Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 273107
Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la revisió de l’autorització ambiental integrada de la fàbrica de ciment de Lloseta, promoguda per Cemex España Operacions SLU, en aplicació de la decisió d’execució de la comissió de 26 de març de 2013 per la qual s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) per a la fabricació de ciment, calç i òxid de magnesi conforme a la Directiva 2010/75/UE del parlament europeu i del consell, sobre les emissions industrials - TM Lloseta (IPPC M 09/2016)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'establert a l'article 24.3 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 17 de juny de 2021,

ATÈS

1. Que d'acord amb els articles 4.1 i 22.4 del RDL1/2016, en atorgar l'autorització ambiental integrada l'òrgan competent ha de tenir en compte que en el funcionament de les instal·lacions s'adoptin les mesures adequades per prevenir la contaminació mitjançant l'aplicació de les millors tècniques disponibles, sent referència obligada per a l'establiment de les seves condicions les Decisions de la Comissió Europea en què es recullen les conclusions relatives a les millors tècniques disponibles.

2. Que en data 31 de juliol de 2017 es publica la Decisió d'execució de la Comissió de 26 de març de 2013 per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD's) per a la fabricació de ciment, calç i òxid de magnesi conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, sobre les emissions industrials.

3. Que l'informe dels diferents organismes són favorables.

ACORDA

Primer.- Atorgar la revisió de l'Autorització Ambiental Integrada de la fàbrica de ciment de Lloseta, promoguda per CEMEX España Operacions SLU, en aplicació de la Decisió d'execució de la Comissió de 26 de març de 2013 per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD's) per a la fabricació de ciment, calç i òxid de magnesi conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, sobre les emissions industrials amb les següents modificacions:

Es modifica el punt 6.5. Residus perillosos autoritzats a gestionar dels condicionants Residus

6.5. Residus perillosos autoritzats a gestionar

La capacitat de residus perillosos autoritzats a gestionar a les instal·lacions son les distribuïdes en les fraccions com s'especifiquen a la següent taula:

Residus

Codi LER

Codificació Llei 22/2011 Annex I i II

Quantitat gestionada (T/any)

Ceres i greixos usats

12 01 12*(1)

R1, R13

20

Olis hidràulics minerals no clorats

13 01 10*

R1, R13

83,3

Olis hidràulics sintètics

13 01 11*

R1, R13

83,3

Olis fàcilment biodegradables

13 01 12*

R1, R13

83,3

Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants

13 02 05*

R1, R13

1.500

Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants

13 02 06*

R1, R13

83,3

Olis fàcilment biodegradables de motor, de transmissió mecànica i lubricants

13 02 07*

R1, R13

83,3

Vidres, plàstics i fustes que continguin substàncies perilloses o n'estiguin contaminats

17 02 04*

R1, R12, R13

250

Terra i pedres que contenen substancies perilloses

17 05 03*(2)

R5

8.250

Fustes que continguin substàncies perilloses procedents d'altres instal·lacions de tractament mecànic de residus

19 12 06*

R1, R12, R13

17.500

Olis i greixos diferents dels especificats en el codi 20 01 25

20 01 26*

R1, R13

20

(1) Els residus abans codificats es podran valoritzar sempre i quan es mantinguin els següents condicionants:

- CEMEX no podrà rebre ni gestionar els residus abans codificats d'altres gestors o productors.

- CEMEX tindrà la consideració d'autogestor per aquests residus i així haurà de constar en les memòries i declaracions anuals a presentar sotmeses a la legislació sobre residus.

- CEMEX haurà de donar compliment a la normativa exigida en matèria d'incineració i coincineració de residus perillosos sotmesa a competència d'altres departaments del Govern de les Illes Balears.

(2) Els residus codificats amb aquesta nomenclatura només podran ser valoritzats després d'una aprovació prèvia a petició expressa del sol·licitant i de la presentació d 'una memòria descriptiva del residu en concret i procediment a desenvolupar, respecte al que haurà d''informar el servei de Residus i Sòls Contaminats.

La importació de residus estarà subjecta als plans i programes d'inspecció de trasllat de residus de les Illes Balears.”

Es modifica el punt 8.3.2. Mesures en continu:

8.3.2. Mesures en continu

S'utilitzarà la norma UNE-EN 14181: 2005 (Emisiones de fuentes estacionarias. Garantía de calidad de los sistemas automáticos de medida) per garantir la qualitat dels sistemes automàtics de mesura en continu (SAM) dels dos forns de fabricació de ciment clínquer, tant pels contaminants com paràmetres de procés: concentració d'oxigen i temperatura.

Es realitzarà el calibratge de cada SAM dels forns de ciment, per part d'un Organisme de Control Autoritzat (OCA), mitjançant el procediment del nivell de garantia de qualitat 2 (NGQ2) en el moment de la seva instal·lació, cada tres anys i després de fallida del SAM o de canvi important de la instal·lació.  Es realitzaran els assaigs anuals de seguiment (AAS) cada any. El titular de la instal·lació realitzarà el procediment corresponent a la garantia de qualitat en curs durant l'operació (NGQ3) d'acord amb la norma UNE-EN 14181.

Pel que fa al molí de ciment i al molí de carbó es realitzaran calibratges dels SAM de partícules, per part d'un Organisme de Control Autoritzat (OCA), al menys cada dos anys, usant un procediment basat en la norma UNE-EN 14181.

Es modifica el punt 8.3.6. Forns de fabricació de ciment clínquer FC1 (forn Krupp) i FC2 (forn Fives):

8.3.6. Forns de fabricació de ciment clínquer FC1 (forn Krupp) i FC2 (forn Fives).

1. Aquestes activitats són APCA del grup A. Per fixar els valors límit d'emissió s'ha considerat la normativa aplicable per a forns de ciment on es coincineren residus, Directiva 2010/75/UE, de 24 de novembre, i Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, sobre les emissions industrials, així com les dades històriques de valors mesurats amb sistemes automàtics de mesura i controls realitzats per Organismes de control autoritzats per a l'atmosfera (OCA) i la Decisió 2013/163/UE i les MTD aplicades.

2. S'adjunta taula amb contaminants a mesurar, tipus de control: autocontrol mitjançant sistema automàtic de mesura (SAM) o control extern per OCA, periodicitat de les mesures i valors límit d'emissió.

CONTAMINANT

CONTROL

AUTOCONTROL/OCA

PERIODICITAT

VALOR LÍMIT EMISSIÓ

(10 % O2 de referència per als gasos)

Partícules totals

SAM

Continu

20 mg/Nm3

mitjana diària

SO2

SAM

Continu

Forn Krupp: 125 mg/Nm3

Forn Fives: 400 mg/Nm3

mitjana diària

NOx

SAM

Continu

500 mg/Nm3

mitjana diària

CO

SAM

Continu

1.500 mg/Nm3 VALOR DE REFERÈNCIA

mitjana diària

COT

SAM

Continu

50 mg/Nm3

mitjana diària

NH3

SAM

Continu

50 mg/Nm3

mitjana diària

HCl

OCA

Una mesura cada tres mesos

10 mg/Nm3

HF

OCA

Una mesura cada tres mesos

1 mg/Nm3

Total dioxines i furans

OCA

Una mesura cada tres mesos

0,1 ng/Nm3

Cd + Tl

OCA

Una mesura cada tres mesos

0,05 mg/Nm3

Hg

OCA

Una mesura cada tres mesos

0,05 mg/Nm3

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

OCA

Una mesura cada tres mesos

0,5 mg/Nm3

3. Els resultats de les mesures efectuades, per verificar el compliment dels límits d'emissió, estaran referits a condicions de cabal real i concentracions referides a temperatura de 273 K i pressió de 101,3 kPa de gas sec i s'ajustaran a un valor d'un 10 % d'oxigen.

4. El període de mostreig per a dioxines i furans serà mínim de 6 hores i màxim de 8 hores. El període de mostreig per als metalls serà mínim de 2 hores i màxim de 8 hores. El període de mostreig per al HCl i HF serà el suficient per poder valorar el compliment del valor límit d'emissió.

5. Per a les mesures en continu, els valors mitjans semihoraris es determinaran a partir dels valors mesurats dins el temps de funcionament real de la instal·lació, desprès de restar el valor del percentatge del interval de confiança indicat a la normativa específica d'aplicació. Per al contaminant NH3 s'aplicarà un màxim d'un 40% com a interval de confiança del 95%, a manca de què la normativa n'especifiqui d'altre. Es descomptarà, per tant, un 40% del valor per a aquelles mesures que estiguin per sota del valor límit, i un 40% del valor límit a aquelles mesures que estiguin per sobre.

6. Els valors mitjans diaris es determinaran a partir dels valors mitjans semihoraris validats. Per obtenir un valor mitjà diari vàlid no podran descartar-se, per fallida de funcionament o per manteniment dels SAM, més de cinc valors semihoraris en un dia. Tampoc podran descartar-se més de deu valors mitjans diaris a l'any.

7. Per a tots els contaminants, s'avaluarà el compliment dels valors límit d'emissió de la taula anterior d'acord amb la normativa aplicable, Directiva 2010/75/UE, Reial decret 815/2013 i normativa de desenvolupament:

- Per als contaminants mesurats en continu, cap dels valors mitjans diaris pot superar els valors límit d'emissió.

- Per als contaminants HCl, HF, metalls pesants i dioxines i furans, cap dels valors mitjans durant el període de mostreig establert pot superar els valors límit d'emissió.

- Per als valors de NH3 s'aplicarà un màxim de 40% com a interval de confiança del 95%, a manca de que la normativa n'especifiqui d'altre. Es descomptarà, per tant, un 40% del valor per a aquelles mesures que estiguin per sota del valor límit, i un 40% del valor límit per a aquelles mesures que estiguin per sobre.

8. Si hi ha qualque superació de límits o qualque anomalia de funcionament en els sistemes de depuració es notificarà immediatament desprès del seu coneixement.

Es modifica el punt 8.3.8:

8.3.8. Molí de carbó FC3 i molí de ciment FC4. Ensacadora FC5. Matxucadores FC6 i FC7. Sitja i tremuja de clínquer FC8.

1. Aquestes instal·lacions han de mesurar partícules.

2. Els molins de carbó i de ciment, FC3 i FC4, són APCA del grup A i han de mesurar en continu.

3. L'ensacadora, la matxucadora de matèries primeres i la sitja i tremuja de clínquer són APCA del grup B. La matxucadora d'additius de ciment, focus FC6, és també APCA del grup B amb emissions no sistemàtiques la qual cosa permet l'exempció de controls per part de l'òrgan competent. El titular de la instal·lació comunicarà al departament competent en matèria de contaminació atmosfèrica qualsevol canvi en el règim d'hores de funcionament anual d'aquest focus que impliqui que les emissions passin a ser sistemàtiques, d'acord amb l'article 2 del Reial decret 100/2011.

4. S'adjunta taula amb els tipus de controls a realitzar i valors límit d'emissió.

 

FOCUS

AUTOCONTROL/OCA

PERIODICITAT

VALOR LÍMIT EMISSIÓ

PARTÍCULES

FC3 Molí de carbó

FC4 Molí de ciment

Autocontrol

Continu

20 mgNm3

mitjana diària

OCA

Cada any

FC5 Ensacadora

FC7 Matxucadora de matèries primeres

Autocontrol

Anual

20 mg/Nm3

OCA

Cada tres anys al menys un control a cada focus

FC6 Matxucadora d'additius de ciment

----------

----------

20 mg/Nm3

FC8 Sitja i tremuja de clínquer

OCA

Cada any: control d'emissions difuses

20 mg/Nm3

Es modifica el punt 8.4.1:

8.4. Controls i valors límit d'emissió: Emissions difuses

8.4.1. Mesures correctores i/o preventives

1. Per a les activitats amb emissions difuses identificades abans, així com per a tots els acopis i focus no permanents, tant a les instal·lacions de la fàbrica com a les instal·lacions annexes, s'ha de realitzar un bon manteniment de les mesures correctores i preventives implementades així com anar implementant totes les mesures aplicables amb caràcter general de les MTD 14, 15 i 16 de la Decisió 2013/163/UE.

2. L'existència, manteniment i eficàcia de les mesures correctores i preventives d'emissions difuses del conjunt de la instal·lació, han de ser comprovades per un Organisme de control autoritzat (OCA) un cop a l'any, elaborant el corresponent informe de valoració.

3. Mesures preventives:

a) Totes les portes, plaques, capses, sitges i carenatges, per a prevenció de pols, romandran degudament tancats i en bon estat de conservació. Es durà a terme un registre dels manteniments que s'efectuïn.

b) Els filtres de mànigues han d'estar igualment ben mantinguts, amb un control de mànigues periòdic del qual es mantindrà un registre.

c) Qualsevol incidència que evidenciï que els filtres no estan retenint la pols donarà lloc a una aturada immediata del procés corresponent fins que s'hagi resolt el problema.

d) Es durà a terme un registre d'aquelles incidències que puguin haver provocat importants emissions de pols.

e) La descàrrega amb camió de matèries primeres s'efectuarà a lloc tancat. En cas que no sigui possible i s'hagi d'emmagatzemar a la intempèrie es farà a zona arrecerada i mai en alçada. El moviment de pala evitarà igualment l'emissió de pols.

f) L'emmagatzematge de matèries primeres es farà a nau tancada o sitja. En el seu defecte es farà a lloc protegit del vent i minimitzant l'emissió de pols fora de les instal·lacions.

g) Les vies de la instal·lació estaran totes pavimentades. Es faran netes periòdicament de manera que no s'apreciïn capes de material pulverulent a sobre. La neteja ha de venir acompanyada d'un reg previ per evitar emissió de pols. A més aquests vials seran regats sistemàticament, amb periodicitat variable en funció de la meteorologia.

h) La velocitat màxima en aquests vials serà de 20 Km/h.

En cas que s'hagués d'utilitzar puntualment un vial que no estigués adequadament pavimentat, els camions no podran superar els 10 Km/h, s'addicionarà una capa de grava o similar i es durà a terme un reg sistemàtic.

i) A la sortida de les instal·lacions es disposa d'un rentador de rodes de camions. Es mantindrà en actiu i els camions hauran de passar per aquest abans de sortir a l'exterior.

j) Aturar els motors dels vehicles quan no estiguin en funcionament.

El clínquer s'emmagatzemarà en sitja. En el seu defecte es podrà emmagatzemar en nau, però els laterals d'aquesta hauran de disposar de barreres que retinguin la pols.

k) Aquells punts que actualment actuen com a focus d'emissió difusa de pols que es puguin canalitzar mitjançant tancament i aspiració cap a filtre de mànigues es canalitzaran.

l) Aquells punts que poden actuar com a grans emissors de pols davant incidències puntuals, com ara les sortides inferiors de les sitges, es mantindran correctament tancats.

m) Als llindars de la instal·lació i en aquells punts on l'emissió de pols pugui ser més important s'instal·laran barreres de protecció del vent, amb vegetació o bé amb altre tipus de barrera de retenció.

n) A continuació s'indiquen les mesures correctores aplicables a cada focus no canalitzat:

 

​​​​​​​​​​​​​​Núm. focus

Descripció

Mesura correctora

FNC-1

Nau d'adicions

Emmagatzematge en zona tancada o sitges

Carenats i tancaments correctes

Descàrrega amb camions de matèries primeres en llocs tancats

Registre d'incidències i d'operacions de manteniment

FNC-2

Zona del pont grua

Emmagatzematge en zona tancada o sitges

Carenats i tancaments correctes

Descàrrega amb camions de matèries primeres en llocs tancats

FNC-3

Possibles acopis temporals de clínquer

Zona protegida del vent i minimitzant l'emissió de pols fora de les instal·lacions

Registre d'incidències i d'operacions de manteniment

FNC-4

Nau d'argila

DE BAIXA

FNC-5

Nau d'altres matèries primeres

Emmagatzematge en zona tancada o sitges

Descàrrega que eviti l'emissió de pols

FNC-6

Zona de trituració de biomassa

Emmagatzematge en zona tancada o sitges correctament tancat

Descàrrega que eviti l'emissió de pols

Cintes carenades

Registre d'incidències i d'operacions de manteniment

FNC-7

Zona de tremuges de dosificació de matèries primeres

Emmagatzematge en zona tancada o sitges correctament tancat

Descàrrega que eviti l'emissió de pols

Cintes carenades

Registre d'incidències i d'operacions de manteniment

FNC-8

Punts de transferència de cintes transportadores

Cintes carenades

Tancaments en bon estat

Registre d'incidències i d'operacions de  manteniment

FNC-9

Zona de descàrrega devora nau de clínquer

Descàrrega que eviti l'emissió de pols

FNC-10

Zona “teja” del forn Krupp

Tancaments en bon estat

FNC-11

Cinta transportadora alimentació molí ciment

Cintes carenades

Descàrrega que eviti l'emissió de pols

Registre d'incidències i d'operacions de manteniment

FNC-12

Parc cobert de calcària

Emmagatzematge en zona tancada o sitges correctament tancat

Descarrega que eviti l'emissió de pols

FNC-13

Zona de tremuja i sitja de clínquer

Emmagatzematge en zona tancada o sitges o nau amb barreres que retenguin la pols

Cintes carenades

FNC-14

Entrada a matxucadora de matèries primeres

Emmagatzematge en zona tancada o sitges o en el seu defecte zona protegida del vent, correctament tancada

Descàrrega que eviti l'emissió de pols

FNC-15

Nova planta de fabricació d'àrid per a construcció.

Cintes transportadores carenades

Entubat/carenat de la caiguda de la cinta

Distribució d'àrids tal que els acopis d'àrid fi restin protegits del vent

Humectació dels apilaments a la capa superficial

Registre d'incidències i d'operacions de manteniment

Sortida de camions coberts amb lona

Sistema de reg per pulverització d'aigua

Neteja mensual mínima de la maquinària i de la zona d'afecció

Tancament de cribes (garbells)

Càrrega camions minimitzant l'emissió de pols

FNC-16

Vials i circulació de vehicles

Les vies de la instal·lació estaran totes pavimentades

Es faran netes periòdicament de manera que no s'apreciïn capes de material pulverulent

La neteja ha de venir acompanyada d'un reg previ per evitar emissió de pols

La velocitat màxima en aquests vials serà de 20 Km/h

Els camions no podran superar els 10 Km/h en zones no pavimentades

Netejador de rodes a la sortida de les instal·lacions

Registre d'incidències i d'operacions de manteniment

Als llindars de la instal·lació i en aquells punts on l'emissió de pols pugui ser més important s'instal·laran barreres de protecció del vent, amb vegetació o bé amb altre tipus de barrera de retenció

Es modifica el punt 8.5. Mesures a prendre en condicions de funcionament diferents a les normals, afegint el punt 5:

5. Es considerarà que el forn ha superat els períodes d'arrencada o parada quan el ventilador estigui en marxa i la balança de combustibles estigui en marxa i la balança de farina de cru estigui en marxa i la càrrega sigui superior a 60 t/h, amb un temps màxim d'arrencada o aturada de 8 hores, o bé en el moment en què entri combustible altern al forn.

El temps mínim que ha de passar entre el començament d'una parada i l'acabament d'una arrencada ha de ser de 24 hores, temps inferiors a aquests s'han de considerar intermitències degudes a funcionaments anòmals.

Es modifica el punt 8.7:

8.7. Immissions o qualitat de l'aire

1. Respecte a la qualitat de l'aire de l'entorn, a l'estació de mesura ubicada a la depuradora de Lloseta, s'han de mesurar les partícules PM10 i PM2,5.

2. S'han de complir els objectius de qualitat de les dades establerts a la normativa d'avaluació de la qualitat de l'aire ambient, quant a cobertura de dades i incerteses de mesura. S'aplicaran com a valors de referència els valors límit i objectiu establerts a la normativa existent: Directiva 2008/50/CE, de 21 de maig, relativa a la qualitat de l'aire ambient i una atmosfera més neta a Europa, i Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire.

CONTAMINANT

CONTROL OCA/

AUTOCONTROL

PERIODICITAT

VALORS DE REFERÈNCIA

Partícules PM10

Autocontrol

Diària

50 microg/m3 mitjana diària, no superar més de 35 vegades/any

40 microg/m3 mitjana anual

Partícules PM2.5

Autocontrol

Diària

25 microg/m3 mitjana anual

3. Si les mesures no es realitzen segons el mètode de referència indicat al Reial decret 102/2011, s'ha de fer una intercomparació entre el mètode aplicat i el mètode de referència, tenint en compte les normes i guies europees i estatals corresponents. La periodicitat de les intercomparacions s'establirà amb el departament competent en matèria de contaminació atmosfèrica, d'acord amb els resultats obtinguts.

4. A més, es determinaran en continu els paràmetres meteorològics següents: pluviometria, temperatura, direcció i velocitat de vent, pressió atmosfèrica i humitat relativa.

S'afeixeg al punt 9.3. Contaminació Acústica

S'hauran les mesures necessàries de la MTD 2 de la Decisió d'execució de la Comissió de 26 de març de 2013 per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD's) per a la fabricació de ciment, calç i òxid de magnesi

Es modifica el punt 10.3.1:

10.3.1. Control documental periòdic (prescripcions dins l'àmbit d'atmosfera)

1. Els informes realitzats per un Organisme de control autoritzat (OCA) seran tramesos per part de l'OCA al departament competent en matèria de contaminació atmosfèrica.

2. Es relacionen a continuació la llista d'informes d'OCA:

-Els assaigs anuals de seguiment (AAS) dels SAM, un cop a l'any.

-Els informes NGQ2 dels SAM, en el moment de la seva instal·lació, cada tres anys i després de fallida del SAM o de canvi important de la instal·lació.

-Els informes periòdics dels calibratges dels SAM de partícules del molí de ciment i del molí de carbó.

-Els informes de mesures de contaminants per a cada focus, amb la periodicitat indicada a les taules corresponents.

-L'informe de compliment i valoració de les mesures correctores i preventives d'emissions difuses, cada any.

3. Per part del titular de la instal·lació es remetrà al departament competent en matèria de contaminació atmosfèrica la següent informació:

-Les dades dels sistemes automàtics de mesura (SAM), en continu i/o mensualment.

A més, s'inclourà la declaració sobre el compliment o no dels valors límit d'emissió a partir de les dades registrades al llarg de l'any, pels contaminants que tenen establerta la mesura en continu, amb el corresponent informe justificatiu.

-Els informes de mesures de partícules sedimentables, després de cada campanya realitzada.

-Les dades d'immissions de partícules PM10, PM2,5, metalls i HAP.

-Si s'escau, els informes resultat de la intercomparació de les mesures d'immissions de partícules front al mètode de referència, amb la periodicitat establerta.

-Les dades dels autocontrols realitzats.

-La memòria explicativa sobre les dades per complimentar el registre PRTR-E, amb periodicitat anual.

-La declaració sobre el compliment o no dels valors límit d'emissió a partir de les dades registrades al llarg de l'any, pels contaminants que tenen establerta la mesura en continu, amb el corresponent informe justificatiu, amb periodicitat anual, dins el primer trimestre de l'any següent.

Es modifica el punt 10.3.2.:

- Contaminació Atmosfèrica

L' informe de l'any anterior on ha d'indicar, per a cada condició i prescripció de l'AAI en matèria d'atmosfera, les actuacions realitzades així com la data i el número de registre d'entrada, o correu electrònic, si s'escau, quan es tracta de controls i informes amb periodicitat anual o inferior. En cas d'informes amb periodicitat major, s'ha d'indicar la data i registre del darrer control o informe entregat. En cas de controls o accions que no s'hagin realitzat, a l'informe s'han d'explicar els motius justificatius de la no realització.

Segon.- Publicar el contingut d'aquest Acord al BOIB.

 

Palma, 21 de juny de 2021

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias