Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 275031
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es concedeixen ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19 s’autoritzen i disposen les despeses, es reconeixen les obligacions i se’n proposen els pagaments

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Per Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 16 de desembre de 2020, s'ha aprovat la convocatòria extraordinària d'ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19 ( BOIB núm. 210 de 17 de desembre).

2. Dins el termini establert a resolució esmentada al paràgraf 1, han tingut entrada a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular de forma telemàtica la sol·licitud i la documentació prevista en la convocatòria per part dels titulars de petites empreses del sector de la restauració a què fa referència l'annex 1.

3. En les sol·licituds a què es fa referència a l'annex 1 s'ha emès informe de validació automàtica per part del sistema Helium o informe favorable de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, òrgan instructor del procediment. Mitjançant validació automàtica o, en el seu cas, informe favorable s'ha comprovat que les sol·licituds que consten a l'annex 1:

- Han declarat responsablement que compleixen amb els requisits establerts en el punt 2 de la convocatòria per ser beneficiaris dels ajuts.

- Han realitzat les declaracions responsables establertes en el punt 5.3 de la convocatòria.

- Han declarat responsablement que es troben al corrent de pagament amb l'Agència Tributària Estatal, l'Agència Tributària de les Illes Balears, i al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

- Han presentat la documentació necessària prevista en el punt 6 de la convocatòria.

4. D'acord amb el punt 7 de la resolució de la convocatòria, el procediment de concessió d'ajudes s'efectuarà per un procediment que no és de concurs, atès que no és necessària la comparació i la prelació en un únic procediment de totes les sol·licituds entre sí, en virtut de la urgència, derivada de la crisi sanitària causada per la pandèmia de la COVID-19, i del que disposa l'article 17.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. Les sol·licituds s'han de resoldre per rigorós ordre d'entrada de dia i hora dels expedients complets, sobre la base dels requisits establerts en aquesta resolució sempre que hi hagi crèdit suficient.

5. D'acord al punt 8 de la convocatòria l'import de l'ajut serà del 100% de la inversió realitzada, amb un màxim de 800 euros per centre de treball, amb un màxim de 4 centres de treball. La inversió ha de ser d'un import mínim de 450 € per centre de treball, d'acord amb el que estableix el punt 4 d'aquesta convocatòria.

6. Hi ha crèdit adequat i suficient per fer efectiva aquesta subvenció a la partida pressupostària 12801/G/413G01/77000/00 del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

3. Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19( BOIB núm.180, de 20 d'octubre).

4. Llei 1/2019 de, 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, (BOIB núm. 15 de 2 de febrer de 2019).

5. Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 31 de setembre).

7. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer).

8. L'Ordre del conseller de Turisme de dia 20 de juny de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores en matèria de turisme ( BOIB núm. 96, de 25 de juny de 2005).

Per tot l'exposat anteriorment dict la següent,

Resolució

1. Concedir un ajut per a la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19 a les empreses que figuren a l'annex 1, per una despesa global de 24.336,00 euros a favor de les entitats que hi figuren a l'annex 1, per l'import individual indicat

2. Autoritzar i disposar una despesa global de 24.336,00 euros a favor de les entitats que hi figuren a l'annex 1, amb càrrec de la partida pressupostària 12801/G/413G01/77000/00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, per l'import individual indicat.

3. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament per una despesa global de 24.336,00 euros euros a favor de les entitats que hi figuren a l'annex 1, amb càrrec a la partida pressupostària 12801/G/413G01/77000/00 del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'any 2021, per l'import individual indicat.

4. D'acord amb el que disposa l'article 29 de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, s'admet per a la justificació de despeses inferiors a tres mil euros, una declaració formal de la persona física o de l'entitat beneficiària, sens perjudici de les actuacions posteriors de comprovació i control.

5. Comunicar als beneficiaris que els ajuts que estableix aquesta resolució es troben sotmeses al Règim del Marc Nacional Temporal, d'acord al punt 10 de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 16 de desembre de 2020 per la qual s'aprova mitjançant el procediment anticipat de despesa la convocatòria extraordinària d'ajuts per a la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19.

6. Els beneficiaris queden obligats al compliment de les obligacions establertes en el punt 9 de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 16 de desembre de 2020 per la qual s'aprova mitjançant el procediment anticipat de despesa la convocatòria extraordinària d'ajuts per a la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19.

7. Els beneficiaris hauran de tenir a disposició d'eventuals actuacions de control la següent documentació:

- Informe de vida laboral del codi de compte de cotització, a la data de la publicació d'aquesta resolució.

- Factura, on han de constar les dades següents: Núm. de factura, data, concepte, import elegible, taxes, import total, emissor i destinatari de la factura.

- Document bancari oficial que acrediti la transferència o el pagament domiciliat, en què figurin la data del pagament, l'import pagat, el concepte del pagament de tal manera que s'identifiqui aquest amb la factura, i el número de factura abonada, així com les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura respectivament.

- Certificats d'estar el corrent amb les agències tributàries estatal i autonòmica i amb la seguretat social a la data de la publicació d'aquesta resolució.

8. Comunicar a les empreses beneficiàries que queden obligades al compliment de les obligacions establertes en el punt 12 de la Resolució, així en cas de no haver realitzat la inversió en sistemes de ventilació i purificació d'aire a la data de la sol·licitud, el sol·licitant s'haurà de comprometre a realitzar una inversió de al manco 450 € en sistemes de ventilació i purificació d'aire destinats a obtenir un cabal de ventilació de 12,5 l/s i persona, i en un mesurador de CO2 dins la declaració responsable inclosa amb la sol·licitud telemàtica i a més haurà d'aportar fins dia 1 de setembre de 2021 una declaració responsable d'haver realitzat una inversió de al manco 450 € en sistemes de ventilació i purificació d'aire, i en un mesurador de CO2.

En cas de no haver realitzat una inversió en sistemes de ventilació i purificació d'aire i en un mesurador de CO2 de al manco l'import de l'ajuda concedida, el beneficiari de l'ajuda haurà de presentar fins dia 1 de setembre de 2021 una sol·licitud de reintegrament voluntari de l'ajuda, per la totalitat o la part no invertida, i es procedirà a tramitar el corresponent expedient de reintegrament.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (29 de juny de 2021)

El director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular

Manuel Porras Romero

(Per delegació, Resolució de 8 de juliol de 2019. BOIB núm. 97/2019)

 

ANNEX

Beneficiaris dels ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19.

 

Núm. expedient

NIF del beneficiari

Import de l'ajuda

[RST 1630/2021]

X9080894B

799,00

[RST 1627/2021]

75525719K

800,00

[RST 1625/2021]

X9814265G

799,00

[RST 1624/2021]

J57946220

800,00

[RST 1623/2021]

B16587040

1.600,00

[RST 1621/2021]

18236662P

498,00

[RST 1620/2021]

38397214W

800,00

[RST 1619/2021]

25341698E

799,00

[RST 1618/2021]

10061729B

800,00

[RST 1615/2021]

B07708753

799,00

[RST 1613/2021]

43047256L

800,00

[RST 1612/2021]

43010817N

799,00

[RST 1611/2021]

20806103G

799,00

[RST 1610/2021]

77266883Q

800,00

[RST 1609/2021]

43057398H

800,00

[RST 1608/2021]

B05378385

799,00

[RST 1607/2021]

44326266E

800,00

[RST 1604/2021]

B57730566

799,00

[RST 1603/2021]

B57927683

650,00

[RST 1602/2021]

43104781K

800,00

[RST 1601/2021]

Y7023115X

799,00

[RST 1600/2021]

B57991895

799,00

[RST 1598/2021]

E16622771

800,00

[RST 1596/2021]

B57242034

800,00

[RST 1595/2021]

B57266090

800,00

[RST 1594/2021]

E16517757

799,00

[RST 1593/2021]

41661027T

800,00

[RST 1592/2021]

E57248122

799,00

[RST 1591/2021]

B07545858

800,00

[RST 1589/2021]

E57015935

800,00

TOTAL

24.336,00