Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

Núm. 271693
Convocatòria i bases reguladores de les condicions i requisits per a la concessió de beques de formació pràctica dirigides a persones amb titulació universitària o de cicles formatius – Projecta't 2021

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Rector de l'IMEB va aprovar el dia 28 de juny de 2021, la CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DE LES CONDICIONS I REQUISITS PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ PRÀCTICA DIRIGIDES A PERSONES AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA O DE CICLES FORMATIUS – PROJECTA'T 2021 de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià de conformitat al que es disposa en l'article 9.3 de la Llei 38/03, de 17 de novembre, general de subvencions, es publiquen les bases reguladores que la regeixen.

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DE LES CONDICIONS I REQUISITS PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ PRÀCTICA DIRIGIDES A PERSONES AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA O DE CICLES FORMATIUS – PROJECTA'T 2021

Article 1. Objecte i finalitat

1.1. Aquestes bases i convocatòria tenen per objecte regular la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva i d'acord amb els principis d'objectivitat i publicitat, d'ajudes per a la formació especialitzada en determinades àrees i matèries desenvolupades pel IMEB, el Ajuntament de Calvià i les seves entitats/empreses municipals. Aquestes ajudes adoptaran la forma de beques de formació.

1.2. Els objectius d'aquestes beques són:

 • Contribuir a la formació integral de les persones recentment titulades complementant el seu aprenentatge teòric amb pràctiques formatives.
 • Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què hauran d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.
 • Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, socials i comunicatives.
 • Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura.
 • Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l'emprenedoria.

Article 2. Règim de la concessió i marc normatiu.

2.1. Les beques objecte de la present convocatòria es concediran en règim de concurrència competitiva entre totes aquelles sol·licituds que compleixin els requisits exigits en aquestes bases i es regiran per: la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; el Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals; el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, en desenvolupament del que es preveu en la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social i la resta de la normativa aplicable per a la concessió de subvencions.

2.2. La subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, seran compatibles amb les beques objecte de la present convocatòria.

Article 3. Requisits de les persones beneficiàries

Poden beneficiar-se de les beques objecte de les presents bases i convocatòria les persones que reuneixin els requisits següents:

3.1 Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries hauran de ser residents a Espanya.

3.2 Estar empadronades en el municipi de Calvià o, en defecte d'això, que la persona sol·licitant o familiars de primer grau hagin abonat el pagament d'impostos de Béns immobles municipals de l'any 2021.

3.3 Haver finalitzat en 2019 estudis de grau universitari o estudis de formació professional de grau mitjà o grau superior del sistema educatiu.

3.4 El pla formatiu de la beca haurà d'estar vinculat a la titulació per la qual s'opta a la beca.

3.5 No ser beneficiari de cap altra beca pràctica o ajuda amb la mateixa o anàloga finalitat vinculada a la titulació de la beca pràctica requerida o altres estudis acadèmics en curs.

3.6 No tenir cap experiència laboral relacionada amb la titulació que presenta.

3.7 No haver realitzat cap beca formativa com acabat de titular/a amb la titulació que presenta.

3.8 Estar al corrent de les obligacions tributàries estatals, autonòmiques i locals o imposades per les disposicions legals vigents.

Quan les persones no compleixin únicament aquest requisit, i no disposin de recursos suficients, podran beneficiar-se de la subvenció mitjançant la valoració i l'informe social de situació de vulnerabilitat, emès pels Serveis Socials Municipals en aquest sentit.

3.9 Presentar en termini i forma la documentació requerida en les presents bases.

Article 4. Característiques de les beques

4.1 La finalitat de la beca és oferir un programa formatiu als acabats de titular perquè participin com a becaris/as.

4.2 Les beques podran realitzar-se en el propi IMEB, Ajuntament de Calvià i les seves entitats dependents (Oficina Municipal de Tributs, Calvià 2000 i Llar de Calvià).

4.3 La beca tindrà una durada màxima de 10 mesos.

4.4 S'estableix una dedicació de 5 dies a la setmana, a raó de 6 hores diàries.

4.5 Els horaris de realització de les pràctiques s'establiran d'acord amb les característiques de les mateixes i les disponibilitats del departament/servei municipal. En qualsevol cas, haurà d'informar-se en el moment de realitzar l'oferta de la beca.

4.6 Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 855 euros bruts mensuals. En aquells supòsits que impliquin un període inferior al mes natural o realització inferior de les hores establertes en el punt 4.4, l'import serà la part proporcional corresponent. Sobre aquest import, serà necessari practicar, en el seu cas, la retenció corresponent a la cotització a la Seguretat Social, les retencions de l'IRPF i altres que corresponen segons la normativa reguladora de les beques de formació.

4.7 La quantia a abonar serà en concepte d'ajuda a l'estudi i serà assumit íntegrament per part del IMEB. Les gestions i càrregues corresponents de la seguretat social seran assumides per part del IMEB.

4.8 A causa de la situació actual i crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, el departament/servei col·laborador haurà d'assegurar el compliment de la normativa que s'estableixi en qualsevol moment de la beca, i activar els protocols necessaris per al bon desenvolupament d'aquesta. S'haurà de garantir el desenvolupament de la beca en cas de tenir establerts grups bombolla, reducció d'assistència a l'entitat col·laboradora o en cas de confinament.

4.9 En cas que per causa justificada, sigui impossible continuar amb la beca en les condicions inicialment pactades, s'arribarà a un acord entre totes les parts, prioritzant el compliment dels objectius d'aquesta beca.

Article 5. Condicions generals de les beques

5.1 La concessió de la beca no representa cap relació contractual entre la persona becada i el departament/servei municipal o entitat col·laboradora.

5.2 El protocol de compromís és el document pel qual es regula la realització dels períodes de formació pràctica i es formalitza a través de la subscripció del mateix entre el IMEB, servei col·laborador, i persona becada, previ a l'inici de la beca.

El contingut mínim d'aquest conveni serà:

 • Dedicació i durada de la beca.
 • Projecte formatiu (pràctica i teoria).
 • Nomenar tutor/a de pràctiques.
 • Condicions de rescissió anticipada de la pràctica.
 • En el seu cas, previsió d'una bossa o ajuda d'estudis per a la persona becada i forma de satisfacció.
 • Protecció de dades de la persona becada.
 • Regulació d'eventuals conflictes sorgits en el seu desenvolupament.

5.3 La renúncia o anul·lació de la beca donarà lloc a la pèrdua de tots els drets inherents a aquesta.

5.4 Les vacants que es produeixin per anul·lació o renúncia podran ser cobertes amb candidats suplents, a valorar per part del IMEB.

5.5 Qualsevol motiu o incidència que afecti el bon desenvolupament de la beca haurà de comunicar-se de manera immediata al IMEB mitjançant correu electrònic.

Article 6. Funcions del IMEB

 • Prestar assessorament i informació al servei/departament col·laborador.
 • L'anàlisi i estudi previ de les sol·licituds presentades.
 • La preselecció de les persones sol·licitants sobre la base de la documentació presentada i confecció de la corresponent proposta a la Presidència del IMEB.
 • La intermediació entre el IMEB, la persona becada i el departament/servei municipal.
 • La supervisió, coordinació i avaluació de la beca.
 • Les funcions administratives i d'informació inherents a la beca.
 • Qualsevol altra de naturalesa anàloga no prevista en les presents bases.

Article 7. Drets i deures de la persona beneficiària

 • Percebre l'ajuda econòmica corresponent, en concepte d'ajuda a l'estudi, de forma establerta en el conveni. La citada ajuda no tindrà en cap cas la naturalesa de salari.
 • Rebre, a la finalització de la beca, una certificació en la qual consti la durada i característiques de la beca realitzada.
 • Respectar en tot moment l'organització de l'entitat col·laboradora, complir amb els horaris i fer les tasques que se li encomanin.
 • Flexibilitzar els horaris, en la mesura de les possibilitats del departament-servei, amb l'objectiu de permetre a la persona becada la continuïtat d'altres estudis i formació complementària.
 • Tenir assignada, com a mínim, a una persona de referència que assumirà les funcions de tutorització de la beca.
 • Mantenir el contacte amb els seus tutors en la forma en què aquests li ho indiquin i guardar el degut secret professional durant la seva estada en l'entitat col·laboradora tant durant la realització de les pràctiques com una vegada finalitzades aquestes.
 • Disposar d'un pla formatiu, incloent part teòrica i pràctica.
 • Realitzar les activitats establertes en el seu programa formatiu. Aquestes podran modificar-se, sempre amb la conformitat de totes les parts implicades (persona becada, departament col·laborador i IMEB).
 • Respectar les normes de seguretat en el treball i a fer un ús responsable del material i equipaments que l'entitat col·laboradora posa a la seva disposició.
 • Assistir a les reunions i participar en les formacions a les quals se li convoqui des del IMEB.
 • Presentar mensualment registre d'assistència signat pel tutor/tutora.
 • Presentar valoració i avaluació de l'activitat.
 • Comunicar al IMEB i a la persona que tutoritzi la beca de qualsevol incidència que afecti el normal desenvolupament de l'activitat per la qual rep la beca, havent de mantenir en tot moment l'actitud i l'interès necessari per a un bon aprofitament d'aquesta.
 • En cas de renúncia a la beca, haurà de posar-ho en coneixement del tutor designat, amb una antelació mínima de quatre dies a la data de la renúncia. Igualment haurà de notificar-ho per escrit a través de Registre Electrònic o Registre General del IMEB o en qualsevol dels llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Article 8. Drets i deures del servei/departament col·laborador

 • La realització de la beca tindrà com a objectiu complementar la formació adquirida per part de la persona beneficiària, mitjançant la realització d'activitats professionals relacionades amb aquesta. Donat el caràcter formatiu de la beca, de la seva realització no es derivaran, en cap cas, obligacions pròpies d'una relació laboral, ni el seu contingut podrà donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball.
 • Fixar i complir el pla de pràctiques de la beca, i les condicions establertes en les presents bases i oferta de la beca.
 • Nomenar, en el si del departament/servei, la figura de tutor/al fet que garanteixi el bon desenvolupament i supervisió de la beca.
 • Comunicar al IMEB qualsevol canvi i/o incidència que afecti el desenvolupament de la beca
 • Comunicar al IMEB qualsevol canvi i/o modificació que s'hagi de reflectir en el pla formatiu.
 • Col·laborar amb el IMEB en les tasques de seguiment i supervisió de la beca.
 • Facilitar l'accés a materials i recursos necessaris per al correcte desenvolupament de la beca.
 • Rebre assessorament i informació prèvia per part del IMEB.
 • Organitzar l'acolliment de la persona becada i disposar dels recursos necessaris per al seu correcte inici i desenvolupament de la beca.
 • Garantir la participació de la persona becada en les reunions i accions formatives a la qual estigui convocada.
 • Rebre, a la finalització de la beca, una certificació en la qual consti la durada i característiques de la beca realitzada com a figura de tutorització.
 • Rebre, a la finalització de la beca, un diploma en reconeixement de la seva col·laboració en la formació als joves.
 • Respectar en tot moment el que s'estableix en les presents bases i el conveni.

Article 9. Protecció de dades

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i en la normativa espanyola relativa a la protecció de dades personals, posem en el seu coneixement que:

1.- El responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal és l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB) amb NIF Q-0700491-D, adreça carrer Julià Bujosa Sans, Batle núm. 1, CP: 07184, Calvià, Illes Balears, telèfon de contacte: 971 139 139 i correu electrònic imeb@calvia.com.

2.- Les dades de contacte del delegat de Protecció de Dades del IMEB són: dpd@calvia.com.

3.- La finalitat amb la qual es tracten les seves dades és la tramitació i gestió de la seva sol·licitud de beca d'acord amb els criteris establerts en les presents bases reguladores.

4.- La base de licitud per al tractament de les dades facilitades, tant en la sol·licitud com en la documentació que pugui ser adjuntada, es basa en l'article 6.1.c) del Reglament General de Protecció de Dades, compliment d'una obligació legal i en l'art. 6.1.e) compliment d'una missió realitzada en interès públic sobre la base de la següent normativa:

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de Balears. 
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.
 • RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • La consulta a altres Administracions Públiques, a través de plataformes d'intermediació, de la documentació necessària per a tramitar la seva sol·licitud, que pogués contenir dades personals amb transcendència tributària, conforme a l'article 95 de la Ley58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, categories especials de dades personals conforme a l'article 9 del Reglament General de Protecció de Dades o altres dades de caràcter reservat i/o confidencial, està basada en el consentiment de la persona que sol·licita la beca o del seu representant legal.

5.- La informació es conservarà d'acord amb els criteris i terminis establerts en la Llei 15/2006, del 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

6.- Comunicacions de dades previstes: les dades personals podran ser comunicats en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web de l'entitat seguint les instruccions emanades de Disposició addicional setena de la Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia de drets digitals en relació a la identificació dels interessats en les notificacions per mitjà d'anuncis i publicacions d'actes administratius.

Així mateix, les seves dades podran ser comunicats a l'Agència Tributària o òrgans similars amb competències en matèria tributària.

No estan previstes altres comunicacions ni transferències internacionals de dades personals, excepte obligació legal.

7.- Podrà exercitar, en els casos i formes prevists en la legislació vigent, els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat, mitjançant registre presencial, en el Servei d'Atenció al Ciutadà del *IMEB carrer Juliá Bujosa Sans Batle, num 1, Calvià.

8.- Si en l'exercici dels seus drets no ha estat degudament atès podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid – Seu electrònica: sedeagpd.gob.es. Amb caràcter previ i potestatiu, pot posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades en dpd@calvia.com.

Article 10. Criteris d'atorgament de les beques

10.1. Criteris generals

Des del IMEB s'observaran els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

 • El perfil acadèmic de la persona sol·licitant haurà d'adequar-se al lloc de pràctiques ofert i les seves pràctiques aniran directament relacionades amb el contingut acadèmic dels estudis cursats i pels quals opta a la beca.
 • Per a accedir com a servei/departament col·laborador i mantenir la seva oferta i participació haurà de garantir que es compleixen amb els mínims de qualitat i els recursos necessaris per a garantir el bon desenvolupament de la beca. Per tant, no existeix l'obligatorietat de participació quan no es pugui assegurar el compliment de les presents bases i pla formatiu de la beca convocada.
 • Durant el termini de presentació de sol·licituds es publicaran les ofertes de beques en la web municipal.
 • En cas que hi hagués possibilitat d'adjudicar més beques de les ofertes durant el termini de presentació de sol·licituds, el IMEB, amb l'objectiu d'assignar el màxim nombre de beques possible, podrà establir contactes amb departaments municipals per a aconseguir la seva col·laboració i poder proposar l'acolliment de becaris/as.
 • En cas que un departament/servei pugui acollir més d'una persona, la asignación será por ordre de puntuació rebuda, a través dels criteris de selecció.
 • En cas que s'aconsegueixi una col·laboració nova, no havent estat prevista i per tant, no havent publicat l'oferta de la beca, en el procés de selecció participaran totes les persones que compleixin amb el perfil acadèmic sol·licitat o el pla formatiu del qual estigui vinculat als estudis. Els criteris de selecció seran els establerts en les presents bases.
 • En cas que la persona sol·licitant proposi realitzar la beca en un servei/departament municipal no implica cap prioritat a optar a la beca ni obligatorietat del departament a participar en el projecte. En cas que el servei/departament proposat, accepti la col·laboració, tindran accés al procés de selecció totes les persones que compleixin amb el perfil acadèmic. Els criteris de selecció seran els establerts en les presents bases.
 • En cas de no trobar cap pràctica d'interès o servei col·laborador adequada al perfil de la persona sol·licitant, el IMEB no pot assegurar que pugui concretar-se l'assignació de beca.

10.2. Criteris específics

El procés de valoració de les candidatures serà realitzat per part del departament/servei col·laborador.

Una vegada finalitzat el procés de valoració de les candidatures haurà d'emetre's un informe tècnic de selecció aplicant els següents criteris:

 • Quan únicament hi hagi una persona sol·licitant en una beca, es realitzarà igualment la valoració de la candidatura, aplicant els criteris de selecció.
 • Quan hi hagi més d'una candidatura per la mateixa oferta de beca (independentment del número de preferència assenyalat per part del sol·licitant) es procedirà a l'aplicació dels següents criteris.
 • Els mateixos criteris hauran d'aplicar-se a les possible noves ofertes, encara que s'hagi aconseguit la col·laboració posterior al termini de sol·licituds per part de les persones interessades a optar a la beca.
 • Tindrà preferència aquella persona que hagi obtingut la major puntuació. Aquesta puntuació s'obtindrà a partir de la suma del resultat dels diferents criteris de selecció. CRITERIS, aquests són:
  • Criteri 1: Haver participat en projectes de voluntariat social o equivalent. Si l'acció a valorar no guarda relació amb la beca no es podrà puntuar. Es puntuarà un màxim de 4 punts a raó de 2 punts per acció.
  • Criteri 2: Haver participat en projectes europeus o equivalent, vinculat al pla formatiu de la beca. Si l'acció a valorar no guarda relació amb la beca no es podrà puntuar. Es puntuarà un màxim de 4 punts a raó de 2 punts per acció.
  • Criteri 3: Haver realitzat beques pràctiques extracurriculars. Si l'acció a valorar no guarda relació amb la beca no es podrà puntuar. Es puntuarà un màxim de 4 punts a raó de 2 punts per acció.
  • Criteri 4: Haver realitzat formació específica vinculat al pla formatiu de l'oferta de la beca. Si l'acció a valorar no guarda relació amb la beca no es podrà puntuar. No es valoraran les assignatures pròpies del pla d'estudi pel qual opta a la beca.se puntuarà un màxim de 10 punts a raó d'1 punt per acció.
  • Criteri 5: Tenir acreditats coneixements d'idiomes (s'haurà de concretar els idiomes que es valoren en l'oferta de la beca). Es puntuarà un màxim de 4 punts a raó d'1 punt per acció. Un mateix idioma només es podrà puntuar 1 vegada.
  • Criteri 6: Carta de motivació: La carta haurà de respondre, com a mínim, a les següents qüestions: 1.- Presentació de la persona sol·licitant. 2.- Quins aspectes coneix del departament/servei en el qual vol realitzar la beca. 3.- Interès i motivació a realitzar la beca. 4.- Quines expectatives té de la beca. Es puntuarà un màxim de 5 punts.
  • Criteri 7: Entrevista personal: un màxim de 6 punts
 • Únicament es valorarà la documentació presentada durant el termini de presentació de sol·licituds o durant el termini d'esmena. La documentació que es presenti fora d'aquests terminis no es podrà valorar.
 • Per a aquelles ofertes de beca que pugui aconseguir-se la col·laboració de serveis municipals, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s'obrirà un termini de 10 dies hàbils per a presentar aquesta documentació. La presentació haurà de realitzar-se segons el que s'estableix en l'article 14 de les presents bases. La documentació que es presenti fora d'aquests terminis no es podrà valorar.
 • Per a poder valorar els diferents criteris haurà d'acreditar-se a través de certificats/diplomes de participació/assistència i/o resultats de realització de les accions/exàmens. En aquests haurà d'aparèixer, com a mínim, nom i tipus d'acció, nom complet i DNI de la persona que desitja accedir a la beca. No es puntuaran aquelles accions que s'acreditin a través de documents de matrícules, fullets informatius, correus electrònics o presentació de treballs.
 • No es valoraran les assignatures pròpies del pla d'estudi.
 • En cas que hi hagi algun perfil acadèmic o acció contemplada en els criteris de selecció que el tècnic del departament col·laborador consideri que no és adequat i no es valora, haurà de motivar-ho en l'informe de valoració de candidatures. No es valoraran les assignatures pròpies del pla d'estudi.
 • En cas que la que persona sol·licitant no es presenti a l'entrevista personal no podrà puntuar-se la part d'entrevista personal.
 • En cas que un sol·licitant hagi obtingut la major puntuació en més d'una beca, haurà de presentar per registre del IMEB la beca a la qual prefereix optar, i per tant, desistir de la resta d'ofertes de beques que hi hagi o puguin sorgir durant el procés d'adjudicació.
  • En cas d'empat tindran preferència les persones que acreditin la condició de família nombrosa. En cas de persistir l'empat tindran preferència aquelles persones que no hagin realitzat anteriorment beques de formació pràctica, beques extracurriculars o acabats de titular a través del IMEB. En cas de persistir l'empat, es decidirà mitjançant sorteig.
  • El IMEB podrà reservar l'oferta d'un màxim de 2 beques per a aquelles persones que acreditin algun tipus de discapacitat i/o informe de Necessitats Específiques de Suport Educatiu. A les persones que accedeixin a aquestes ofertes de beca se'ls aplicarà els mateixos criteris de selecció.

Article 11. Procediment de concessió

 • El IMEB realitzarà la comprovació del compliment dels requisits de les candidatures.
 • Si la sol·licitud no reunís els requisits indicats, la presidència del IMEB requerirà a la persona interessada perquè en un termini de deu dies hàbils l'esmeni o acompanyi els documents preceptius, indicant-li que si no ho fes així se li tindrà per desistit de la seva sol·licitud i l'expedient s'arxivarà sense més tràmits.
 • El requeriment previst en el paràgraf anterior es farà a través de resolució. La publicació es realitzarà a través del mitjà www.calvia.com/imeb
 • Aquesta resolució haurà d'incloure la relació de les persones sol·licitants que han d'esmenar les deficiències advertides, la relació de persones sol·licitants que, inicialment, compleixen els requisits de la convocatòria, així com la relació de persones sol·licitants exclosos amb indicació del motiu.
 • Una vegada conclòs el termini, el IMEB haurà d'avaluar les sol·licituds presentades i les al·legacions i/o esmenes realitzades per les persones interessades.
 • El IMEB remetrà al servei/departament col·laborador les candidatures que compleixin amb els requisits establerts en les bases, i la documentació aportada per a realitzar el procés de selecció.
 • El servei/departament col·laborador realitzarà la selecció seguint els criteris establerts en les presents bases. Posteriorment, haurà d'emetre un informe de valoració en el qual haurà d'indicar-se com a mínim: Dia i hora de l'entrevista, resultat i valoració de l'entrevista, valoració i puntuació de tots els criteris de selecció (en el cas que no es puntuï alguna acció formativa haurà de motivar-se).
 • El IMEB redactarà la proposta de resolució provisional ajustant-se als criteris de valoració i informes de cada servei/departament. Una vegada examinades les al·legacions presentades, l'òrgan instructor formularà una proposta de resolució definitiva. En qualsevol cas, la publicació de les resolucions es realitzarà a través del mitjà www.calvia.com/imeb

Article 12. Causes d'anul·lació de la beca

En cas de comportament incorrecte o falta d'aprofitament de la beca, el IMEB pot proposar la no continuïtat de la beca. En tot cas, serà causa d'anul·lació de la beca:

 • La comprovació de la falta de veracitat o d'alguna altra irregularitat en les dades exposades per la persona becada en la seva sol·licitud.
 • L'incompliment per part de la persona becada d'alguna de les seves obligacions.
 • La renúncia de la persona beneficiària.
 

Article 13. Informació requerida

Documentació a aportar

 • Model de sol·licitud correctament emplenat (Annex I). Es trobarà a la disposició de les persones sol·licitants en els registres municipals i en la pàgina web municipal.
 • Document que acrediti les qualificacions de les diferents assignatures dels estudis realitzats pels quals accedeix a la beca, estudis cursats, data finalització dels estudis, centre educatiu, nom i cognoms de la persona candidata.
 • Documentació que acrediti totes les accions que serveixin per a baremar els criteris de valoració indicat en l'article 10 de les presents bases.
 • Currículum actualitzat amb foto carnet.
 • Extracte de la vida laboral.
 • Model de sol·licitud/ Declaració responsable correctament emplenat. Es trobarà a la disposició de les persones sol·licitants en els registres municipals i en la pàgina web municipal.

Documents aportats anteriorment o autorització expressa

Per a comprovar

Amb autorització expressa en l'annex I perquè el IMEB pugui consultar les dades o que s'hagin presentat anteriorment en altres convocatòries del IMEB

Si la persona sol·licitant no autoritza la consulta de les dades, haurà d'acreditar-ho a través dels següents documents

L'empadronament o IBI.

Marcar la casella corresponent en l'annex I.

Certificat d'empadronament de la persona sol·licitant o justificant de pagament d'IBI de Calvià de l'any 2021 de la persona sol·licitant o familiars de primer grau.

Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries.

Marcar la casella corresponent en l'annex I.

Si la persona sol·licitant no ha presentat en convocatòries anteriors aquesta documentació o ha sofert modificacions, haurà de presentar el document emplenat. Es trobarà a la disposició de les persones sol·licitants en la pàgina web municipal.

Estar al corrent de les obligacions tributàries estatals, autonòmiques i locals o imposades per les disposicions legals vigents.

Marcar la casella corresponent en l'annex I.

Declaració jurada de l'estudiant d'estar al corrent de les obligacions tributàries estatals, autonòmiques i locals o imposades per les disposicions legals vigents.

Qualsevol altre document que el IMEB sol·liciti perquè ho considera necessari per a verificar el compliment i l'efectivitat de les condicions de concessió de la beca.

Article 14. Oferta de beques

En funció de les possibilitats dels serveis i/o departaments municipals de col·laborar acollint persones becaris/as l'oferta de beques es publicarà en la web www.calvia.com/imeb. Dins de cada oferta de beca s'especificarà: departament/servei col·laborador, data d'inici, horari, perfil d'estudis, projecte formatiu.

El IMEB podrà reservar l'oferta d'un màxim de 2 beques per a aquelles persones que acreditin algun tipus de discapacitat i/o informe de Necessitats Específiques de Suport Educatiu.

Article 15. Terminis i lloc de presentació de sol·licitud

El termini per a la presentació de sol·licituds serà del 23 d'agost al 10 de setembre de 2021 (tots dos inclosos) de manera telemàtica a través del Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l'Estat, de manera presencial de dilluns a divendres de 9 a 14 hores en el Registre del IMEB o en qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 o que es declarin situacions similars que aconsellin limitar la mobilitat, les persones interessades hauran de fer ús, de manera prioritària, del Registre Electrònic General de l'Administració General de l'Estat per a la presentació de les seves sol·licituds. Si no es disposés de certificat o DNI electrònic, donada l'extraordinària i urgent necessitat d'adaptar els serveis i activitats municipals a aquesta situació, s'establiran formes de tramitació adequades a la situació, que serien degudament comunicades en cas de produir-se, segons el que s'estableix en el Decret d'Alcaldia de data 28 d'abril de 2020, al punt tercer.

Article 16. Crèdit pressupostari

Es convoquen un màxim de 25 beques sense perjudici que en aplicació de l'article 58 del Reglament de Subvencions es pugui ampliar el crèdit, que es finançarà amb càrrec a la partida pressupostària corresponent dels Pressupostos Generals del IMEB per a l'any 2021 i 2022.

 

Calvià, 29 de juny de 2021

La presidenta del IMEB Olga Granados Expósito

Documents adjunts