Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 274944
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge d’1 de juliol de 2021 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes per al lloguer d’habitatges de l’any 2021, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 17 de maig de 2021 es va emetre l'informe justificatiu per part del director general d'Habitatge i Arquitectura sobre la necessitat d'elaborar i aprovar les bases reguladores i la convocatòria d'ajudes de l'any 2021 per al lloguer d'habitatges en el marc del Reial decret 106/2018, que incloguin la convocatòria corresponent del sistema d'ajudes estatals i autonòmiques per al lloguer d'habitatges per als àmbits dels municipis de les Illes Balears.

2. Mitjançant la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 17 de maig de 2021 es va ordenar l'inici del procediment i la tramitació de l'Ordre de bases esmentada, i es va designar la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura com a òrgan responsable d'aquest procediment.

Fonaments de dret

1. La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

2. El Decret llei 4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació d'ajudes i altres actuacions en matèria d'habitatge.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Sotmetre a informació pública el Projecte d'ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l'any 2021 per al lloguer d'habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, i posar-lo a disposició de les persones interessades, per consultar-lo, a la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura, ubicada al c/ d'Alfons el Magnànim, 29, 1r, 07004, de Palma i en la web http://habitatge.caib.es/.

2. Fixar el termini d'informació pública en set dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Les al·legacions s'han de presentar a la seu de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, ubicada al c/ de la Palma, 4, 07003, de Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. Habilitar la possibilitat de presentar-hi al·legacions per mitjans telemàtics a través de l'apartat «Participació en elaboració normativa» de la pàgina web Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears, dins el termini que s'estableix en el apartat anterior, d'acord amb l'article 34.2.f) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incorporin la identificació de la persona o entitat que fa les al·legacions, s'han d'incloure en l'expedient d'elaboració normativa, tot i que no constin en el registre d'entrada electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, el funcionari o funcionària de l'òrgan competent de la tramitació del procediment normatiu que les rebi electrònicament ha d'emetre una diligència de les al·legacions presentades.

4. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 1 de juliol de 2021

El conseller de Mobilitat i Habitatge

Josep Marí i Ribas