Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 274873
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a les reials acadèmies de les Illes Balears per al 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Identificador BDNS: 572352

El Text refós de la Llei de subvencions (TRLS), aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre) estableix, en l'article 12, que no es pot iniciar el procediment de concessió de subvencions sense que el conseller competent n'hagi establert prèviament per ordre, fent ús de la potestat reglamentària, les bases reguladores corresponents.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, estableix les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i atribueix a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a través de la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local, exercir les competències en matèria d'acció cívica i relacions amb els grups socials, i també amb les organitzacions religioses, reials acadèmies, acadèmies i altres corporacions de dret públic.

En data 24 d'agost de 2018, es va aprovar l'Ordre de la consellera de Presidència per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions de la Conselleria de Presidència (BOIB núm. 106, de 28 d'agost).

El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, aprovat mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 (BOIB núm. 31, de 10 de març), i prorrogat per l'Acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2021 (BOIB núm. 11, de 26 de gener), preveu que la Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior (actualment Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local) pot establir una convocatòria de subvencions per al foment de l'acció cívica per a institucions i entitats sense ànim de lucre amb l'objectiu de facilitar a les corporacions de dret públic la realització dels seus fins d'estudi i generació de coneixement, per afavorir la seva transferència a les institucions i a la societat, entre d'altres.

Per tot això, d'acord amb l'article 15.1 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l'Ordre de la consellera de Presidència de 24 d'agost de 2018, suara esmentada; a proposta del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, i fent ús de les facultats que m'atribueixen la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per facilitar a les corporacions de dret públic (reials acadèmies) la realització dels seus fins d'estudi i generació de coneixement durant el 2021, d'acord amb els termes que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar el pressupost d'aquesta convocatòria, que té un import màxim de 38.000 € (trenta-vuit mil euros).

3. Autoritzar una despesa de 38.000 € (trenta-vuit mil euros) amb càrrec a la partida pressupostària 11701.131B01.48000.00. dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

4. Comunicar a la Base de dades nacional de subvencions el text de la convocatòria i publicar aquesta Resolució, juntament amb un extracte de la convocatòria, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, s'hi pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 29 de juny de 2021

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX 1

Convocatòria

1. Objecte i finalitat

1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria és facilitar a les corporacions de dret públic (reials acadèmies) de les Illes Balears la realització dels seus fins d'estudi i generació de coneixement, per afavorir la seva transferència a les institucions i a la societat.

1.2. Aquesta convocatòria es regeix per l'Ordre de la consellera de Presidència de 24 d'agost de 2018 per la qual s'aproven les bases de subvencions de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat. En tot allò no previst en aquesta Ordre ni en la convocatòria, s'ha d'aplicar de manera supletòria el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

1.3. D'acord amb l'article 2 de les bases, l'objecte de les ajudes és la realització d'activitats d'estudi, investigació i promoció del coneixement duites a terme durant l'any 2021 per entitats que les tenguin com a finalitat pròpia, per afavorir-ne la transferència a les institucions i a la societat, com ara la realització de cursos, conferències, tallers, jornades, trobades, seminaris, programes d'investigació, actes o taules rodones, i la participació en aquests; l'edició de llibres, revistes, la realització d'estudis o informes; la realització o millora de pàgines web o altres tipus d'accions de comunicació; l'organització o participació en exposicions, mostres, fires, concerts, i altres de caràcter anàleg. Aquesta convocatòria també preveu incloure les despeses de funcionament de les seus de les corporacions de dret públic (reials acadèmies), com ara lloguer, subministrament d'aigua, electricitat i gas, taxes, imposts i despeses de comunitat de l'immoble, neteja i assegurances amb el límit que preveu el punt 7.5 d'aquestes bases.

2. Import i crèdit pressupostari

L'import màxim que es destina a la convocatòria és de 38.000 € (trenta-vuit mil euros) amb càrrec a la partida pressupostària 11701.131B01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

3. Forma i termini de presentació de sol·licituds

3.1. Les entitats interessades han de presentar les sol·licituds degudament emplenades d'acord amb els models que faciliti la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local, disponibles a la web http://dgri.caib.es i a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, en la forma establerta en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3.2. El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3.3. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l'acceptació de les prescripcions contingudes en aquesta convocatòria, en l'Ordre de la consellera de Presidència de 24 d'agost de 2018 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions de la Conselleria de Presidència i en el Text refós de la llei de subvencions.

4. Entitats beneficiàries i requisits

4.1. De conformitat amb el que estableix l'article 4 de les bases, poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les corporacions de dret públic inscrites en el Registre d'acadèmies de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que, a més, compleixin els requisits que s'indiquen en el punt següent:

4.2. Les entitats esmentades en el punt anterior han de complir els requisits següents:

a) Les persones jurídiques han d'estar constituïdes de conformitat amb la normativa vigent i inscrites en el registre o registres corresponents; disposar de l'organització, l'estructura tècnica i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de la subvenció i desenvolupar l'activitat a les Illes Balears o en interès de les Illes Balears.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, tant estatals com autonòmiques, i amb la seguretat social.

c) Haver justificat suficientment, si pertoca, les subvencions o els ajuts rebuts anteriorment de part del Govern de les Illes Balears.

4.3. No poden beneficiar-se de cap subvenció les persones, les entitats o les agrupacions que incorrin en qualsevol de les prohibicions que estableixen l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat d'homes i dones, ni les que hagin estat sancionades mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir una subvenció, d'acord amb la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia, o qualsevol altra aplicable.

5. Documentació que s'ha de presentar

5.1. Totes les entitats sol·licitants han de presentar la sol·licitud signada electrònicament per la persona que en tengui la representació legal juntament amb la documentació següent:

1. Documentació referida a l'entitat

a) Només si s'oposa que la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat comprovi les dades, haurà de presentar:

– Document d'identitat de la persona que sol·licita la subvenció en nom de la persona jurídica.

– Targeta d'identificació fiscal.

– Document constitutiu de l'entitat i estatuts socials inscrits degudament en el registre corresponent.

– Document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona que signa la sol·licitud, la qual ha d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

b) Les declaracions responsables següents, segons els models normalitzats, disponibles a la web http://dgri.caib.es i a la Seu Electrònica:

- De compliment de les obligacions que estableixen l'article 19 de l'Ordre de la consellera de Presidència de 24 d'agost de 2018 i l'apartat 15 d'aquesta convocatòria.

- De tots els ajuts i les subvencions que li hagi concedit qualsevol institució, pública o privada, o que hagi sol·licitat, relacionats amb la sol·licitud presentada.

- De veracitat de les dades respecte de la titularitat del compte bancari que hagi facilitat (només en el cas que hi hagi un canvi en el compte bancari).

- De no incórrer en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la legislació vigent en aquesta matèria.

- De disposar de l'organització i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de la subvenció en el moment de la publicació de la convocatòria.

2. Projecte per al qual se sol·licita la subvenció, segons els models normalitzats disponibles a la web http://dgri.caib.es i a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, i que ha de contenir:

a. Memòria explicativa de l'activitat o el projecte que s'han de dur a terme.

b. Pressupost.

3. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica que s'autoritza l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a obtenir de manera directa l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social llevat que la persona interessada manifesti expressament la seva negativa respecte d'això. En aquest cas, ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social davant l'Administració estatal abans que es dicti la proposta de resolució de concessió. Això no obstant, en el cas de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000,00 € la persona o l'entitat interessades poden substituir la presentació d'aquests certificats mitjançant la presentació d'una declaració responsable.

5.2. No obstant el que s'ha establert en els punts anteriors, l'entitat sol·licitant pot no presentar la documentació requerida si aquesta es troba en poder de l'Administració autonòmica o se'n pot comprovar la informació per tècniques telemàtiques, d'acord amb l'article 4 del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius (BOIB núm. 21, de 12 de febrer), i en els supòsits que preveu.

5.3. En relació amb la documentació que determinen els apartats anteriors, s'ha de notificar a la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local qualsevol modificació que es produeixi.

5.4. L'entitat sol·licitant pot presentar qualsevol altra documentació addicional que consideri pertinent en relació amb el projecte o les activitats per als quals sol·licita la subvenció: material gràfic o audiovisual, factures proforma, pressuposts professionals, etc.

5.5. Si la sol·licitud no compleix els requisits que s'estableixen en la convocatòria o manca la documentació requerida, s'ha de requerir l'entitat interessada perquè esmeni el defecte o aporti la documentació preceptiva, en el termini de deu dies hàbils, sota l'advertència que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la sol·licitud, amb la resolució prèvia corresponent, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6. Nombre de sol·licituds i termini d'execució de les actuacions

6.1. Cada entitat pot presentar una única sol·licitud en el marc d'aquesta convocatòria.

6.2. El període en què s'han de dur a terme totes les actuacions és l'any 2021.

7. Despeses subvencionables

7.1. Són despeses subvencionables, d'acord amb l'article 40 del TRLS, les que, de manera indubtable, responguin a la naturalesa de l'activitat objecte de la subvenció que s'efectuïn durant el període subvencionable (1 de gener a 31 de desembre de 2021) i que no superin el valor de mercat.

7.2. Amb caràcter general, es considera una despesa efectuada la que s'ha pagat de manera efectiva abans de l'acabament del període de justificació. No obstant això, d'acord amb l'article 9.2 de les bases reguladores, en la justificació es poden admetre factures que no hagin estat pagades sempre que en el moment de la presentació de la justificació de la subvenció l'import d'aquesta no hagi estat cobrat i el beneficiari ho sol·liciti expressament. En el cas que aquestes factures s'admetin, el beneficiari ha de presentar els documents que n'acreditin el pagament en el termini de vint dies comptadors des de la data de cobrament de l'import de la subvenció.

7.3. Atesa l'excepcionalitat de l'actual situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, seran objecte de subvenció les compres de material no inventariable relatiu a les mesures higièniques i de protecció de la salut que hagin de dur a terme les reials acadèmies per a l'adequada adaptació de les seves activitats públiques.

7.4. Les despeses financeres, les d'assessoria jurídica o financera, les notarials i registrals o les pericials per dur a terme el projecte subvencionat, i també les d'administracions específiques i d'auditories externes de l'entitat, són subvencionables, sempre que siguin indispensables per preparar o executar el projecte de manera adequada i estiguin relacionades directament amb l'activitat subvencionada.

7.5. Les despeses de funcionament de l'entitat: neteja, comunicacions telefòniques de veu i dades, electricitat, gas, aigua, taxes i imposts sobre l'immoble i assegurances seran subvencionables amb el límit del 20% de l'import total del projecte presentat.

8. Despeses no subvencionables

8.1. No són despeses subvencionables:

― Els interessos deutors de comptes bancaris.

Els recàrrecs i les sancions administratives i penals o els interessos d'aplicació a la mora dels pagaments.

Les despeses de procediments judicials derivats o relacionats amb l'activitat o el projecte subvencionats.

Els imposts indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni tampoc els imposts personals sobre la renda.

8.2. Tampoc no són subvencionables les despeses següents:

- L'adquisició de material inventariable, com ordinadors, fotocopiadores, faxos, mobiliari o altres anàlegs.

- Amb caràcter general, els sopars i dinars o despeses de representació (excepte les despeses en concepte de dietes que puguin correspondre a conferenciants, ponents i altres intervinents en les activitats). En el cas que l'entitat sol·licitant consideri que aquest tipus d'activitats són imprescindibles i substancials per al compliment de l'objecte de l'acció subvencionable, pot sol·licitar a l'òrgan concedent que les accepti i justificar-ho en la sol·licitud de subvenció, i aquest s'ha de pronunciar en la proposta de resolució i la resolució sobre la seva inclusió o no en el projecte aprovat.

9. Òrgans competents per instruir i resoldre el procediment

9.1. La competència per instruir el procediment correspon al director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, que ha de fer d'ofici totes les actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'hagi de pronunciar la resolució, i ha de formular la proposta de resolució, d'acord amb els articles 12 i 14 de les bases reguladores.

9.2. La competència per resoldre correspon a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

9.3. D'acord amb l'article 16 de les bases reguladores, les resolucions, tant de concessió com de denegació, han de ser motivades, contenir les dades que indica l'apartat 1 d'aquest article i s'han de dictar i notificar en el termini màxim de sis mesos des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. La resolució s'ha de notificar individualment a cada entitat.

9.4. Contra la resolució de concessió o denegació, que exhaureix la via administrativa, s'hi pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, no es pot interposar cap recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt expressament el recurs de reposició interposat o se n'hagi produït la desestimació presumpta.

10. Ordenació i instrucció del procediment

10.1. Correspon a la Comissió Avaluadora examinar les sol·licituds presentades i emetre'n l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

10.2. Pel que fa al règim de constitució i funcionament, la Comissió Avaluadora s'ha de regir pel que disposen els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

10.3. La Comissió Avaluadora està formada pels membres següents:

a)  Presidenta: el cap o la cap del Departament de Relacions Institucionals.

b) Vocals:

- El cap o la cap del Servei d'Entitats Jurídiques.

- Un funcionari o funcionària de la Unitat de Gestió Econòmica de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, que ha de designar el secretari o secretària general d'aquesta Conselleria.

- El cap o la cap del Servei de Relacions Institucionals.

c) Secretària: el cap o la cap del Negociat del Servei de Relacions Institucionals.

10.4. L'òrgan instructor, d'acord amb l'informe de la Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució.

11. Determinació de l'import de la subvenció

La selecció de les entitats beneficiàries s'ha de fer mitjançant el procediment de concurs, de la forma següent:

a) Valoració de totes les sol·licituds d'acord amb els criteris de l'apartat 12.

b) Suma dels punts obtinguts per totes les sol·licituds admeses.

c) Divisió de la quantia total que fixen aquestes bases entre el nombre total de punts, per obtenir la quantia corresponent a cada punt.

d) Producte dels punts obtinguts pel valor «punt/euro», sempre que aquesta quantia no sigui superior a la quantia sol·licitada amb els límits establerts en aquesta convocatòria. El resultat és la quantia que correspon a cada subvenció.

Si, com a conseqüència d'aquesta distribució, queda un romanent, s'ha de repartir amb el mateix sistema entre les entitats beneficiàries a les quals s'ha concedit un ajut d'un import inferior al que havien sol·licitat.

En cap cas la quantia de la subvenció pot ser superior a l'import sol·licitat i tampoc no pot excedir el límit màxim de 15.000 €.

12. Reformulació i factors de correcció del projecte

12.1. Per assegurar l'eficàcia dels fons atorgats a les ajudes, la Comissió Avaluadora pot plantejar que la subvenció es limiti a alguna part separable del projecte, de manera que sigui aquesta part la que es valori i la que s'hagi de justificar després, sempre que això no desvirtuï la finalitat de la subvenció. D'altra banda, la Comissió Avaluadora pot aplicar algun factor de correcció consistent a reduir o excloure determinades despeses relatives al cost total del projecte, amb una motivació prèvia, que ha de constar en l'acta de la Comissió Avaluadora, en la proposta i en la resolució.

12.2. Si l'import que resulta de l'informe de la Comissió Avaluadora que ha de servir de base a la proposta de resolució és inferior a l'import sol·licitat, l'òrgan instructor ha de donar audiència prèvia a l'entitat sol·licitant i pot instar-la a modificar la sol·licitud a fi d'ajustar-la a l'import de la subvenció susceptible de ser atorgada.

L'entitat ha de comunicar per escrit a l'òrgan instructor si manté el pressupost inicial amb altres finançaments, que s'han d'especificar, o presenta una proposta de reformulació que s'ajusti a l'import de la subvenció susceptible de ser atorgada. La reformulació ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, com també els criteris de valoració establerts en relació amb les sol·licituds. La modificació de la sol·licitud s'ha de trametre a l'òrgan instructor perquè dicti la proposta de resolució corresponent. La notificació d'aquest tràmit i la presentació de l'escrit o de la documentació que, si escau, hagi de lliurar el sol·licitant es poden efectuar per mitjans telemàtics.

 

13. Criteris per a la concessió de les subvencions

Els projectes s'han de valorar fins a un màxim de 85 punts, d'acord amb els criteris següents:

Bloc 1. Criteris vinculats a l'entitat sol·licitant (0–22 punts)

 

1.1. Capacitat tècnica

Fins a 4 punts

1.1.1. Estructura d'organització i funcionament

1 - 2 punts

- Voluntària (1 punt)

- Amb personal contractat (2 punts)

 

1.1.2. Disponibilitat d'una seu

0 - 2 punts

- L'entitat disposa d'una seu pròpia (llogada, cedida o en propietat) (2 punts)

- L'entitat no disposa de seu pròpia (0 punts)

 

 

1.2. Trajectòria: antiguitat des de la seva creació

Fins a 4 punts

- 10 anys o menys (1 punt)

- Entre 11 i 25 anys (2 punts)

- Entre 26 i 50 anys (3 punts)

- Més de 50 anys (4 punts)

 

1.3. Capacitat financera: percentatge de recursos no provinents de subvencions públiques, respecte del pressupost de 2020.

Fins a 3 punts

- De l'1 al 10% (1 punt)

- De l'11 al 25% (2 punts)

- Més del 25% (3 punts)

 

1.4. Nombre de membres

Fins a 9 punts

- Menys de 10 (1 punt)

 

- D'11 a 15 (3 punts)

 

- De 16 a 20 (5 punts)

 

- De 21 a 25 (7 punts)

 

- Més de 25 (9 punts)

 

1.5. Representació equilibrada d'homes i dones a la junta de govern (cap sexe no supera el 60 % del conjunt de membres que en formen part ni és inferior al 40 %).

 

2

Bloc 2. Projecte d'activitats (0 a 26 punts)

 

2.1. Nombre d'activitats incloses en el projecte (1 punt per activitat amb un màxim de 8)

Fins a 8 punts

2.2. Varietat i qualitat de les activitats proposades

Fins a 6 punts

 

2.3. Descripció del projecte d'activitats:

Fins a 4 punts

- Indica el lloc i les dates aproximades en què es faran (1 punt)

 

- Preveu els destinataris i la forma de difusió (1 punt)

 

- Fa una descripció detallada de les activitats (1 punt)

 

- Presenta un pressupost desglossat (1 punt)

 

2.4. Utilització de la llengua catalana a la web, les publicacions o conferències realitzades o previstes durant el 2021 (1 punt per publicació o conferència fins a un màxim de 3).

Fins a 3 punts

2.5. Inclusió de temàtiques o iniciatives concretes relacionades amb la igualtat o la diversitat en les activitats i les publicacions proposades.

Fins a 1 punt

2.6. Inclusió de mesures de sostenibilitat ambiental: eliminació de les comunicacions i invitacions en paper per a les activitats que es duguin a terme.

Fins a 1 punt

2.7. Inclusió de mesures d'accessibilitat universal: realització d'actuacions encaminades a garantir el seguiment de les activitats per part de persones amb discapacitat

Fins a 1 punt

2.8. S'ha incorporat durant el 2021 o està prevista la incorporació de nous acadèmics o acadèmiques:

Fins a 2 punts

- 1 (1 punt)

- 2 o més (2 punts)

 

Bloc 3. Efectes i influència de les accions projectades sobre les Illes Balears (0–16 punts)

 

3.1. Activitats realitzades i previsió de realitzar-les a la part forana de Mallorca, a les Illes de Menorca, Eivissa o Formentera durant el 2021 (1 punt per activitat fins a un màxim de 4).

Fins a 4 punts

3.2. Àmbit territorial de l'Acadèmia:

Una illa (2 punts).

Dues illes o Illes Balears (5 punts).

Fins a 5 punts

 

3.3. Les matèries de les que tracten les activitats tenen per objecte qüestions pròpies de les Illes Balears:

Entre el 35 % i el 70 % de les activitats tenen per objecte qüestions pròpies de les Illes Balears (2 punts).

Més del 70 % de les activitats tenen per objecte qüestions pròpies de les Illes Balears (4 punts).

 

Fins a 4 punts

3.4. Participació de la Presidència de l'Acadèmia o d'algú que la representi en alguna activitat fora de les Illes Balears durant el 2021, en representació de l'Acadèmia (1 punt per activitat fins a un màxim de 3).

Fins a 3 punts

Bloc 4. Projecció pública i difusió a la societat del projecte (0–21 punts)

 

4.1. L'entitat disposa de correu electrònic a nom seu.

Fins a 1 punt

4.2. L'entitat és present a les xarxes socials amb un perfil propi.

Fins a 1 punt

4.3. L'entitat disposa de pàgina web

 

- Estàtica (1 punt).

- En evolució, en funció de la informació de què disposi (entre 3 i 6 punts).

Fins a 6 punts

4.4. Edició d'elements informatius i difusors del coneixement

(un punt per activitat. Són acumulables):

- Memòria anual per a membres.

- Memòria anual amb distribució externa.

- Realització d'un butlletí o publicació periòdica (periodicitat mínima semestral) per a acadèmics.

- Realització d'un butlletí o publicació periòdica (periodicitat mínima semestral) amb distribució externa.

Fins a 4 punts

4.5. Grau de disponibilitat del fons bibliogràfic i documental de la institució a l'abast d'investigadors, estudiants i públic en general

Fins a 3 punts

- Accés general via pàgina web (3 punts).

- Accés a la seu amb horari regular (2 punts).

- Accés prèvia petició (1 punt).

- Sense accés (0 punts).

 

4.6. Realització d'activitats conjuntament amb altres institucions o entitats entre els anys 2020 i 2021: 1 punt per activitat fins a un màxim de 3 punts.

Fins a 3 punts

4.7. Projecció externa: un punt per activitat (són acumulables):

- Forma part de l'Institut d'Espanya (2 punts)

- Forma part d'altres organismes en l'àmbit estatal o internacional (1 punt).

 

Fins a 3 punts

14. Pagament de les subvencions

D'acord amb l'article 20 de les bases reguladores, el 100 % a la bestreta, d'acord amb l'autorització prèvia del Consell de Govern de data 14 de juny de 2021.

S'eximeix les entitats beneficiàries de l'obligació de presentar cap de les garanties a què fa referència l'article 25 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

15. Justificació del projecte aprovat

15.1. La realització de l'activitat s'ha de documentar mitjançant un compte justificatiu, signat per la persona beneficiària o la persona que la representa, que ha d'incloure:

a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la resolució de concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats fetes i dels resultats obtinguts, i amb l'aportació de la màxima documentació gràfica i de qualsevol altre tipus que acrediti la realització de les actuacions subvencionades.

b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats duites a terme, que ha de contenir el següent:

Una relació classificada de les despeses i les inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament. En el cas que la subvenció s'atorgui amb un pressupost, s'han d'indicar les desviacions esdevingudes.

La indicació, si pertoca, dels criteris de repartiment dels costs generals o indirectes incorporats en la relació classificada de les despeses esmentades abans.

Una relació detalla d'altres ingressos o subvencions amb què s'hagi finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la seva procedència.

Els tres pressuposts que, si escau, i en aplicació de l'article 40.3 del TRLS, han d'haver sol·licitat la persona o l'entitat beneficiàries.

c) Les factures o altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, que s'han d'identificar amb l'activitat subvencionada, i els justificants de pagament corresponents, els quals han d'estar ordenats tal com figuren en la relació classificada de despeses esmentada en l'apartat anterior.

15.2. El termini màxim per presentar el compte justificatiu finalitza el 31 de març de 2022.

15.3. Les despeses que s'imputin a la subvenció s'han d'haver produït dins el termini d'execució del projecte.

15.4. Finalitzada l'execució del projecte, l'entitat beneficiària pot sol·licitar, de manera motivada, una ampliació del termini màxim de justificació, sempre que aquesta ampliació no excedeixi de la meitat del termini inicial, d'acord amb el que estableix l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

15.5. Si de la memòria final es desprèn que el cost total definitiu del projecte és inferior a l'import inicialment previst, l'entitat ha de reintegrar, si escau, la part de la subvenció no utilitzada, sens perjudici que sigui aplicable l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

15.6. En el cas que l'òrgan competent per comprovar la justificació i l'aplicació de l'ajut hi apreciï defectes, ho ha de comunicar prèviament per escrit a l'entitat beneficiària amb la finalitat que els esmeni. L'entitat disposarà d'un termini de quinze dies hàbils per esmenar-los.

15.7. L'Administració haurà de dictar i notificar un acte de liquidació de la subvenció, d'acord amb el que estableix l'article 42 bis del TRLS.

16. Obligacions de les entitats beneficiàries

D'acord amb l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 19 de l'Ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, les entitats beneficiàries tenen les obligacions següents:

a) Comunicar a l'òrgan competent l'acceptació de la proposta de resolució. En qualsevol cas l'acceptació s'entén produïda automàticament si, una vegada transcorregut el termini de 3 dies hàbils des de la notificació, no es fa constar el contrari.

b) Dur a terme l'activitat o la inversió o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

c) Destinar els ajuts atorgats a la finalitat per a la qual se sol·liciten.

d) Justificar la realització de l'activitat, com també el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que duguin a terme els òrgans competents, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.

f) Comunicar a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat l'obtenció de subvencions i ajudes per a la mateixa finalitat. Aquesta comunicació s'ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts.

g) Acreditar, en la forma que s'estableixi reglamentàriament i abans de dictar la proposta de resolució de concessió, que estan al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.

h) Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, hagi de dur el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal aplicable.

i) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.

j) Incorporar de manera visible en el material imprès que s'utilitzi per difondre les activitats subvencionades el logotip de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat proporcionat per la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local, per tal d'identificar l'origen dels ajuts.

k) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

l) Notificar a l'òrgan instructor qualsevol modificació de la documentació presentada juntament amb la sol·licitud que es produeixi durant el període subvencionat fins que no es presenti la justificació final del projecte.

17. Compatibilitat

Les subvencions que s'atorguin d'acord amb aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajuts i subvencions, independentment de la seva naturalesa i de l'entitat que les concedeixi, sempre que, conjuntament o aïlladament, no superin el cost total de l'activitat objecte d'ajut.

 

18. Modificació de la resolució de concessió

Amb posterioritat a la resolució de concessió i abans d'acabar el termini màxim d'execució, per raó de la concurrència de circumstàncies noves i imprevisibles que justifiquin l'alteració de les condicions d'execució de l'activitat subvencionada, aquestes es poden modificar, d'ofici o a instància de part, sempre que la modificació no alteri substancialment la naturalesa o la finalitat de la subvenció, no perjudiqui tercers i l'autoritzi l'òrgan concedent mitjançant una resolució expressa de modificació.

En particular, es podrà ampliar el termini d'execució quan el projecte no s'hagi pogut desenvolupar amb normalitat per alguna de les circumstàncies que siguin conseqüència directa de les mesures adoptades pels poders públics per combatre l'alerta sanitària general per la COVID-19 o per afrontar la situació de crisi econòmica.

Així mateix, quan el beneficiari posi de manifest en la justificació de la subvenció que s'han produït alteracions en la manera d'executar l'activitat subvencionada que no alterin substancialment la naturalesa o la finalitat de la subvenció, i que haguessin pogut ser objecte d'autorització mitjançant la modificació de les condicions d'execució a què es refereix el paràgraf anterior, es pot acceptar la justificació, sense que tengui lloc la revocació o el reintegrament de la subvenció, i sens perjudici de les sancions que puguin correspondre.

19. Revocació i criteris de gradació

Si s'incompleixen els fins per als quals s'ha atorgat la subvenció, aquesta s'ha de revocar i l'entitat ha de reintegrar el 10% de l'import.

En el cas que no es duguin a terme totes les activitats per a les quals s'ha concedit la subvenció, correspon el reintegrament d'acord amb el principi de proporcionalitat, atenent el grau i les característiques de l'incompliment.

En el cas que s'hagin substituït una o diferents activitats per unes altres, per determinar si s'ha produït incompliment o no s'ha de valorar si aquestes altres activitats corresponen a alguna de les incloses en l'objecte de la convocatòria i si són equivalents a les incloses en el projecte d'activitats que ha estat valorat.

No es considera un incompliment la manca de justificació íntegra del pressupost presentat amb la sol·licitud o una vegada aplicats els factors de correcció, sempre que el projecte o l'activitat objecte de la subvenció s'hagi complert en els termes de la sol·licitud i pugui considerar-se complida la finalitat que va fonamentar la concessió de la subvenció. En aquest supòsit, l'entitat té dret a percebre la part proporcional a la quantia de la subvenció efectivament justificada, calculada en funció del percentatge del cost final de l'activitat.