Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Núm. 273144
Concessió de subvencions per a ajuntaments de Mallorca de 20.000 habitants o menys per al suport de la joventut per a l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 

Exp. Subv 001/2021

ID BDNS: 549473

SEGEX 720173Q

El conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell Insular de Mallorca, dins el marc de la convocatòria de subvencions per a ajuntaments de Mallorca de 20.000 habitants o menys per al suport de la joventut per a l'any 2021, amb data 23 de juny de 2021, ha resolt:

“Primer.- Aprovar i concedir les subvencions als ajuntaments beneficiaris i per les quantitats que es detallen:

 

Entitat local

CIF

Núm. Exp. SEGEX

Import sol·licitat

Import pressupost

Import a concedir

Actuació no subvencionable

1

AJUNTAMENT D'ARTÀ

P0700600J

741850Y

9.000,00 €

10.181,00 €

9.000,00 €

 

2

AJUNTAMENT D'ESPORLES

P0702000A

742778M

7.200,00 €

10.066,86 €

7.200,00 €

 

3

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

P0703800C

743297H

6.150,00 €

6.150,00 €

6.150,00 €

 

4

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

P0705700C

744037K

9.000,00 €

30.000,00 €

9.000,00 €

 

5

AJUNTAMENT  DE SON SERVERA

P0706200C

744386W

9.000,00 €

53.400,00 €

9.000,00 €

 

6

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ

P0705100F

745357T

9.000,00 €

11.409,21€

9.000,00 €

 

7

AJUNTAMENT DE SINEU

P0706000G

746490R

7.200,00 €

8.500,00 €

7.200,00 €

 

8

AJUNTAMENT DE MURO

P0703900A

746500F

7.200,00 €

7.200,00 €

7.200,00 €

 

9

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

P0701400D

746510W

9.000,00 €

14.663,46 €

9.000,00 €

 

10

AJUNTAMENT DE DEIÀ

P0701800E

746517E

7.200,00 €

7.200,00 €

6.000,00 €

1 mes fora de termini

11

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

P0702800D

746793N

4.950,00 €

4.950,00 €

4.950,00 €

 

12

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

P0703400B

746803C

6.055,30 €

5.972,30 €

5.972,30 €

 

13

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

P0704200E

746817X

9.000,00 €

23.760,00 €

9.000,00 €

 

14

AJUNTAMENT DE BUNYOLA

P0701000B

746830P

9.000,00 €

10.128,45 €

9.000,00 €

 

15

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

P0705600E

746852W

7.200,00 €

13.795,02 €

7.200,00 €

 

16

AJUNTAMENT DE BÚGER

P0700900D

746921Q

6.050,00 €

6.050,00 €

6.050,00 €

 

17

AJUNTAMENT DE CAMPANET

P0701200H

747219E

7.200,00 €

7.200,00 €

7.200,00 €

 

18

AJUNTAMENT DE SANTA EUGENIA

P0705300B

747228R

7.837,50 €

7.837,50 €

7.837,50 €

 

19

AJUNTAMENT DE SENCELLES

P0704700D

747346F

6.150,00 €

6.150,00 €

6.150,00 €

 

20

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

P0700400E

749532R

6.150,00 €

6.150,00 €

6.150,00 €

 

21

AJUNTAMENT DE PETRA

P0704100G

749560F

8.277,67 €

8.277,67 €

8.277,67 €

 

22

AJUNTAMENT DE SA POBLA

P0704400A

749611C

9.000,00 €

9.000,00 €

9.000,00 €

 

23

AJUNTAMENT DE FELANITX

P0702200G

749742J

9.000,00 €

15.444,50 €

9.000,00 €

 

24

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

P0706500F

749986Y

9.000,00 €

9.000,00 €

9.000,00 €

 

25

AJUNTAMENT DE SÓLLER

P0706100E

751304D

9.000,00 €

70.608,48 €

9.000,00 €

 

26

AJUNTAMENT PORRERES

P0704300C

751332R

7.498,84 €

7.498,84 €

7.200,00 €

 

27

ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

P0700002I

751344J

7.200,00 €

7.960,00 €

7.200,00 €

 

28

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

P0703500I

751604W

6.150,00 €

6.150,00 €

6.150,00 €

 

29

AJUNTAMENT DE BINISSALEM

P0700800F

756525E

8.600,00 €

8.950,00 €

7.200,00 €

 

30

AJUNTAMENT DE SANT JOAN

P0704900J

749619N

5.445,00 €

5.445,00 €

5.445,00 €

 

TOTAL IMPORT

225.732,47 €

 

Segon.- Als següents ajuntaments se'ls denega la subvenció sol·licitada:

1.

AJUNTAMENT LLOSETA 

Desistit, al no contestar el requeriment

2.

 AJUNTAMENT CAMPOS

Desistit, al no contestar el requeriment

3.

AJUNTAMENT LLUBÍ

Desistit, al no contestar el requeriment

4.

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Rang d'edat més ampli que l'establert a la convocatòria

5.

AJUNTAMENT D'ESCORCA

Rang d'edat més ampli que l'establert a la convocatòria

6.

AJUNTAMENT SELVA

Tots aquests ajuntaments, inicialment,  han presentat el mateix esdeveniment, amb matisos i no compleixen el punt 6 de la convocatòria, ja que les actuacions i despeses presentades no són subvencionables. El projecte Virtual Gamer Pro o Virtual Box Combat (en el cas de Puigpunyent) presentat es defineix com una trobada (paraules textuals de l'Ajuntament). L'organització d'un esdeveniment no es tracta d'un projecte. Per poder ser considerat un projecte manquen elements bàsics com:

- Una planificació d'un conjunt d'actuacions articulades entre sí que tenen un fil conductor amb una temporalització seqüenciada en el temps. Han de constar les diferents dates amb un calendari de cada fase del projecte  (inici, desenvolupament i final). Per ser considerat projecte cal planificar-lo i desenvolupar-lo en una periodicitat de temps més àmplia i rigorosa per aconseguir uns objectius.

- Uns objectius fonamentats en matèria d'igualtat, educació sexual, consum responsable, reducció de riscs associats amb el consum de drogues, convivència, preservació i millora del medi ambient, salut i participació activa en relació amb el jovent, així com accions enfocades a informar, orientar i assessorar el jovent en matèria d'emancipació laboral i habitacional, d'acord al punt 6.1 de la convocatòria. A partir d'aquests objectius genèrics s'han de desenvolupar més específics per a cadascuna de les accions d'un projecte interrelacionant-los  entre sí amb uns continguts i una metodologia enfocada a assolir els objectius proposats.

Per aquest motiu l'annex III (projecte i pressupost) presentat no és un projecte com a tal o dinamització, que eren els elements subvencionables d'acord amb la convocatòria.

7.

AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

8.

AJUNTAMENT COSTITX

9.

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

10.

AJUNTAMENT DE CONSELL

L'annex III (projecte i pressupost) presentat Consell Futur Jove està incomplet i manca informació per poder-ho valorar com a projecte.  Al document s'exposa que es pretén desenvolupar un programa d'implicació de joves amb accions d'hàbits saludables, la inclusió social i el benestar emocional i per altre costat a la descripció de les accions es programen tallers Consum Responsable, Medi Ambient, Igualtat, Consum de drogues i Formació de manera genèrica,  sense especificar en que consistiran. Amb aquesta informació calia aportar uns objectius genèrics i específics a partir dels quals es desenvoluparan les accions.

Així mateix, era necessari fer constar els continguts de les accions a desenvolupar per conèixer el projecte i interrelacionar-los amb els objectius.

Tercer.- Disposar d'una despesa de 225.732,47 euros a favor de les entitats que es detallen en el quadre del primer paràgraf.

Quart.- Anul·lar la diferència entre l'import autoritzat pel conseller executiu del departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local inicialment (250.000€) i el que ara es disposa per import de 225.732,47 €.  (Document Comptable A/920210007007 de 24.267,53 euros).

Cinquè.- Notificar la concessió i la denegació de la subvenció als interessats, publicar les subvencions concedides a la seu electrònica del Consell de Mallorca, a la base de dades nacional de subvencions i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Sisè.- Anunciar a les entitats locals beneficiàries que seran convocades, per l'òrgan instructor, per a procedir a la firma del conveni al que fa al·lusió el punt 11.9 de la convocatòria de les subvencions referenciades. No obstant, amb caràcter previ a dita firma cadascun dels Ajuntaments beneficiaris haurà d'haver aprovat pel seu òrgan corresponent el model d'aquest Conveni, adjunt a la convocatòria com Annex VIII que, alhora, ha d'estar aprovat pel Consell Executiu del Consell de Mallorca.

Interposició de recursos

De conformitat amb l'article 44 en relació amb el 46.6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució no es podrà interposar recurs en via administrativa, si bé es podrà formular potestativament REQUERIMENT per a la seva anul·lació o revocació en el termini de dos mesos comptadors des del dia que rebi la present notificació amb caràcter previ a la interposició de recurs contenciós administratiu.

El requeriment s'entendrà desestimat si en el termini d'un mes des de la seva presentació no es notifica resolució expressa. El termini per interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptadors des del dia següent a aquell en el qual es rebi comunicació de la resolució expressa sobre el requeriment previ o aquest s'entengui desestimat de forma presumpta.

Si no formula requeriment previ, podrà interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la recepció de la present notificació.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (30 de juny de 2021)

La secretària tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local

(Per delegació de resolució de 22 de juliol, BOIB núm. 103 de 27-07-2019)

Rosa Cañameras Bernaldo