Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 271827
Acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears pel qual s'accepta la donació que fa Cardiolink, SL, a favor del Servei de Salut de les Illes Balears, d'un armari refrigerador Fagor AEP-451-C, valorat en 676,39 €, per ser destinat a la Unitat de Trasplantaments de l'Hospital Universitari Son Espases (Exp. PATRIM. 37/2020)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 20 de juliol de 2020 i amb el número de registre 27.000, té entrada en la Subdirecció de Pressuposts i Control de la Despesa la sol·licitud i la documentació per tramitar la donació que fa Cardiolink, SL, a favor del Servei de Salut de les Illes Balears, d'un armari refrigerador Fagor APE-451-C, per ser destinat a la Unitat de Trasplantaments de l'Hospital Universitari Son Espases.

Entre la documentació presentada hi ha la següent:

  1. L'escrit d'oferiment de donació per Cardiolink, SL, de data 4 de març de 2020, d'un armari refrigerador Fagor APE-451-C amb porta de vidre per emmagatzemar la solució de preservació d'òrgans HTK-Custodiol, valorat en 676,39 € i destinat a la Unitat de Trasplantaments de l'Hospital Universitari Son Espases.
  2. L'informe de necessitat del supervisor de la Unitat QUIBD de l'Hospital Universitari Son Espases, de data 4 de juny de 2020.
  3. Documentació acreditativa de Cardiolink, SL, i de la seva representació.
  4. Factura de l'armari refrigerador, per l'import de 676,39 €.
  5. Fotografia i codi d'identificació de l'armari refrigerador.

2. El 31 de maig de 2021 el subdirector de Compres i Logística emet l'informe de procedència de la donació.

3. El 7 de juny de 2021 el subdirector de Pressuposts i Control de la Despesa emet l'informe favorable.

4. El 8 de juny de 2021 el director general del Servei de Salut dicta la resolució d'inici.

5. L'article 6 j) del Decret 39/2006, de 21 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts del Servei de Salut de les Illes Balears, estableix que correspon al Consell de Direcció acceptar les donacions a favor del Servei de Salut.

Per tot això, el Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears adopta el següent

Acord

1. Autoritzar l'acceptació de la donació que fa Cardiolink, SL, a favor del Servei de Salut de les Illes Balears, d'un armari refrigerador Fagor AEP-451-C, valorat en 676,39 €, per ser destinat a la Unitat de Trasplantaments de l'Hospital Universitari Son Espases.

2. Assenyalar que l'equip es dona de manera gratuïta i sense compromís ni condició de cap tipus per part de l'Hospital.

3. Facultar el director general del Servei de Salut per signar tots els documents relatius a la donació que siguin pertinents.

4. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb l'article 41 de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 29 de juny de 2021

La presidenta del Consell de Direcció Patricia Gómez Picard