Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 273627
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementen els crèdits que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 21 de maig de 2020, per la qual es convoquen subvencions per a la cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions de promoció per a l’any 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 23 de maig del 2020 es va publicar al BOIB núm. 91 la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 21 de maig de 2020, per la qual es convoquen subvencions per a la cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions de promoció per a l'any 2020.

L'apartat segon de la resolució esmentada disposa d'una dotació pressupostària de 150.000,00 € per a aquesta línia de subvencions i preveu que es podrà incrementar amb els crèdits que es destinin a aquesta finalitat.

Vist l'elevat nombre de sol·licituds que ha tingut aquesta mesura per motiu de la seva incidència en reduir els efectes perversos de la COVID-19 en el sector agrari, es fa necessari incrementar la dotació pressupostària d'aquesta mesura amb fons provinents de l'impost turístic sostenible (ITS) per poder atendre totes les sol·licituds que compleixen els requisits.

Per tot això, en virtut de les competències que tinc atribuïdes i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Incrementar en cent-setanta mil euros (170.000,00 €) el crèdit que preveu la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 21 de maig de 2020, per la qual es convoquen subvencions per a la cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions de promoció, per a l'any 2020, per la qual cosa queda destinat un crèdit final per a aquesta línia d'ajudes de tres-cents vint mil euros (320.000,00 €).

Segon

Aquesta resolució s'ha de notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma,  30 de juny de 2021

La presidenta del FOGAIBA María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño