Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 271829
Acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears pel qual s'accepta la donació de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears consistent en dues bàscules de precisió, valorades en 10.756,90 €, per al Servei de Salut de les Illes Balears i amb destinació a l'Hospital Universitari Son Espases (Exp. PATRIM. 48/2020)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 29 de desembre de 2020, per mitjà d'una nota interna del director gerent de l'Hospital Universitari Son Espases (HUSE) a la Subdirecció de Pressuposts i Control de la Despesa, té entrada en la Subdirecció la sol·licitud de tramitació de la donació de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) consistent en dues bàscules de precisió, valorades en 10.756,90 €, pel Servei de Salut de les Illes Balears i amb destinació a l'Hospital Universitari Son Espases. Juntament amb la sol·licitud també hi va tenir entrada la documentació següent:

- L'escrit d'oferiment del ben per part del representant legal de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), datat el 17 de desembre de 2020. El document indica que l'equip no necessita fungible i que la donació no suposa cap despesa per al Servei de Salut de les Illes Balears ni per a l'Hospital Universitari Son Espases. A més, la donació es fa efectiva amb caràcter extraordinari i no beneficia cap professional ni és cap incentiu per recomanar, prescriure, comprar, subministrar, vendre o administrar altres productes.

- L'informe de necessitat emès en data17 de desembre de 2020 pel cap del Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari Son Espases.

- L'albarà de lliurament de les dues bàscules de precisió MS3002 TS sense peanya; amb el valor de 10.756,90 €.

- Fotografies de les bàscules.

- Documentació acreditativa de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i de la seva representació.

2. En data 31 de maig de 2021, el subdirector de Compres i Logística del Servei de Salut de les Illes Balears considera procedent la donació.

3. El 9 de juny de 2021 el subdirector de Pressuposts i Control de la Despesa emet l'informe favorable.

4. L'article 6 j) del Decret 39/2006, de 21 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts del Servei de Salut de les Illes Balears, estableix que correspon al Consell de Direcció acceptar les donacions a favor del Servei de Salut.

Per tot això, el Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears adopta el següent

Acord

1. Autoritzar l'acceptació de la donació de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) consistent en dues bàscules de precisió, valorades en 10.756,90€, per al Servei de Salut de les Illes Balears i amb destinació a l'Hospital Universitari Son Espases.

2. Establir que les bàscules que es donen no necessiten fungible i que la donació no suposa cap despesa per al Servei de Salut de les Illes Balears ni per a l'Hospital Universitari Son Espases. A més, la donació es fa efectiva amb caràcter extraordinari i no beneficia cap professional ni és un incentiu per recomanar, prescriure, comprar, subministrar, vendre o administrar altres productes.

3. Facultar el director general del Servei de Salut per signar tots els documents relatius a la donació que siguin pertinents.

4. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb l'article 41 de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 29 de juny de 2021

La presidenta del Consell de Direcció

Patricia Gómez Picard