Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Núm. 271863
Resolució de concessió del primer grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes extraordinàries, a fons perdut, per empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Binissalem per pal·liar els efectes de la Covid-19

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 570549

Antecedents

1. En data de 25 de maig de 2021 es va signar el Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (GOIB), el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Binissalem, respectivament, per concedir ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics.

2. El dia 15 de juny de 2021 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar la convocatòria d'ajudes extraordinàries, a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l'activitat econòmica al municipi de Binissalem, per pal·liar els efectes de la Covid-19.

3. El dia 18 de juny de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució per la qual es va aprovar la Convocatòria d'ajudes extraordinàries per pal·liar els efectes de la Covid-19 en els sectors econòmics que desenvolupen l'activitat econòmica al municipi de Binissalem (BOIB núm. 82 de 22 de juny de 2021).

4. El dia 29 de juny de 2021, el director de la Fundació Mallorca Turisme, com a instructor de l'expedient, informa que els beneficiaris proposats compleixen els requisits establerts a la convocatòria per poder accedir a les subvencions.

5. El dia 29 de juny de 2021 s'emet informe jurídic sobre la proposta de resolució de concessió dels ajuts.

6. En el pressupost de despeses de la Fundació Mallorca Turisme hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es deriva de la present convocatòria, per un import de 75.000,00 €.

Fonaments jurídics

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions.

2. Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), modificada pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost).

3. Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19 (BOIB núm. 180, de 20 d'octubre).

4.  L'article 10 del Decret de la presidència del Consell Insular de Mallorca de 9 de juliol pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca i les modificacions posteriors, estableix que la Fundació Mallorca Turisme resta adscrita al Departament de Turisme i Esports (BOIB núm. 99, de 18 de juliol).

5. El Patronat de la Fundació Mallorca Turisme el 19 de gener de 2021 aprova modificar l'article 6 dels Estatuts de la Fundació per incloure com a finalitat “impulsar la reactivació econòmica de Mallorca mitjançant l'atorgament de les ajudes o subvencions als distints sectors per tal d'aconseguir la recuperació econòmica de l'illa.  El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 21 de gener de 2021, acorda ratificar la modificació i nova redacció dels Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme (BOIB núm. 10, de 23 de gener).

6. D'acord amb l'article 6 dels Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme són finalitats de la Fundació, entre d'altres, impulsar la reactivació de l'economia de Mallorca mitjançant l'atorgament de les ajudes o subvencions a distints sectors per tal d'aconseguir la recuperació.

7. El Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca de 2021, s'aprova per Acord del Consell Executiu de 30 de desembre de 2020. Aquest Pla inclou el pla de foment previst per la Fundació Mallorca, amb l'objecte de disposar d'un instrument conjunt que reculli la planificació de l'activitat de foment de tot el Consell Insular de Mallorca i ens dependents. Amb aquestes competències, el 12 de març de 2021, el Patronat de la Fundació aprova una modificació del Pla d'actuació i del Pla estratègic de subvencions de la Fundació de 2021 per incloure la tramitació de convocatòries d'ajuts a favor d'establiments i negocis a vinculats a ajuntaments, per pal·liar els efectes de la covid-19. La modificació del pla estratègic s'aprova en sessió del Consell executiu del Consell de Mallorca de 17 de març de 2021.

Per tot això,

Dicto la següent Resolució:

1. CONCEDIR les ajudes als següents beneficiaris:

NIF

IMPORT

43130335E

      300,00 €

X2974283S

      300,00 €

B57976151

      300,00 €

43162379G

      300,00 €

43043905A

      300,00 €

43121864S

      300,00 €

X6284024X

      300,00 €

43021335L

      300,00 €

42996450C

      300,00 €

43146151Z

      300,00 €

43071682L

      300,00 €

43121654N

      300,00 €

TOTAL

   3.600,00 €

2. DENEGAR les següents sol·licituds i causa d'exclusió:

Registre d'entrada

Nif

Causa

2021-E-RE-21381

B07887367

H

2021-E-RE-21835

E57307118

C

2021-E-RE-21836

43053372V

C

2021-E-RE-21846

43012823V

D

2021-E-RE-21854

E57598559

L

2021-E-RE-21866

43182902B

L

2021-E-RE-21878

43038875X

D

2021-E-RE-21881

43123070W

K

2021-E-RE-21894

43014698Y

D

2021-E-RE-21896

43131836M

K

2021-E-RE-21901

43065378V

K

2021-E-RE-21909

42994204M

K

2021-E-RE-21911

43211632Z

D

2021-E-RE-21917

37339277L

K

2021-E-RE-21929

78214180N

K

2021-E-RE-21930

43063136Y

D

2021-E-RE-21941

43162805Q

D

2021-E-RE-21943

49868039Z

A D

2021-E-RE-21955

43077179L

D

2021-E-RE-21961

41444512F

D

2021-E-RE-21976

43152224S

D

2021-E-RE-21983

43218510S

D

2021-E-RE-21994

42990256J

D

2021-E-RE-21999

43068585G

J K L

2021-E-RE-22008

46963125T

D

 

Causes d'exclusió

 

IAE sense epígraf convocat. o bé, sense activitat;  data del certificat censal anterior a desembre 2020 o mancança

A

Dades interessat amb diferent firmant/interessat incorrecte/mancança comuners

B

NO ha vist reduida la seva facturació en un 20% dins el període indicat a la convocatòria o bé sense alta censal compatible

C

Domicili fiscal o social a altre municipi

D

Tenir deute pendent o no presenta certificat

E

Tenir local o empresa de baixa o no descriure les dades del local o establiment

F

Manca CIF/DNI/NIE/ o integrants de la ESPJ

G

Mancança emplenament sol·licitud (caselles declaració) o documentació il·legible

H

Sol.licitud duplicada

I

Te més de 20 treballadors de mitja anual computant tots els centres de treball amb una facturació a 2019 inferior a un milió d'euros, i que la facturació del negoci NO ha minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 % en relació amb 2019 O NO EMPLENA LA CASELLA

J

Sanció per incompliment normativa Covid-19 o no emplena casella

K

Acomiadament treballadors en ERTO o no emplena casella

L

No ha esmenat la documentació requerida

LL

NO marca casella de compromís de no disoldre CB o ESPJ

M

Fora de termini

N

3. PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i que es comuniqui a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

4. INFORMAR els interessats que contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el president del Patronat de la Fundació Mallorca Turisme, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la desestimació presumpta, per silenci, del recurs d'alçada es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu que correspongui en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot interposar, si s'escau, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 29 de juny de 2021

El director de la Fundació Mallorca Turisme Miguel Pastor Jordà