Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TRANSICIÓ, TURISME I ESPORTS

Núm. 693069
Resolució de denegació de subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions dirigida a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de l’activitat esportiva a Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS:608912

En data 15 de novembre de 2022, el conseller executiu de Transició, Turisme i Esports va dictar la resolució següent:

«Antecedents

1. En data 2 de febrer de 2022 per mitjà d'Acord del Consell Executiu es va aprovar la convocatòria de subvencions dirigida a entitats sense ànim de lucre, consistent en un ajut econòmic per al desenvolupament de l'activitat esportiva a Mallorca. L'extracte d'aquesta convocatòria es va publicar al BOIB núm. 19 de febrer de 2022. Modificat per resolució rectificativa de data 9 de febrer de 2022 (BOIB núm. 23 de 12 de febrer).

2. De conformitat amb la convocatòria, el procediment de concessió és mitjançant concurrència no competitiva i per rigorós ordre d'entrada, de manera que seran        subvencionables  totes les sol·licituds que compleixin els requisits establerts, atorgant-les un import cert.

3. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i comprovades s'ha tramitat la concessió i reconeixement de l'obligació de totes les sol·licituds que reunien els requisits per obtenir la condició de beneficiari.

L'import de la convocatòria era de 350.000,00 € i s'han concedit subvencions per un import total de 290.422,85 €, per tant, hi ha un crèdit sobrant a l'aplicació pressupostària assignada a aquesta convocatòria per import de 59.577,15€.

4. La tècnica jurídica de la Direcció Insular d'Esports han informat sobre la present proposta de resolució.

5. Aquest Acord no està subjecte a fiscalització prèvia atès l'Acord del Ple del Consell de Mallorca de data 12 de desembre de 2019 d'aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics i presa de raó en ingressos del Consell Insular de Mallorca i de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora.

Fonaments de dret

1. Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, aprovada per Acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21 de 18-02-17) modificada per Acord del Ple de 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96 de 04-08-18).

2. Convocatòria de subvencions dirigida a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de l'activitat esportiva en Mallorca (BOIB núm. 19 de febrer de 2022), i especialment els punts següents:

  • Punt 3. Beneficiaris: les federacions esportives, els clubs esportius, les fundacions, les associacions de pares i mares i qualsevol altra entitat sense ànim de lucre que compleixi els requisits establerts a les bases de la convocatòria.
  • Punt 7 i 8. Despeses subvencionables: han de ser assumides per l'entitat beneficiària, subvencionables i compreses dins la temporalització establerta a les  bases de la convocatòria.
  • Punt 13. Termini i lloc de presentació de sol·licituds: Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts a la convocatòria, l'òrgan instructor requerirà la persona interessada perquè l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils. Amb indicació que, si no ho fa, es considerarà desistit de la sol·licitud.

3. L'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, referent a l'esmena i millora de la sol·licitud.

4. L'article 33.2 k) de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars (BOIB núm. 88, de 7 de juliol de 2022), atribueix al consellers executius, com a titulars dels seus departaments, resoldre les convocatòries d'ajudes i subvencions.

Per tot l'exposat, dict la següent:

Resolució

1. Denegar la subvenció dirigida a entitats sense ànim de lucre per al  desenvolupament de l'activitat esportiva a Mallorca, per presentar  la sol·licitud de subvenció fora de termini a l'entitat següent:

NÚM. EXP.

ENTITAT

CIF

843133T

CLUB CICLISTA PLA DE MALLORCA 

G57783359

2. Donar per desistida de la seva sol·licitud i denegar la subvenció dirigida a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de l'activitat esportiva a Mallorca a les següents entitats i pels següents motius:

Per haver presentat documentació no ajustada a les bases de la convocatòria:

NÚM. EXP.

ENTITAT

CIF

836096W

CLUB BASQUET SA CABANETA

V57461907

836569C

FUNDACIO UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

G07779895

837020D

CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO ATLÉTICO

G07411549

837918A

CLUB ATLETICO ALDOSIVI DE MALLORCA

G16636144

839649E

CLUB DE FUTBOL CALA MILLOR

G57904708

841975K

MALLORCA HOCKEY CLUB

G16543688

841927T

UNION LATINA

G57701385

841986A

ASOCIACION DEPORTIVA DE MARROQUIS DE MANACOR

G16591281

Per haver presentat despeses duplicades que ja s'han subvencionat:

NÚM. EXP.

ENTITAT

CIF

842211N

FEDERACIÓ DE CICLISME DE LES ILLES BALEARS

G07179690

Per haver expirat el termini per accedir al requeriment efectuat:

NÚM. EXP.

ENTITAT

CIF

834476W

CLUB NATACIÓ CALVIÀ

G07547680

834408A

CLUB DEPORTIVO MURENSE

G07485154

835825T

CLUB BÀSQUET CAMPOS

G07915218

836529X

CLUB SALTOS MALLORCA

G57913949

836986F

CLUB VOLEIBOL BUNYOLA

G07164098

839095K

SAN JOSE ESCLAPES MARIA ESPERANZA

G57817454

839961N

CLUB COSTAZUL CALVIA

G57205692

839986Y

ASSOCIACIO KARATE KYOKUSHIN MALLORCA

G16651150

840033N

URBANITZACIONS CLUB DEPORTIVO

G57637415

840530D

CLUB DEPORTIVO CALVIA

G07211824

841076M

CLUB D'ATLETISME PORRERES

G07502883

841981T

CLUB FUTBOL PATRONATO

G07676216

842110Y

ASSOCIACIO CLUB VOLEIBOL PORTO CRISTO

G57985616

842127X

CLUB ACROBACIES ARTA

G16644387

842171H

FEDERACION BALEAR DE GIMNASIA DE PALMA DE MALLORCA

V07163439

841961Q

UNIO ESPORTIVA DE FUTBOL SANTA MARIA

G57818676

841809E

L'ERMASSETS CLUB DE MUNTANYA D'ESPORLES

G-57535643

842240D

CLUB VOLEIBOL ALCUDIA

G57848335

842248P

CLUB FUTBOL SON FERRER

C07728330

842251T

FERRER SAMPOL MARGARITA

***013***

842252W

UNIO ESPORTIVA LLOSETINA

G07647431

842082J

ASOCIACION CULTURAL GINGA MALLORCA

G5795056

842099H

CLUB DEPORTIVO ESCOLAR

G07107949

842410P

UNION DEPORTIVA COLLERENSE

G07469802

Per no esmenar la documentació requerida o esmenar-la incorrectament:

NÚM. EXP.

ENTITAT

CIF

834932D

CLUB BÀDMINTON SA ROQUETA

G16922643

835067Q

SCD INDEPENDIENTE CAMP REDO

G07534803

835072Y

SPORTING SANT MARÇAL C.F.

G07488703

835077E

SPORTING SANT MARÇAL ATLETIC F.C.

G57929051

835261K

CLUB D'ESTUDI DE JUDO RENSHINKAN

V07928807

836078W

ASOC ESPORLES BASQUET CLUB

G07897242 

836997X

ASOCIACIÓ DEPORTIVA COLEGIO SAN PEDRO

G07217623

837805T

FEDERACION BALEAR DE PETANCA

G07199326

838457Z

CLUB RECREATIVO LA VICTORIA PALMA DE MALLORCA

G07247877

838467N

CLUB RECREATIVO S'INDIOTERIA. PALMA DE MALLORCA

G07247885

839106A

CLUB DE AJEDREZ MALLORCA ISOLANI

G57393316

839117Q

MATEU BRUNET JUAN

***338***

839120W

SON SERVERA BASQUET

G57849945

839143C

ASOC DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL CENTRO PUIG DE LA MORISCA EN SANTA PONSA (CALVIA)

V07917370

839630D

CLUB DEPORTIVO CONSELL

G07493901

840032M

ITM&PLAYAS DE SANTA PONSA TENNIS CLUB

G57297616

840035Q

CLUB HANDBOL INCA

G16591877

841060P

VALLESPIR PERELLÓ TONI

***403***

841067Z

JAUME ANTONI AGUILÓ MORAGUES

***178***

842196R

ROSSELLO BAUZA CATALINA

***197***

842200Y

JAUME TUGORES CRISTOFOL

***363***

841808D

PORTELL AMENGUAL MARIA

***253***

842236Y

CLUB NAUTICO LA RAPITA

G07060312

842243H

MOREY RIBOT MARIA ANTONIA

***802***

842056Y

CLUB VOLEIBOL VILAFRANCA

G57810004

842080F

CLUB ATLETISME MONTUIRI 91.8

G57158917

842401C

ENTITAT SA POBLA FUTBOL CLUB

G16548497

842405H

C.D. LLOSETENSE

G07541204

842420D

ASOCIACIÓ DEPORTIVA CLUB VOLEIBOL MAYURQA

G57777914

834040P

CLUB ATLETISME SON SERVERA

G57997520

837434D

MOTO CLUB CALVIÀ

G07787773

840039X

CLUB ATLETISMO UNIÓN TAEKWONDO KORYO

G57710113

3. Notificar aquest acord als interessats mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquest acte, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d'alçada en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de rebre aquesta notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest conseller executiu/consellera executiva o davant el consell executiu del Consell Insular de Mallorca, que és l'òrgan competent per resoldre'l.

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d'alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.»

 

Palma, 16 de novembre de 2022

El conseller executiu de Transició, Turisme i Esports Andreu Serra Martínez