Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 274147
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es trasllada i s’ajusta el crèdit i es modifica la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 15 de novembre de 2019, per la qual es convoquen, per als anys 2019-2022, les ajudes per a la diversificació i noves formes d’ingressos en el sector de la pesca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 19 de novembre de 2019 es va publicar al BOIB núm. 157 la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 15 de novembre de 2019, per la qual es convoquen, per als anys 2019-2022, les ajudes per a la diversificació i noves formes d'ingressos en el sector de la pesca, modificada posteriorment amb la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 7 de maig de 2020 (BOIB núm. 80, de 12 de maig de 2020).

Aquesta resolució va aprovar un total de cinc convocatòries i destina a la primera convocatòria un crèdit de cent cinquanta mil euros (150.000,00 €), mentre que la resta de convocatòries queden sotmeses a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar el compliment de les obligacions generades. A més, preveu que, un cop s'ha acabat qualsevol dels períodes sense que s'hagi exhaurit l'import màxim previst inicialment per a cadascun d'aquests períodes, la quantitat no aplicada s'ha de traslladar al període següent mitjançant una resolució de l'òrgan competent per a la concessió de subvencions, és a dir, del vicepresident del FOGAIBA, que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

D'acord amb això, mitjançant la Resolució del vicepresident en matèria de pesca del FOGAIBA de 26 d'agost de 2020, publicada al BOIB núm. 150, de 29 d'agost de 2020, es va traslladar el crèdit sobrant de la primera convocatòria a la segona.

Vist l'informe tècnic del cap de Servei d'Ajudes OCM, de l'Estat i de Pesca, de 22 de març del 2021, es determina que, una vegada finalitzada la tramitació de les sol·licituds de la segona convocatòria, s'ha disposat de 2.630,00 € i, per tant, es pot traslladar el pressupost restant a la següent convocatòria.

L'article 28.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la competència s'exerceix per avocació quan els òrgans superiors i directius de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears atreuen el coneixement i la resolució d'un procediment determinat que correspon, per qualsevol títol d'atribució, als seus òrgans dependents. D'acord amb això, en aquest moment, per motius de simplificació i agilitat en la tramitació del procediment, és convenient avocar la competència per traslladar els crèdits romanents a la tercera convocatòria.

D'altra banda, a la reprogramació del Programa operatiu del FEMP de juny de 2020 es va reduir en trenta mil euros (30.000,00 €) l'assignació a les Illes Balears de la Mesura 1.4.2, Diversificació i noves formes d'ingressos, amb la qual cosa queda assignat per aquesta mesura l'import total de cent vint mil euros (120.000,00 €), per la qual cosa es fa necessari ajustar la dotació econòmica prevista inicialment.

Finalment, amb l'experiència desenvolupada en les primeres convocatòries, i per tal d'agilitzar i simplificar la gestió de la línia, s'estima convenient modificar part dels requisits exigits als beneficiaris.

Per tot això, en virtut de les competències que tinc atribuïdes i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Modificar el crèdit destinat a les convocatòries d'ajudes que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 15 de novembre de 2019, per la qual es convoquen, per als anys 2019-2022, les ajudes per a la diversificació i noves formes d'ingressos en el sector de la pesca, publicada al BOIB núm. 157, de 19 de novembre de 2019, gràcies a la qual cosa queda destinat un crèdit total a aquesta línia d'ajudes de cent vint mil euros (120.000,00 €).

Segon

Avocar la competència per efectuar el trasllat del crèdit romanent i traslladar a la tercera convocatòria de subvencions que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 15 de novembre de 2019, per la qual es convoquen, per als anys 2019-2022, les ajudes per a la diversificació i noves formes d'ingressos en el sector de la pesca, l'import de cinquanta-dos mil cent trenta-dos euros amb vint-i-quatre cèntims (52.132,24 €).

Aquestes subvencions les cofinançarà el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) en un 75% i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el 25% restant.

Tercer

En relació amb les convocatòries quarta i cinquena que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 15 de novembre de 2019, per la qual es convoquen, per als anys 2019-2022, les ajudes per a la diversificació i noves formes d'ingressos en el sector de la pesca, publicada al BOIB núm. 80, de 12 de maig de 2020, modificar el punt 1 de l'apartat tercer, que queda redactat de la manera següent:

“1. Poden ser beneficiaris de les ajudes que preveu aquesta convocatòria els pescadors o armadors de vaixells pesquers que a la data de finalització del termini de sol·licituds compleixin els requisits següents:

- Que presentin un pla empresarial per al desenvolupament de les noves activitats.

- Que el seu vaixell tingui el seu port base a les Illes Balears i estigui donat d'alta al cens de la flota pesquera operativa.”

Quart

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 30 de juny de 2021

La presidenta del FOGAIBA María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño