Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 275283
Acord de dedicació dels regidors

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Pel Ple de la Corporació Municipal reunit en sessió ordinària dia 24 de juny es va aprovar l'acord següent:

«El batle president de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Andratx, per acord del Ple de la Corporació Municipal reunit en sessió extraordinària dia 29 de maig de 2021, en relació al càrrecs amb dedicacions exclusives i parcials, i les quanties corresponents (modificació de la base 47 del pressupost vigent); tinc a be en proposar al Ple de la Corporació Municipal per a la seva aprovació la moció següent:

PRIMER.- Determinar la dedicació dels dos regidors, segons el quadre següent:

REGIDOR

DEDICACIÓ

Àrea d'Hisenda, Contractació, Cadastre, i Planejament Urbanìstic.

Regidor Delegat de l'àrea, i segon tinent de batlia Sr. Joan Manera Jaume.

PARCIAL

Àrea de Cultura, Memòria Democràtica i Participació Ciutadana.

Regidora Delegada de l'àrea i cinquena tinent de batlia Sra. Ruth Mateu Vinent.

EXCLUSIVA

SEGON.- Modificar la base 47 de les d'execució del pressupost, per tal de fixar les retribucions corresponents a dedicació exclusiva, dedicació parcial i la base 48, retribucions meritades per assistències, quedant aquest amb la redacció següent:

BASE 47.- Despeses de personal

Les dietes i les gratificacions que reben els membres de la Corporació, quedaran establertes en la mateixa quantia que en l'exercici 2020.

Les retribucions dels membres de la Corporació amb dedicació seran les següents:

REGIDOR

DEDICACIÓ

RETRIBUCIÓ

Segon tinent de batlia

PARCIAL

37.000,00 euros

Cinquena tinent de batlia

EXCLUSIVA

39.000,00 euros

Els havers i jornals corresponents es lliuraran en dotze parts i mesos vençuts, excepte en els mesos de juny i desembre, que es lliuraran abans del començament de les Festes Patronals i de Nadal, respectivament. El Cap de la unitat de Personal acreditarà que les persones compreses en les nòmines han prestat els serveis que s'hi assenyalen i retribueixen i que totes les retribucions s'han calculat de conformitat amb la normativa d'aplicació i s'han aplicat les retencions corresponents. Correspon a la Batlia l'assignació individual del complement de productivitat i de les gratificacions. Les gratificacions s'abonaran prèvia acreditació de les hores realitzades fora de la jornada pel responsable administratiu del Servei amb el vistiplau del regidor-delegat de l'àrea corresponent. Prèviament s'haurà de sol·licitar l'RC de la previsió de les hores a real·litzar.

TERCER. - Que es publiqui el present acord de forma íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, desprès de la seva aprovació inicial pel Ple de l'Ajuntament, concedint un termini de 15 dies hàbils per a la presentació de al·legacions pels interessats.

QUART. - En cas que no es presenti cap al·legació en el termini esmentat anteriorment, l'acord s'entendrà definitivament aprovat. En cas contrari, el Ple disposarà d'un mes per resoldre les al·legacions presentades

CINQUÈ. - Que el present acord definitivament aprovat sigui publicat íntegrament al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Tauló d'Anuncis de l'Ajuntament, als efectes dels seus coneixement general, donada la seva transcendència.

Andratx, 28 de juny de 2021

El batle

Toni Mir Salva