Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 271672
Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Josep per als exercicis 2020-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Sant Josep, a la sessió ordinària del passat 24 de juny de 2021, va acordar aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Josep per als exercicis 2020-2022 en el sentit següent: 

Afegir les següents línies de subvenció:

PROMOCIÓ DE L'EDUCACIÓ

LÍNIA D'ACCIÓ:  AJUDES PER ESCOLARITZACIÓ AL PRIMER CICLE EDUCACIÓ INFANTIL ADREÇADES A FAMÍLIES AMB INFANTS EMPADRONATS AL MUNICIPI DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Àmbit temporal

Exercicis 2021-2022

Cost previsible

50.000,00 €  de l'aplicació pressupostària  323 48059

 

Objectiu general

•Donar suport econòmic a les famílies amb infants empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia, escolaritzats a centres de primer cicle d'educació infantil que formin part de:

-Xarxa d'escoles infantils pública (EI)

-Xarxa educativa complementària a la xarxa escoletes públiques (CEI)

-Altres centres privats autoritzats (CEI) 

Aquests centres han d'aparèixer a l'oferta educativa de les Illes Balears.

 

Objectius específics

 

•Concedir ajudes econòmiques per atendre les despeses d'ensenyament d'infants escolaritzats a centres de primer cicle d'educació infantil.

 

 

Destinatàries

Famílies amb infants empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia, escolaritzats al primer cicle d'educació infantil en algun centre pertanyent a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears.

Règim

Concurrència

  • Nombre de sol·licituds presentades

  • Nombre d'ajudes concedides/denegades/excloses

Indicadors d'avaluació

  • % de renda de la unitat familiar.

 

PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT

LÍNIA D'ACCIÓ: Premis als esportistes destacats del municipi de Sant Josep de sa Talaia

Àmbit temporal

Exercici 2022

Cost previsible

15.000,00 €  amb càrrec al Pressupost de la Corporació de 2022 

 

Objectiu general

 Premiar i propiciar la cultura de l'esforç, el mèrit i l'excel·lència

 

Objectius específics

 

Premiar als i les esportistes destacats del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que acreditin que essent residents o pertanyents a clubs esportius del municipi, hagin assolit mèrits esportius destacats durant la temporada anterior.

 

Destinatàries

Esportistes empadronats al municipi de Sant Josep de sa Talaia, o pertanyents a clubs esportius del municipi

Règim

Concurrència competitiva

Indicadors d'avaluació

Mèrits esportius assolits durant la temporada anterior

.

 

FOMENT DE LA CULTURA

LÍNIA D'ACCIÓ:  Subvenció nominativa per a la creació d'un documental cultural per a preservar la cultura musical d'Eivissa i Formentera  

Àmbit temporal

Exercicis 2021-2022

Cost previsible

29.282,00 €  amb càrrec a la partida 334 47907

(inclosa aportació de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat de les Illes Balears  fins a 15.000,00€)

 

 

Objectiu general

•Donar suport econòmic per a la creació d'un documental cultural per a preservar la cultura musical d'Eivissa i Formentera

 

 

Objectius específics

 

•Conservar, mantenir  i recopilar les tradicions de la cultura musical d'Eivissa i Formentera, i fer-la servir com a eina educativa.

 

 

Destinatàries

TENDENCIAS TVONLINE S.L.

 

Règim

Concessió directa

 

Indicadors d'avaluació

Memòria d'activitats realitzades.

 

 Factures i justificants de pagament.

 

 

PLA DE SUPORT A LA PRODUCCIÓ LOCAL

LÍNIA D'ACCIÓ:   Ajudes a la producció local

Àmbit temporal

Exercici 2022

Cost previsible

30.000,00 € amb càrrec al Pressupost de la Corporació de 2022 

 

Objectiu general

 Dinamització de la producció local i foment dels productes de proximitat.

 

 

Objectius específics

 

Concedir ajudes econòmiques al sector primari per tal de millorar la productivitat i mantenir viva la economia rural, així com fomentar noves iniciatives que impulsin l'ocupació en el terme municipal de Sant Josep de sa Talaia

Destinatàries

Productors residents al municipi i finques productores censades al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia

Règim

Concurrència

Indicadors d'avaluació

  • Nombre d'ajudes sol·licitades.

  • Nombre d'ajudes concedides

 

 

Modificar la última de les línies de subvenció de l'annex, que quedarà redactada de la següent forma:

SUBVENCIONS EPR A LES PERSONES AUTÒNOMES I PETITES EMPRESES DE L'ILLA D'EIVISSA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA SANITÀRIA DECLARADA PER LA COVID-19

LÍNIA D'ACCIÓ: ajudes a autònoms i microempreses, COVID-19

Àmbit temporal:

Exercici 2021

Cost previsible:

707.469,93 € anuals de l'aplicació pressupostària 433 47905, finançat al 33,33% pel Consell Insular d'Eivissa, 33,33% pel Govern Balear i 33,33% per fons propis de l'Ajuntament.

Objectiu general:

Mitigar els efectes que la situació d'emergència sanitària generada per la COVID-19 ha provocat en els autònoms i les microempreses.

Objectius específics:

Impulsar el desenvolupament dels sectors productius i que puguin pal·liar els efectes socials i econòmics provocats per la crisi sanitària de la COVID-19.

Destinataris/àries:

Persones autònomes i microempreses del municipi.

Règim:

Concurrència

Indicadors d'avaluació:

  • Nombre d'ajudes sol·licitades i concedides.

  • Nombre d'autònoms i microempreses afectats per la crisi sanitària COVID19.

La qual cosa es publica per al general coneixement.

 

Sant Josep de sa Talaia, 28 de juny de 2021

L'alcalde Ángel Luis Guerrero Domínguez