Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 270944
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajuts destinats a actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears per a l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets i fonaments de dret

1. L'article 4.2 de l'Estatut d'autonomia estableix el dret de tots els ciutadans a conèixer i a usar la llengua catalana, i l'article 4.3, l'obligació de les institucions d'adoptar les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les llengües catalana i castellana quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears

2. D'altra banda, l'article 35 de l'Estatut d'autonomia estableix que un dels objectius dels poders públics de la comunitat autònoma ha de ser la normalització de la llengua catalana. És obligació de les institucions, doncs, prioritzar totes les actuacions destinades a fer que la llengua catalana assoleixi les condicions màximes de normalitat en la nostra societat.

3. A més, la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears té, entre d'altres, l'objectiu de normalitzar la llengua catalana en tots els àmbits.

4. Els poders públics disposen de la capacitat de subvencionar com un instrument eficaç per fomentar aquests tipus d'oferta. La Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, estableix que els poders públics han d'adoptar les mesures pertinents i proveir dels mitjans necessaris per al coneixement i ús de la llengua catalana en tots els àmbits i activitats de la vida social.

5. Així mateix, el 2 d'abril de 2009 el Consell Social de la Llengua Catalana va aprovar el Pla General de Normalització Lingüística de les Illes Balears, una de les finalitats del qual és donar més efectivitat als principis de la normalització lingüística en els camps de la contractació de serveis i de la concessió d'ajudes i subvencions. El 10 de desembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar l'Acord pel qual es rep el Pla General de Normalització Lingüística.

6. D'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB ext. núm. 21, de 15 de febrer), una de les competències de la Direcció General de Política Lingüística és la normalització de la llengua catalana. Per això, aquesta convocatòria de subvencions té com a objectiu donar suport a totes les iniciatives encaminades a dur a terme actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana.

7. L'article 1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 (BOIB núm. 100, d'11 de juliol) per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura preveu, entre les matèries que poden ser objecte de subvenció, la normalització de la llengua pròpia de les Illes Balears. D'acord amb l'article 3 d'aquesta Ordre, es poden beneficiar dels ajuts en matèria de política lingüística qualsevol persona física, les persones jurídiques privades, les entitats sense finalitat lucrativa i les persones jurídiques públiques (ens públics i empreses públiques que desenvolupin qualsevol de les activitats que preveu l'Ordre).

8. El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, aprovat per Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018, preveu els ajuts destinats a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana, que es convoquen mitjançant aquesta Resolució. Atès l'Acord de Consell de Govern de 25 de gener de 2021, es prorroga la vigència del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans esmentat (BOIB núm. 11, de 26 de gener).

9. Són aplicables la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

10. S'ha de tenir en compte, així mateix, que en l'exercici de 2021 hi ha disponibilitat pressupostària per atendre les despeses que derivin d'aquesta convocatòria d'ajuts, la qual ha estat objecte de la fiscalització prèvia limitada de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d'ajuts destinats a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana a les Illes Balears per a l'any 2021, d'acord amb les bases específiques de l'annex.

2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 29 de juny de 2021

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Miquel Company i Pons

 

 

ANNEX Bases específiques de la convocatòria

1. Objecte

1.1. L'objecte general de la convocatòria és donar suport a activitats que tenguin com a finalitat la difusió i la promoció de l'ús social de la llengua catalana entre la població general, tant en l'autòctona com en la nouvinguda, de les Illes Balears.

1.2. L'activitat subvencionada s'ha de dur a terme entre l'1 de novembre de 2020 i el 31 d'octubre de 2021.

1.3. L'activitat subvencionada s'ha de correspondre amb alguna de les activitats següents:

- Projectes de voluntariat lingüístic, que han de tenir la finalitat de crear un espai en què persones no catalanoparlants puguin practicar la llengua catalana a través de la conversa, i adquirir fluïdesa i seguretat a l'hora d'emprar-la, i de fomentar la integració sociocultural de persones no catalanoparlants.

- Activitats de formació lingüística i cultural destinades a sectors específics de població (joves, col·lectius professionals, persones nouvingudes, etc.).

- Activitats de lleure que tenguin com a finalitat fomentar l'ús de la llengua catalana en àmbits amb escassa o nul·la presència del català, com ara la creació de productes competitius en llengua catalana aplicant les noves tecnologies, l'ampliació de l'oferta de cinema en català, l'organització de jocs d'escapada, etc.

- Activitats de promoció de la integració lingüística.

- Projectes de sensibilització lingüística.

En tot cas, la Direcció General de Política Lingüística podrà denegar la sol·licitud, de forma motivada, quan no s'ajusti a la seva línia d'actuació d'acord amb les polítiques de foment i defensa de l'ús del català.

1.4. En queden excloses les iniciatives següents:

- L'edició de llibres, revistes i butlletins en qualsevol format redactats en català que no responguin a l'objecte específic d'aquesta convocatòria.

- L'organització d'activitats de lleure, com ara espectacles musicals i teatrals, i activitats culturals similars, pel fet de tenir el català com a llengua d'expressió, que no formin part de cap acció que tengui com a objectiu fomentar l'ús del català.

- L'oferta formativa de llengua catalana general (cursos de català per nivells, punts d'autoaprenentatge...).

- L'organització d'activitats que es duguin a terme a centres escolars en horari lectiu.

- L'organització d'activitats de foment de la lectura que tenguin com a principals destinatàries persones catalanoparlants.

- En general, qualsevol activitat que no respongui a l'objecte de la convocatòria, és a dir, les activitats que no tenguin com a finalitat la difusió i la promoció de l'ús social de la llengua catalana, encara que es facin en català.

2. Import i partida pressupostària

2.1. L'import total destinat a aquesta convocatòria és de 225.000 euros.

2.2. Aquests imports s'imputen a les partides pressupostàries següents, corresponents al pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 2021:

- 60.000 € amb càrrec a la partida 13301 455B01 46001 10

- 20.000 € amb càrrec a la partida 13301 455B01 46001 11

- 20.000 € amb càrrec a la partida 13301 455B01 46001 20

- 40.000 € amb càrrec a la partida 13301 455B01 46001 30

- 10.000 € amb càrrec a la partida 13301 455B01 46001 40

- 75.000 € amb càrrec a la partida 13301 455B01 48000 00

2.3. Aquesta distribució és orientativa i es pot modificar una vegada avaluades les sol·licituds de subvenció presentades.

3. Beneficiaris

3.1. Els beneficiaris d'aquesta convocatòria de subvencions poden ser els següents:

- persones físiques i entitats sense finalitat de lucre

- ajuntaments de les Illes Balears

3.2. Queden excloses d'aquesta convocatòria les empreses, les entitats privades i les persones físiques que duguin a terme una activitat amb ànim de lucre, qualsevol que sigui la forma jurídica que adoptin.

També en queden excloses les entitats privades amb participació majoritària d'institucions públiques de les Illes Balears en el seu finançament o govern, o les entitats privades que actuïn per encàrrec d'institucions públiques, com també les activitats que es duguin a terme mitjançant conveni o contracte amb altres administracions públiques.

4. Despeses de l'activitat

4.1. Són subvencionables les despeses que responguin sens dubte a la naturalesa de l'activitat subvencionada i que es duguin a terme entre l'1 de novembre de 2020 i el 31 d'octubre de 2021. En cap cas el cost d'adquisició de les despeses subvencionables no pot ser superior al valor de mercat.

En tot cas, es desestimaran les despeses la relació directa de les quals amb l'activitat presentada no es pugui comprovar o que es puguin imputar a altres activitats no subvencionables per aquesta convocatòria.

Els tributs són despesa subvencionable quan l'entitat beneficiària de la subvenció els aboni de manera efectiva. En cap cas no es consideren despeses subvencionables els imposts indirectes si són susceptibles de recuperació o compensació.

4.2. En concret, són subvencionables les despeses següents:

- Les derivades de l'organització de l'activitat objecte de la subvenció.

- Les derivades de la promoció i la difusió de l'activitat fins a un màxim d'un 20 % del cost d'aquesta activitat.

- Les derivades de l'elaboració, la correcció, etc., i del disseny i la impressió de material en qualsevol format.

- Les derivades de la producció de material audiovisual.

- Les derivades de la contractació de personal o de minutes de professors, conferenciants, etc. En el cas dels recursos humans, seran subvencionables les nòmines del personal extern a l'entitat sol·licitant que s'ha contractat per dur a terme l'activitat objecte de subvenció. L'import subvencionable màxim en concepte de nòmines del personal propi de l'entitat serà subvencionable, com a màxim, fins al 30 % del cost del projecte.

- Les derivades de desplaçaments i estades. Aquestes despeses no poden superar conjuntament el 10  % del cost del projecte, excepte en els casos en què la naturalesa d'aquest justifiqui una quantia superior i la Comissió Avaluadora n'informi favorablement. Per aquest concepte, es poden imputar els costs següents:

a) Desplaçaments en avió, vaixell, tren o autocar. També poden imputar-se les despeses de transport interurbà —autobús, metro, tren, etc.— dins el territori de les Illes Balears, llevat de desplaçaments en taxi, sempre que es justifiquin amb una factura adreçada al sol·licitant de la subvenció.

b) Allotjaments en establiments hotelers o altres tipus d'allotjament a l'Estat espanyol. No es poden imputar si l'allotjament és a la mateixa illa, excepte en el cas d'excursions o campaments, en què només s'exigeix pernoctar en un municipi diferent del d'origen. El límit màxim per persona i dia és de 80 euros. No són objecte de subvenció les despeses extraordinàries, com ara telèfon, minibar, bugaderia, etc.

c) Manutenció bàsica només quan la naturalesa de l'activitat ho requereixi.

Poden justificar-se amb càrrec a aquest concepte les despeses de viatge i allotjament dels participants en conferències o col·loquis, i dels artistes i músics quan el projecte ho prevegi expressament i sempre que es respecti el límit diari màxim de 80 euros.

- Les derivades de compra de material d'oficina, sempre que tenguin relació inequívoca amb el projecte subvencionat. Les despeses de material d'oficina no poden superar el 5 % de l'import del projecte, excepte en els casos en què la naturalesa d'aquest justifiqui una quantia superior i la Comissió Avaluadora n'informi favorablement.

- Les derivades de la compra de material consumible en general: productes alimentaris, begudes, coberts i gots d'un sol ús, etc., sempre que tenguin relació inequívoca amb el projecte subvencionat.

- Les derivades d'arrendaments que s'hagin hagut de formalitzar específicament per poder dur a terme l'activitat.

- Les derivades del subministrament d'aigua, electricitat, gas, telèfon, correus, missatgeria i Internet, vinculades directament amb l'activitat subvencionada dins el termini en què es dugui a terme i calculades proporcionalment, i fins a un màxim del 30 % del cost.

- Les derivades de l'adquisició d'obsequis o premis per a participants a jornades, concursos, diades, etc.

4.3. No són subvencionables les despeses següents:

- Les financeres, de garantia bancària, notarials i pericials, i també les d'administracions específiques (gestoria, comptabilitat, etc.).

- Les retencions i els ingressos a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

- Les derivades de l'adquisició d'aplicacions i material informàtic.

- Les derivades de serveis de neteja, seguretat, custòdia i vigilància.

- Les derivades del lloguer de vehicles, així com els costs del combustible, o del lloguer de vehicles amb conductor.

- Les de bars, restaurants o serveis d'àpats quan no es tracti de la manutenció bàsica requerida per la naturalesa de l'activitat.

- Les derivades d'arrendaments no vinculats directament amb l'activitat.

- Les derivades de la utilització de mitjans i recursos produïts per la mateixa entitat beneficiària, és a dir, tots els recursos i béns de què disposa el beneficiari i que, per tant, no es poden considerar com a despesa subvencionable de l'acció. A aquest efecte, no es considera recurs propi el personal en nòmina.

- Les vinculades a la preparació del dossier tècnic i administratiu per a la sol·licitud de l'ajut.

- Les facturacions entre empreses o entitats participants en un mateix projecte.

- Les despeses en les quals el proveïdor i el beneficiari tenguin vinculació.

5. Període d'imputació de les despeses

Es poden subvencionar les despeses que s'hagin produït durant el període en què s'hagi duit a terme l'activitat subvencionable, que ha de quedar inclòs entre l'1 de novembre de 2020 i el 31 d'octubre de 2021, i que hagin estat efectivament pagades.

6. Subcontractació

Els beneficiaris poden subcontractar fins a un 100 % de l'import de l'activitat subvencionada, de conformitat amb l'article 38 del Text refós de la Llei de subvencions i amb l'article 15.5 de les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

7. Presentació de sol·licituds

7.1. Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament, de conformitat amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sens perjudici del que estableix l'apartat 1 del mateix article.

7.2. Els sol·licitants no obligats a relacionar-se telemàticament amb l'Administració i que optin per mitjans no electrònics han de presentar la sol·licitud en el Registre de la Direcció General de Política Lingüística o bé en els llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El model de sol·licitud està disponible a l'apartat «Serveis» de la pàgina web http://dgpoling.caib.cat i a la seu de la Direcció General de Política Lingüística.

7.3. Si la sol·licitud no es tramita telemàticament i no es presenta en el Registre de la Direcció General de Política Lingüística, s'ha d'enviar per correu electrònic a la Direcció General (foment@dgpoling.caib.es) l'imprès de sol·licitud emplenat i registrat.

7.4. S'ha de presentar una sol·licitud de subvenció per beneficiari, en la qual ha de constar quina activitat o activitats són les que opten als ajuts.

7.5. El termini per presentar les sol licituds és de 15 dies hàbils des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

7.6. La presentació de la sol·licitud suposa la plena acceptació d'aquestes bases específiques.

8. Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

8.1. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

- Documentació necessària per identificar el sol·licitant:

En el cas de les persones físiques:

a) En el cas que s'oposi expressament que l'Administració consulti les dades identificatives, document oficial d'identitat.

En el cas d'entitats sense finalitat de lucre:

b) Targeta d'identificació fiscal.

c) Estatuts reguladors i modificacions posteriors, si és el cas.

d) Acreditació de la inscripció dels estatuts i de les modificacions d'aquests, si és el cas, en els registres corresponents.

e) Document que acrediti la persona física que n'exerceix la representació.

f) En el cas que s'oposi expressament que l'Administració consulti les dades identificatives, document oficial d'identitat del representant.

Si aquesta documentació ja es va aportar en alguna convocatòria anterior de la Direcció General de Política Lingüística i no ha experimentat cap canvi, no cal que es torni a presentar.

En el cas dels ajuntaments:

g) Certificat, signat pel secretari de l'entitat local, conforme l'òrgan competent ha aprovat la presentació de la sol·licitud.

h) Certificat, signat pel secretari de l'entitat local, en què s'acrediti que la persona que signa la sol·licitud exerceix la representació de l'entitat.

i) En el cas que s'oposi expressament que l'Administració consulti les dades identificatives, document oficial d'identitat del representant.

- Documentació relativa a l'activitat:

j) Breu memòria descriptiva de cada activitat per a la qual se sol·licita la subvenció, que s'ha d'estructurar d'acord amb els punts prevists en l'apartat 13.2, relatiu al barem de puntuació. La memòria ha de contenir, com a mínim, una descripció general de l'activitat, la seva programació i les persones destinatàries.

k) Relació de les despeses imputables a cada activitat, que s'han de desglossar en subvencionables i no subvencionables i per conceptes, amb una descripció detallada de cada un d'ells.

- Documentació de caràcter econòmic:

l) Declaració responsable dels ajuts d'altres institucions públiques o privades percebuts o sol·licitats per cada activitat per a la qual se sol·licita la subvenció (en cas de tramitació per mitjans no electrònics, model de declaració disponible a l'apartat «Serveis» de la pàgina web http://dgpoling.caib.cat i a la seu de la Direcció General de Política Lingüística).

m) Declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries aportades (model D-52) corresponents al compte en el qual el sol·licitant vol que es faci el pagament en el cas d'obtenir l'ajut (en cas de tramitació per mitjans no electrònics, model de declaració disponible a l'apartat «Serveis» de la pàgina web http://dgpoling.caib.cat i a la seu de la Direcció General de Política Lingüística). Si els sol·licitants han acreditat la veracitat de les dades bancàries a l'Administració anteriorment, no cal que ho tornin a fer.

n) Declaració responsable sobre la situació relativa a l'IVA del sol·licitant (en cas de tramitació per mitjans no electrònics, model de declaració disponible a l'apartat «Serveis» de la pàgina web http://dgpoling.caib.cat i a la seu de la Direcció General de Política Lingüística).

o) Declaració responsable, si escau, dels ingressos que ha generat l'activitat objecte de subvenció (en cas de tramitació per mitjans no electrònics, model de declaració disponible a l'apartat «Serveis» de la pàgina web http://dgpoling.caib.cat i a la seu de la Direcció General de Política Lingüística).

- Documentació relativa al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social:

p) Declaració responsable de no estar sotmès a prohibicions per ser beneficiari de la subvenció (en cas de tramitació per mitjans no electrònics, model de declaració disponible a l'apartat «Serveis» de la pàgina web http://dgpoling.caib.cat i a la seu de la Direcció General de Política Lingüística).

q) En el cas que el sol·licitant s'oposi expressament que l'Administració obtengui els certificats telemàtics que està al corrent amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, els certificats corresponents.

8.2. Si se sol·licita ajuda per a més d'una activitat, la documentació relativa al sol·licitant només s'ha de presentar una vegada.

9. Obligacions dels beneficiaris

9.1. Els beneficiaris han de complir les obligacions següents:

a) Acreditar davant la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, dins el termini que s'estableix en el punt 15, que s'han complert els requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.

b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació dels òrgans administratius de control financer i facilitar-los tota la informació que els requereixin.

c) Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en la comptabilitat o en els llibres de registre de l'entitat o, en el cas de no estar obligats a tenir-ne, en la documentació que els substitueixi.

d) En el cas que el projecte encara s'hagi de dur a terme en el moment de la concessió de l'ajut, incloure el logotip de la Direcció General de Política Lingüística a qualsevol element publicitari, al material didàctic elaborat, etc.

e) Complir amb la resta d'obligacions previstes en la normativa de subvencions, en particular les contingudes en l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l'article 11.1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

9.2. La constatació de l'incompliment d'alguna de les obligacions comporta el reintegrament de les quantitats percebudes.

10. Comissió Avaluadora

10.1. De conformitat amb l'article 9 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, en relació amb l'article 19 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, s'ha de constituir una comissió d'avaluació perquè examini les sol·licituds d'acord amb els criteris i els requisits establerts en aquesta convocatòria i emeti l'informe, degudament motivat, que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

10.2. La Comissió Avaluadora ha de tenir la composició següent:

— La presidenta, que és la directora general de Política Lingüística.

— Tres vocals, nomenats per la directora general de Política Lingüística entre el personal d'aquesta Direcció General, designats d'acord amb criteris de competència professional i experiència.

— Un secretari, nomenat per la directora general de Política Lingüística entre el personal d'aquesta Direcció General.

11. Règim del procediment i òrgan instructor

11.1. El procediment per concedir aquestes subvencions s'ha de tramitar en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb l'article 17.1 del Text refós de la Llei de subvencions i amb l'article 6.1 de les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, amb la finalitat de comparar en un únic procediment totes les sol·licituds presentades i d'establir una prelació entre aquestes sol·licituds d'acord amb els criteris de valoració fixats en el punt 13 d'aquesta convocatòria.

11.2. L'òrgan competent per instruir el procediment de tramitació de les sol·licituds és la Direcció General de Política Lingüística.

12. Esmena d'errors en les sol·licituds

12.1. Una vegada que la Comissió Avaluadora hagi revisat totes les sol·licituds rebudes, ha d'elaborar una llista provisional de les admeses i les excloses, amb indicació de la causa d'exclusió provisional. Aquesta llista s'ha de publicar a l'apartat «Serveis» de la pàgina web de la Direcció General de Política Lingüística (http://dgpoling.caib.cat) i al tauler d'anuncis de la Direcció General.

12.2. Els sol·licitants disposaran de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional per esmenar les deficiències detectades en la seva sol·licitud o documentació presentada juntament amb aquesta. Les esmenes s'han de presentar d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

12.3. En el cas que les esmenes no es presentin en el Registre de la Direcció General de Política Lingüística, s'ha d'enviar per correu electrònic a la Direcció General (foment@dgpoling.caib.es) la sol·licitud d'esmena emplenada i registrada.

12.4. D'acord amb el que disposa l'article 5.5 de les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, en el cas que els interessats no esmenin les deficiències de la seva sol·licitud en el termini fixat, es considerarà que en desisteixen i s'arxivarà l'expedient sense cap més tràmit, amb la resolució prèvia en els termes prevists en l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

12.5. Una vegada transcorregut el termini per presentar esmenes i després que la Comissió Avaluadora les hagi revisades, s'ha d'elaborar la llista definitiva d'admesos i exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió. Aquesta llista s'ha de publicar a l'aparat «Serveis» de la pàgina web de la Direcció General de Política Lingüística (http://dgpoling.caib.cat) i al tauler d'anuncis de la Direcció General.

13. Criteris d'assignació de les subvencions

13.1. Es podrà subvencionar fins a un màxim del 90 % del cost de cada activitat presentada, fins a un màxim de 20.000 euros per a un mateix beneficiari.

Una vegada esmenades les deficiències de les sol·licituds i comprovat quines de les presentades dins el termini compleixen els requisits prevists tant en aquesta convocatòria com en les lleis i les bases que la regulen, la Comissió Avaluadora ha d'emetre un informe amb l'import de la subvenció que ha de rebre cada beneficiari.

L'import cert que s'ha de destinar a cadascun dels sol·licitants amb dret a percebre la subvenció s'ha de calcular d'acord amb la puntuació que s'obtengui a partir del barem especificat en el punt següent, d'acord amb aquesta fórmula:

ICBx = [225.000 € / PBx...n] x PBx

On ICBx és l'import cert que s'ha de destinar al beneficiari X; PBx...n és el resultat de sumar les puntuacions obtingudes per tots els sol·licitants amb dret a subvenció aplicant el barem que es detalla en el punt 13.2, i PBx és la puntuació obtinguda pel beneficiari X aplicant el mateix barem.

En el cas que es presentin sol·licituds per a projectes de foment de l'ús de la llengua catalana que incloguin diferents activitats que podrien ser susceptibles de ser presentades de forma independent, la Comissió d'Avaluació pot acordar, de forma motivada, i tenint en compte la resta de sol·licituds rebudes en la mateixa convocatòria, tramitar-les de forma separada, a fi d'evitar greuges comparatius entre els diferents beneficiaris de les subvencions, atès que s'atorguen en règim de concurrència competitiva.

Una vegada feta la distribució prevista, si hi ha un romanent, es repartirà proporcionalment entre els beneficiaris als quals s'hagi assignat un import inferior als màxims establerts del 90 % del cost de l'activitat, fins a un màxim de 20.000 euros.

13.2. Cada activitat proposada es valorarà de la manera següent:

Criteris

Punts

Tipus d'activitat (en cas que una mateixa activitat es pugui classificar en més d'una categoria, es triarà la de més puntuació)

Activitats d'integració i de sensibilització lingüístiques: 5

Activitats de voluntariat lingüístic: 4

Activitats de lleure derivades de l'aplicació de noves tecnologies: 3

Altres activitats de lleure amb la finalitat específica de fomentar l'ús de la llengua catalana: 2

Activitats de formació lingüística i cultural per a sectors específics: 1

Àmbit d'aplicació

Autonòmic: 4

Insular: 3

Comarcal (més d'un municipi): 2

Local: 1

Destinataris

Segments de població específics (joves, col·lectius professionals, nouvinguts): 3

Població general: 2

Població catalanoparlant: 1

Durada

Més de 80 hores: 4

De 40 a 80 hores: 3

D'11 a 39 hores: 2

Menys de 10 hores: 1

Innovació

Activitats de nova creació: 2

Edició de material específic nou relacionat amb l'activitat (es pot acumular puntuació de més d'una categoria fins a un màxim de 6 punts)

Material audiovisual: 3

Material d'àudio: 2

Material imprès: 1

Qualitat tècnica del projecte (es pot acumular puntuació de més d'una categoria fins a un màxim de 6 punts)

Activitat ben definida: màxim 1,5

Adequació de l'activitat a l'objectiu: màxim 3

Adequació del pressupost per a la realització de l'activitat: màxim 1,5

13.3. D'acord amb l'article 20 del Text refós de la Llei de subvencions, l'import concedit no pot ser, en cap cas, una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb ajuts de la mateixa Administració o d'altres entitats públiques o privades, superi el cost de l'activitat duita a terme per l'entitat beneficiària. Igualment, l'import concedit no pot superar en cap cas el total de les despeses subvencionables de l'activitat presentada.

14. Proposta de resolució, resolució i notificació

14.1. L'informe emès per la Comissió Avaluadora després d'examinar i avaluar les sol·licituds ha de servir de base a la proposta de resolució de la directora general de Política Lingüística, el contingut de la qual s'ajustarà al que disposa l'article 37.2 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La proposta de resolució s'ha de notificar mitjançant la publicació a l'apartat «Serveis» de la pàgina web de la Direcció General de Política Lingüística (http://dgpoling.caib.cat) i als taulers d'anuncis de la Direcció General.

14.2. Una vegada notificada la proposta de resolució, els beneficiaris han de comunicar a la Direcció General de Política Lingüística si accepten la subvenció o hi renuncien. En qualsevol cas, si en el termini de vuit dies hàbils des de la notificació de la proposta de resolució el beneficiari no fa constar el contrari, s'entendrà que accepta la subvenció que se li ha adjudicat.

14.3. A partir de la proposta de resolució de la directora general de Política Lingüística, el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura ha de dictar la resolució de concessió. La resolució de concessió s'ha de dictar i notificar mitjançant la publicació en el BOIB en el termini de sis mesos comptadors des de la data d'acabament del termini per presentar les sol·licituds fixat en el punt 7 d'aquesta convocatòria.

14.4. Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, s'hi pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se notificat, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de notificació.

15. Justificació i pagament de la subvenció

15.1. Els beneficiaris han de presentar el compte justificatiu segons el model disponible a l'apartat «Serveis» de la pàgina web http://dgpoling.caib.cat i a la seu de la Direcció General de Política Lingüística, degudament emplenat i acompanyat de la documentació que s'especifica en el punt 15.3, en un dels terminis següents:

a) Per a les activitats que ja s'hagin duit a terme en el moment de la notificació, vuit dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la notificació de la resolució de concessió.

b) Per a les activitats que no s'hagin duit a terme en el moment de la notificació de la resolució de concessió, deu dies hàbils comptadors a partir de la finalització de l'activitat i, com a màxim, fins al 15 de novembre de 2021.

15.2. En el cas d'activitats anuals, sempre que s'hagi fet constar a la sol·licitud, es pot fer una justificació parcial de l'acció en el termini establert en el punt 15.1.a), en el cas que se n'hagi completat un bloc clarament independent. La resta de l'activitat s'ha de justificar en el termini establert en el punt 15.1.b).

15.3. Els beneficiaris de les subvencions han d'aportar el compte justificatiu degudament emplenat. El compte justificatiu ha d'incloure una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció i una memòria econòmica, en els termes i continguts que preveu l'article 15 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 (BOIB núm. 100, d'11 de juliol) per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'Educació i Cultura.

La memòria d'actuació ha de permetre comprendre les activitats efectivament duites a terme i el compliment de l'activitat subvencionada d'acord amb els requisits establerts, amb tota la informació necessària per interpretar correctament la justificació de despeses presentada i la imputació de les despeses a cada concepte. Si la informació s'ajusta a la que ja es va presentar en la sol·licitud de la subvenció, no és necessari tornar-la a presentar, i serà suficient indicar aquesta circumstància en l'apartat reservat a la memòria d'actuació del model de compte justificatiu.

La memòria econòmica ha d'anar acompanyada de la documentació acreditativa de la totalitat de la despesa realitzada per al projecte subvencionat juntament amb la documentació acreditativa del pagament. La documentació s'ha de presentar ordenada i numerada seguint la numeració atorgada a la memòria econòmica.

15.4. Quan els beneficiaris siguin entitats locals, no cal que presentin compte justificatiu. Han de justificar el compliment de la finalitat de la subvenció, la realització de l'activitat objecte de subvenció i el cost real mitjançant un certificat detallat de les despeses imputables a la subvenció, que ha d'emetre l'òrgan interventor de l'entitat local.

El certificat de despeses ha d'incloure la declaració de les activitats fetes i finançades amb la subvenció, i el cost desglossat de cadascuna de les despeses.

15.5. La justificació de la despesa s'entendrà efectuada mitjançant la presentació dels documents següents:

— Factures que reuneixin els requisits i formalitats prevists en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE núm. 289, d'1 de desembre), i justificants de pagament.

— Nòmines dels treballadors desglossades, amb indicació de l'import retingut a compte de l'IRPF, i justificants de pagament dels sous.

— Documents de relació nominal de treballadors (RNT, antic TC2) i rebut de liquidacions de cotització (RLC, antic TC1), juntament amb una llista en què figurin de manera detallada, per mes i treballador, els imports corresponents al total meritat a la nòmina i justificants de pagament.

15.6. La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la persona beneficiària ha de ser la següent:

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en un compte bancari:

— Justificant de l'ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu del pagament en el qual figurin el concepte de la transferència o l'ingrés, la data del document, l'import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament de la factura, i les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb la persona beneficiària i amb l'emissor de la factura, respectivament.

— Extracte del compte bancari de la persona beneficiària de l'ajuda en el qual figuri el càrrec d'aquesta transferència.

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:

— Xec nominatiu emès a nom del proveïdor que expedeix la factura o document equivalent, sempre que estigui vençut.

— Extracte del compte corrent de la persona beneficiària de l'ajuda en el qual figuri el càrrec d'aquest xec.

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:

— Document acreditatiu del càrrec en compte de l'efecte mercantil.

— Extracte del compte en què figuri el càrrec de l'efecte mercantil.

Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o document similar emès per l'entitat bancària que contengui el titular i el número de compte en què s'ha carregat l'efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la lletra de canvi, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa l'efecte mercantil, l'import de la lletra de canvi i la data d'emissió de la lletra i de l'abonament per part del lliurat.

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:

— Tiquet de compra en què figuri el pagament amb targeta.

— Tiquet de compra i resguard del pagament amb targeta en cas que no figuri en el tiquet de compra.

— Extracte del compte en què figuri el càrrec de pagament amb targeta. L'extracte del compte pot substituir-se per un certificat o títol similar de l'entitat bancària en què, com a mínim, consti el titular i el número de compte corrent en què es carrega el pagament de la targeta, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa la transferència i l'import i la data de l'operació.

e) Pagament mitjançant domiciliació bancària:

— Notificació bancària del càrrec.

— Extracte bancari en què figuri el càrrec de la domiciliació.

Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l'entitat bancària en què consti el titular i el número del compte corrent en què s'ha fet el càrrec i l'ordenant del càrrec, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa el càrrec i l'import i la data de l'operació.

f) Pagament en efectiu: rebut, signat i segellat pel proveïdor, en el qual s'ha d'especificar la despesa a què correspon el pagament, la data i l'expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura hi ha de figurar el nom, els llinatges i el número de document oficial d'identitat de la persona que signa.

15.7. D'acord amb l'article 40.3 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per als contractes menors (15.000 €), l'entitat ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé.

L'elecció entre les tres ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficàcia i economia. En cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmicament més avantatjosa, s'ha de justificar expressament en una memòria.

No és necessari sol·licitar les tres ofertes quan, per les característiques especials, no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que prestin el servei o subministrin el bé, o quan la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció.

Quan el beneficiari sigui una administració pública, s'haurà de regir per les previsions vigents en cada moment en la legislació de contractes del sector públic.

15.8. En el cas que es detectin defectes en la documentació justificativa, s'ha de requerir els beneficiaris que els esmenin. Aquests disposaran de deu dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la recepció del requeriment, per aportar la documentació que calgui per corregir les deficiències.

15.9. L'import de la subvenció només s'ha d'abonar una vegada que el beneficiari hagi justificat que ha duit a terme les activitats que fonamenten la concessió de l'ajut i les despeses que aquesta activitat ha suposat.

16. Control

16.1. Els beneficiaris queden sotmesos a les mesures de fiscalització i control i al deure de col·laboració que preveuen els articles 48 i 49 del Text refós de la Llei de subvencions, així com als controls establerts en la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control dels ajuts públics. A més, han de facilitar tota la informació que els requereixin la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern.

16.2. L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits de l'activitat o el compliment de les obligacions dels beneficiaris dona lloc a la revocació de la subvenció concedida en els termes prevists en el punt 17.

16.3. Per intensificar el control a fi d'evitar el frau en les declaracions encaminades a obtenir ajuts, l'Administració pot determinar si s'ha produït l'ocultació a què es refereix el paràgraf anterior per qualsevol mitjà de prova; en particular, mitjançant les dades que estiguin a l'abast de les administracions públiques.

17. Revocació de la subvenció concedida

D'acord amb l'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, la subvenció s'ha de revocar quan, posteriorment a la resolució de concessió, el beneficiari incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, l'acte de concessió queda sense efecte totalment o parcialment, i s'han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

18. Reintegrament de les subvencions concedides

18.1. Si es produeix alguna de les circumstàncies previstes en l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions, els beneficiaris tenen l'obligació de reintegrar, de manera total o parcial, les quantitats percebudes, juntament amb l'interès de demora calculat des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual es determina el reintegrament.

18.2. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

19. Règim d'infraccions i sancions

Si s'incompleixen els requisits que estableixen aquesta Resolució i l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, s'ha d'aplicar el règim d'infraccions i sancions que estableixen el Text refós de la Llei de subvencions i les normes que la despleguen.