Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Núm. 270626
Aprovació definitiva de l’acord de modificació d’una fitxa de la relació de llocs de treball

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se aprovat pel Ple Municipal de data 31 de maig de 2021, l'acord de modificació d'una fitxa de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament d'Artà i havent-se sotmès l'expedient a informació pública per termini de quinze dies, sense que s'hagin presentat al·legacions, la modificació de l'RLT ha esdevingut definitiva i procedeix la seva publicació:

Ajuntament d'Artà - Relació de llocs de treball – Fitxa del lloc de treball

Denominació del lloc de treball:

Oficial de la Policia Local

Dependència jeràrquica:

Subinspector en cap de la Policia Local

Règim i classificació:

Funcionari. Escala d'Admó. Especial. Subescala Serveis Especials. Classe Policia Local.

Dotació (1)

Nivell de

Complement de Destí

(2)

Complement  Específic mensual

Tram general (3)

Complement  Específic mensual

 Tram específic al lloc de treball (4)

Tipus de lloc (5)

Forma de provisió

(6)

Mobilitat (7)

Grup

(8)

3

18

628,65

234,95

N

CO

AP

C1

Funcions:

Realitza les tasques que se li encomanen com a Oficial de vigilància, custòdia, protecció, patrulla, control de trànsit, policia administrativa i judicial, inspecció, prevenció i control i manteniment de la seguretat pública i auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, seguint els protocols i instruccions del seu cap jeràrquic, i les altres funcions similars o connexes que el seu cap jeràrquic li encomani, a més de les previstes a la legislació vigent.

Funcions especials que retribueix el Complement Específic Tram Específic al lloc de treball, si existeix (4):

Dedicació especial. Comporta l'horari flexible aprovat pel Cap de la Policia Local i adaptat a les necessitats del servei; la disponibilitat en cas d'incidències greus de seguretat i de necessitat ineludible; i la dedicació exclusiva a les funcions del càrrec amb prohibició de tota altra activitat retribuïda.

Assistir a les Juntes de Comandaments.

Assumir el comandament dels serveis que per raó de la complexitat o/i dificultat tècnica ho requereixin.

Altres requisits i observacions:

 

(1) Indica el nombre de llocs de treball iguals a la Relació de Llocs de Treball de l'ajuntament d'Artà.

(2) Indica la retribució per aquest concepte segons legislació aplicable als funcionaris locals, corresponent a l'any en curs. Per al personal funcionari, regulació segons legislació aplicable. Per al personal laboral, la retribució resultant és consolidable.

(3) Indica la retribució per aquest concepte segons legislació aplicable als funcionaris locals, en el seu tram parcial relatiu a les característiques permanents del lloc de treball, corresponent a l'any 2.021.

(4) Indica la retribució pel concepte descrit a la part corresponent, segons legislació aplicable als funcionaris locals, en el seu tram parcial relatiu a les característiques no permanents del lloc de treball, corresponent a l'any 2.021. Regula les condicions de la seva percepció. Per al personal funcionari, regulació segons legislació aplicable, i en tot cas NO constitueix dret adquirit

(5) Els llocs de treball singulars (S)  tenen funcions i atribucions que els individualitzen de qualsevol altre lloc; els llocs de treball normalitzats (N) tenen entre ells funcions i atribucions idèntiques i els seus ocupants poden realitzar tota mena de tasques pròpies de la dependència on estan adscrits en funció de les necessitats del servei. Els llocs de treball normalitzats poden ser traslladats de dependència en funció de les necessitats del servei.

(6) Els llocs de treball singulars podran ser coberts, o bé per concurs (CO) entre empleats públics que compleixin els requisits del lloc de treball i pertanyin a les administracions públiques esmentades a l'apartat “Mobilitat”; o bé pel procediment de lliure designació (LD) per part de l'Alcalde,  entre empleats públics que compleixin els requisits del lloc de treball i pertanyin a les administracions públiques esmentades a l'apartat “Mobilitat”; però per decisió municipal hauran de ser designacions motivades en els mèrits dels nomenats, així com el cessament haurà de ser motivat en demèrits dels titulars. Els càrrecs reservats a funcionaris d'habilitació estatal (HE) es regiran per la seva normativa específica. Mentre no se celebrin els concursos i processos de lliure designació amb concurrència pública l'Alcalde per Decret podrà adscriure provisionalment a funcionaris o personal laboral de l'Ajuntament als diferents llocs de treball. El personal eventual es regeix per la seva normativa específica.

(7) Fa referència a quin personal de quines administracions públiques, sempre que compleixi els requisits, pot concórrer al procés selectiu per al lloc de treball. Les modalitats són: AP, empleats públics de qualsevol de les administracions públiques; IB empleats públics de qualsevol de les administracions públiques de les Illes Balears; MA empleats públics de qualsevol de les administracions locals de Mallorca; AR empleats públics de l'Ajuntament d'Artà; HE sistema de cobertura de vacants dels funcionaris d'habilitació estatal.

(8) Grup de classificació de les places que poden accedir al lloc de treball: es refereix als grups en què es classifiquen les places de funcionari i, per homogeneïtat d'exigències, els del personal laboral, segons la llei 7/2007 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic: A1: Títol universitari de segon cicle; A2, Títol universitari de primer cicle; C1: Títol de Batxillerat o de Tècnic professional; C2 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria; AAPP No exigència de titulació acadèmica específica. Determina la quantia del sou base segons normativa aplicable als funcionaris públics locals.

 

Artà, 30 de juny de 2021

El batle Manuel Galán Massanet