Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 273915
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de parc Fotovoltaic Rafal Vell, polígon 15, parcel·la 78 del T.M. de Ciutadella (34a/2021)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist l'informe tècnic amb proposta de resolució de dia 23 de juny de 2021, i d'acord amb l'article 10.1.a) del Decret 4/2018, de 23 de febrer, pel qual s'aproven l'organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) (BOIB núm. 26 de 27 de febrer de 2018),

RESOLC FORMULAR:

L'informe d'impacte ambiental sobre el projecte de parc Fotovoltaic Rafal Vell, polígon 15, parcel·la 78 del T.M. de Ciutadella , en els termes següents:

1.Determinació de subjecció a avaluació ambiental i tramitació

Segons s'estableix a les lletres a) i b) de l'article 13.2 del Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears, han de ser objecte d'avaluació d'impacte ambiental simplificada els projectes inclosos en l'annex II de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, o en l'annex 2 d'aquest Decret legislatiu.

Entre els projectes inclosos a l'annex 2, el projecte del parc fotovoltaic «Rafal Vell» per les seves característiques s'inclou al punt 6 del grup 2, Energia:

Instal·lacions per a la producció d'energia elèctrica a partir d'energia solar, destinada a la venda a la xarxa, següents:

- Instal·lacions amb una ocupació de més de 2 ha situades en sòl rústic a les zones d'aptitud mitjana del PDS d'energia.

Per tant, el projecte s'ha de tramitar com a una Avaluació d'Impacte Ambiental Simplificada i seguir el procediment establert a la secció 2a del Capítol II d'avaluació d'impacte ambiental de projectes del Títol II d'avaluació ambiental de la Llei 21/2013. A més, s'han de complir les prescripcions de l'article 21 del Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears que li siguin d'aplicació.

2.Descripció i ubicació del projecte

El projecte consisteix en la construcció d'un parc fotovoltaic generador d'electricitat en mitja tensió connectat a la xarxa elèctrica de mitja tensió de la companyia Endesa Distribució, a la finca anomenada «Rafal Vell», de titularitat privada, ubicat dins la parcel·la 78, polígon 15 (referència cadastral 07015A015000780000OE) en sòl rústic al municipi de Ciutadella.

D'acord amb el Decret 33/2015, BOIB núm. 73 de 16 de maig, d'aprovació definitiva de la modificació del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears es tracta d'una instal·lació fotovoltaica tipus C, i l'àmbit del parc fotovoltaic està situat en zona d'aptitud fotovoltaica mitjana.

La superfície total de la parcel·la, que és llogada, és de 309.681 m2 i l'ocupació poligonal del parc fotovoltaic és de 33.750 m2. La instal·lació estarà formada per 5.882 panells solars de 340 Wp de potència suportats sobre seguidors solars d'un eix (BRAUX) fent un total 2.000 kWp de potència pic instal·lada, 10 inversors de 175 kW i 2 de 125 kW de potència nominal unitària.

Les estructures metàl·liques de suport aniran clavades al terreny. L'alçada màxima dels panells serà de 2,20 m2 des del terra i l'alçada mínima serà d'uns 0,6 metres.

La parcel·la compta amb un tancament perimetral de paret seca en bon estat de conservació. L'accés al parc s'ubicarà a la part nord de la parcel·la realitzant una nova obertura sobre el mur. Es tracta d'un terreny en poca pendent, menor a l'1% cap al Sud-est.

Es projecten una sèrie d'edificacions lligades al parc fotovoltaic, un centre de transformació i protecció CTP, edifici prefabricat de formigó de 8,08x 2,38 m i un centre de maniobra i mesura CMM FV, edifici prefabricat de formigó de 6,08x2,38 m situat al costat del punt de connexió.

Actualment hi ha una línia de MT que travessa la part sud de la parcel·la. Per a l'abocament de l'energia a la xarxa es projecta una línia d'interconnexió de mitja tensió soterrada de 273 metres lineals que surt de la CTP i acaba en el CMM situada abans del punt de connexió. Per realitzar la connexió s'instal·larà un nou pal amb conversió aèria-subterrània i un nou punt de connexió PC a l'interior de la parcel·la, el PC es troba a les coordenades UTM (31N 574726,4427477).

Instal·lacions complementàries:

-Sistema de vídeo detecció (15 càmeres) de presència per infrarojos muntat sobre postes de fusta de l'enllumenat.

-Sistema d'enllumenat exterior amb 10 projectors de llum, per al puntual manteniment nocturn i encesa en cas de presència, sobre 5 columnes de fusta de 6 metres d'alçada.

La relació superfície en ha ocupada pel parc fotovoltaic/potència total de pic instal·lada en MW del parc fotovoltaic és d'1,685.

El promotor del projecte és TORNALTÍ SOLAR, S.L i l'òrgan substantiu la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius. La vida útil de la instal·lació s'estima en 25 anys i el pressupost d'execució material és d'1.179.800,86 €. Es preveu un estalvi d'emissions de CO2 anual de 1,692 tones.

El projecte no afecta cap espai de rellevància ambiental definit a la Llei 5/2005, de 26 de maig LECO (ENP i XN2000) ni la LEN (Llei 1/91, de 30 de gener). L'àmbit del projecte es situa dins Zona d'Alt Risc d'Incendi (ZAR) classificada pel IV Pla General de Defensa Contra Incendis com a risc d'incendi forestal alt. D'acord a la NTT del PTIMe es troba a una àrea de risc d'incendi Baix. No està afectat per Àrees de Prevenció de Riscos (APRs) d'erosió, d'esllavissament.

No es troba afectat per domini públic hidràulic de les aigües superficials, ni per les seves zones de protecció (servitud, policia), ni per zones inundables o potencialment inundables. Es considera una zona de vulnerabilitat d'aqüífers moderada, es troba a la massa d'aigua subterrània (MAS) 1901M3 Ciutadella, dins zona vulnerable a la contaminació per nitrats i fora dels perímetres de restriccions dels pous de captació de proveïment urbà.

No afecta el patrimoni històric.

Els terrenys objecte del projecte no es troben catalogats dins les zones ZAVA (Zones d'Alt Valor Agrari), al mapa d'usos agraris de l'any 2015 publicat per l'IDE Menorca, els terrenys tenen la categoria B3/C1 (Pastures i camps abandonats). Segons el Sistema d'Identificació de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC), es consideren «Pasto arbustivo». D'acord a l'informe d'agricultura «els terrenys on es projecta el parc fotovoltaic de Rafal Vell, es va comprovar que es tracta de sòls molt pedregosos, poblats de vegetació espontània de tipus ruderal, arvense i arbustiva, pròpia d'ambients degradats. Són terrenys sense aprofitament agrícola recent, formats per sòls pobres de poca profunditat i poc productius».

L'entorn de la zona es tracta d'una àrea agroforestal, amb alguns camps de cultiu en actiu, i altres abandonats amb presència de boscarrons d'ullastre (Olea europaea var. Sylvestris), i amb sotabosc de mata (Pistacia lentiscus), aladern (Phillyrea latifolia) i esbarzer (Rubus sp.) com espècies arbustives més abundants. Els models de combustible de l'entorn són majoritàriament 1 i 2 (cultius agrícoles) i 5 i 7 (masses forestals). No forma part dels alzinars protegits segons el Decret 130/2001, de 23 novembre.

L'Hàbitat d'Importància Comunitària més proper (Prasio-Oleetum sylvestris) es troba al Sud-est de la parcel·la, a uns 250 metres de l'àrea d'actuació.

Referent a flora i fauna protegida, hi ha constància de la presència de tortuga mediterrània (Testudo hermanni), espècie inclosa al Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial (RD 139/2011).

La parcel·la no es troba dins àrea de protecció contra la col·lisió i electrocució de l'avifauna.

3.Avaluació dels efectes previsibles

A la fase de construcció, es produiran impactes sobre la qualitat de l'aire (renous, pols i fums) produïts pels moviments de terra, transport de materials, les emissions de vehicles i maquinària. Alteració de l'estructura edàfica (es produirà ocupació i afecció en el terreny per l'excavació i cimentació amb formigó de les instal·lacions, compactació dels terrenys...); destrucció de la vegetació (serà necessari l'eliminació dels arbres, tot i que al projecte es contempla estudiar la possibilitat del trasplantament dels ullastres de diàmetre major de 15 cm de presents a la parcel·la.). L'alteració i pèrdua dels hàbitats faunístics, molèsties a la fauna pel renou que poden derivar en canvis en el seu comportament i per la pèrdua de refugi de micromamífers, insectes i rèptils a conseqüència del desbrossament de la vegetació. Els impactes paisatgístics produïts per l'anivellació del terreny, perforació i col·locació de les estructures de suport, realització de rases i forats, la construcció d'infraestructures energètiques auxiliars, la substitució de la vegetació forestal per la implantació dels panells. Respecte als residus es produirà augment de residus de construcció i de demolició així com de residus assimilats a residus sòlids urbans i la possible contaminació del sòl o l'aqüífer per vessaments accidentals de substàncies perilloses; efectes sobre la població com molèsties pels renous i la generació de pols per les obres i finalment, l'ocupació de sòl rústic. Referent als impactes positius de la fase d'obres, es preveuen la creació d'ocupació laboral i una inversió econòmica local. Així mateix, la implantació d'una barrera vegetal en les zones on no hi ha, permetrà minimitzar encara més la visibilitat del parc fotovoltaic.

A la fase de funcionament els principals impactes seran sobre l'avifauna per col·lisió o electrocució. Referent al tipus de torre elèctrica a instal·lar per a connectar amb la línia de mitja tensió existent, no s'indica cap mesura per prevenir o evitar possibles electrocucions d'aus o les característiques de la torre per evitar-les. I sobre el paisatge, es produirà una alteració del paisatge rural-forestal de la zona amb ocupació del sòl rústic i la impossibilitat de recuperació de l'àrea agroforestal eliminada durant mínim 25 anys.

També es produirà el consum d'aigua de reg pel manteniment dels 3 primers anys de la barrera vegetal; fuites o vessaments accidentals d'olis o gasos, com l'hexafluorur de sofre, generació de residus d'aparells electrònics o elèctrics (RAEE) durant les tasques de manteniment i reposició dels mòduls fotovoltaics; molèsties a la fauna per la presència del personal al parc; possible contaminació de l'aqüífer.

Quant als impactes positius de la fase d'explotació del parc fotovoltaic, són l'estalvi de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera juntament amb la generació d'energia elèctrica a partir d'energia solar renovable; la producció de beneficis socioeconòmics directes i indirectes, individuals i col·lectius, i la creació d'ocupació laboral. El manteniment de la barrera vegetal que contribuirà a tenir una millor qualitat de l'aire, el seu ús com a refugi per a la fauna existent i integrar el parc fotovoltaic dins el paisatge, el pasturatge per controlar el substrat herbaci natural envers d'herbicides, que a la vegada introdueix un ús ramader al parc que abans no tenia.

A la fase de desmantellament de la instal·lació una vegada finalitzada la seva vida útil, el principal efecte és la generació de residus, principalment, de RAEE i de construcció. També es produiran efectes puntuals sobre la qualitat atmosfèrica (emissió de pols, partícules en suspensió, renous i gasos d'efecte hivernacle); possible risc de contaminació del sòl; molèsties a la fauna i a la població pels renous...

Quant als impactes positius de la fase de desmantellament, es preveuen: la creació d'ocupació laboral i la restauració del terreny i el paisatge al seu estat original.

Atesa la natura de l'activitat a desenvolupar es preveu que els efectes sobre el medi ambient siguin mínims, sense afectació significativa, si s'apliquen les mesures preventives i correctores del document ambiental i s'afegeix un pla de gestió per la fase de desmantellament i un Pla de Vigilància amb uns indicadors clars de compliment.

4.Consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades

D'acord amb l'article 46 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s'han realitzat consultes a les següents administracions previsiblement afectades per la realització del projecte: Servei d'Estudis i Planificació, Servei d'Aigües Superficials, Servei de Protecció d'Espècies, Servei de Gestió Forestal, Ajuntament de Ciutadella, Direcció Insular de Carreteres, Àrea d'Agricultura de la Direcció Insular d'Economia, Direcció Insular de Cultura i Patrimoni, Gob Menorca, Societat Ornitològica de Menorca i al Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera. El dia d'avui dins l'expedient consten els informes següents:

i. Dia 03 de maig de 2021 tenen entrada (RE SAA núm.535) ofici i informe per part del Servei de Gestió del Domini Públic Hidràulic informant que el projecte no es troba afectat per domini públic hidràulic de les aigües superficials, ni per les seves zones de protecció (servitud i policia), ni per zones inundables o potencialment inundables.

ii. Dia 05 de maig de 2021 té entrada (VALIB 9579) informe per part del Servei de protecció d'Espècies informant favorablement.

iii. Dia 14 de maig de 2021 té entrada (RE SAA núm.577) informe d'Agricultura del departament d'Economia i Territori del Consell de Menorca informant que els terrenys triats per emplaçar el parc fotovoltaic no són d'alta productivitat agrícola, complint-se així amb els articles 118.1 i 118.2 de la Llei 3/2019, de 31 de gener, Agrària de les Illes Balears.

iv. Dia 20 de maig de 2021 tenen entrada (VALIB 13393) ofici i informe del Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera informant que el projecte s'alinea amb la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica. I que es podria tenir en compte la possibilitat de dotar d'emmagatzematge energètic, per donar compliment al seu article 43.

v. En data 02 de juny de 2021 tenen entrada (RE SAA núm.617) ofici i informe del Servei de Patrimoni històric del CIME indicant que la instal·lació no afecta al patrimoni històric.

vi. Informe tècnic del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl signat en data 15 de juny de 2021 informant que:

«Ateses les característiques de l'entorn i del projecte, s'informa favorablement del mateix respecte al risc d'incendi forestal i gestió forestal, sempre que en el projecte i en la seva normativa, es considerin, a més dels inclosos en la documentació aportada, els següents aspectes en relació a la gestió forestal i el risc d'incendis forestals:

En relació a la prevenció contra incendis forestals

Es recomana l'execució i manteniment d'una franja preventiva exterior i perimetral al límit de la zona d'instal·lació de les plaques, de 5 metres d'amplada mínima i desproveïda de vegetació. Les obres es realitzaran preferentment, sempre que sigui possible, fora de l'època de risc d'incendis, és a dir, entre el 16 d'octubre i el 30 d'abril. La gestió de residus vegetals generats es realitzarà d'acord amb la normativa de prevenció d'incendis forestals vigent.

En relació a la gestió forestal

En les actuacions forestals en la massa arbrada ja existent dins o en l'entorn de les zones d'instal·lació del parc fotovoltaic, es deuran seguir les següents premisses: En tot cas s'hauran de respectar les espècies protegides i catalogades dins el Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades i d'Especial Protecció, les Àrees Biològiques Crítiques i el Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears.»

5.Anàlisi dels criteris de l'annex III de la Llei 21/2013

S'han analitzat el criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, d'avaluacions ambientals, i no es preveu que el projecte pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient, en concret:

1. Característiques del projecte: El projecte consisteix en la construcció d'un parc fotovoltaic generador d'electricitat en mitja tensió connectat a la xarxa elèctrica de mitja tensió de la companyia elèctrica Endesa Distribució, a la finca anomenada «Rafal Vell», de titularitat privada, ubicat dins la parcel·la 78, polígon 15 (referència cadastral 07015A015000780000OE) en sòl rústic al municipi de Ciutadella.

Es tracta d'una instal·lació fotovoltaica tipus C, i l'àmbit del parc fotovoltaic està situat en zona d'aptitud fotovoltaica mitjana. La superfície total de la parcel·la, que és llogada, és de 309.681 m2 i l'ocupació poligonal del parc fotovoltaic és de 33.750 m2. La instal·lació estarà formada per 5.882 panells solars de 340 Wp de potència suportats sobre seguidors solars d'un eix (BRAUX) fent un total 2.000 kWp de potència pic instal·lada.

La vida útil de la instal·lació s'estima en 25 anys i el pressupost d'execució material és d'1.179.800,86 €. Es preveu un estalvi d'emissions de CO2 anual de 1,692 tones.

2. Ubicació del projecte: d'acord el PTIMe, els terrenys objecte d'aquest projecte estan situats en sòl rústic comú, dins la categoria de sòl rústic general (SRG). Una part de la parcel·la 78, està situada dins en Àrea d'Interès Agrari (AIA), que no es correspon amb l'àrea d'execució del projecte. A més, els terrenys estan situats dins la Unitat de Paisatge UP-13 Plans agrícoles del sud de Ciutadella.

No afecta cap espai de rellevància ambiental ni espai Xarxa Natura 2000, Hàbitat d'Interès Comunitari, ni hi ha presència d'espècies catalogades i amenaçades. Presenta vulnerabilitat moderada a la contaminació d'aqüífers, es troba dins àrea vulnerable a la contaminació per nitrats i fora dels perímetres de restriccions dels pous de captació de proveïment urbà. Se situa dins Zona d'Alt Risc d'Incendi (ZAR). No està afectat per Àrees de Prevenció de Riscos (APRs) d'erosió o d'esllavissament, ni per domini públic hidràulic de les aigües superficials, ni per les seves zones de protecció (servitud, policia), ni per zones inundables o potencialment inundables. La parcel·la no es troba a cap àrea de protecció contra la col·lisió i electrocució de l'avifauna ni forma part d'alzinars protegits. No s'afecta al patrimoni històric.

Els terrenys objecte del projecte no es troben catalogats dins les zones ZAVA (Zones d'Alt Valor Agrari); al mapa d'usos agraris de l'any 2015 publicat per l'IDE Menorca, els terrenys tenen la categoria B3/C1 (Pastures i camps abandonats). Segons el Sistema d'Identificació de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC), es consideren «Pasto arbustivo». Són terrenys sense aprofitament agrícola recent, formats per sòls pobres de poca profunditat i poc productius.

El paisatge de l'entorn està format per una zona agroforestal, amb alguns camps de cultiu en actiu, i altres abandonats amb presència de boscarrons d'ullastre (Olea europaea var. sylvestris), i amb sotabosc de mata (Pistacea lentiscus), aladern (Phyllirea latifolia) i esbarzer (Rubus sp.) com espècies arbustives més abundants. El relleu de la zona és suau.

3. Característiques del potencial impacte: els principals impactes són sobre el sòl pels moviments de terres i l'anivellació del terreny durant la instal·lació dels panells fotovoltaics, de les edificacions auxiliars prefabricades, del cablejat soterrat, pel trasplantament dels exemplars d'ullastres amb un diàmetre major a 15 cm i el compactament del sòl; sobre la vegetació pel desbrossament de la vegetació existent a la zona d'implantació; sobre la fauna per la pèrdua de refugi de micromamífers, insectes, aus i rèptils a conseqüència del desbrossament de la vegetació; ocupació directa de sòl rústic; l'impacte visual damunt el paisatge i els residus generats en les fases de construcció i desmantellament de la planta fotovoltaica. Al tractar-se d'una instal·lació temporal es considera que els impactes sobre el sòl, vegetació, fauna i l'impacte visual serien impactes reversibles. En el cas dels residus es tracta d'un impacte que es pot mitigar mitjançant la correcta gestió.

Els impactes ambientals positius són l'estalvi de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera juntament amb la generació d'energia elèctrica a partir d'energia solar renovable.

Atesa la naturalesa del projecte si s'apliquen mesures preventives i correctives del document ambiental, les condicions i recomanacions de les administracions i es duu a terme el Pla de Vigilància Ambiental, no s'esperen impactes significatius.

Conclusions de l'informe d'impacte ambiental

Primer: No subjectar a avaluació d'impacte ambiental ordinària el projecte parc Fotovoltaic Rafal Vell, polígon 15, parcel·la 78 del T.M. de Ciutadella, atès que no es preveu que pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient d'acord amb els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, sempre que es compleixin les mesures proposades al document ambiental i les següents condicions:

 1. Es farà un inventari detallat de les espècies arbòries a la parcel·la i s'indicarà el seu destí (trasplantament, eliminació, etc). Aquest inventari servirà de referència per al compliment del punt següent.

 2. Es compensarà l'eliminació de, com a mínim, el 100% dels arbres inventariats al punt anterior mitjançant reforestacions a terrenys degradats amb una superfície total de com a mínim de 9.000 m2. S'haurà de mantenir aquest terreny almenys durant el temps de funcionament del parc fotovoltaic (25 anys).

 3. S'haurà de respectar una distància mínima de 0,80 m dels mòduls fotovoltaics respecte al sòl, d'acord amb l'annex F de mesures i condicionants ambientals del Decret 33/2015.

 4. Per tal de garantir una millor i més adequada protecció del medi ambient i aconseguir una major producció energètica per hectàrea o bé reduir l'ocupació del territori, tots els elements del parc fotovoltaic hauran d'utilitzar la millor tecnologia disponible en el moment de l'execució del projecte i el rendiment mínim dels panells a instal·lar haurà de ser del 20%. La substitució dels panells del projecte per uns de millor rendiment no pot suposar un canvi en la ubicació del projecte ni un augment en l'ocupació del territori. S'haurà de mantenir la disposició proposada de les plaques i no es podrà augmentar la seva altura màxima.

 5. Les noves edificacions plantejades destinades a Centre de Transformació i Protecció i el Centre de Maniobra i Mesura Fotovoltaica s'hauran d'integrar amb l'entorn, utilitzant materials, formes i colors, de tal forma que s'afavoreixi el seu mimetisme amb el paisatge. Les cobertes hauran de ser inclinades i de teula àrab per poder integrar-se amb el paisatge rural de l'entorn.

 6. S'haurà d'atendre el que disposa l'annex I de la llei 6/99, de directrius d'ordenació territorial, normes específiques sobre riscos, i durant el temps que durin les obres, s'han d'adoptar les màximes precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants (olis, hidrocarburs, etc.) tant de manera accidental com per a dur a terme les tasques de manteniment de la maquinària emprada per executar l'obra.

 7. D'acord amb el PGOU de Ciutadella, l'alçada de la paret seca no pot superar 1,50 m, i qualsevol nou tancament, com seria la modificació en el nou accés al camí de Binipati, ha de situar-se a 3 metres de l'aresta d'explanació del camí.

 8. No es pavimentaran els camins perimetrals necessaris per a l'adequat manteniment de la instal·lació.

 9. La neteja dels panells fotovoltaics es realitzarà, en la mesura del possible, "en sec", sense ús d'aigua, amb la finalitat d'estalviar aquest recurs. Tampoc s'utilitzaran productes químics contaminants o perillosos. En el cas d'utilitzar aigua, que sigui amb aigua regenerada. Per a l'ús d'aigües regenerades s'haurà de complir amb el RD 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades. En el cas puntual, per causa raonada, que fos necessari l'ús de productes químics per al manteniment o neteja dels mòduls, es recollirà i reutilitzarà la totalitat del producte contaminant utilitzat a cada panell.

 10. S'haurà d'executar i mantenir una franja preventiva exterior i perimetral al límit de la zona d'instal·lació de les plaques, de 5 metres d'amplada mínima i desproveïda de vegetació.

 11. Les obres es realitzaran preferentment, sempre que sigui possible, fora de l'època de risc d'incendis, és a dir, entre el 16 d'octubre i el 30 d'abril.

 12. La gestió de residus vegetals generats es realitzarà d'acord amb la normativa de prevenció d'incendis forestals vigent.

 13. En les actuacions forestals en la massa arbrada ja existent dins o en l'entorn de les zones d'instal·lació del parc fotovoltaic, s'hauran de respectar les espècies protegides i catalogades dins «el Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades i d'Especial Protecció, les Àrees Biològiques Crítiques i el Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears.»

 14. Referent a l'apantallament perimetral, es mantindrà la vegetació existent als límits de la parcel·la sempre que sigui possible, s'haurà d'executar una pantalla vegetal amb una amplada i frondositat suficient per a reduir l'impacte paisatgístic, cal prestar especial atenció als punts més crítics mencionats a l'estudi d'incidència paisatgística, camí de la Trinitat, camí Vell de Maó, la ronda RC-2 i els nuclis de població més propers. Aquesta barrera vegetal estarà constituïda per una combinació d'estrat arbori i arbustiu amb vegetació autòctona de baix requeriment hídric i es crearà en la totalitat del perímetre de la parcel·la d'actuació. L'estrat arbori estarà format per exemplars autòctons de port mitjà o gran (entre 1,5 i 2,5 metres), amb baixos requeriments hídrics. La separació entre els peus sembrats estarà compresa entre 1 i 2,5 metres atès el volum que pot ocupar cada individu arbori i a la possibilitat de desenvolupament de la part aèria. Hauran de disposar d'un sistema de reg, automàtic o manual durant els 3 primers anys, especialment durant els mesos estivals en horari de menor intensitat lumínica. Es faran revisions periòdiques, manteniment, neteja i reposició d'exemplars morts durant tota la vida del parc, s'ha d'assolir l'alçada de 3 metres en un terme màxim de 3 anys.

 15. L'òrgan substantiu i l'òrgan ambiental podran, en qualsevol moment, verificar l'estat de la barrera vegetal i, en el cas que no estigués ben executada, l'òrgan substantiu obligarà al promotor a instal·lar-la amb les conseqüències establertes en la llei per incompliment de les condicions de l'informe d'impacte ambiental.

 16. Es realitzarà un seguiment del renou generat a la fase de construcció i desmantellament, a més, del que es produeixi a les distintes infraestructures associades al present projecte a la fase de funcionament, per tal de garantir el compliment dels nivells de renou establerts a la legislació vigent.

 17. S'ha de garantir que es farà una prospecció prèvia a l'entrada de maquinària pesant a zona no explotada, i retirar les tortugues que es detectin, dipositant-les a parcel·les annexes inalterades amb condicions ambientals semblants.

 18. Durant la realització de les rases, caldrà prendre mesures per evitar la caiguda de fauna raó per la qual, si aquestes han de romandre obertes fora de la jornada laboral, s'haurà de disposar llistons per permetre la seva sortida i realitzar revisions diàries per alliberar els animals que hi hagin pogut caure.

 19. S'haurà de fer inspeccions visuals dins la parcel·la de manera periòdica, almenys una vegada a la setmana, per revisar la presència de possibles animals ferits o morts. En el cas de trobar-se un animal mort o ferit i que sigui una espècie catalogada o protegida, o en cas de dubte, haurà d'avisar-se a l'112 o als agents de medi ambient del Govern Balear. En el cas que sigui un cadàver, no s'haurà de tocar, en cap cas, ni desplaçar-lo, deixant-lo intacte tal com s'ha trobat.

 20. S'haurà de complir amb l'establert al Reial Decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en les línies elèctriques d'alta tensió.

 21. Quedarà prohibit l'ús d'herbicides i altres productes fitosanitaris al terreny del parc fotovoltaic. Es farà el control de la vegetació de l'interior del parc fotovoltaic mitjançant pastura amb ramat oví o amb mitjans mecànics que no afectin al sòl (desbrossadores). En el cas d'utilitzar pastura, s'haurà de calcular quants d'ovins seran necessaris per mantenir el terreny i complir amb les aportacions màximes de nitrogen provinent dels fems d'oví marcat a l'annex «fems» de la llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.

  El control de plagues (insectes, lagomorfs o rosegadors) es realitzarà per mitjans mecànics, biològics o bé amb productes aptes en agricultura ecològica.

 22. Es tindrà un protocol per al transport, ompliment, manteniment i buidat d'equips que utilitzin gas (SF6 ); detecció de fuites, actuació en cas de fuita accidental i control del consum anual. S'hauran de compensar les emissions de gas SF6 mitjançant reforestacions, s'haurà de reforestar la superfície necessària equivalent a les emissions anuals de SF6.

 23. S'haurà de preveure realitzar mesures periòdiques d'intensitat del camp electromagnètic durant la vida útil de la instal·lació fotovoltaica, de la línia elèctrica i de la subestació elèctrica, aquestes mesures s'hauran de programar a les hores i mesos de màxima producció dels parcs fotovoltaics i s'ha de complir amb l'establert al Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant emissions radioelèctriques. S'haurà de garantir que la població més propera a les instal·lacions no estigui exposada a un camp magnètic superior a 0,4 micro Tesla.

 24. Els panells fotovoltaics tenen materials contaminants perillosos raó per la qual s'hauran de tractar com a residu d'aparells elèctrics i electrònics, tal com s'estableix al Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus. Per tant, s'haurà de garantir la correcta gestió dels panells fotovoltaics, tant en la fase d'explotació com de desmantellament mitjançant una declaració responsable de la gestió correcta de les plaques, que hauran de signar el promotor i/o el propietari, sense perjudici de que l'òrgan substantiu valori l'aplicació potestativa de l'article 33 del Decret legislatiu 1/2020 pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears relatiu a fiances i/o assegurances per garantir dit desmantellament.

 25. El Pla de Vigilància Ambiental haurà d'incloure la definició d'uns indicadors clars i específics per fer el seguiment objectiu i documentat de l'efectivitat de les mesures correctores i preventives a cada una de les fases del projecte. A més, d'incloure les actuacions que es duran a terme en el cas que les mesures no obtinguin el resultat desitjat.

 26. Atès que el pressupost del projecte supera el milió d'euros, es designarà un auditor ambiental. S'hauran d'incloure, al pressupost del projecte les partides mediambientals de les mesures a aplicar, principalment la pantalla vegetal i el seguiment ambiental.

 27. S'hauran d'implementar mesures per tal d'evitar emissions durant la fase de manteniment, com l'ús de vehicles elèctrics per executar les tasques de manteniment del parc i la instal·lació d'autoconsum fotovoltaic als edificis de la instal·lació.

 28. Una vegada finalitzada la vida útil de la instal·lació fotovoltaica (que es preveu en 25 anys) es recuperarà el terreny al seu estat original i es prendran les mesures correctores necessàries per tal d'eliminar o disminuir l'impacte ambiental associat. Això no obstant, si en aquest termini es vol seguir explotant com a parc fotovoltaic, s'haurà de sotmetre a un nou procediment d'Avaluació d'Impacte Ambiental.

  Es recomana la instal·lació d'equips d'emmagatzematge energètic amb la finalitat de proporcionar capacitat de gestió, assegurar la qualitat del subministrament i minimitzar el desenvolupament de nova xarxa necessària per a la seva integració.

Segon.- Es publicarà el present informe d'Impacte Ambiental a la seu electrònica de la CMAIB i al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. A més , es donarà compte al Ple de la CMAIB i al subcomitè d'AIA.

Tercer. L'informe d'impacte ambiental perdrà la seva vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el BOIB, no s'hagués procedit a l'aprovació del projecte en el termini màxim de quatre anys des de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 47.4 de la Llei 21/2013.

Quart.- L'informe d'Impacte Ambiental no serà objecte de cap recurs, sense perjudici del que escaigui en via administrativa o judicial davant de l'acte, si és el cas, d'autorització del projecte, d'acord amb el que disposa l'article 47.5 de la Llei 21/2013.

Cinquè.- Aquesta proposta de resolució s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'obtenció de l'autorització.

 

Palma, 25 de juny de 2021

El president de la CMAIB Antoni Alorda Vilarrubias