Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució per la qual es modifica la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de juny de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea NextGenerationEU

    Número d'edicte 9998 - Pàgines 47632-47634

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 9999 - Pàgines 47635-47645

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 10057 - Pàgines 47646-47647

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES II) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 10059 - Pàgines 47648-47649

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la pròrroga de cessió d'ús gratuïta i temporal de la finca ses Sitjoles a Campos, a favor de la Fundació Projecte Jove (Exp. SP 136/2022)

    Número d'edicte 10006 - Pàgines 47650-47651

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la cessió gratuïta de la barca Sargantana a la Universitat de les Illes Balears (Exp. SP 105/2022)

    Número d'edicte 10069 - Pàgines 47652-47654

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de concessió de subvencions a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 21 de març de 2022 per la qual es convoquen ajuts individualitzats als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d’entrenament i l’accés a les competicions de l’any 2022 (BOIB núm. 61, de 10 de maig de 2022)

    Número d'edicte 9894 - Pàgines 47655-47663

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 21 de novembre de 2022 per la qual s’amplia el crèdit assignat a la convocatòria de subvencions per executar projectes de Educació per la Transformació Social per l’any 2022 (BOIB núm. 66, de 21 de maig de 2022)

    Número d'edicte 10003 - Pàgines 47664-47665

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Proposta de resolució definitiva de la directora general de Serveis Socials d’exclusió, concessió i denegació de les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d’atenció social, d’orientació, de valoració i d’integració per al foment de la inclusió social i serveis d’atenció social adreçats a persones i famílies en risc d’exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques, per als anys 2022-2023

    Número d'edicte 10028 - Pàgines 47666-47670

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 15 de novembre de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre docent estranger Lycée Français International d'Ibiza, mitjançant la transformació d’una unitat d’educació infantil en una unitat d’educació primària

    Número d'edicte 9982 - Pàgines 47671-47673

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 18 de novembre de 2022 de rectificació d’errades de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de setembre de 2022 per la qual s’aprova el model de conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els centres de titularitat privada de la xarxa complementària per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d’educació infantil

    Número d'edicte 10047 - Pàgines 47674-47675

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 18 de novembre de 2022 de rectificació d’errades de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 20 de setembre de 2022 per la qual s’aprova el model de conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments, i, si escau, els seus òrgans dependents, com a titulars de centres de la xarxa pública d’escoles infantils de les Illes Balears per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d’educació infantil

    Número d'edicte 10048 - Pàgines 47676-47677

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 18 de novembre de 2022 de rectificació d’errades de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 20 de setembre de 2022 per la qual s'aprova el model de conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars com a titulars de centres de la xarxa pública d'escoles infantils de les Illes Balears per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d'educació infantil

    Número d'edicte 10049 - Pàgines 47678-47679

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de novembre de 2022 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat i la modificació de la gestió administrativa i comptable del concert educatiu i dels expedients que se’n deriven, del Centre privat concertat integrat amb ensenyaments elementals de Música i ensenyaments de Règim General (CCIEEM) Sant Josep Obrer II, amb codi de centre 07003067

    Número d'edicte 10085 - Pàgines 47680-47683

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 18 de novembre de 2022, per la qual s’autoritza el trasllat del dipòsit dels expedients acadèmics dels exalumnes de primària i secundària del centre privat Scal Magaluf , des de l’IES Son Ferrer a l’IES Calvià i s’autoritza la unificació del dipòsit de tots els expedients acadèmics del centre privat Scal Magaluf

    Número d'edicte 10086 - Pàgines 47684-47685

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de novembre de 2022 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat i la modificació de la gestió administrativa i comptable del concert educatiu i dels expedients que se’n deriven, del Centre privat concertat amb ensenyaments de Règim General (CC) Sant Josep Obrer I, amb codi de centre 07006500

    Número d'edicte 10087 - Pàgines 47686-47689

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de 22 de novembre de 2022 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 708/2022, seguit pels tràmits del procediment ordinari davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número d'edicte 10033 - Pàgina 47690

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia per la qual s’aprova la llista provisional de mèrits dels participants en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia

    Número d'edicte 10013 - Pàgines 47691-47694

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es convoquen les proves per obtenir el certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera que s’han de dur a terme l’any 2023 a l’illa de Mallorca

    Número d'edicte 10034 - Pàgines 47695-47699

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, de suspensió de la concessió de noves ajudes, en el marc de la convocatòria d'ajudes per transformar les flotes de transport de viatgers i mercaderies d’empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d’empreses que realitzin transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançades per la Unió Europea «Next Generation EU»

    Número d'edicte 10051 - Pàgines 47700-47702

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es fa una correcció d’errades de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 17 de febrer de 2022, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2022, subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències

    Número d'edicte 10004 - Pàgina 47703

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del vicepresident en matèria de pesca del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria informativa dels ajuts que preveu el Reial decret 1173/2015, de 29 de desembre, per a la paralització temporal de l’activitat pesquera de l’any 2022 a les Illes Balears

    Número d'edicte 10026 - Pàgines 47704-47713

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el 7è pagament i la denegació de beques formatives de la convocatòria informativa dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys i les dones víctimes de violència masclista en situació d’atur, que siguin alumnes d’especialitats formatives finançades pel SOIB, per al període 2020-2021

    Número d'edicte 10042 - Pàgines 47714-47735

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 6a concessió, i denegació de beques de la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d’accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022

    Número d'edicte 10044 - Pàgines 47736-47780

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Instrucció 10/22 de la directora del SOIB relativa al compliment de les obligacions especifiques de les entitats beneficiàries de la convocatòria de subvencions amb l’objecte de cofinançar a les entitats locals i les entitats que en depenen les despeses necessàries per acreditar centres de formació per impartir formació conduent a certificats de professionalitat dirigida a treballadors desocupats

    Número d'edicte 10045 - Pàgines 47781-47782

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de delegació d'atribucions del Consell Executiu en els consellers executius i conselleres executives

    Número d'edicte 9829 - Pàgina 47783

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Resolució de la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística de modificació puntual de la Convocatòria de subvencions per a la recerca en matèria d’arqueologia i/o paleontologia a l’illa de Mallorca, a l’arxipèlag de Cabrera i en els illots adjacents, pluriennal 2020-2022 (BDNS 516287)

    Número d'edicte 9986 - Pàgines 47784-47785

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Resolució de concessió dels Premis a Pràctiques Exemplars en Responsabilitat Social del Consell de Mallorca 2022

    Número d'edicte 10053 - Pàgines 47786-47787

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de data 21 de novembre de 2022 de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials d’aprovació de la renovació del concert social d’urgència del servei d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca

    Número d'edicte 10035 - Pàgines 47788-47791

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de dia 18 de novembre de 2022 de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual es declara deserta la concertació social d'urgència del servei de centre de dia per a gent gran en situació de dependència del terme municipal de Palma, inclòs a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears

    Número d'edicte 10036 - Pàgines 47792-47793

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de dia 22 de novembre de 2022 de la Presidència de l’IMAS de rectificació d’errades materials en la resolució de la Presidència de l’IMAS de dia 18 de novembre de 2022 d’aprovació de la convocatòria pública de subvencions adreçades a entitats sense afany de lucre que desenvolupen projectes d’atenció integral i promoció de l’autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental de l’any 2021

    Número d'edicte 10054 - Pàgines 47794-47795

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TRANSICIÓ, TURISME I ESPORTS

   • Resolució de denegació de subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions dirigida a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de l’activitat esportiva a Mallorca

    Número d'edicte 10058 - Pàgines 47796-47799

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TRANSICIÓ, TURISME I ESPORTS

   • Resolucions del conseller executiu de Transició, Turisme i Esports de concessió de les subvencions dirigida a entitats sense ànim de lucre consistent en un ajut econòmic per al desenvolupament de l’activitat esportiva a Mallorca

    Número d'edicte 10056 - Pàgines 47800-47805

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Modificació del IV Pla Estratègic Municipal de Prevenció d'Addiccions 2022-2025 de Calvià

    Número d'edicte 9988 - Pàgines 47806-47905

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Bases reguladores de la convocatòria 2022-2023 del procès d’adjudicació dels horts eco-socials de la finca de Can Tomeu del municipi d’Eivissa

    Número d'edicte 10009 - Pàgines 47906-47909

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Revocació delegacions

    Número d'edicte 10024 - Pàgina 47910

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Correcció d'errades Edicte 4152 i Edicte 5508 - Oferta d'Ocupació Pública de 2022 per a l'estabilització d'ocupació temporal

    Número d'edicte 9840 - Pàgines 47911-47912

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Modificació del pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Pollença per 2022

    Número d'edicte 10043 - Pàgines 47913-47918

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'autoritzacions per a la venda ambulant als mercats del municipi de Pollença

    Número d'edicte 10074 - Pàgines 47919-47926

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Expedient núm. 1995/2022: Pròrroga de delegació de signatura i funcions del Batle al 1r Tinent de Batle

    Número d'edicte 10088 - Pàgina 47927

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Delegació de les funcions de l'Alcaldesa els dies 7, 8 i 9 de novembre de 2022

    Número d'edicte 10072 - Pàgina 47928

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació de la llista definitiva del personal funcionari i laboral relativa als nivells i dies sobrers de la carrera professional

    Número d'edicte 10010 - Pàgines 47929-47931