Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 271690
Convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del municipi d’Alaró afectades per la situació econòmica derivada de la crisi sanitària de la COVID-19, segona convocatòria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS (Codi): 571966

Expedient: 773/2021

Resolució de batlia núm.: 2021-0829

FONAMENTS DE DRET

L'article 29.2.t) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, estableix la competència del municipi per desenvolupament econòmic local i promoció turística del seu territori.

L'article 176.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, preveu que les entitats locals puguin atorgar ajudes econòmiques a entitats públiques o privades i a les persones particulars que duguin a terme activitats d'interès públic que complementin o supleixin les de l'entitat local.

Els articles 22 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula la concessió de subvencions.

Els articles 23 i següents del Decret de 17 de juny de 1955, que aprova reglament de serveis de les corporacions locals, regulen l'acció de foment.

L'article 21.1, apartats f i s, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, atribueix la competència per actuació a la Batlia.

La base d'execució 26 del Pressupost general 2021, estableix les bases reguladores per la concessió de subvencions de l'ajuntament d'Alaró.

El Pla estratègic de subvencions de l'ajuntament d'Alaró per als exercicis 2021 i 2022, aprovat pel Ple en sessió de dia 28 de gener de 2021, preveu en l'annex una subvenció a autònoms i empreses del municipi d'Alaró afectades per la situació econòmica derivada de la crisi sanitària de la covid-19

RESOLUCIÓ

En exercici de l'atribució que em confereix l'article 21.1 f de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, escoltada la proposta del regidor delegat d'hisenda i urbanisme Lorenzo Rosselló Campins, resolc:

− Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del municipi d'Alaró afectades per la situació econòmica derivada de la crisi sanitària de la COVID-19, segona convocatòria:

Article 1.

Objecte i àmbit d'aplicació

L'objecte d'aquesta convocatòria és la regulació de les condicions que regiran la concessió d'ajudes econòmiques dirigides a persones treballadores autònomes i empreses del municipi d'Alaró afectades per la situació econòmica derivada de la crisi sanitària de la COVID-19.

Article 2.

Bases reguladores

Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions estan contingudes en les Bases d'execució del pressupost i els pressupostos municipals de l'exercici 2021, aprovats per acord del ple de l'ajuntament d'11 de febrer de 2021 (BOIB núm. 37, de 18/03/2021).

Article 3.

Beneficiaris/àries i requisits

1.- Poden ser beneficiaris/àries de les ajudes les persones físiques, jurídiques o l'agrupació d'aquestes amb activitat mercantil, que a més compleixin amb els requisits següents:

a) No haver obtingut la condició de beneficiari en la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del municipi d'Alaró afectades per la situació econòmica derivada de la crisi sanitària de la COVID-19 (BOIB núm. 50, de 15 d'abril de 2021). Aquells sol·licitants els quals va ser denegada la subvenció poden ser beneficiaris en aquesta convocatòria.

b) Estar formalment i legalment constituïdes i inscrites abans de 13/03/2020.

c) Que el domicili social i/o l'activitat principal de la persona sol·licitant estigui ubicada al terme municipal d'Alaró. En el cas que la persona sol·licitant sigui treballador/a autònom/a o empresari/a no obligada a la possessió del títol habilitant (o antiga llicència d'obertura) aquest requisit és que el domicili fiscal de la persona sol·licitant estigui ubicat al terme municipal d'Alaró.

d) Que tingui una facturació inferior a 1.000.000,00 d'euros en l'exercici 2020.

e) Que l'empresa o autònom/a tengui una mitjana anual respecte a l'any 2020 inferior 15,00 treballadors/es al seu càrrec. A efectes d'aquesta convocatòria, es considerarà que té una mitjana inferior a 15,00 treballadors/es al seu càrrec en el cas que en el certificat o el document acreditatiu expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social en relació a l'any 2020 consti una mitjana de treballadors/es entre 0,00 i 14,99.

e) Que tenguin una reducció mínima d'una mitjana anual de l'activitat d'un 25% dels ingressos o facturació durant l'exercici 2020 respecte a l'exercici 2019. En el cas que l'autònom/a o microempresa no tengui activitat l'any 2019 i la seua activitat s'hagi iniciat entre el dia 01/01/2020 i el 13/03/2020, haurà de complir el requisit de presentar una reducció mínima d'un 25% dels ingressos o facturació de la mitjana dels trimestres posteriors a l'estat d'alarma de març de 2020 en els quals hagi exercit la seua activitat fins a desembre de 2020 respecte al primer trimestre del mateix any.

f) Que no estiguin incurses en alguna de les causes de prohibició de ser beneficiàries de les subvencions establertes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i les que estableix l'article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 25 de desembre.

g) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

h) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb l'Ajuntament d'Alaró, sense perjudici d'allò disposa l'article 7.8 de la convocatòria. Això no obstant, aquest requisit es podrà esmenar durant el període d'al·legacions a la resolució provisional de l'ajuda mitjançant el pagament del deute i es comprovarà d'ofici per part d'aquest Ajuntament.

i) Quan es tracti d'una agrupació de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, com ara una comunitat de béns, s'han de fer constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució que assumeix cada un dels seus membres, així com l'import de la subvenció que s'ha d'aplicar a cada un d'ells, els quals tenen igualment la consideració de beneficiaris/àries.

En qualsevol cas, quan es tracti d'una agrupació de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, s'ha de nomenar una persona representant o apoderada única de l'agrupació, que serà el coordinador/a del grup, amb poder suficient per complir les obligacions que, com beneficiària, corresponen a l'agrupació. En el cas que hi hagi sancions, han de respondre solidàriament de la sanció pecuniària en proporció a les seues respectives participacions tal com està previst en l'article 69 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La presentació de la còpia de l'escriptura de constitució, estatuts i modificacions posteriors que hi pugui haver, en aquest cas, no serà vàlida per justificar aquest requisit.

j) En compliment de l'article 11 de la Llei autonòmica 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, les administracions públiques de les Illes Balears i els organismes i les entitats dependents d'aquestes denegaran l'atorgament de subvencions, beques o qualsevol altre tipus d'ajuda pública a les empreses i entitats sol·licitants sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

3.- Només s'admetrà una sol·licitud per persona física, jurídica o agrupacions d'aquests, i no se subvencionarà la mateixa situació encara que la presentin dos beneficiaris/àries diferents.

4.- Podran ser beneficiaris/àries dels ajuts, els autònoms o les empreses que l'any 2019 o 2020 hagin realitzat un canvi de titularitat, sempre que la persona jurídica o agrupació de persones físiques o jurídiques creades tengui com a soci o sòcia la persona física que realitzava l'activitat o viceversa, acreditant la situació per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

5.- L'Ajuntament d'Alaró podrà comprovar, d'ofici mitjançant autorització expressa de la persona sol·licitant o mitjançant requeriment en virtut de l'article 6 de la present convocatòria, l'acreditació de la situació de la persona sol·licitant d'estar al corrent amb les seues obligacions davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) , l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) i el Consell Insular de Mallorca. En el cas que, en realitzar la comprovació, existís un incompliment per part de la persona sol·licitant davant qualsevol de les esmentades administracions, es podrà esmenar aquest requisit durant el període d'al·legacions a la resolució provisional de l'ajut mitjançant el pagament del deute, aportant el certificat corresponent de trobar-se al corrent de pagament amb l'administració que té l'incompliment, o haver obtingut la concessió del pagament fraccionat del deute.

 

Article 4.

Crèdit pressupostari, finançament i quantia de les ajudes.

1.- El crèdit total destinat a aquesta convocatòria ascendeix a un total de 59.410,00 euros que s'imputaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 431-47901 del pressupost general 2021. Aquesta convocatòria està cofinançada pel Govern de les Illes Balears (19.078,90 €), el Consell Insular de Mallorca (19.078,90 €) i l'ajuntament d'Alaró (21.252,20 €).

2.- La quantia màxima a percebre per sol·licitant serà una de les següents, segons la reducció de la mitjana anual dels ingressos o facturació acreditada:

  • 40% o més: 1.500,00 €

  • Entre el 35% i el 39,99%: 1.300,00 €

  • Entre el 30% i el 34,99%: 1.100,00 €

  • Entre el 25% i el 29,99%: 900,00 €

3.- S'afegiran 500,00 euros addicionals als beneficiaris/àries que compleixin amb els requisits de l'article 3 i amb establiments que realitzin activitats de serveis culturals, restauració o allotjament hoteler, agroturismes o hotels rurals, i queden exclosos d'aquesta quantitat addicional les estades turístiques en habitatges, anteriorment anomenades cases vacacionals, i regulades pel capítol IV de la Llei autonòmica 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears. L'import s'afegirà al càlcul de l'ajuda de cada sol·licitud i en el cas que les quantitats s'hagin de prorratejar, la quantitat serà afegida abans del prorrateig.

4.- S'afegiran 1.000,00 euros addicionals als beneficiaris/àries que compleixin amb els requisits de l'article 3 i desenvolupen la seva activitat íntegrament o parcialment en dos o més locals subjectes a la taxa pels serveis de recollida i tractament de fems i no destinades a habitatge. Serà necessari que el beneficiari sigui subjecte passiu del pagament de la taxa i que estiguin donats d'alta al padró fiscal de cobrament de la taxa abans de 13/03/2020. L'import s'afegirà al càlcul de l'ajuda de cada sol·licitud i en el cas que les quantitats s'hagin de prorratejar, la quantitat serà afegida abans del prorrateig.

5.- Si les sol·licituds vàlides que tendrien teòricament dret a rebre la subvenció superassin la suma total del crèdit consignat a l'aplicació pressupostària dels ajuts, la comissió avaluadora formularà una proposta de resolució que inclogui el prorrateig proporcional entre totes elles amb l'objectiu d'atendre el màxim de sol·licituds presentades.

6.- En el cas que amb la partida pressupostària de la convocatòria aportada per l'Ajuntament d'Alaró es cobreixin totes les sol·licituds que compleixen amb els requisits de les ajudes amb els seus imports màxims i existeixi un sobrant, l'Ajuntament podrà proposar un increment proporcional de l'import màxim de cada ajuda completa (incloent la quantitat addicional, en el seu cas) de cada línia d'ajudes, amb un import màxim de 3.500,00 euros per subvenció concedida incloent l'increment esmentat.

7.- En casos excepcionals, i sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es podrà incrementar la partida pressupostària d'aquesta convocatòria. L'import consignat inicialment es pot ampliar, mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes retroactius, si escau, que disposa l'article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquesta modificació, llevat que s'estableixi una altra cosa, no implica que el termini per presentar les sol·licituds s'ampliï, ni afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes expressament.

Article 5.

Termini i forma presentació de les sol·licituds.

1.- El termini per a la presentació de sol·licituds és de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2.- Els models normalitzats, així com les bases i la resta de documentació associada a l'expedient, està disponible a la pàgina web de l'ajuntament d'Alaró (www.ajalaro.net)

3.- La simple presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació de les bases que regeixen la convocatòria i el compromís de la persona sol·licitant de complir amb les obligacions i deures que en deriven.

4.- S'ha de presentar una sol·licitud per empresa i activitat econòmica afectada, independentment que es disposi d'un o més establiments o locals per a l'exercici de les activitats.

5.- Les sol·licituds s'han de formalitzar per escrit segons el model normalitzat de sol·licitud que s'adjunta com a annex I. Han d'anar adreçades a la batlia i acompanyades de la documentació indicada en l'article 6.

D'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds es poden presentar de forma telemàtica a la seu electrònica de l'ajuntament d'Alaró (https://ajalaro.sedelectronica.es/). Les sol·licituds també es poden presentar de forma presencial al Registre General de l'ajuntament d'Alaró, o bé utilitzant qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions.

6. Sol·licitud i documentació necessària

1.- Per poder participar en la convocatòria les persones sol·licitants hauran de presentar la documentació de caràcter obligatori:

a) Annex 1: Sol·licitud de subvenció, completa, degudament emplenada i signada.

b) Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant:

I. Si el titular és una persona física, aportarà còpia del seu DNI/NIE.

II. Si el titular és una persona jurídica, aportarà còpia del número d'identificació fiscal (NIF), juntament amb el document acreditatiu de la representació legal de qui subscriu la sol·licitud. La persona representant aportarà còpia del seu DNI/NIE.

III. En el cas que es tracti d'una agrupació de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, com per exemple una comunitat de béns, s'aportarà còpia del número d'identificació fiscal (NIF), juntament amb el document acreditatiu de la persona representant o apoderada única de l'agrupació nomenada per aquesta i la fotocòpia del DNI/NIE de la persona representant o apoderada.

El document acreditatiu de la persona representant o apoderada única consistirà en la presentació d'un document signat per tots els participants en l'agrupació de persones físiques o jurídiques identificant: raó social, NIF de l'agrupació, nom i cognoms, DNI/NIE de tots els membres i el percentatge de participació. Així mateix, en el mateix document l'agrupació nomenarà un dels seus membres com a "persona representant única i apoderada per complir amb les obligacions que com a beneficiària corresponen a l'agrupació, per tal de participar en la sol·licitud, concessió i pagament en el procediment de concessió de subvencions a autònoms i empreses del municipi d'Alaró afectades per la situació econòmica derivada de la crisi sanitària de la COVID-19". La presentació de la còpia de l'escriptura de constitució, estatuts i modificacions posteriors que hi pugui haver, si és el cas, no serà vàlida per justificar la presentació de la documentació requerida en aquest subapartat.

c) Informe del nombre mitjà anual de treballadors en situació d'alta emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, vida laboral de tots els codis comptes de cotització a data entre 01/01/2020 i 31/12/2020, o un altre document acreditatiu emès per aquesta, en el qual consti la mitjana de treballadors/es durant l'any 2020. En el cas que no tenguin treballadors/es al seu càrrec, informe emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social d'inexistència d'inscripció com empresari o altre document acreditatiu emès per aquesta. La data del certificat o document ha d'estar actualitzada a data posterior al dia 01/01/2021.

d) Per acreditar la reducció mínima d'un 25% en els ingressos o facturació de l'any 2020 respecte a l'any 2019 es realitzarà mitjançant UNA de les formes següents:

- Presentació de la liquidació anual d'IVA (model 390 o el model anual que correspongui de l'esmentat impost) dels exercicis 2019 i 2020.

- Presentació de les liquidacions trimestrals d'IVA (model 303 o el model trimestral que correspongui de l'esmentat impost) presentades durant tot l'exercici 2019 i 2020. En el cas d'acollir-se al règim especial del recàrrec d'equivalència hauran de presentar també la liquidació anual d'IVA (model 390 o el model anual que correspongui de l'esmentat impost) dels exercicis 2019 i 2020.

- Presentació de les liquidacions trimestrals d'IRPF (model 130) presentades durant tot l' exercici 2019 i 2020.

- En el cas de les comunitats de béns que no estiguin obligades a realitzar liquidacions trimestrals d'IVA (model 303 o el model que correspongui de l'esmentat impost) , presentaran les liquidacions trimestrals d'IRPF (model 130) presentades durant tot l'any 2019 i 2020 de tots els seus comuners.

- Aquells treballadors/es autònoms/es que es trobin en règim d'estimació objectiva, també conegut per sistema de mòduls, vist que no estan obligats a portar llibres que acreditin el volum d'activitat, hauran de presentar la documentació següent:

- Declaració anual de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (model 100) de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), corresponent als exercicis 2019 i 2020, així com de tots els comuners en el cas de comunitats de bens.

- Fotocòpia d'una liquidació trimestral d'IRPF (model 131) de l'exercici 2020.

e) En el cas que l'autònom/a o empresa no tengui activitat l'any 2019 i la seva activitat s'hagi iniciat entre el dia 01/01/2020 i el 13/03/2020, l'acreditació d'una reducció mínima d'un 50,00% dels ingressos o facturació de la mitjana dels trimestres posteriors a l'estat d'alarma de març de 2020 en què hagi exercit la seva activitat fins a desembre de 2020 respecte al primer trimestre del mateix any es realitzarà mitjançant UNA de les formes següents:

- Presentació de les liquidacions trimestrals d'IVA (model 303 o el model trimestral que correspongui de l'esmentat impost) presentades durant tot l'exercici 2020. En el cas d'acollir-se al règim especial del recàrrec d'equivalència hauran de presentar també la liquidació anual d'IVA (model 390 o el model anual que correspongui de l'esmentat impost) de l'exercici 2020.

- Presentació de les liquidacions trimestrals d'IRPF (model 130) presentades durant tot l'exercici 2020.

- En el cas de les comunitats de béns que no estiguin obligades a realitzar liquidacions trimestrals d'IVA (model 303 o el model que correspongui de l'esmentat impost) presentaran les liquidacions trimestrals d'IRPF (model 130) presentades durant tot l'any 2020 de tots els seus comuners.

- Aquells treballadors/es autònoms/es que es trobin en règim d'estimació objectiva, també conegut per sistema de mòduls, pel fet que no estan obligats a portar llibres que acreditin el volum d'activitat, hauran de presentar la documentació següent:

- Declaració anual de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (model 100) de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), corresponent a l'exercici 2020, així com de tots els comuners en el cas de comunitats de bens.

- Fotocòpia d'una liquidació trimestral d'IRPF (model 131) de l'exercici 2020.

f) Certificat o altre document acreditatiu de les dades bancàries de la persona sol·licitant emès per l'entitat bancària. En l'esmentat document haurà d'aparèixer el NIF/DNI/NIE i el nom, cognoms i la raó social de la persona sol·licitant de l'ajuda.

g) Certificat de situació censal d'activitats econòmiques a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. El certificat ha d'estar actualitzat a data posterior al dia 01/01/2021. En el cas de que es donà de baixa durant 2020 per motiu de l'estat d'alarma, aportar també el mateix certificat corresponent a l'exercici fiscal 2020.

h) Certificats d'estar al corrent d'obligacions amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i la Seguretat Social, amb data posterior a 01/06/2021.

i) En el cas que el sol·licitant sigui una persona física, presentació de fotocopia de l'informe de vida laboral, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, actualitzat amb data posterior al dia 01/01/2021.

j) En el cas que sigui una persona jurídica o agrupació de persones físiques o jurídiques, com una comunitat de béns, una declaració fiscal trimestral o anual presentada davant l'administració pertinent, aportada en referència a l'any 2020 (declaracions IVA, IRPF o/i la que sigui procedent segons la seva situació).

k) En el cas que hi hagi un canvi de titularitat durant l'exercici 2019 o 2020, acreditarà la situació per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

l) En el cas d'optar per la quantia addicional prevista en l'article 4.4 d'aquesta convocatòria, còpia dels rebuts de la quota de 2019 de la taxa pels serveis de recollida i tractament de fems de l'ajuntament d'Alaró de cada local.

2.- En el cas de les persones sol·licitants que varen presentar sol·licitud en la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del municipi d'Alaró afectades per la situació econòmica derivada de la crisi sanitària de la COVID-19 (BOIB núm. 50, de 15 d'abril de 2021) i no van obtenir condició de beneficiari només hauran de presentar la següent documentació:

a) Annex 1: Sol·licitud de subvenció, completa, degudament emplenada i signada.

b) Certificats d'estar al corrent d'obligacions amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i la Seguretat Social, amb data posterior a 01/06/2021.

c) Qualsevol altre documentació obligatòria de les indicades en el punt 1 d'aquest article que no presentà en aquella convocatòria i que fou motiu de denegació de la subvenció.

Així mateix podran presentar qualsevol altre documentació que considerin oportú que pugui millorar aquesta sol·licitud respecte la que presentà en l'anterior convocatòria.

3.- L'Ajuntament d'Alaró podrà requerir en qualsevol moment de la tramitació de la sol·licitud els documents que consideri necessaris per tal de garantir la correcta adjudicació de l'ajut dins els criteris d'avaluació establerts.

Article 7.

Procediment, resolució i pagament de les subvencions.

1.- La concessió de la subvenció es durà a terme mitjançant el règim de la concurrència no competitiva.

2.- Una comissió avaluadora serà l'òrgan per a la instrucció de la subvenció. Una vegada comprovada la documentació presentada i que figura en l'expedient, i l'informe de la comissió avaluadora, aquest ha de formular la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que es notificarà a les persones interessades mitjançant publicació en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la corporació i, si escau, en la pàgina web municipal (www.ajalaro.net) amb un termini de 10 dies hàbils des de la publicació en el tauler d'anuncis per a formular al·legacions.

3.- La Junta de Govern Local serà l'òrgan per a la resolució de la subvenció. La resolució definitiva serà aprovada per la Junta de Govern Local, a proposta de la comissió avaluadora en el termini màxim de 6 mesos, una vegada acabat el corresponent termini de presentació de sol·licituds. Aquesta resolució serà publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb l'article 34 de Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions i l'article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4.- La proposta de resolució provisional i definitiva no crea cap dret a favor del beneficiari davant l'ajuntament d'Alaró, mentre no se li hagi notificat la resolució de la concessió. Els ajuts no generen cap dret a l'obtenció d'altres ajuts en exercicis posteriors i no es pot al·legar com a precedents.

5.- En aquesta convocatòria no està prevista la reformulació de les sol·licituds presentades.

6.- S'estableix com a únic mitjà de notificació de tots els actes de tràmit del present procediment, el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament i la pàgina web de l'Ajuntament (www.ajalaro.net).

7.- El pagament de la subvenció s'efectuarà un cop s'hagi resolt la concessió de la subvenció i estigui publicada la resolució definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb l'article 34 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions i l'article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

8.- En cas que la persona beneficiària tengui deutes pendents amb la hisenda municipal, l'Ajuntament pot saldar prèviament d'ofici els deutes pendents de cobrament, per compensació amb el total o amb part de la subvenció reconeguda.

Article 8.

Justificació de les ajudes

Pel fet de concedir-se aquestes subvencions a causa d'una determinada situació en el perceptor/a no es requerirà altra justificació que l'acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret d'aquesta situació prèviament a la concessió, sens perjudici dels controls que es puguin establir per verificar-ne l'existència, tal com s'estableix en l'article 30.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 9.

Termini per a la correcció d'errors

Si la sol·licitud no estigués degudament emplenada o no s'acompanyés la documentació sol·licitada en aquestes bases, l'ajuntament d'Alaró requerirà la persona interessada perquè l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà a la notificació, indicant-li que si no ho fa es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud prèvia resolució, de conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el cas que la documentació a esmenar sigui per justificar la quantitat addicional de l'article 4.4 i no es presenti o sigui insuficient per justificar l'import addicional, no s'afegirà aquesta a la subvenció de la línia a què opti la persona sol·licitant, no excloent-la de la línia de l'ajut que correspongui.

Article 10.

Compatibilitats

Aquesta ajuda no és compatible amb les ajudes de la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del municipi d'Alaró afectades per la situació econòmica derivada de la crisi sanitària de la COVID-19 (BOIB núm. 50, de 15 d'abril de 2021).

Aquesta ajuda és compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que l'import no sigui, en cap cas, d'una quantia que, aïlladament o conjuntament amb les altres subvencions, superi el cost de l'activitat.

A aquests efectes, d'acord amb el que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, referent a les obligacions dels beneficiaris/àries, el beneficiari/ària haurà de comunicar a l'ajuntament d'Alaró l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin l'activitat subvencionada i qualsevol altra modificació de la mateixa naturalesa que afecti el pressupost de l'activitat presentada i aprovada.

 

Article 11.

Composició i funcions de la comissió avaluadora

La comissió avaluadora estarà composta pels membres següents:

- President/a: Regidor delegat d'Hisenda i Urbanisme. Substituta: Regidora delegada de Cultura i Promoció Econòmica.

- Secretari-vocal: Interventor. Substituta: administrativa de l'Àrea Econòmica.

- Vocal: Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local. Substitut/a: Tresorera.

Són funcions de la comissió avaluadora, que serà paritària si és tècnicament viable:

a. Estudiar i avaluar les sol·licituds d'acord amb els criteris de valoració establerts. En el cas que les persones sol·licitants identifiquin a l'annex que es troben en una línia, però la documentació presentada les situa en una altra línia, la comissió podrà reubicar la sol·licitud en la línia que correspongui.

b. Emetre les propostes de resolució.

c. Qualsevol altra que exigeixi l'aplicació d'aquesta convocatòria.

 

Article 12.

Obligacions del beneficiari/ària

Són obligacions dels beneficiaris/àries:

a) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la vigent normativa en matèria de subvencions.

b ) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei general de subvencions i, en particular, per obtenir la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que ho haguessin impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer que preveu l'article 14 de la Llei general de subvencions.

c) Complir la resta d'obligacions que detalla l'article 14 de la Llei General de Subvencions.

d ) Conèixer i acceptar íntegrament la convocatòria; i saber que, en cas de falsedat en les dades o en la documentació aportada o d'ocultació d'informació, de les quals es pugui deduir intenció d'engany en benefici propi o aliè, se'l pot excloure d'aquest procediment i pot ser objecte de sanció per considerar-se una infracció molt greu segons l'article 58.a de la Llei 38/2007, de 17 de novembre, general de subvencions, i són les sancions a aquesta infracció les tipificades en el títol IV de la mateixa llei. Així mateix, si és el cas, els fets es poden posar en coneixement del ministeri fiscal per si poguessin ser constitutius d'il·lícit penal.

 

Article 13.

Revocació i reintegrament

Correspon la revocació de l'ajuda econòmica quan, posteriorment a la resolució de la concessió, el beneficiari/ària incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i s'han de reintegrar les quantitats indegudament rebudes.

Pertoca reintegrar totalment o parcialment l'ajut concedit i, si s'escau, l'exigència dels interessos de demora, en els casos següents:

1. L'obtenció de l'ajuda sense que es compleixin els requisits necessaris per obtenir la condició de beneficiari, incloent la falsificació o ocultació en les dades aportades que hagin motivat l'atorgament de la subvenció.

2. No comunicar l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

Concretament, els supòsits de revocació i reintegrament de la subvenció estan regulats en els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, els articles 91 a 93 de Reial decret 887/2006, per qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El procediment de reintegrament s'ha d'iniciar d'ofici per resolució de l'òrgan competent i s'ha de regir per les disposicions generals sobre procediments administratius establerts en la legislació estatal bàsica, sens perjudici del que estableixen els articles 41 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, l'article 84 de Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 14.

Infraccions i sancions.

L'incompliment d'aquestes bases i de la normativa vigent en matèria de subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol V de Decret legislatiu 2/2005, de 25 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions, el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, el títol IV de Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

​​​​​​​Article 15.

Recursos

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, potestativament es pot interposar un recurs de reposició davant la Batlia de l'ajuntament d'Alaró en el termini d'UN MES, comptat a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí de les Illes Balears, o directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent. Tot això, de conformitat amb el que disposa l'article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

Article 16.

Publicitat

La present convocatòria es publicarà al web de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i el seu extracte es publicarà, a través de la BDNS, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i entrarà en vigor endemà de ser publicat l'extracte de la convocatòria.

 

Alaró, 25 de juny de 2021

El batle

Llorenç Perelló Rosselló