Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 691876
Resolució de data 21 de novembre de 2022 de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials d’aprovació de la renovació del concert social d’urgència del servei d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant Resolució de 16 d'agost de 2021, la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) va aprovar l'expedient de convocatòria de la concertació social d'urgència del servei d'habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 d'agost de 2021).

2. Mitjançant Resolució de la Presidència de l'IMAS de 25 de novembre de 2021, va aprovar-se l'adjudicació de 30 places de la concertació social del servei d'habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca 15 places a l'Entitat ASSOCIACIÓ BALEAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA (en endavant ASPROM) així mateix com 15 places a l'entitat FUNDACIÓ INSTITUCIÓ NATZARET (en endavant NATZARET) per un període d'un any a partir de l'1 de desembre de 2021 fins al 30 de novembre de 2022.

3. En data de 26 i 29 de novembre de 2021 es varen signar els acords d'acció concertada entre l'IMAS i les entitats adjudicatàries i es va pactar a l'estipulació tercera, conforme la disposició final primera de la Llei 12/2018, la possibilitat de renovar per un període de un any el servei concertat.

4. En data de 19 d'octubre de 2022, la cap del Servei de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, amb el vist-i-plau del director insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social ha emès Informe proposta, per el qual exposa la necessitat de renovar els acords d'acció concertada del servei d'habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat física.

5. Per Resolució de la presidenta de l'IMAS, de data 19 d'octubre de 2022, s'acorda iniciar la tramitació del procediment de renovació del concert social d'urgència del servei d'habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca.

6. Per part del Servei d'Autoritzacions, Acreditació, Registre i Inspecció de Serveis Socials, en data de 21 d'octubre de 2022, s'informa favorablement sobre la vigència de l'autorització a les entitats ASPROM i NATZARET, així com de la inexistència d'expedient sancionador en matèria de serveis socials per infraccions de les que consten en els articles 128 i 129 de la Llei 4/2009, de Serveis Socials de les Illes Balears durant els darrers 24 mesos.

7. Ambdues entitats, en data de 16 de novembre de 2022 ha manifestat la seva conformitat amb la renovació de l'esmentat concert per un període de d'un any i que continua complint amb els requisits exigits per a la concertació.

8. El Servei Juridicoadministratiu i la Intervenció Delegada han emès sengles informes favorables a la renovacde l'acord d'acció concertada d'urgència del servei d'habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca.

Consideracions jurídiques

Pel que fa a la competència,

1. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32 ext., d'1 de març de 2007; correcció d'errades BOIB núm. 29, de 28 de febrer de 2008), en concret l'article 70.4 relatiu a la competència pròpia dels consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social.

2. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89 de 18 de juny de 2009 i BOE núm. 163 de 7 de juliol de 2009) preveu a l'article 27 i a la disposició final quarta, que cada Consell Insular, en el marc de les seves competències, ha de definir les prestacions pròpies de serveis socials, complementant la cartera bàsica de serveis socials que aprova el Govern de les Illes Balears, la qual va ser aprovada mitjançant el Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals.

3. Els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019, en especial l'establert a l'article 2 d'acord amb el qual l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom creat pel Consell de Mallorca, adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, és l'organisme que exerceix les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors.

4. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 8 de juliol de 2019, pel qual es creen els departaments que n'han d'estructurar el govern, modificat pel Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 28 de desembre de 2021 (BOIB núm. 92, de 9 de juliol de 2019 i BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021), entre els quals es troba el Departament de Drets Socials.

5. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen els membres del Consell Executiu de dia 12 de novembre de 2021 (BOIB núm. 158, de 16 de novembre de 2021) per el que es nomena la Sra. Sofia Alonso Bigler consellera executiva de Drets Socials.

6. L'òrgan competent per aprovar aquesta resolució és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb l'article 7.2.28 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019).

Pel que fa al fons,

7. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, estableix, en els considerants tercer, quart, cinquè i sisè, que a l'hora d'aplicar aquesta norma s'han de tenir especialment en compte els drets de les persones amb discapacitat, i que els Estats membres gaudeixen de llibertat per organitzar la prestació dels serveis socials al marge de la contractació pública.

Per altra banda, en el seu considerant 114 estableix que els Estats membres i els poder públics segueixen tenint llibertat per prestar per si mateixos aquest serveis i organitzar els serveis socials de manera que no sigui necessari celebrar contractes públics, per exemple, mitjançant el finançament d'aquests serveis o la concessió de llicències o autoritzacions a tots els operadors econòmics que compleixin les condicions prèviament fixades pel poder adjudicador, sense límits ni quotes, sempre que aquest sistema garanteixin una publicitat suficient i s'ajusti als principis de transparència i no discriminació.

8. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89 de 18 de juny de 2009), estableix a l'article 89.1 que “les administracions públiques de les Illes Balears, en l'àmbit de les seves competències, poden organitzar la prestació dels serveis del Catàleg de Prestacions i Serveis Socials de les Illes Balears a través de les fórmules següents: gestió directa, règim de concert previst en aquesta Llei, gestió indirecta en el marc de la normativa de contractació de les administracions públiques i convenis amb entitats sense ànim de lucre”.

L'article 89 bis d'aquesta norma disposa que les entitats d'iniciativa privada que ofereixen serveis socials prevists en la cartera de serveis i/o en la planificació autonòmica o insular es poden acollir al règim de concerts en els termes que estableix aquesta Llei.

9. La Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 146 de 22 de novembre de 2018), regula al Capítol I el «Règim de col·laboració privada en la gestió de serveis socials per a les persones mitjançant l'acció concertada» i al seu article 7.1 es preveu la possibilitat de renovar els acords d'acció concertada (en endavant Llei 12/2018).

Segons l'article 2.1 de la Llei 12/2018, les administracions competents de les Illes Balears, per complementar el sistema públic i garantir una adequada equitat i qualitat de les prestacions incloses en la cartera de serveis o del servei d'orientació professional, poden encarregar la prestació d'aquests serveis de la seva competència, mitjançant el sistema d'acció concertada, a entitats sense ànim de lucre del tercer sector social, tal com es defineixen en els articles 3 i 4 de la Llei 3/2018, de 29 de maig, del Tercer Sector d'Acció Social, o, si escau, a entitats privades, preferentment del tercer sector social, quan existeixin anàlogues condicions d'eficàcia, qualitat i costs, d'acord amb els requisits que estableix aquesta llei i amb respecte als principis de publicitat, transparència i no-discriminació. A més, d'acord amb l'establert a l'article 2.2 de la Llei 12/2018, s'entén per règim d'acció concertada la prestació per tercers de serveis socials inclosos en la cartera de serveis socials i del servei d'orientació professional recollit en la cartera comuna del Sistema Nacional d'Ocupació, el finançament, l'accés i el control administratiu dels quals són públics.

A la disposició final primera «Excepcions al requisit de l'acreditació» determina que «per motius d'urgència o quan es tracti de serveis d'implantació recent, sempre que no es puguin satisfer les necessitats de la població amb altres serveis idonis, l'administració, amb l'acreditació prèvia d'aquestes circumstàncies, pot subscriure acords d'acció concertada amb les entitats d'iniciativa privada que tenguin autoritzats els serveis. Aquests concerts s'han de subscriure per un any i es poden ampliar i renovar si, en aquest període, els serveis obtenen l'acreditació o si subsisteixen les necessitats que n'hagin motivat la formalització».

10. El Decret 48/2017, de 27 d'octubre, (BOIB número 132 de 28 d'octubre de 2017) pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials (en endavant Decret 48/2017), la vigència del qual s'ha vist parcialment afectada per la Llei 12/2018 i, en conseqüència, resta en vigor en tot allò que no contradigui ni s'oposi al que disposa aquesta llei.

11. La Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social (BOIB núm. 67, de 31 de maig de 2018), regula als seus articles 3 i 4 les entitats que tenen la consideració d'entitats del tercer sector d'acció social.

12. La Cartera Insular de Serveis Socials i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca aprovada definitivament en Ple del Consell de Mallorca de 13 de juliol de 2017 (BOIB núm. 97, de 18 de juliol de 2017 i correcció d'errades materials publicada BOIB núm. 161, de 30 de desembre de 2017) i prorrogada la seva vigència fins al 31 de desembre de 2022 per Acord del Ple en sessió ordinària de dia 8 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol de 2021).

13. El Reglament pel qual es regula el funcionament dels serveis socials per a persones amb discapacitat inclosos a la Cartera Insular de serveis socials i s'estableixen els requisits d'autorització i acreditació, aprovat al Ple del Consell de Mallorca de data 8 de febrer de 2018 (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2018). Aquesta normativa estableix, entre d'altres, les condicions tècniques i materials i els requisits de qualitat dels serveis de serveis socials per poder optar al règim de concert social.

14. Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) de 28 de novembre de 2019, relativa a l'actualització dels preus dels serveis concertats per aplicar els increments salarials derivats del conveni col·lectiu pel qual es calculen els preus d'aquests serveis (BOIB núm. 163, de 3 de desembre de 2019).

15. Resolució de 16 d'agost de 2021, la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) d'aprovació de l'expedient de convocatòria de la concertació social d'urgència del servei d'habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 d'agost de 2021).

16. Resolució de la Presidència de l'IMAS de 25 de novembre de 2021, d'adjudicació de 30 places de la concertació social d'urgència del servei d'habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca.

17. Acord d'acció concertada del servei d'habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca , relativa a la vigència de la concertació, a l'estipulació tercera, diu: «La vigència d'aquest acord d'acció concertada serà d'un any a comptar des del 1 de desembre de 2021, i es podrà ampliar i renovar sempre i quan l'entitat concertada, en aquest període, hagi obtingut l'acreditació del servei corresponent o subsisteixin les necessitats que n'hagin motivat la seva formalització, de conformitat amb l'establert a la disposició final primera de la Llei 12/2018»

Pel que fa al procediment, a més de la normativa abans citada,

18. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

En virtut de la competència atribuïda legalment,

 

RESOLC

Primer. RENOVAR l'Acord d'acció concertada d'urgència del servei d'habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca, amb les entitats ASPROM i FUNDACIÓ INSTITUCIÓ NATZARET, per al període comprès entre l'1 de desembre de 2022 i el el 30 de novembre de 2023; així com AUTORITZAR i DISPOSAR a favor d'aquesta entitat una despesa per import total màxim de 153.982,80 (IVA exempt) amb càrrec a la partida pressupostària 40.23128.26000 del pressupost de despesa de l'IMAS, segons el detall següent:

ENTITAT

CIF

PLACES (427,73/mes)

01/12/2202 a 31/12/2022 (1 mes)

01/01/2023 a 30/11/2023 (11 mesos)

TOTAL ENTITAT

ASPROM

G07068596

15

6.415,95 €

70.575,45 €

76.991,40 €

FUNDACIÓ NATZARET

G07038714

15

6.415,95 €

70.575,45 €

76.991,40 €

TOTAL

30

12.831,90 €

141.150,90 €

153.982,80 €

L'execució de la despesa corresponent a l'exercici 2023 està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despesa d'aquest exercici.

Segon. PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com al Tauler d'Anuncis de l'IMAS.

Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats ASPROM i FUNDACIÓ NATZARET, així com a la Direcció Insular de Discapacitat i Innovació Social, al Servei de Gestió Econòmica, a la Intervenció Delegada.

 

Palma, 22 de novembre de 2022

La presidenta de l'IMAS

Sofía Alonso Bigler