la convocatòria. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional genera cap dret per a la persona sol·licitant, fins que no es validi la sol·licitud.

3. Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir el sol·licitant perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, després que es dicti una resolució prèvia en els termes que disposa l'article 21 de la Llei esmentada. En aquest cas, la data de presentació de l'esmena és la que estableix l'ordre per resoldre l'expedient.

4. Una vegada que els tècnics d'aquesta Direcció General hagin determinat que les sol·licituds són completes i conformes amb el contingut d'aquesta Resolució, el director general d'Energia i Canvi Climàtic ha d'emetre una proposta de resolució, la qual s'ha de notificar als interessats d'acord amb el que estableix el punt següent perquè, en el termini màxim de deu dies, hi puguin al·legar el que considerin oportú. En cas que no es presentin al·legacions en aquest termini, s'entén que s'accepta la subvenció.

5. D'acord amb el que estableix l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, els actes a què es refereixen els punts 2, 3 i 4 anteriors s'han de notificar a les persones interessades mitjançant la seva publicació, durant el període en què aquesta convocatòria sigui vigent, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic (http://energia.caib.cat).

6. La resolució expressa del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica finalitza el procediment de concessió de la subvenció. Les resolucions col·lectives s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears dins el termini de sis mesos de la data de presentació de les sol·licituds. Aquesta s'ha de motivar i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia individual de la subvenció concedida. Així mateix, la resolució ha d'especificar els aspectes següents: beneficiari, descripció i import de l'activitat que se subvenciona, quantia, productes o serveis que s'hagin d'obtenir de l'ajut, partida pressupostària a la qual s'aplica, forma de pagament, termini per dur a terme l'activitat, justificació de les activitats objecte de l'ajut, terminis per presentar els justificants. En la resolució també s'ha d'esmentar que els ajuts procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

7. La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica ha de proposar el pagament de la subvenció, una vegada comprovada l'execució de l'actuació i que s'hagi presentat tota la documentació establerta en l'apartat onzè, i s'ha de fer referència expressa a la procedència dels fons i esmentar el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

8. En cas que la justificació de l'actuació no comporti el pagament de la totalitat de la subvenció aprovada, s'ha de notificar a les persones interessades mitjançant la seva publicació, durant el període en què aquesta convocatòria sigui vigent, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic (http://energia.caib.cat) perquè, en el termini màxim de deu dies, hi puguin al·legar el que considerin oportú.

9. La informació sobre les concessions de subvencions fetes a l'empara del Reial decret 266/2020, de 13 d'abril, s'ha de comunicar a la Base de dades nacional de subvencions en els termes en què s'estableix aquesta obligació de comunicació en l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la resta de normativa de desplegament d'aquesta obligació.

10. La Conselleria Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica ha de fer el seguiment, el control i, si escau, el reintegrament dels ajuts concedits a l'empara del Reial decret 266/2021, de 13 d'abril, sens perjudici del que correspongui fer en virtut del que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Desè

Competència i resolució

Correspon al director general d'Energia i Canvi Climàtic l'ordenació i la instrucció del procediment. El director general d'Energia i Canvi Climàtic ha d'emetre les propostes de resolució.

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per dictar les resolucions que posin fi al procediment.

Onzè

Pagament i justificació de les activitats

1. La Conselleria Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica ha de proposar el pagament de la subvenció, una vegada comprovada l'execució de l'actuació i que s'hagi presentat tota la documentació establerta en el punt 3 següent, en el qual s'ha de fer referència expressa a la procedència dels fons, i s'ha d'esmentar el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

2. En cas que la persona beneficiària no compleixi l'obligació de fer la instal·lació i de justificar-ho, no es pagarà la subvenció i es declararà la pèrdua del dret al cobrament, de conformitat amb el que estableix l'article 89 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i es continuarà el procediment previst en l'article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

3. Documentació per a la justificació

3.1. Programa 1. Adquisició de vehicles elèctrics

a) La sol·licitud de pagament.

b) La fotocòpia de la fitxa tècnica (targeta ITV) del vehicle adquirit.

c) La fotocòpia del permís de circulació del vehicle adquirit o fotocòpia del permís de circulació provisional emès per la Direcció General de Trànsit. En els casos en què s'emeti el permís temporal per a vehicles en els quals la matrícula comença per la lletra P, s'exigeix l'aportació de fotocòpia del permís de circulació definitiu en el termini d'esmena que s'estableixi. A més a més, en cas de vehicles elèctrics i de pila de combustible de fins a nou mesos d'antiguitat, s'ha d'aportar el permís de circulació del vehicle a nom del concessionari, punt de venda o fabricant/importador que realitzi la venda del vehicle al beneficiari de l'ajut. Per als usos de servei de taxi o de serveis de lloguer amb conductor (VTC), en el camp D.4 del vehicle adquirit, hi ha de constar PUBL-Taxi (codi A04) o «lloguer amb conductor (ACC)».

d) Quan se superi un import de 10.000 euros en l'ajut o ajuts que puguin ser atorgats a un mateix sol·licitant o interessat, en cas que no autoritzi l'òrgan instructor del procediment perquè obtengui de forma directa l'acreditació de les obligacions tributàries i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, aquest està obligat a aportar el certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries expedit a aquest efecte per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, d'acord amb el que preveu l'article 22 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovada pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

e) En cas de rènting o lísing operatiu, a més dels documents anteriors, s'ha d'adjuntar una fotocòpia del contracte de rènting o lísing operatiu, que estableixi una durada mínima de dos anys i en el qual ha de figurar com a arrendatari el sol·licitant d'ajut o potencial destinatari final de l'ajut. A més a més, s'inclourà expressament que l'empresa de rènting o lísing operatiu repercutirà el total de l'ajut en les quotes de l'arrendatari que quedin per abonar amb efectes des de la data en què l'empresa de rènting rebi l'import de l'ajut. En cas que l'import de la suma de totes les quotes pendents d'abonar sigui inferior a l'import de l'ajut, el contracte de rènting ha de recollir també la forma i el termini d'abonament de l'excedent de l'ajut a l'arrendatari, a la finalització del contracte d'arrendament. La data del contracte de rènting o lísing operatiu ha de complir el que estableix l'apartat 2.i) d'aquesta convocatòria.

f) La fotocòpia de la factura de compravenda del vehicle, en què la data d'aquesta ha de ser des del 10 d'abril de 2021 per als beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb les lletres a), b), c) i f), i posterior a la data del registre de la sol·licitud per als beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb les lletres d), e) i g). No s'admeten les autofactures. En la factura hi ha de constar la matrícula o el número de bastidor, la marca, el model i la versió del vehicle adquirit, i un descompte per part del fabricant/importador o punt de venda d'almenys 1.000 euros per a l'adquisició de vehicles de categories M1 i N1, que haurà de reflectir-se abans de l'aplicació de l'IVA.

g) Els documents justificatius del pagament de la factura de compravenda del vehicle. Es consideren vàlids els justificants de pagament que permetin identificar:

 

- El beneficiari: ha de quedar clar que l'únic pagador és el beneficiari de l'ajut, ja sigui mitjançant el pagament directe per aquest o en nom seu (mitjançant la corresponent acreditació documental) o, si escau, per l'empresa de rènting o lísing financer, justificat aquest amb el corresponent contracte i certificat de pagament de l'entitat financera al proveïdor en nom del beneficiari de l'ajut.

- El tercer (punt de venda o concessionari) que percep les quantitats pagades.

- La data de pagament (data valor) o sortida efectiva dels fons del beneficiari de l'ajut. Per als beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb les lletres d), e) i g), ha de ser posterior a la data de registre de la sol·licitud d'ajut.

- El vehicle objecte de la subvenció.

- En els casos de rènting, l'empresa arrendadora.

h) El certificat que acrediti les dades bancàries per a transferència de l'import de l'ajut. El beneficiari de l'ajut ha de ser titular del número de compte en què s'ingressi l'ajut, excepte en cas d'operacions de rènting, sempre que s'acrediti el contracte, així com el justificant de pagament del vehicle i el document pel qual se cedeix el dret de cobrament, cas en què el compte serà el de l'entitat de rènting.

i) En relació amb la documentació del vehicle que es desballesta, s'ha d'aportar:

- La fotocòpia del certificat acreditatiu de la baixa definitiva del vehicle, per part del corresponent centre autoritzat de tractament de vehicles (CAT), en nom de la Direcció General de Trànsit o informe del Registre general de vehicles de la Prefectura Provincial de Trànsit corresponent que acrediti la baixa definitiva.

- La fotocòpia del permís de circulació del vehicle en què consti la data de primera matriculació, la data de matriculació a Espanya i la data d'expedició. En absència de qualsevol d'aquests documents, s'ha d'aportar l'informe de la Direcció General de Trànsit amb l'historial del vehicle.

- La fotocòpia del rebut de l'impost de vehicles de tracció mecànica del vehicle convertit en ferralla, abonat degudament, almenys des de l'any 2020.

3.2. Programa 2. Infraestructura de recàrrega

a) La sol·licitud de pagament.

b) La memòria amb fotografies de l'actuació realitzada.

c) Per als casos de recàrrega d'accés públic, s'ha d'indicar la ubicació dels sistemes de recàrrega, la referència d'aquests en un plànol, les coordenades de longitud i latitud GNSS (GPS, Galileu o altres constel·lacions compatibles amb el Reial decret 1071/2007, de 27 de juliol). En cas d'edificis i aparcaments, les coordenades s'han de referir a l'accés principal dels vehicles a aquest.

d) La memòria tècnica o projecte de la instal·lació realitzada, en cas que ho requereixi el Reglament electrotècnic de baixa tensió.

e) Les factures. Les factures han de ser detallades, i expedides a nom del beneficiari de l'ajut, o de l'empresa de rènting, si escau, de manera que puguin identificar-se els conceptes objecte d'ajut. La data ha de ser, en tot cas, des del 10 d'abril de 2021 per als beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb les lletres a), b), c) i f), i posterior a la data del registre de la sol·licitud per als beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb les lletres d), e) i g). S'eximeix de l'obligació de presentar factures que tenguin un import inferior a 3.000 euros, de conformitat amb el que estableix la lletra b) de l'article 63 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.

f) Els documents justificatius del pagament de les factures de compravenda imputades. Es consideren vàlids els justificants de pagament que permetin identificar:

- El beneficiari. Ha de quedar clar que l'únic pagador és beneficiari, ja sigui mitjançant un pagament directe o en nom seu (mitjançant l'acreditació documental corresponent).

- El tercer que percep les quantitats pagades.

- La data de pagament (data valor) o sortida efectiva dels fons del beneficiari, que ha de ser posterior, en tot cas, a la data de registre de la sol·licitud per als beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb les lletres d), e) i g).

g ) Per al cas en què el beneficiari sigui una persona jurídica pública, el certificat acreditatiu de la data de publicació de plecs de licitació per a l'adquisició dels béns o serveis objecte d'ajut, expedit per l'òrgan competent de la persona jurídica pública beneficiària corresponent.

h ) Per al cas en què el beneficiari sigui una persona física o jurídica privada, la còpia del contracte de subministrament dels béns o serveis objecte d'ajut, formalitzat per la persona física o jurídica privada beneficiària corresponent. Per als beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb les lletres d), e) i g), les dates de formalització dels contractes han de ser posteriors a la data de registre de la sol·licitud, a efectes de complir amb el caràcter d'incentiu.

i)  Còpia del certificat d'instal·lació elèctrica i còpia de la posada en servei de la instal·lació elèctrica. A més a més, s'ha d'aportar l'altra documentació justificativa que acrediti que disposen de les llicències i autoritzacions administratives preceptives en cas que l'actuació ho requereixi.

j) En cas de recàrrega d'accés públic, ha d'acreditar que no discrimina l'accés a cap usuari, que es permet la recàrrega sense que hi hagi contracte entre l'operador del punt de recàrrega i l'usuari.

k ) El certificat que acrediti les dades bancàries per a transferència de l'import de l'ajut. El beneficiari ha de ser titular del número de compte en què s'ingressi l'ajut.

4. En cas que l'expedient de pagament no tengui la documentació necessària per comprovar la justificació i l'aplicació de la subvenció, l'òrgan competent ha de sol·licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació dins els quinze dies següents, comptadors des de l'endemà d'haver rebut el requeriment.

5. La concessió de la subvenció no eximeix el titular de la instal·lació de complir totes les autoritzacions administratives que siguin necessàries.

6. La resolució d'atorgament de la subvenció ha de fixar el termini concret per justificar la realització de les activitats subvencionades, que ha de ser, com a màxim, de dotze mesos comptadors des de la data de notificació de la resolució de concessió.

7. La falta de justificació en els termes i els terminis que estableixi la resolució d'atorgament de la subvenció, la modificació del projecte presentat sense que la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica l'hagi aprovat prèviament, així com la desviació de les subvencions o l'aplicació diferent del que estableix la norma, determinen la revocació de la subvenció.

Dotzè

Reintegrament

Pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes per la persona beneficiària de l'ajut i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció en els supòsits establerts en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i s'ha d'aplicar el procediment de reintegrament regulat en el capítol II del títol II d'aquesta Llei.

Tretzè

Publicitat

1. Tota referència a l'actuació objecte dels ajuts regulats en aquesta convocatòria en publicacions, activitats de difusió, pàgines web i en general en qualssevol mitjans de difusió ha de complir amb els requisits que figurin en el Manual d'imatge del Pla d'Incentius a la Mobilitat Elèctrica, que estarà disponible a la web de l'IDAE, en el qual figuraran el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i el Pla d'Incentius a la Mobilitat Elèctrica, MOVES III, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, tot això de conformitat amb el que s'estableixi sobre aquest tema, i en els termes prevists en l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i 31 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

2. Així mateix, tant en la convocatòria com en la resolució que es notifiqui als beneficiaris, s'ha d'esmentar el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

3. En el context dels dos apartats anteriors, els receptors de finançament de la Unió Europea han d'esmentar l'origen d'aquest finançament i garantir-ne la visibilitat, en particular quan promoguin les actuacions subvencionables i els seus resultats, facilitant informació coherent, efectiva i proporcionada adreçada a múltiples destinataris, inclosos els mitjans de comunicació i el públic.

Catorzè

Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris d'aquest tipus d'ajuts queden obligats a:

a) Dur a terme l'activitat o la inversió, o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Justificar la realització de l'activitat, i també el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.

c) Comunicar a l'òrgan que la concedeix o, si escau, a l'entitat col·laboradora la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat. Aquesta comunicació s'ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts.

d) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica; i acreditar-ho, en la forma que s'estableixi reglamentàriament i abans de dictar la proposta de resolució de concessió. En tot cas, aquesta acreditació es pot substituir per una declaració responsable de la persona sol·licitant quan es tracti de subvencions de quantia igual o inferior a 10.000 euros.

e) Accedir a les actuacions de comprovació que dugui a terme l'IDAE, a les actuacions de control financer de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes i qualsevol altra autoritat de control. Si del resultat d'aquestes actuacions de control es detecten irregularitats, es derivarà l'obligació de reintegrament de les quanties percebudes indegudament.

f) Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, hagi de dur el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable i, si escau, amb les bases reguladores.

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control, per un període de tres anys a partir del 31 de desembre següent al tancament dels comptes en què estiguin incloses les despeses de l'operació. Conservar tota la documentació justificativa relacionada amb les despeses de l'operació cofinançada durant un període de tres anys a partir del 31 de desembre següent al tancament dels comptes en què estiguin incloses.

h) Assegurar les mesures d'informació i publicitat establertes en l'article 20 del Reial decret 266/2021, de 13 d'abril.

i) Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat i mantenir l'afectació de les inversions a l'activitat subvencionada, en la forma i dins els terminis que estableixi la convocatòria i, si escau, la resolució corresponent o les seves modificacions.

j) Garantir la permanència de la inversió durant un període mínim de cinc anys següents des de la justificació de la subvenció.

k) Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per a la concessió de la subvenció.

l) Donar compliment a la normativa comunitària, nacional i autonòmica aplicable en l'àmbit de contractació, subvencions, ajuts d'estat (Reglament [UE] 651/2014), comptabilitat, publicitat, medi ambient i igualtat d'oportunitats.

m) Mantenir un sistema de comptabilitat separada per a totes les transaccions relacionades amb l'operació cofinançada, o bé un codi comptable separat.

n) Disposar de tots els documents sobre la despesa que resultin necessaris per tenir una pista d'auditoria apropiada.

o) Reintegrar els fons percebuts indegudament com a conseqüència de les actuacions de comprovació fetes pels òrgans de control competents, i segons el que estableix el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

p) Qualsevol altra obligació establerta en el Reial decret 266/2021, de 13 d'abril.

 

Quinzè

Lluita contra el frau

Qualsevol persona que estigui assabentada de fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat amb relació a operacions o projectes finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea, en el marc d'aquesta convocatòria, pot comunicar aquests fets al Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per mitjans electrònics a través del canal habilitat a aquest efecte per aquest Servei a l'adreça web http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx, i en els termes que estableix la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, del Servei.

Setzè

Concurrència d'ajuts

Les subvencions regulades en aquesta convocatòria no són compatibles amb altres subvencions o ajuts que es puguin concedir per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Dissetè

Tramitació telemàtica

La sol·licitud de subvenció s'ha de presentar exclusivament de forma telemàtica, d'acord amb el que estableix l'article 15.3.a) del Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, a través del tràmit específic per a subvencions que s'ha de posar a disposició dels interessats a la web http://energia.caib.cat, que correspon a la pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. No es consideren com a presentades les sol·licituds telemàtiques fetes a través d'un altre mitjà electrònic que no sigui el tràmit específic esmentat.

​​​​​​​Divuitè

Models normalitzats

Una vegada publicada la convocatòria, la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, a través de l'enllaç web http://energia.caib.cat, ha de posar a disposició dels interessats la documentació normalitzada següent:

- Document 1. Sol·licitud de subvenció

- Document 2. Llista dels pressuposts sol·licitats

- Document 3. Declaració de dades del beneficiari i del punt de concessionari o punt de venda del vehicle

- Document 4. Declaració d'ajuts de minimis

- Document 5. Memòria descriptiva de la infraestructura de recàrrega

 

Dinovè

Normativa aplicable

La convocatòria es regeix pel que disposen aquesta Resolució i el Reial decret 266/2021, de 13 d'abril, pel qual es regula el programa d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III).

En tot allò que no estigui regulat en aquesta convocatòria ni en el Reial decret 266/2021, de 13 d'abril, hi és aplicable el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament, aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.