Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 271050
Modificació de l'estructura organitzativa del Departament d'urbanisme i activitats

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Que a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 24 juny 2021 s'ha adoptat el següent acord:

PRIMER. APROVAR la nova modificació de l'estructura organitzativa del Departament d'URBANISME i ACTIVITATS, segons s'estableix a l'organigrama annex en aquest acord, amb la finalitat de fer front a les noves necessitats sorgides i contribuir a la consecució de l'eficàcia en la prestació dels serveis i de l'eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius i la seua millor distribució.

SEGON. AMORTITZAR el lloc núm. 27 "Cap de la unitat d'Urbanisme i Activitats" de la Relació de Llocs de Treball.

TERCER. NOTIFICAR aquesta Resolució a la persona que ocupa el lloc amortitzat a l'efecte que pertoqui.

QUART. Publicar el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears a l'efecte de públic coneixement. Així mateix es publicarà al Portal de Transparència de la corporació.

CINQUÈ. Remetre el present acord a l'Administració General de l'Estat i a la Comunitat Autònoma de les Balears dins el termini de trenta dies.

SISÈ. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament bé el recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la recepció de la present notificació, o davant del Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé el recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que el primer s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació per silenci.

Tot això sense perjudici que hom pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi més convenient al seu dret.

  

Sant Antoni de Portmany, 30 de juny de 2021

L'alcalde

Marcos Serra Colomar