Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 271712
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 7 de juny de 2021, relatiu a la concessió d’ajuts per a la redacció, modificació o revisió del pla de voluntariat per part de les entitats (exp. 03135-2020-000010)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. La situació causada per la covid-19 ha creat un seguit de condicions de restricció d'activitats no essencials que estan causant un greu perjudici a moltes empreses i entitats de Menorca, les quals estan tenint un comportament exemplar en el compliment de les condicions establertes per aquesta situació excepcional.

2. Aquesta situació sanitària ens fa reflexionar sobre la importància de reflectir el treball del voluntariat en el marc de les entitats del tercer sector.

3. L'article 16 de la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears, estableix que és un deure disposar d'un pla de voluntariat per part d'aquestes entitats.

4. L'Administració ha de ser un agent que ajudi, en aquest cas les entitats del tercer sector, d'acord amb la normativa de voluntariat.

5. El Consell Insular de Menorca és competent, d'acord amb l'article 23 d de la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears, per fomentar les entitats de voluntariat com a agents de transformació social. En aquest sentit és indispensable donar suport a les entitats per poder dur a terme la seva tasca dins de l'àmbit insular.

6. Es van redactar i publicar les bases i la convocatòria per a la concessió d'ajuts a les entitats menorquines per a la redacció, modificació i revisió del seu pla del voluntariat, per tal de donar un suport econòmic a l'adequació d'aquest document a la normativa autonòmica.

7. El 23 de novembre de 2020 s'aprovaren les bases i la convocatòria en Consell Executiu, que posteriorment es publicaren en el BOIB núm. 205 de 8 de desembre de 2020. Independentment de la data de la seva aprovació, d'acord amb el que determinen les bases i la convocatòria, el termini per a la presentació de sol·licituds va finalitzar el 28 de febrer de 2021.

8. Són objecte de subvenció la redacció, la modificació o la revisió del pla de voluntariat. Aquest ajut va destinat tant a entitats que no tenguin pla de voluntariat com a aquelles que ja en tenen.

9. La redacció del pla de voluntariat ha de ser un procés participatiu entre l'entitat, les persones associades i les persones voluntàries.

Queden excloses del procediment de concessió dels ajuts establerts en aquestes bases les actuacions dutes a terme per entitats de titularitat pública o privada que siguin gestionades per persones, empreses o entitats que tenguin ànim de lucre, i les que es duguin a terme fora de l'àmbit insular.

10. La redacció, modificació o revisió dels plans objecte d'ajut s'han de fer en la seva totalitat en el termini establert en les bases.

11. Es poden acollir a aquesta convocatòria les entitats privades sense ànim de lucre amb domicili a Menorca que duguin a terme activitats d'interès general, hagin decidit que la participació voluntària de la ciutadania és un valor imprescindible per assolir la seva missió i que compleixin els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes, amb un mínim de 12 mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria que acompanya les presents bases, i inscrites en els registres corresponents d'acord amb la normativa establerta.

b) Estar integrades per persones voluntàries, sens perjudici del personal assalariat que puguin tenir.

c) Desenvolupar una part o totes les seves actuacions mitjançant activitats de voluntariat.

d) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, en el cas de tenir excepció, presentar-la.

e) Han d'actuar dins l'àmbit territorial de Menorca. En el cas que el seu àmbit d'actuació sigui més ampli, s'ha de justificar tot d'acord amb el que consta en el punt 2.1 de la base setena.

f) Les diferents delegacions, legalment constituïdes, d'una mateixa entitat privada sense ànim de lucre es poden presentar a aquesta convocatòria si presenten programes específics diferenciats que gestionin de forma autònoma cadascuna d'elles, sempre que no actuïn sobre un mateix municipi.

g) Trobar-se al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions amb el Consell Insular de Menorca en el moment de presentar la sol·licitud de subvenció.

h) No estar integrades en una fundació que s'hagi constituït amb una aportació majoritària, directa o indirecta, del Consell Insular de Menorca, o el patrimoni fundacional de la qual, amb caràcter de permanència, estigui format en més d'un 50 % per béns o drets aportats o cedits per l'Administració insular.

i) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

12. En qualsevol cas, no en poden ser beneficiàries les entitats en què concorri alguna de les prohibicions establertes en els apartats 2 i 3 de l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la CAIB.

 13. En aquests moments la Direcció General de Participació i Voluntariat del Govern de les Illes Balears ha iniciat la primera fase de l'actuació per a la creació del Cens d'entitats de voluntariat, consistent en el disseny dels continguts d'informació que haurà de contenir aquest. Posteriorment se'n farà la implementació mitjançant una eina tecnològica. El procés finalitzarà amb la part normativa, en la qual una ordre de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització donarà empara jurídica al nou instrument.

14. Per tant, l'article 27 de la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears, que preveu com a requisit en els articles 4 b i 14 d'aquesta mateixa llei estar inscrits al cens, no serà d'aplicació mentre no s'hagi creat aquest instrument. 

15. Són obligacions dels beneficiaris:

a) Comunicar al Consell Insular de Menorca l'acceptació de la subvenció en els termes de la proposta de resolució de la concessió. Si no es produeix una renúncia expressa en el termini de 10 dies des que s'hagi notificat la resolució, s'entendrà que ha estat acceptada.

b) Dur a terme el projecte o activitat que fonamenta la concessió de l'ajuda en el termini previst.

c) Justificar de forma completa i correcta el projecte pel qual es concedeix l'ajuda i complir la resta de requisits i condicions establertes en aquestes bases i en la resolució de la concessió dels ajuts.

d) Proporcionar la informació sobre l'activitat subvencionada que li requereixi el Consell Insular de Menorca.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuïn el Consell Insular de Menorca i la resta d'organismes competents per a la fiscalització dels comptes públics.

f) Comunicar al Consell Insular de Menorca la sol·licitud i l'obtenció de subvencions i ajudes amb la mateixa finalitat. Haurà de constar els ingressos obtinguts per aquesta raó.

g) Fer constar de manera expressa el suport del Consell Insular de Menorca en la realització de les activitats subvencionades.

h) Comunicar immediatament al Consell Insular de Menorca qualsevol eventualitat que alteri o que dificulti greument el desenvolupament del projecte subvencionat, en particular si se'n poden derivar retards en l'execució o si poden afectar el cost total, i sol·licitar l'autorització prèvia i expressa del Consell Insular per fer qualsevol modificació substancial del projecte objecte d'ajuda. Les sol·licituds de modificació han de ser motivades, s'han de formular immediatament a l'aparició de les circumstàncies que la justifiquin i han d'especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.

16. Es van presentar un total de 10 sol·licituds dins el termini, que va finalitzar el 28 de febrer de 2021. De les 10 sol·licituds presentades només una s'ha donat per desistida per no haver esmenat les deficiències després d'haver estat requerida al respecte.

17. L'entitat Club Esportiu Alaior havia presentat els annexos I, II, III i V, així com la designació del compte bancari per una persona diferent a la designada com a representant de l'entitat. També hi faltava la proposta de redacció del pla de voluntariat i el pressupost.

18. Arran de les deficiències esmentades en el punt anterior, el 31 de març de 2021 se'ls va requerir perquè esmenessin la sol·licitud (registre de sortida núm. GS/5071/2021) i presentessin la documentació en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

19. El 5 d'abril de 2021 l'entitat va rebre la notificació de manera electrònica, per la qual cosa el termini per presentar la documentació finalitzava el 19 d'abril de 2021. Una vegada esgotat el termini esmentat sense haver esmenat les deficiències, i d'acord amb la normativa, s'entén que desisteix de les seves pretensions.

20. Una vegada realitzada la valoració de les sol·licituds restants s'han d'aplicar els límits establerts en la base segona a cinc d'elles. A més, s'ha aplicat la limitació de la base lletra d de la base novena a tres de les sol·licituds.

21. Per altra banda, tres sol·licitants no han arribat al 100 % de l'import obtingut mitjançant l'assignació de punts inicial. D'acord amb l'estipulat en la lletra e de la base novena s'han prorratejat els romanents resultants de la limitació aplicada a la lletra d de la base novena, en total 737,77 €, d'acord amb els punts obtinguts, de manera que tots han assolit l'import màxim.

22. L'import màxim global determinat a les bases i la convocatòria dels ajuts no s'ha exhaurit, i hi queda un romanent de 2.520,01 €.

Per tot l'exposat i de conformitat amb la normativa bàsica aplicable al Consell Insular de Menorca en matèria de subvencions,

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament d'Ocupació, Habitatge i Cooperació Local,

El Consell executiu, per unanimitat dels set membres assistents (senyora Mora Humbert, senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyora Gomila Carretero, senyor Maria Ballester, senyora Gomis Luis i senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Concedir i tramitar els pagaments dels ajuts que a continuació es relacionen, amb càrrec a la partida [8.92400.4800000] del Pressupost general del Consell Insular de Menorca per a l'any 2021, corresponents a la convocatòria d'ajuts per a la redacció, modificació o revisió del pla del voluntariat per part de les entitats:

Entidad

Importe a conceder

ASOCIACIÓN ACIRKAOS

1.500,00€

A.D.E ESCOLTES MENORCA

1.499,10€

AMPA C.C SANT FRANCESC D'ASSIS DE FERRERIES

1.500,00€

APIMA CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA

1.308,64€

ATENEU MUSICAL DE FERRERIES

1.290,00€

FÒRUM 3R MIL.LENNI

900,00€

GOB

1.500,00€

MENORCALAB

1.500,00€

UE SAMI

1.482,25€

TOTAL

12.479,99€

Segon. Considerar que el Club Esportiu Alaior, NIF G07055957, ha desistit de la petició en no haver presentat la documentació requerida en el termini establert, d'acord amb el que estipula l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tercer. Remetre a la BDNS aquests acords en compliment de l'art. 20.8 de l'LGS i publicar-los en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de notificació (art. 1 b de l'LPACAP)

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma

  

Maó, 28 de juny de 2021

Per delegació de la presidenta

La secretària

Rosa Salord Olèo

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)