Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 270046
Aprovació del preu públic de la venda del llibre Les Escoles de Palma Temps de la II República

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern, en sessió de data 23 de juny de 2021, va prendre el següent acord:

1. Aprovar el preu públic per a la venda de el llibre "Les Escoles de Palma Temps de la II República", de Pere Carrió i altres, de 8 euros (IVA inclòs).

2. Autoritzar la seva distribució i venda, en els termes que estableix l'article 3.2 de l'Ordenança reguladora del Preu públic per a la venda de llibres, publicacions, edicions impreses i productes audiovisuals editats o coeditats per l'Ajuntament de Palma (concepte 341,16) , BOIB núm. 184, de 19 de desembre del 2015.

3. Publicar el present acord en el BOIB.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part dels interessats recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i els 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 28 de juny de 2021

La cap de servicio d' Educació i Política Lingüística

p.d. Decret de Batli núm 3000 de 26 de febrer

publicat en el BOIB núm  30 de 4 de març de 2014

Esperanza Vega Terrón