Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 689502
Resolució per la qual es modifica la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de juny de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea NextGenerationEU

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 3 de juliol de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021.

2. En data 24 de març de 2022 (RE núm. ENV/24037/2022), la Sra. Cliseida Da Silva Rocha presentà documentació per acollir-se a la convocatòria per a l'adquisició del vehicle CITROEN ë-JUMPY TXL 75 KWh CLUB .

3. El dia 30 d'abril de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 57 la Proposta de resolució del director general d'Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu, en la qual es proposava concedir a la Sra. Da Silva una subvenció de 4.500 euros (Exp. MOVES III 1434/2021).

4. En data 9 de juny de 2022 es publicà en el BOIB núm. 75 la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu, en la qual es concedia a la Sra. Da Silva una subvenció de 4.500 euros, i s'autoritzava i disposava al seu favor aquesta despesa.

5. El dia 19 d'agost de 2022, el Servei d'Energies Renovables i Eficiència Energètica va emetre un informe tècnic respecte a la subvenció atorgada a la senyora Cliseida Da Silva Rocha, segons el qual:

2. El punt 6.1 de la convocatòria estableix la quantia dels ajuts pel Programa d'incentius 1. Adquisició de vehicles elèctrics endollables.

a) En cas de beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb les lletres a) b) c) i f), s'estableixen les quanties individuals d'ajut següents, sempre que no se superi el límit de preu de venda del vehicle establert en la taula següent, i s'ha d'entendre com a preu el preu de venda al client en el moment de sol·licitar l'ajut, abans de l'IVA.

Motorització

Categoria

Autonomia en mode  de funcionament elèctric (km) segons cicle WLTP

Límit preu venda vehicle (€) sense IVA

Ajut (€) sense desballestament

Ajut (€) amb desballestament

PHEV, EREV, BEV

M1

Major o igual de 30 i menor de 90

45.000 (53.000 per a vehicle BEV de vuit places o nou places)

2.500

5.000

Major o igual de 90

4.500

7.000

 

Motorització

Categoria

Autonomia en mode  de funcionament elèctric (km) segons cicle WLTP

Límit preu venda vehicle (€) sense IVA

Ajut (€) sense desballestament

Ajut (€) amb desballestament

PHEV, EREV, BEV, pila combustible

 

N1

Major o igual de 30

-

7.000

9.000

 

Motorització

Categoria

Autonomia en mode  de funcionament elèctric (km) segons cicle WLTP

Límit preu venda vehicle (€) sense IVA

Ajut (€) sense desballestament

Ajut (€) amb desballestament

BEV

L6e

-

 

1.400

1.600

L7e

1.800

2.000

L3e, L4e, L5e, amb P  3kW

Major de 70 o igual

10.000

1.100

1.300

3. La persona o entitat Cliseida Da Silva Rocha, amb data 24 de març de 2022, va presentar a la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius una sol·licitud de subvenció dintre de la convocatòria Moves III.

4. Els serveis tècnics de la DG d'Energia i Canvi Climàtic han concedit l'ajut per l'adquisició de vehicle elèctric, concedint l'ajut establert per la categoria M1 sense desballestament, que correspon a 4.500 euros.

5. Amb data 18 d'agost de 2022 els serveis tècnics de la DG d'Energia i Canvi Climàtic s'adonen que s'ha comés un error en la concessió de l'ajut, ja que a les dades del vehicle consta la categoria N1 del vehicle i a la sol·licitud es demanen 7.000 euros. Es comprova que al permís de circulació provisional i a la factura consta el vehicle Citroen ë-Jumpy Talla XL 75KWh, que correspon a la categoria N1 sense desballestament, i per tant efectivament li correspondria l'ajut de 7.000 euros inicialment sol·licitat.

Aquest informe conclou:

Un cop valorada la documentació presentada i atès que que es va cometre un error a l'hora de concedir l'ajut, es considera, que complint la resta de les bases de la convocatòria pública de referència, s'informa que l'ajut concedit hauria de ser de 7.000 euros en lloc de 4.500 euros.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. El Reial decret 266/2021, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la concessió directa d'ajuts a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a l'execució de programes d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOE núm. 89, de 14 d'abril de 2021).

5. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm. 88, de 3 de juliol de 2021.

6. Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 3 d'agost de 2022 per la qual es modifica i amplia el crèdit de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (BOIB núm. 103, de 6 d'agost de 2022).

7. Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com per l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

1. Modificar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de juny de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu, únicament en el sentit d'ampliar la quantia que correspon abonar a la Sra. Cliseida Da Silva Rocha.

2. Aprovar la concessió d'una subvenció de 7.000,00 euros a la senyora Cliseida Da Silva Rocha per a l'adquisició del vehicle CITROEN ë-JUMPY TXL 75 KWh CLUB, en lloc dels 4.500 euros concedits per la Resolució de concessió de 2 de juny de 2022 (BOIB núm 75, de 9 de juny de 2022).

3. Autoritzar i disposar la despesa per 2.500 euros amb càrrec a la partida pressupostària 19701 G/731A01/77000/00 MR001 dels pressuposts de 2022. Aquest import es correspon amb la diferència entre l'import de la subvenció concedida i l'autorització i disposició de la despesa aprovada per resolució de dia 9 de juny de 2022. Els fons per a la concessió de l'ajut procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic; del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Fons NextGenerationUE).

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 18 de novembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)