Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 271452
Resolució del secretari general per delegació de competències del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, per la qual s’aprova la cinquena concessió d’ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies amb l’objecte de pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s’han produït per l’alerta sanitària derivada de la COVID-19, en l’àmbit territorial de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El director general de Mobilitat i Transport Terrestre ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. El dia 7 de setembre de 2020 es va publicar en el BOIB núm. 157 l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de transport per carretera de viatgers i mercaderies, en l'àmbit territorial de les Illes Balears. Aquestes bases preveuen que les convocatòries que es dictin a la seva empara s'han d'aprovar amb una resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge i s'han de publicar al BOIB.

2. El 23 de novembre de 2020 el conseller de Mobilitat i Habitatge va dictar una resolució per la qual s'aprova mitjançant el procediment anticipat de despesa, la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies amb l'objecte de pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, en l'àmbit territorial de les Illes Balears. Aquesta resolució de convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 201 de 28 de novembre de 2020.

En concret, es tracta de concedir ajudes econòmiques per als treballadors autònoms i les petites i mitjanes empreses que siguin titulars d'autorització de transport públic de viatgers o de mercaderies residenciades en l'àmbit territorial de les Illes Balears, per les inversions i activitats realitzades a conseqüència de l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, i contribuir d'aquesta manera a pal·liar l'impacte econòmic ocasionat en el sector.

3. En el punt quart de la convocatòria s'estableix que la selecció dels beneficiaris de les ajudes s'ha de fer mitjançant el sistema de concurrència no competitiva, i que s'han de seleccionar a totes les persones físiques i jurídiques titulars d'autoritzacions de transport públic de viatgers i mercaderies residenciades en l'àmbit territorial de les Illes Balears que compleixin els requisits establerts a la convocatòria i que adjuntin la documentació adient a la sol·licitud.

4. En el punt cinquè de la convocatòria s'indiquen les següents activitats i inversions subvencionables:

a) L'adquisició de material i productes sanitaris consumibles, amb l'objecte de reduir els riscs higienicosanitaris davant la COVID-19 adequats a l'activitat; entre aquests se subvencionen els que van dirigits a la protecció individual del personal de l'empresa i la protecció dels viatgers en els vehicles:

— Mascaretes

— Gel hidroalcohòlic

— Guants de protecció

— Ulleres de protecció

— Pantalles facials

— Termòmetres sanitaris digitals

— Realització de tests o proves PCR

b) L'adquisició de material o equips per a la protecció dels locals i dels vehicles considerats com a una inversió necessària per poder dur a terme l'activitat;  entre aquests se subvencionen:

— Mampares, paravents o similars

— Viricides i gels desinfectants de superfície

— Equips purificadors o d'ozó

— Vinils i adhesius de senyalització dels vehicles

— Equips de neteja i desinfecció

— L'assistència externa per a tasques de desinfecció dels equips, instal·lacions i vehicles, exclusivament en resposta a la situació de contingència.

A l'apartat 2 del punt cinquè s'indica que en les inversions inferiors o iguals a 500 euros no serà necessària la presentació de les factures justificatives de les despeses, que s'han de substituir per la declaració responsable de l'annex 4 que s'adjunta amb la convocatòria, on s'han d'explicar les inversions fetes i les actuacions duites a terme.

Pel que fa a les inversions superiors a 500 euros, s'haurà de presentar la memòria justificativa de l'annex 5, detallant la relació de despeses i la descripció de les actuacions duites a terme juntament amb la presentació de la documentació acreditativa de les despeses realitzades així com del seu pagament, tal com estableix l'apartat 4 del punt cinquè de la convocatòria.

5. En el punt sisè de la convocatòria s'indica que aquesta té assignat un import màxim d'1.500.000 per a l'any 2021, amb càrrec a la partida pressupostària 25201/413G01/47000/00. El crèdit esmentat es distribueix territorialment, en virtut de l'article 7.4 de la Llei 3/2014, de 17 de juny del sistema de finançament definitiu dels consells insulars i segons les quanties actualitzades per al bienni 2020-2021 de la següent manera:

-Mallorca: 1.107.000 euros

-Menorca: 161.500 euros

-Eivissa: 202.500 euros

-Formentera: 29.000 euros

6. Tal com s'indica en el punt setè, les sol·licituds s'han de presentar de forma telemàtica dins el termini comprès entre el 29 de novembre de 2020 -l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB- i el 15 de gener de 2021, emplenant l'annex 2 i adjuntant la documentació que s'indica en el punt vuitè de la convocatòria.

7. D'acord amb el punt novè de la convocatòria, la quantia màxima subvencionada serà de 50.000 euros per sol·licitud.

Les ajudes es materialitzen mitjançant una subvenció directa a fons perdut sobre la despesa realitzada en el material que es relaciona a continuació i pels imports màxims indicats:

a) Material i productes consumibles

— Mascaretes:

Quirúrgica: 0,96 €/unitat

FFP2/KN95: 5 €/unitat

— Gel hidroalcohòlic:

Fins a 150 ml: 0,032 €/ml

De 151 ml fins a 300 ml: 0,023 €/ml

De 301 ml i fins a 1.000 ml: 0,015 €/ml

— Guants de protecció: 0,09 €/unitat

— Ulleres de protecció: 4 €/unitat

— Pantalles de protecció facial: 5 €/unitat

— Termòmetres sanitaris digitals: 60 €/unitat

— Realització de tests o proves PCR: 150 €/unitat

b) Material i equips de protecció dels locals i dels vehicles considerats com a una inversió necessària per poder dur a terme l'activitat:

— Mampares protectores: 150 €/unitat

— Viricides i gels desinfectants de superfície: 5 €/litre

— Equips purificadors o d'ozó: 100 €/unitat

— Equips de neteja i desinfecció: segons factura

— Vinils i adhesius de senyalització dels vehicles: segons factura

— Desinfecció i neteja de vehicles  i/o locals feta per empreses especialitzades: segons factura.

8. Conforme al punt catorzè de la convocatòria, amb la presentació de la sol·licitud i la documentació establerta a l'apartat vuitè, s'entén justificada l'aplicació de l'ajuda a la finalitat de la convocatòria, tenint en compte que per a les ajudes sol·licitades inferiors o iguals a 500 euros s'entén complida aquesta justificació amb la declaració responsable de l'annex 4 i, en canvi, per a les ajudes sol·licitades de més de 500 euros serà necessari la presentació de la memòria justificativa de l'annex 5, juntament amb els justificant de les despeses així com els del seu pagament.

9. Dins el termini indicat en el punt setè de la convocatòria s'han presentat de forma telemàtica un total de 77 sol·licituds d'ajudes amb l'annex 2.

10. El 6 d'abril de 2021 es va publicar en el BOIB núm. 46 la Resolució per la qual s'aprova la primera concessió d'ajudes a 27 beneficiaris que havien presentat les sol·licituds de forma correcta, per l'import total sol·licitat. Aquesta Resolució va ser objecte d'una correcció d'errades per Resolució publicada en el BOIB núm. 69, de 27 de maig de 2021.

11. El 17 d'abril de 2021 es va publicar en el BOIB núm. 51 la Resolució per la qual s'aprova la segona concessió d'ajudes a una beneficiària que havia presentat la sol·licitud de forma correcta, per l'import total sol·licitat.

12. El 8 de maig de 2021 es va publicar en el BOIB núm. 60 la Resolució per la qual s'aprova la tercera concessió d'ajudes a 7 beneficiaris que havien presentat les sol·licituds de forma correcta, per part de l'import sol·licitat.

13. El 15 de maig de 2021 es va publicar en el BOIB núm. 63 la Resolució per la qual s'aprova la quarta concessió d'ajudes a 23 beneficiaris que varen a ver d'esmenar la seva sol·licitud, per l'import total sol·licitat.

14. En relació a les sol·licituds que consten a l'annex de la present resolució, es va procedir al requeriment d'esmena als sol·licitants que no havien presentat inicialment les sol·licituds de forma completa i amb la documentació necessària, tal com estableix el paràgraf segon del punt 4 de l'apartat setè de la convocatòria.

15. Una vegada esmenades les sol·licituds en el termini de deu dies, s'ha comprovat que algunes de les despeses no són subvencionables conforme a l'apartat cinquè de la convocatòria, o bé se superen determinats imports establerts a l'apartat novè de la convocatòria, per la qual cosa la cap del Servei d'Ordenació dels Transports va emetre els corresponents informes en els quals proposava el pagament d'una part dels imports sol·licitats, una vegada s'havien comprovat els extrems següents:

- El compliment per part dels sol·licitants dels requisits establerts a l'apartat tercer de la convocatòria i a l'article 5 de l'Ordre de bases.

- Que les activitats i inversions són subvencionables d'acord amb l'apartat cinquè de la convocatòria.

- Que els beneficiaris han presentat correctament tota la documentació que s'indica al punt vuitè de la convocatòria.

- En les sol·licituds d'ajudes per un import igual o inferior a 500 euros, que s'ha presentat correctament la declaració responsable de l'annex 4.

- En les sol·licituds d'ajudes per un import superior a 500 euros, que els interessats han presentat correctament la memòria justificativa de l'annex 5, així com la documentació acreditativa de les despeses i la del seu pagament. En aquests casos, l'abast de la comprovació s'ha estès a la comprovació de les factures o documentes acreditatius de les despeses, així com el seu pagament i també que l'import de les unitats s'ajustés als màxims indicats en el punt novè de la convocatòria.

- Que els beneficiaris es troben al corrent de pagament amb l'Agència Tributària estatal i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, que no tenen deutes pendents de pagament amb la CAIB i que no tenen sancions pendents de pagament.

16. Notificades les propostes de resolució provisionals als sol·licitants relacionats a l'annex, ha transcorregut el termini de deu dies sense que cap d'aquests formulés al·legacions, per la qual cosa procedeix emetre proposta de resolució definitiva.

17. Hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 25201/413G01/47000/00 del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

Fonaments de dret

1. La Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 23 de novembre de 2020 per la qual s'aprova mitjançant el procediment anticipat de despesa la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies amb l'objecte de pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, en l'àmbit territorial de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 28 de novembre de 2020).

2. L'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 7 de setembre de 2020, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de transport per carretera de viatgers i mercaderies, en l'àmbit territorial de les Illes Balears (BOIB núm. 157, de 10 de setembre de 2020).

3. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

4. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006).

5. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

6. La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (BOIB núm. 180, de 20 d'octubre de 2020).

7. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

8. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril de 2003).

9. La Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 (BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020).

10. Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 8, de 15 de gener de 2015).

11. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

12. La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2019).

13. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer).

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Mobilitat i Habitatge que dicti una resolució en els termes següents:

1. Concedir les ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies amb l'objecte de pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, en l'àmbit territorial de les Illes Balears, per una despesa de 124.030,21 euros, a favor dels sol·licitants que figuren a l'annex de la present resolució, pels imports indicats.

2. Autoritzar i disposar una despesa de 124.030,21 euros a favor dels sol·licitants que figuren a l'annex de la present resolució, amb càrrec a la partida pressupostària 25201/413G01/47000/00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, pels imports indicats.

3. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament per una despesa de 124.030,21 euros, a favor dels sol·licitants que figuren a l'annex de la present resolució, amb càrrec a la partida pressupostària 25201/413G01/47000/00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, pels imports indicats.

4. Comunicar als beneficiaris que les ajudes a què es refereix la present resolució es troben sotmeses al Règim del Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en ajudes directes, d'acord amb el punt setzè de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 23 de novembre de 2020 per la qual s'aprova mitjançant el procediment anticipat de despesa la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies amb l'objecte de pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

5. Els beneficiaris queden obligats al compliment de les obligacions establertes en el punt tretzè de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 23 de novembre de 2020 per la qual s'aprova mitjançant el procediment anticipat de despesa la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies amb l'objecte de pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

6. Publicar aquesta resolució en la pàgina web de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 16 de juny de 2021

El secretari general Per delegació de competències del conseller Resolució de 15/02/2021 (BOIB núm. 24, de 18/02/2021) Francesc Ramis Oliver El director general proposant Jaume Mateu Lladó

 

ANNEX

NOM

DNI

IMPORT

EXP

EXP SAP

Mascaró Morera, SL

***7291**

11,016.98

59

CONCE 10030

Roig Bus, SA

***1116**

13,530.96

60

CONCE 10036

Marason Bus, SL

***7882**

1,903.60

61

CONCE 10039

Autocares Dipesa, SL

***1701**

12,685.78

62

CONCE 10042

Transportes Barceló 2010,SL

***0610**

5,570.16

64

CONCE 10046

Autocares Norte, SL

***0543**

274.60

65

CONCE 10099

Autobuses San Antonio, SA

***4872**

25,492.38

66

CONCE 10101

Ibizatours&Islandbus,SL

***2715**

17,791.24

67

CONCE 10102

Potencia Alquiler de Maquinaria, SLU

***9825**

8,886.82

68

CONCE 10105

Autocares Seco Rodríguez

***2355**

7,612.88

69

CONCE 10106

Autocares Lucas Costa,SA

***0639**

1,024.70

70

CONCE 10109

Transacobo, SL

***2139**

13,325.87

71

CONCE 10110

Margarita Riera Tur

***4413**

393.25

72

CONCE 10113

Valentin Roca Triay SL

***7322

1,503.39

73

CONCE 10114

Transportes Maraneu, SL

***5310**

3,017.60

74

CONCE 10115