Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Núm. 274839
Resolució de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 30 de juny de 2021 per la qual es declara la presència de la malaltia del virus de la llengua blava i s’adopten mesures sanitàries de salvaguarda per evitar-ne la propagació a tot el territori de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La llengua blava és una malaltia vírica de caràcter infecciós no contagiós transmesa mitjançant diverses espècies de mosquits del gènere Culicoides que afecta els animals de remuc, especialment el bestiar oví. És una malaltia inclosa en el Codi Zoosanitari Internacional de l'Oficina Internacional d'Epizoòties (OIE) i en la llista de malalties de declaració obligatòria de la UE. La seva detecció suposa la necessitat d'implantar mesures de control obligatòries i importants restriccions al moviment d'animals vius.

En l'àmbit europeu, el Reglament (UE) 2016/429 del Parlament Europeu i del Consell de 9 de març de 2016 relatiu a les malalties transmissibles dels animals i pel qual es modifiquen o deroguen alguns actes en matèria de sanitat animal estableix les mesures de prevenció i control de les malalties dels animals que són transmissibles als animals o a les persones. La infecció pel virus de la llengua blava (serotips 1-24) es troba inclosa a la llista de malalties recollida a l'annex II del Reglament a les quals s'apliquen normes específiques per a la prevenció i el control de malalties.

Posteriorment, el Reglament d'Execució (UE) 1882/2018 de la Comissió de 3 de desembre de 2018 relatiu a l'aplicació de determinades normes de prevenció i control a categories de malalties enumerades a la llista i per la qual s'estableix una llista d'espècies i grups d'espècies que suposen un risc considerable de propagació de les esmentades malalties de la llista va classificar la infecció pel virus de la llengua blava (serotips 1-24) a la categoria C+D+E per les espècies i grups d'espècies següents: Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Mischidae i Tragulidae.

L'article 1 d'aquest Reglament defineix les categories de les malalties:

  • Malaltia de categoria C: Una malaltia de la llista amb importància per a determinats estats membres i sobre la qual s'han d'adoptar mesures per evitar-ne la propagació a regions de la Unió declarades oficialment lliures d'aquestes o que disposin de programes d'erradicació de la malaltia de la llista que es tracti, com assenyala l'article 9, apartat 1, lletra c) del Reglament (UE) 429/2016.
  • Malaltia de categoria D: Una malaltia de la llista sobre la qual s'han d'adoptar mesures per evitar-ne la propagació amb relació a la seva introducció en la Unió o amb desplaçaments entre estats membres, com assenyala l'article 9, apartat 1, lletra d) del Reglament (UE) 429/2016.
  • Malaltia de categoria E: Una malaltia de la llista sobre la qual és necessari que la Unió exerceixi vigilància, tal com assenyala l'article 9, apartat 1, lletra e) del Reglament (UE) 429/2016.

Alhora, el Reglament delegat (UE) 689/2020 de la Comissió de 17 de desembre de 2019 pel qual es completa el Reglament (UE) 429/2016 del Parlament i del Consell amb relació a les normes de vigilància, els programes d'erradicació i l'estatus lliure de malaltia amb relació a determinades malalties de la llista i malalties emergents estableix a la secció 4 les disposicions relatives als programes d'erradicació de la infecció pel virus de la llengua blava.

Finalment, també en l'àmbit comunitari, el Reglament delegat (UE) 688/2020 de la Comissió de 17 de desembre de 2019 pel qual es completa el Reglament (UE) 429/2016 del Parlament Europeu i del Consell amb relació als requisits zoosanitaris per als desplaçaments dins la Unió d'animals terrestres i d'ous per a incubar és el marc legal que estableix els requisits en relació amb la infecció pel virus de la llengua blava pels moviments intracomunitaris d'espècies sensibles.

En l'àmbit estatal, l'article 5 de la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal, estableix l'obligació de comunicació del focus de les malalties de caràcter epizoòtic o que per la seva especial virulència, extrema gravetat o ràpida difusió impliquin un perill potencial de contagi per a la població animal.

Alhora, l'article 8 de la Llei de sanitat animal estableix que per prevenir la introducció o difusió en el territori nacional de malalties dels animals de declaració obligatòria previstes en el Codi Zoosanitari Internacional de l'Oficina Internacional d'Epizoòties o en la normativa nacional o comunitària, es poden adoptar mesures cautelars entre les quals es troben la prohibició cautelar de moviment i transport d'animals, l'execució de programes obligatoris de vacunació o totes aquelles mesures, incloses la desinfecció o desinsectació, necessàries per prevenir la introducció en el territori nacional de malalties dels animals de declaració obligatòria.

Per tant, davant la confirmació definitiva de l'existència d'una malaltia de les característiques esmentades a l'article 5, la Comunitat Autònoma ha de procedir a la seva declaració obligatòria.

Així mateix, el Reial decret 526/2014, de 20 de juny, pel qual s'estableix la llista de les malalties dels animals de declaració obligatòria i es regula la seva notificació inclou la llengua blava com a malaltia de declaració obligatòria i estableix les normes per dur a terme la seva notificació.

Les mesures específiques de lluita envers la llengua blava les regula el Reial decret 1228/2001, de 8 de novembre, pel qual s'estableixen mesures específiques de lluita i erradicació de la febre catarral ovina o llengua blava i per l'Ordre APA/1251/2020, de 21 de desembre, pel qual s'estableixen mesures específiques de protecció amb relació a la llengua blava. Aquesta Ordre estableix les zones de restricció de la malaltia, les condicions pels moviments i la vacunació dels animals.

L'any 2000 a les Illes Balears es va detectar la presència del serotip S2 del virus de la llengua blava, que no es va aconseguir controlar fins a l'any 2003, any en què va aparèixer un altre serotip —S4—, que no es va aconseguir controlar fins a l'any 2005.

El juny de l'any 2021, en una de les mostres preses en el marc del Programa Nacional de Vigilància, Control i Erradicació de la Llengua Blava, es va confirmar —pel laboratori central veterinari d'Algete— la presència del serotip 4 del virus de la llengua blava a l'illa de Mallorca. Al mateix temps es varen confirmar altres mostres preses arran de la inicial.

Per tant, de l'experiència en la dificultat del control dels brots dels anys 2000 i 2003 i, sobretot, de les pèrdues directes i indirectes en el sector ramader, es conclou que la confirmació de la malaltia pot donar lloc a una situació catastròfica i comportar un perill greu per als ramats ovins, caprins i bovins de les Illes Balears; tot això, sense descartar-ne la propagació a altres espècies silvestres o assilvestrades dels animals de la població diana, impossibles de controlar i sanejar.

Finalment, el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació exerceix, entre d'altres, la competència en matèria de sanitat animal.

Per tot això, i atesa l'atribució competencial que preveu l'article 20 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

Article 1

Declaració oficial de la malaltia

Declarar la presència del serotip 4 del virus de la llengua blava a l'illa de Mallorca.

Article 2

Zona de restricció

Declarar com a zona de restricció envers la llengua blava tot el territori de les Illes Balears.

Article 3

Adopció de mesures sanitàries de salvaguarda

1. Prohibir, de manera cautelar, el moviment i transport d'animals i productes reproductius de les espècies bovina, ovina i caprina i resta d'espècies sensibles recollides al Reglament d'Execució (UE) 1882/2018 de la Comissió de 3 de desembre de 2018 relatiu a l'aplicació de determinades normes de prevenció i control en categories de malalties enumerades a la llista i per la qual s'estableix una llista d'espècies i grups d'espècies que suposen un risc considerable de propagació de les esmentades malalties de la llista.

2. Excloure de la prohibició anterior els moviments —sempre amb vehicles desinsectats abans de la càrrega— dels animals de les espècies esmentats a l'apartat 1 amb destí als escorxadors de les Illes Balears, així com la resta de moviments que compleixen els requisits de l'Ordre APA/1251/2020, de 21 de desembre, pel qual s'estableixen mesures específiques de protecció amb relació a la llengua blava.

3. Establir una duració inicial d'un any de les mesures sanitàries de salvaguarda establertes al punt 1, que podran ser revisades per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació a conseqüència de l'evolució de la malaltia. 

Article 4

Programa de vaccinació

Establir per tot el territori de les Illes Balears un programa de vaccinacions obligatòries contra el serotip 4 del virus de la llengua blava de les espècies bovina i ovina per evitar-ne la difusió i propagació.

Article 5

Declaració d'emergència

1. Declarar l'emergència de les actuacions i contractacions pertinents per erradicar el brot de llengua blava a les Illes Balears 2021.

2. Ordenar l'execució del necessari per evitar i erradicar la situació de gravetat ocasionada pel brot de llengua blava a les Balears 2021, d'acord amb el que estableix l'article 120 —tramitació d'emergència— de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

Palma, 30 de juny de 2021

La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació

María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño