Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE BÚGER

Núm. 274830
Delegació funcions de batlia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Batlia ha resolt mitjançant decret de batlia de data 23 de juny de 2021 el següent:

"DECRET DE BATLIA 63/2021

Pere Torrens Escalas, Batle-President de l'Ajuntament de Búger (Illes Balears), fent ús de les atribucions conferides per la legislació de règim local, per absència del terme municipal durant el període que s'indica; conformement el previst a l'art. 47 del RD 2568/1986,

DECRETA:

1r.-Delegar les funcions de batlia d'aquest ajuntament en el Regidor: Rafel Capó Cerdá, Primer Tinent-Batle del Consistori, durant el termini: de 9 de juliol de 2021 a 16 de juliol de 2021, ambdós inclosos.

2n.- Aquest delegació es publicarà en el BOIB i serà comunicada al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que es celebri.

Búger, 23 de juny de 2021. El Batle, Pere Torrens Escalas. Davant meu, El Secretari, Jaume Torres Ferrer"

 

Búger, 1 de juliol de 2021

El batle Pere Torrens Escalas