Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 689888
Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la pròrroga de cessió d'ús gratuïta i temporal de la finca ses Sitjoles a Campos, a favor de la Fundació Projecte Jove (Exp. SP 136/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el dia de la signatura electrònica, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. La Fundació Projecte Jove, constituïda en escriptura autoritzada pel notari de Palma Raimundo Clar Garau el 13 de novembre de 1996, amb número de protocol 3.957, té entre els seus objectius l'atenció i el tractament educatiu terapèutic per a persones que pateixen problemes d'addiccions.

2. La finca ses Sitjoles, ubicada a Campos, propietat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de las Illes Balears, consta inscrita en el Registre de la Propietat de Manacor, tom 3.812, llibre 288, foli 97, finca 22.265, amb referències cadastrals 07013A001002000000QM i 07013A001001000000QL. El nombre de l'actiu en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és el 100000002349.

3. Mitjançant la Resolució del conseller competent en matèria de patrimoni, de 5 de febrer de 2008 (BOIB núm. 51, de 15 d'abril), es va autoritzar la cessió d'ús gratuïta i temporal d'aquesta finca, per un període de 5 anys, a favor de la Fundació Projecte Jove per tal de desenvolupar una estratègia de formació i reinserció dels drogodependents dins el camp del foment de les energies renovables.

4. Aquesta cessió d'ús s'ha anat prorrogant fins el 31 de desembre de 2022.

5. El 17 d'octubre de 2022, va tenir entrada a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, un ofici de la secretària general de la Conselleria de Salut i Consum, amb la documentació per iniciar l'expedient de pròrroga de la cessió d'ús gratuïta i temporal, per un termini de 5 anys, fins el 31 de desembre de 2027.

6. El 24 d'octubre de 2022, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni va dictar resolució d'inici de l'expedient.

https://csv.caib.es/hash/1666608873686-510535891-6853466651392584258

7.El 26 d'octubre 2022 el Servei de Patrimoni va emetre un informe favorable de  l'expedient de referència.

https://csv.caib.es/hash/1666767442491-511747809-8879917495466921489

Fonaments de dret

1. Els articles 63, 64 i 87 g de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Els articles 128, 129 i 130 del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 14 de febrer).

4. El Decret 25/2021, de 8 de març, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

5. El Decret 14/2021, de 15 de març, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'un alt càrrec de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors (BOIB núm. 36, de 16 de març).

Proposta de Resolució

Propòs a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors que dicti resolució en els termes següents:

1. Autoritzar la pròrroga de la cessió d'ús gratuïta i temporal de la finca ses Sitjoles, de Campos, inscrita en el Registre de la Propietat de Felanitx, tom 3.812, llibre 288, foli 97, finca 22.265, amb referències cadastrals 07013A001002000000QM i 07013A001001000000QL, a favor de la Fundació Projecte Jove, amb CIF G 07803570, des de l'1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2027.

2. Establir, per a la cessió, les característiques següents:

a) L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pot revocar la cessió amb un preavís de tres mesos.

b) La cessió gratuïta d'ús comporta l'obligació de la cessionària de l'assumpció de les despeses de conservació i manteniment així com les obligacions tributàries que es derivin de la titularitat i ús de l'immoble i de retornar l'objecte de la cessió d'ús a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quan s'acabi la cessió.

3. Notificar aquesta Resolució a les parts interessades.

4. Anotar la pròrroga de la cessió gratuïta en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que esgota la via administrativa— es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se notificat i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà d'haver-se notificat i publicat la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 18 de novembre de 2022)

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors Rosario Sánchez Grau

La directora general proposant Catalina Ana Galmés Trueba