Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 268762
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 de juny de 2021 per la qual es convoca el procediment per a la dotació de Auxiliars Tècnics Educatius (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.El títol II de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix, en l'article 71.1, que les administracions educatives han de disposar els mitjans necessaris perquè tots els alumnes assoleixin el màxim desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional, així com els objectius que estableix amb caràcter general aquesta Llei.

2.El Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, pretén garantir la igualtat d'oportunitats a tots els alumnes perquè puguin assolir el màxim desenvolupament de les seves capacitats. Aquest Decret estableix que els centres docents han de dur a terme les actuacions necessàries per aconseguir que els alumnes arribin a assolir els objectius i les competències bàsiques de les diverses etapes educatives.

3.En aplicació de la Llei orgànica 2/2006, l'article 14.4 del Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears, estableix que correspon a la Conselleria d'Educació i Cultura proporcionar els recursos necessaris per garantir l'atenció a la diversitat dels alumnes, en especial, l'atenció als alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu.

4.D'acord amb el primer paràgraf de l'article 20.2 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018, els alumnes amb manca d'autonomia derivada de necessitats educatives específiques o de problemes greus de salut, quan així es dictamini, han de ser atesos per auxiliars tècnics educatius o cuidadors, sota la responsabilitat i la supervisió de l'equip educatiu. El finançament de l'auxiliar tècnic educatiu o del cuidador s'efectuarà segons el que es prevegi en el corresponent mòdul econòmic establert en la llei de pressuposts sobre mesures de distribució dels fons públics per al sosteniment dels centres concertats.

5.El segon paràgraf de l'article 20.2 del Decret 3/2017 esmentat, estableix que, atès que el recurs d'auxiliar tècnic educatiu està vinculat a cada alumne, per a cada curs escolar el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de dictar una resolució perquè els centres privats concertats puguin sol·licitar una dotació d'auxiliars tècnics educatius o cuidadors i que aquesta dotació s'ha d'assignar d'acord amb els criteris que estableixi el Servei d'Atenció a la Diversitat per als centres sostinguts amb fons públics i tenint en compte els alumnes escolaritzats a cada centre que requereixin aquest suport. Per aquest motiu, a més del mòdul sencer hi pot haver mig mòdul o un quart de mòdul.

Fonaments de dret

1.Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

2.L'ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 7 de maig de 2008 per la qual es regula la dotació dels equips docents als nivells educatius concertats (BOIB núm. 65, de 13 de maig), modificada per l'Ordre de la consellera de l'Educació i Cultura de 23 de juny de 2009 (BOIB núm. 96, de 4 de juliol)

3.Decret 39/2011, de 29 de abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.

4.Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 (BOIB núm. 6, de 14 de gener)

Per tot això, d'acord amb l'article 20.2 del Decret 3/2017, dict la següent

 

Resolució

1.Convocar el procediment per a la dotació d'auxiliars tècnics educatius (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2021-2022, d'acord amb els termes que estableixen els annexos 1 i 2 d'aquesta Resolució.

2.Ordenar la publicació d'aquesta Resolució i el seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà del dia en què es publiqui, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 29 de juny de 2021

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

 

ANNEX 1 Procediment per sol·licitar i per a la dotació d'auxiliars tècnics educatius (ATE)

Per sol·licitar la dotació d'auxiliars tècnics educatius (ATE) per al curs escolar 2021-2022, els centres privats concertats han de seguir les instruccions que el Servei d'Atenció a la Diversitat dictarà a aquest efecte. Les instruccions establiran el termini de presentació de sol·licituds, que coincidirà amb la fase de matrícula ordinària de juny per al curs escolar 2021-2022. Les sol·licituds han d'indicar els alumnes ja matriculats al centre per als quals se sol·licita aquest recurs. Posteriorment, el Servei d'Atenció a la Diversitat farà una proposta d'acord amb les necessitats específiques de cada centre.

Les sol·licituds de dotació d'ATE per al curs 2021-2022 es resoldran mitjançant una resolució provisional específica del director general de Planificació, Ordenació i Centres, que dictarà quan el Servei d'Atenció a la Diversitat hagi dut a terme tots els tràmits necessaris.

Els centres interessats hauran de validar la sol·licitud mitjançant el GestIB, en el menú «Sol·licituds de personal», «Sol·licituds d'ATE», del curs 2021-2022. La validació l'ha d'efectuar un usuari amb permisos d'equip directiu o de director.

La dotació d'auxiliars tècnics educatius (ATE) s'assigna de conformitat amb els criteris que s'estableixen en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

 

ANNEX 2 Criteris de dotació d'ATE

Nombre d'alumnes

Hores d'ATE assignades

 

1-2 alumnes

19 hores*

3-4 alumnes

28,5 hores

5-6 alumnes

38 hores

Per cada 2 alumnes més o fracció

9,5 hores

* En el supòsit d'alumnes amb dificultats molt greus de mobilitat i manca d'autonomia, es pot revisar cada cas individualment.